Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDMH 4500 A2 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR CHIPPING HAMMER
AIR CHIPPING HAMMER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
TRYCKLUFTS-MEJSELHAMMARE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
IAN 96912
96912_par_Druckluft-Meisselhammer PDMH 4500 A2_cover_FI.indd 2
PDMH 4500 A2
PAINEILMAKÄYTTÖINEN TALTTAVASARA
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
02.06.14 12:53

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDMH 4500 A2

 • Seite 1 AIR CHIPPING HAMMER PDMH 4500 A2 AIR CHIPPING HAMMER PAINEILMAKÄYTTÖINEN TALTTAVASARA Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös TRYCKLUFTS-MEJSELHAMMARE DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bedienungs- und Sicherheitshinweise Översättning av bruksanvisning i original Originalbetriebsanleitung IAN 96912 96912_par_Druckluft-Meisselhammer PDMH 4500 A2_cover_FI.indd 2...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 96912_par_Druckluft-Meisselhammer PDMH 4500 A2_cover_FI.indd 4 02.06.14 12:53...
 • Seite 4 96912_par_Druckluft-Meisselhammer PDMH 4500 A2_cover_FI.indd 5 02.06.14 12:53...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Technical Data ............................Page 7 General safety instructions for air tools ...............Page 7 General safety rules Risks due to projected parts .......................Page 9 Operating hazards ..........................Page 10 Hazards due to repetitive motions .....................Page 10 Risks associated with accessories ......................Page 11 Hazards in the work environment ......................Page 11 Hazards due to dust and vapours .....................Page 11...
 • Seite 6: Introduction

  Caution! Explosion hazard! Air chipping hammer noncompliance or misuse are not covered by the PDMH 4500 A2 warranty and are not included in the manufacturer‘s liability. This device has been designed for household use and may not be used for commercial or industrial Introduction purposes.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety instructions for air tools Technical Data Basic safety measures must be followed when using compressed air devices to elim- Max. working pressure: 6.3 bar inate the risk of fire, electric shock and personal in- Percussion rate: 3500 rpm jury.
 • Seite 8 General safety instructions for air tools control the compressed air unit in unforeseen Do not use the device when tired or under the circumstances. influence of drugs, alcohol or medications. One Do not use any device if its switch is defective. moment of carelessness when using the device A device that can no longer be switched on and may result in serious injuries.
 • Seite 9: General Safety Rules

  General safety instructions for air tools / General safety rules Disconnect the compressed air unit from the air effectiveness of safety measures and increase supply after each use and when not in use. the risks to the operator. Do not use the compressed air unit if it is not air Do not discard the safety instructions;...
 • Seite 10: Operating Hazards

  General safety rules Ensure that the workpiece is securely fixed. Use only lubricants recommended by the manu- Never operate a tool unless the inserted tool is facturer. retained in the tool with a proper retainer. Avoid direct contact with the inserted tool during To avoid injury, retainer parts shall be replaced and after use as it can become hot.
 • Seite 11: Risks Associated With Accessories

  General safety rules Stop using the device if you experience numb- Never use the chisel whilst or after operating the ness, tingling, pain or lightening of the skin of device. The fingers or hands could be injured. the fingers or hands, and consult a physician. The chisel can get very hot.
 • Seite 12: Noise Hazards

  General safety rules Risk assessment should include dust created by handbook, to prevent an unnecessary increase the use of the tool and the potential for disturb- in noise levels. ing existing dust. Select, maintain and replace the consumable / Operate and maintain the non-rotary percussive inserted tool as recommended in the instructions power tool as recommended in the instructions handbook, to prevent an unnecessary increase...
 • Seite 13: Additional Safety Instructions For Pneumatic Power Tools

  General safety rules / Before using / Start-up Before using For breakers, move the cutting tool every few seconds. Stop the breaker when lifting the tool to change position, because vibration is high Quick-release socket when pulling up on the handles. Exposure to vibration may cause damage to the nerves and disturb blood circulation in hands Pressurised air hose...
 • Seite 14: Changing Chisels

  … / … / Maintenance / Cleaning … / Information about warranty and service … Changing chisels Manually Add 3–5 drops of speciality oil for compressed Disconnect the device from the compressed air air to the compressed air connection before source to change the chisel.
 • Seite 15: Warranty Terms

  Information about warranty and service processing Warranty terms When inquiring about your product please have your receipt and product number (e.g. IAN) ready The warranty period begins on the date of purchase. as your proof of purchase. Please retain the original receipt safely. This document The product number can be found on the type plate, is required as your proof of purchase.
 • Seite 16: Environmental Instructions And Disposal Information

  Air chipping hammer Serial number: 1710 Year of manufacture: 2014 / 32 IAN: 96912 Model: PARKSIDE AIR CHIPPING HAMMER PDMH 4500 A2 meets the basic safety requirements of European Directives Machinery Directive EC Directive 2006 / 42 /EC and its amendments.
 • Seite 17 Sisällysluettelo Johdanto Tarkoituksenmukainen käyttö ......................Sivu 18 Tuotteen osat ............................Sivu 18 Tekniset tiedot ............................Sivu 18 Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet ....Sivu 19 Yleiset turvallisuusohjeet Sinkoavista osista aiheutuvat riskit ...................... Sivu 21 Käytöstä aiheutuvat riskit ........................Sivu 22 Toistuvista liikkeistä aiheutuvat riskit ....................Sivu 22 Lisävarusteista aiheutuvat riskit ......................
 • Seite 18: Johdanto

  Paineilmaletku Hävitä pakkaus ja laite Noudata varoituksia ja turvaohjeita! ympäristöystävällisesti! Varo! Räjähdysvaara! Paineilmakäyttöinen talttavasara valmistaja ota niistä vastuuta. Tuote on suunniteltu PDMH 4500 A2 yksityiskäyttöön eikä sitä saa käyttää kaupallisesti tai teollisesti. Johdanto Tuotteen osat Onnittelumme! Olet valinnut valmistamamme korkea- Tarkista heti pakkauksen purettuasi, että...
 • Seite 19: Paineilmakäyttöisten Työkalujen Yleiset Turvallisuusohjeet

  Johdanto / Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet Paino: mistaja ei ota vastuuta vahingoista ja loukkaantumi- Vasara: 1390 g sista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Melu ja tärinä Melu- ja tärinäarvot on mitattu EN ISO 15744- ja Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden EN ISO 28927-9 -standardien mukaisesti.
 • Seite 20 Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet Säilytä paineilmalaitteita, joita ei käytetä, lasten Vältä poistoilman joutumista silmiin. Paineilma- ulottumattomissa. Älä anna laitetta henkilöiden laitteen poistoilma saattaa sisältää kompresso- käyttöön, jotka eivät ole perehtyneet sen toimin- rista peräisin olevaa vettä, öljyä, metallihiukkasia taan tai eivät ole lukeneet tätä ohjetta. Paineil- tai epäpuhtauksia.
 • Seite 21: Yleiset Turvallisuusohjeet

  Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet / Yleiset turvallisuusohjeet Älä koskaan liitä paineilmalaitetta paineilmalet- mittausarvot ja tunnukset ovat vielä luettavissa kuun, jonka paine on yli 6,3 baaria. laitteesta. Työntekijän/käyttäjän täytyy ottaa Pidä työskentelyalueesi puhtaana ja hyvin va- yhteyttä valmistajaan, jos laitteeseen tarvitaan laistuna.
 • Seite 22: Käytöstä Aiheutuvat Riskit

  Yleiset turvallisuusohjeet Irrota paineilmaliitäntä ja poista laitteesta paine, Laitteen käyttö voi aiheuttaa mustelmia, naar- ennen kuin huollat, korjaat tai kuljetat laitetta tai muja, haavoja tai palovammoja. Käytä sopivia vaihdat siihen uuden taltan. suojakäsineitä. Huomioi, että talttaa käytettäessä työkappalees- Käyttäjän fyysisen kunnon täytyy riittää laitteen ta, lisävarustuksesta tai itse taltasta voi murtua koon, painon ja tehon käsittelyyn.
 • Seite 23: Lisävarusteista Aiheutuvat Riskit

  Yleiset turvallisuusohjeet Lisävarusteista aiheutuvat riskit Riskit työpaikalla Irrota laite sähköverkosta ennen kuin vaihdat Liukastuminen, kompastuminen ja kaatuminen konetyökalun tai lisävarusteen. ovat yleisimpiä syitä työpaikalla loukkantumisiin. Käytä ainoastaan laitteenvalmistajan lisävarus- Huomioi laitteen käytöstä liukkaaksi tulleet pin- teita ja käyttötarvikkeita, jotka ovat oikeankokoi- nat ja mahdolliset vaaratilanteet, jotka aiheutu- sia ja -tyyppisiä;...
 • Seite 24: Melusta Aiheutuvat Riskit

  Yleiset turvallisuusohjeet Poistoilma tulee johtaa siten pois, että leijuvan tettäessä paikan päällä ja moitteettomassa pölyn määrä voidaan vähentää minimiin pölyi- kunnossa. sessä ympäristössä. Melu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Ko- Jos pölyä ja höyryjä syntyy, olisi erittäin tärkeää valle melulle altistuminen ilman kuulosuojaimia valvoa niitä...
 • Seite 25: Paineilmakäyttöisten Laitteiden Lisäturvallisuusohjeet

  … / Toimenpiteet ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto / Käytön jälkeen / Huolto Älä pidä laitetta vapaasti kädessä, sillä se joh- Tarkista laite ja vaihtotyökalu aina ennen käyttöä taa tärinän voimistumiseen. kierrosluvun ja tärinätason tarkistusta unohtamatta. Ruuvaa toimitukseen sisältyvä liitin ilmaliitän- tään kiinni, sen jälkeen kun olet käärinyt 2–3 Paineilmakäyttöisten laitteiden kerrosta tiivistenauhaa kierteen ympärille.
 • Seite 26: Puhdistus Ja Hoito

  Huolto / Puhdistus ja hoito / Takuutiedot ja toimintaohjeet Noudattamalla annettuja huolto-ohjeita voit piden- Pyyhi laite puhtaalla liinalla tai puhdista se tää tämän laatutuotteen käyttöikää ja taata sen häi- paineilmalla alhaisella paineella. riöttömän käytön. Puhdista laite säännöllisesti kostealla liinalla ja suovalla.
 • Seite 27: Toimiminen Takuutapauksessa

  C. M. C. GmbH Internet-osoitteemme: www.cmc-creative.de Sarjanumero: 1710 Sähköposti: service.fi@cmc-creative.de Valmistusvuosi: 2014 / 32 Puhelin: +49 (0) 6894 9989752 IAN: 96912 (Saksan lankaverkko, nor- Malli: PARKSIDE PAINEILMAKÄYTTÖINEN maali hinta) TALTTAVASARA PDMH 4500 A2 Kotipaikka: Saksa 96912_par_Druckluft-Meisselhammer PDMH 4500 A2_content_FI.indd 27 03.06.14 15:08...
 • Seite 28 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vastaa olennaisia suojavaatimuksia, jotka on määri- telty eurooppalaisissa direktiiveissä Konedirektiivissä EY-direktiivissä 2006 / 42 / EY ja sen muutoksissa. Yhdenmukaisuuden arvioinnissa on käytetty seuraa- via harmonisoituja standardeja: EN ISO 11148-4:2012 St. Ingbert, 31.05.2014 Karl Peter Uhle - Toimitusjohtaja - 28 FI 96912_par_Druckluft-Meisselhammer PDMH 4500 A2_content_FI.indd 28 03.06.14 15:08...
 • Seite 29 Innehållsförteckning Inledning Ändamålsenlig användning ......................Sidan 30 Utrustning ............................Sidan 30 Tekniska specifikationer ........................Sidan 31 Allmän säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg .........Sidan 31 Allmänna säkerhetsregler Risker genom delar som slungas ut ....................Sidan 33 Risker vid drift .............................Sidan 34 Risker genom upprepade rörelser .....................Sidan 34 Risker genom tillbehör ........................Sidan 35 Risker på...
 • Seite 30: Inledning

  återvinning! Se upp! Explosionsrisk! Trycklufts-mejselhammare person. Alla användningar som avviker från den PDMH 4500 A2 ändamålsenliga användningen är förbjudna och kan vara farliga. Skador som uppstår på grund av icke fackmässig hantering och på grund av att bruksan-...
 • Seite 31: Tekniska Specifikationer

  Inledning / Allmän säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg Tekniska specifikationer När tryckluftsverktyg kommer till användning, måste man beakta grundläggande sä- Max. arbetstryck: 6,3 bar kerhetsåtgärder, för att utesluta risker för brand, elek- Slagantal: 3500 min triska stötar och personskador. Det är mycket viktigt Verktygschuck: 11 mm att läsa och beakta dessa hänvisningar i bruksan-...
 • Seite 32 Allmän säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg Undvik onaturliga kroppsställningar. Stå stadigt Använd inte verktyget om du är trött eller påver- och med en god balans. Därmed kan du kontroll- kad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögon- era tryckluftsverktyget bättre om oförutsedda blick av ouppmärksamhet under användningen situationer skulle uppstå.
 • Seite 33: Allmänna Säkerhetsregler

  Allmän säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg / llmänna säkerhetsregler Efter användning eller om tryckluftsverktyget åtgärdernas verkan och därmed öka riskerna inte används måste tillförseln av tryckluft alltid för operatören. kopplas loss. Säkerhetsinformationen får ej gå förlorad – ge Tryckluftsverktyget får ej användas om det inte den till operatören.
 • Seite 34: Risker Vid Drift

  llmänna säkerhetsregler I detta fall bör även riskerna för andra personer Håll maskinen korrekt: Var beredd på att motver- bedömas. ka vanliga eller plötsliga rörelser – håll båda Det är viktigt att säkerställa, att arbetsstycket händerna beredda. sitter ordentligt fast. Se till att din kropp befinner sig i jämvikt och att Maskinen får endast användas, när maskin- du står stadigt.
 • Seite 35: Risker Genom Tillbehör

  llmänna säkerhetsregler Uppträder symptomer som t.ex. ihållande illamå- Undvik direkt kontakt med maskinverktyget un- ende, besvär, hjärtklappningar, smärta, avdom- der och efter användningen, då detta kan vara ning, stelhet eller om det kliar eller bränner bör mycket varmt eller ha skarpa kanter. dessa varningstecken inte ignoreras.
 • Seite 36: Risker Genom Damm Och Ångor

  llmänna säkerhetsregler med elektriska ledningar. Maskinen är inte lämp- (t.ex. kan cancer, missbildningar, astma och / lig för användning i explosionsfarlig atmosfär. eller dermatit utlösas). Maskinen är inte lämplig för användning i ex- Se till att utströmmande luft virvlar upp så lite plosionsfarlig atmosfär: Gnistor kan uppstå...
 • Seite 37: Risker Genom Vibrationer

  llmänna säkerhetsregler / Före idrifttagning Risker genom vibrationer Extra säkerhetsanvisningar för pneumatiska maskiner Inverkan av vibrationer kan orsaka skador på nerver och störningar på blodcirkulationen i Tryckluft kan förorsaka allvarliga personskador. händer och armar. – När maskinen inte är i drift, vid byte av tillbe- Använd varma kläder vid arbeten i kall omgiv- hör eller vid reparationer måste tillförseln av ning.
 • Seite 38: Idrifttagning

  Före idrifttagning / Idrifttagning / Efter idrifttagning / Underhåll Underhåll Kontrollera maskinen och resp. verktyg före var- je användning, detta omfattar även en kontroll OBS! Skilj maskinen från tryckluftsnätet, innan du av varvtal och vibrationsnivån. Skruva in medföljande insticksnippel i luf- utför underhåll.
 • Seite 39: Rengöring Och Skötsel

  Rengöring och skötsel / Information om garanti och service Rengöring och skötsel Om defekten omfattas av vår garanti, får du tillbaka den reparerade produkten eller en ny produkt. Ge- OBS! Skilj maskinen från tryckluftsnätet, innan du nom reparation eller byte av produkten inleds ingen utför rengöring eller underhåll.
 • Seite 40: Miljöinformation Och Uppgifter Om Avfallshantering

  Yrityksen nimi: C. M. C. GmbH Tillverkningsår: 2014 / 32 Internet-osoitteemme on: www.cmc-creative.de IAN: 96912 Modell: PARKSIDE TRYCKLUFTS-MEJSEL- Sähköposti: service.fi@cmc-creative.de HAMMARE PDMH 4500 A2 Puhelin: +49 (0) 6894 9989752 (Saksan lankaverkosto, normaalihinta) uppfyller de väsentliga skyddskraven som fastställs Pääpaikka: Saksa...
 • Seite 41 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 42 Ausstattung ............................Seite 42 Technische Daten ..........................Seite 43 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ....Seite 43 Allgemeine Sicherheitsregeln ..................Seite 45 Gefährdungen durch herausgeschleuderte Teile ................Seite 46 Gefährdungen im Betrieb ........................Seite 47 Gefährdungen durch wiederholte Bewegungen ................Seite 47 Gefährdungen durch Zubehörteile ....................Seite 47 Gefährdungen am Arbeitsplatz ......................Seite 48 Gefährdungen durch Staub und Dämpfe ..................Seite 49...
 • Seite 42: Einleitung

  Gerät umweltgerecht! Vorsicht! Explosionsgefahr! Druckluft-Meißelhammer Verwendung in Innenräumen geeignet. Bewahren PDMH 4500 A2 Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Un- terlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Jegliche Anwendung, die von der Einleitung bestimmungsgemäßen Verwendung abweicht ist untersagt und potentiell gefährlich.
 • Seite 43: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Allgemeine Kantenmeißel Sicherheitshinweise für Spezial-Druckluftöl Druckluftwerkzeuge Technische Daten Hinweis: Der im folgenden Text verwendete Begriff „Druckluftgerät“ oder „Gerät“ bezieht sich auf die Max. Arbeitsdruck: 6,3 bar in dieser Bedienungsanleitung genannten Druckluft- Schlagzahl: 3500 min geräte.
 • Seite 44 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Verwenden Sie niemals Wasserstoff-, Prüfen Sie Anschlüsse und Versorgungsleitungen. Sauerstoff-, Kohlendioxid oder ande- Sämtliche Wartungseinheiten, Kupplungen und res Gas in Flaschen als Energiequelle Schläuche müssen in Bezug auf Druck und Luft- dieses Werkzeuges, da dies zu einer Explosion menge entsprechend den Gerätekennwerten und somit zu schweren Verletzungen führen kann.
 • Seite 45: Allgemeine Sicherheitsregeln

  Allgemeine Sicherheitshinweise für … / Allgemeine Sicherheitsregeln Verwenden Sie nur gefilterte und regulierte können Sie das Gerät insbesondere in unerwar- Druckluft. Staub, ätzende Dämpfe und / oder teten Situationen besser kontrollieren. Feuchtigkeit können den Motor eines Druckluft- Lassen Sie das Gerät nur werkzeuges beschädigen.
 • Seite 46: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Allgemeine Sicherheitsregeln Die Sicherheitsanweisungen dürfen nicht verlo- Beim Betrieb der nicht drehenden, schlagenden ren gehen – geben Sie sie der Bedienperson. Maschine ist immer ein schlagfester Augenschutz Verwenden Sie niemals eine beschädigte nicht zu tragen. Der Grad des erforderlichen Schutzes drehende, schlagende Maschine.
 • Seite 47: Gefährdungen Im Betrieb

  Allgemeine Sicherheitsregeln Verwenden Sie nur das empfohlene Schmier- insbesondere einschlagsichere Schutzbrille, mittel (s. „Reinigung und Pflege“). Gehörschutz und Schutzhandschuhe. Gefährdungen im Betrieb Gefährdungen durch wiederholte Bewegungen Beim Einsatz der Maschine können die Hände der Bediener Gefährdungen wie z. B. Schlägen, Bei der Verwendung einer nicht drehenden, Schnitten, Abschürfungen und Wärme ausge- schlagenden Maschine kann der Bediener bei...
 • Seite 48: Gefährdungen Am Arbeitsplatz

  Allgemeine Sicherheitsregeln Verwenden Sie ausschließlich Zubehörteile und Berühren Sie niemals den Meißel während und Verbrauchsmaterialien der vom Hersteller der nach dem Betrieb des Gerätes. Finger bzw. schlagenden, nicht drehenden Maschinen emp- Hände könnten verletzt werden. Der Meißel fohlenen Größen und Typen; verwenden Sie kann heiß...
 • Seite 49: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  Allgemeine Sicherheitsregeln Gefährdungen durch Staub Tragen Sie eine Staubschutzmaske, die dem und Dämpfe Anwendungsfall und den allgemein gültigen Sicherheitsregeln entspricht! Die beim Einsatz der nicht drehenden, schlagen- den Maschinen entstehenden Stäube und Dämpfe Gefährdungen durch Lärm können gesundheitliche Schäden (wie z. B. Krebs, Geburtsfehler, Asthma und / oder Dermatitis) verursachen;...
 • Seite 50: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Allgemeine Sicherheitsregeln … Anwendungshinweisen. Schwingungsdämpfendes Die Einwirkung von Schwingungen kann Schä- Material als Zwischenlage zum Beispiel bei der digungen an den Nerven und Störungen der Blechbearbeitung kann ebenfalls Lärm verringern. Blutzirkulation in Händen und Armen verursachen. Tragen Sie bei Arbeiten in kalter Umgebung warme Kleidung und halten Sie Ihre Hände Gefährdungen durch warm und trocken.
 • Seite 51: Vor Der Inbetriebnahme

  … / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme / Nach der Inbetriebnahme / Wartung Inbetriebnahme Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchstdruck nicht überschritten Meißeln (s. Abb. B / C) wird. Tragen Sie mit Luft arbeitende Maschinen niemals am Schlauch.
 • Seite 52: Reinigung Und Pflege

  Wartung / Reinigung und Pflege / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Verwenden Sie hierfür nur Spezial-Druckluftöl, Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch welches im Lieferumfang enthalten ist. Spezial- ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druckluftöl erhalten Sie auch im Fachhandel. Druck aus.
 • Seite 53: Garantieumfang

  Hinweise zu Garantie und … / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Garantieumfang er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mit- geteilte Service Anschrift übersenden. Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen- Hinweis: haft geprüft. Auf www.lidl-service.com können Sie diese Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika- und viele weitere Handbücher, Produktvi- tionsfehler.
 • Seite 54 Verantwortung, dass das Produkt Druckluft-Meißelhammer Seriennummer: 1710 Herstellungsjahr: 2014 / 32 IAN: 96912 Modell: PARKSIDE DRUCKLUFT-MEISSEL- HAMMER PDMH 4500 A2 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien Maschinen Richtlinie EG-Richtlinie 2006 / 42 / EG und deren Änderungen festgelegt sind.
 • Seite 55 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Stand der Informationen: 06 / 2014 · Ident.-No.: PDMH4500A2062014-IE/FI IAN 96912 96912_par_Druckluft-Meisselhammer PDMH 4500 A2_cover_FI.indd 1 02.06.14 12:53...