Herunterladen Diese Seite drucken

PostupPřiZáručníReklamaci; Ekologické Pokyny A Informace O Likvidaci Odpadu - Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
.../Ekologicképokynyainformaceolikvidaciodpadu
např.spínačů,bateriínebočástí,kteréjsou
zhotovenyzeskla.
Zárukapozbýváplatnosti,jestližejevýrobek
poškozený,nenípřiměřenýmzpůsobempoužíván
neboudržován.Přiměřenépoužívánívýrobku
předpokládá,žebudoupřesnědodržovány
všechnypokynyuvedenévnávodukobsluze.Je
bezpodmínečněnutnésevyhnouttakovýmzpůso-
bůmpoužitíajednání,odnichžnávodkobsluze
odrazujenebopřednimižvaruje.
Tentovýrobekjeurčenýpouzeksoukromému
použitíanikolikekomerčnímúčelům.Zneužití
neboneodbornépoužívánízařízení,použitínásilí
anebozásahy,kterénebylyprovedenynaším
autorizovanýmservisnímstřediskem,představují
porušenízáruky.
Postup při záruční reklamaci
z
z
Vpřípaděreklamacelaskavěpostupujtepodle
následujícíchpokynů,abyvašežádostmohla
býtconejdřívezpracována:Provšechnysvé
požadavkysipřipravtepokladnístvrzenkuačíslo
výrobku(např.IAN)jakodokladozakoupení.
Číslovýrobkunaleznetenatypovémštítku,rytině
nebonatitulnímstráncenávodu(vlevodole)nebo
nanálepcenazadnínebospodnístraně.Jestliže
sevyskytnefunkčníchybačijinévady,laskavě
nejprvekontaktujtetelefonickyneboe-mailem
dáleuvedenéservisníoddělení.Výrobeksregis-
trovanouzávadoupakmůžetespoluspokladní
stvrzenkou,popisemzávadyaúdajem,kdyse
vyskytla,bezplatnězaslatnaadresuservisu,
kterouvámsdělíservisníoddělení.
Upozornění:
 Z estráneknawebovéadrese
www.lidl-service.comsimůžetestáh-
nouttentonávodimnohodalšíchpříru-
ček,produktovýchvideíasoftware.
22
CZ
292166_Schlauchtrommel_content_LB4.indb 22
Zde nás najdete:
CZ
Název:
C.M.C.CreativeMarketing&

ConsultingGmbHServiceCZ
Internetová
adresa:
www.cmc-creative.de
E-mail:
info@bohemian-dragomans.com
Telefon:
00420608600485
Sídlo:
Německo
*)normálnítarifněmecképevnésítě
IAN 292166
Dovolujemesiupozornit,ženásledujícíadresa
neníadresaservisníopravny.
Kontaktujtenejprvevýšeuvedenéservisní
středisko.
Adresa:
C. M. C. GmbH
Katharina-Loth-Str.15
66386St.Ingbert
Německo
Ekologické pokyny a informace
o likvidaci odpadu
 S potřebič,příslušenstvíaobalovýmateriál
jetřebaodevzdatkekologickérecyklaci.
Zařízenínastlačenývzduchnevyhazujtedo
domovníhoodpadu!Podlemožnostíbymělbýt
nefunkčníspotřebičpředánkrecyklaci.Informujte
seumístníhoprodejce.
11.12.2017 13:10:29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PDST 10 A1