Herunterladen Diese Seite drucken

Obsluha; P RedUvedenímDoPrevádzky; Montáž; UvedenieDoPrevádzky - Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Obsluha

Obsluha
Pred uvedením do prevádzky
z
z
Vybertevšetkydielyzobaluaskontrolujte,či
z
pneumatickýhadicovýnavijakalebojednotlivé
dielynevykazujúškody.Vtakomtoprípade
pneumatickýhadicovýnavijaknepoužívajte.
Navýrobcusaobráťtenauvedenejadrese
servisu.
Odstráňtevšetkyochrannéfólieainé
z
prepravnéobaly.
Skontrolujte,čijezásielkaúplná.
z
Montáž
z
z
Nájsť miesto montáže
Namontujtehadicovýnavijaknavhodnýstrop
z
alebostenu,použitiehadicovéhonavijakabez
montáženiejedovolené.
Zvoľtemiestopremontážhadicového
z
navijakatak,abytentonepredstavovalžiadnu
prekážku.
Primontážinastropbysamaladodržať
z
montážnavýškanajmenej2,5metra.
Namontážpotrebujetenasledovnépomôcky:
z
vŕtačku,vhodnývrtákatiežskrutkovýkľúč.
Montáž hadicového navijaka
PORANENIA!
Nesprávnamontážhadicovéhonavijakamôže
viesťkporaneniam.
Zabezpečte,abysanamiestemontáže
z
nenachádzaližiadnevedeniaalebopotrubia.
Použitektomuprípadnedetektoralebosa
spojtesodborníkom.
Dodržiavajtetiežbezpečnostnépokyny
z
kpoužitejvŕtačke.
UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo poškodenia!
Nesprávna montáž môže viesť k poškodeniam.
30
SK
292166_Schlauchtrommel_content_LB4.indb 30
NEBEZPEČENSTVO
Zabezpečte,abynosnýmateriálnamieste
z
montážeuniesolhmotnosťhadicového
navijaka.Vprípadeotázoksaobráťtena
špecialistu.
1.  A košablónupoužiteotočnúupevňovaciu
konzolu.Ktomuoznačteceruzkoupozíciu
otvorovnanosnommateriáli.
2.  D onosnéhomateriáluvyvŕtajtedierypotrebné
namontáž.
3.  H adicovýnavijakupevnitevhodným
upevňovacímmateriálom.
Uvedenie do prevádzky
z
z
Pripojenie hadicového navijaka na zdroj
stlačeného vzduchu
1.  O kolozávitunazadnejstranehadicového
navijakanaviňtetesniacupásku(nieje
obsahombalenia).(pozriobrázokB).
2.  N askrutkujtenásuvnúvsuvkunazávit.
3.  N asuňtespojovaciuhadicunazdroj
stlačenéhovzduchunanásuvnúvsuvku.
Pripojenie hadicového navijaka na pneu-
matické náradie
Upozornenie: Nebezpečenstvo
poškodenia!
Nesprávnezaobchádzaniespneu-
matickýmhadicovýmnavijakommôže
viesťkpoškodeniam.
Vždydodržiavajtemaximálnypracovnýtlak
z
pneumatickéhohadicovéhonavijakaakom-
patibilitupoužitýchprípojok.Rýchlospojkami
pracovnejhadicesamôžetátoihneďspojiť
snímcezprívodvzduchupneumatického
náradia.
11.12.2017 13:10:30

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading