Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSBS 240 C2 Originalbetriebsanleitung

Stand-bandschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

BENCH GRINDER WITH BELT SANDER PSBS 240 C2
BENCH GRINDER WITH BELT SANDER
Translation of the original instructions
STAND-BANDSCHLEIFER
Originalbetriebsanleitung
IAN 321203_1901
ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΠΑΓΚΟΥ
ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSBS 240 C2

 • Seite 1 BENCH GRINDER WITH BELT SANDER PSBS 240 C2 BENCH GRINDER WITH BELT SANDER ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΠΑΓΚΟΥ Translation of the original instructions ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας STAND-BANDSCHLEIFER Originalbetriebsanleitung IAN 321203_1901...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended use ........ 4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Scope of delivery ......5 During production, this equipment has Function description......
 • Seite 5: General Description

  Function description The bench grinder with belt sander is a Bench Grinder with belt sander ....PSBS 240 C2 combined device equipped with a grind- ing disc and an adjustable grinding belt. Nominal input voltage U ... 230 V~, 50 Hz The device is provided with a spark pro- Power consumption P ..240 W (S2 30 min)*...
 • Seite 6: Safety Instructions

  Thickness .........20 mm parts of the operating cycle have to Granulation ........36 be considered (for example, times Velocity v ......max. 23 m/s when the electric tool is switched off Grinding belt and times when it is switched on but Dimension ...... 50 x 686 mm running without any load).
 • Seite 7: General Safety Instructions

  Do not dispose of electrical equip- tors, ranges, refrigerators). ment in household waste. • Keep other persons away. Do not let persons, especially children, Dimensions grinding disk not involved in the work touch the tool or the extension cord and keep them Dimensions grinding belt away from the work area.
 • Seite 8: Further Safety Instructions

  • Do not overreach. Keep proper attention white operating power tools footing and balance at all times. may result in serious personal injury. This enables better control of the pow- Check damaged parts. This will • er tool in unexpected situations. ensure that the safety of the power tool Maintain tools with care.
 • Seite 9: Residual Risks

  event that it is damaged or severed, • Always wear safety goggles, safety immediately disconnect the plug from gloves, respiratory protection and ear the socket. protection when grinding. • Never keep the fingers between the Do not touch the cable before it has been disconnected from the mains.
 • Seite 10: Assembly

  which was not covered; hood (3). To do so, you will need a screw- - the ejection of pieces from workpiece or damaged grinding discs. driver and a ring spanner d) Damage to your health caused by (AF 8 mm), used to hold it in swinging your hands and arms when place.
 • Seite 11: Operation

  Insert the screws through the 4 bore - Switch on the equipment only when holes (13) on the base of the device. it is safely installed on the work sur- face. The screws and nuts required for Keep your hands away from assembly are not part of the scope of delivery.
 • Seite 12: Grinding With The Grinding Disc

  Grinding with the grinding grinding belt (10). disc 3. Place the new grinding belt (10) in the centre on the upper (20a) Fold down the spark protec- and lower (20b) rollers. tor ( 1) when grinding in 4. Push the clamping lever grinding order to avoid injury from belt (7) and mount the grinding sparks.
 • Seite 13: Cleaning And Maintenance

  The grinding disc nut must not be • Always reassemble the device completely after replacing the screwed too tightly in order to avoid a grinding disc. breaking of the grinding disc and nut. 9. Test run: Before starting work Switch the device off and remove the mains plug.
 • Seite 14: Maintenance

  Waste disposal and en- • Clean the equipment thoroughly after each use. vironmental protection • Clean the ventilation openings and the surface of the equipment with a brush Be environmentally friendly. Return the or cloth. tool, accessories and packaging to a recy- cling centre when you have finished with Maintenance them.
 • Seite 15: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, this equipment is provided duced in accordance with strict quality with a 3-year guarantee from the date of guidelines and conscientiously checked purchase. In case of defects, you have stat- prior to delivery.
 • Seite 16: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defec- tive can be sent postage paid to the Service Great Britain Tel.: 0800 4047 657 service address communicated to you, with the proof of purchase (receipt) E-Mail: grizzly@lidl.co.uk and specification of what constitutes IAN 321203_1901 the defect and when it occurred.
 • Seite 17: Trouble Shooting

  Trouble Shooting Always disconnect the plug from the mains socket before working. Danger of electric shock. Problem Possible Cause Error correction Check the socket, mains cable, line, mains plug, repairs to be Mains voltage missing carried out by qualified electri- Main circuit breaker is tripped cian if necessary, check main Device doesn‘t start...
 • Seite 18: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ..........18 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ- Σκοπός χρήσης........18 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ....... 19 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Η ποιότη- Παραδοτέα υλικά .......19 τα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε κατά τη Περιγραφή...
 • Seite 19: Gr Cy

  Σύνοψη Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλά- βες, που προκαλούνται από τη μη προβλε- πόμενη χρήση ή τον εσφαλμένο χειρισμό. 1 Προστατευτικό σπινθήρων (δύο εξαρτήματα) Γενική περιγραφή 2 Βίδα ρύθμισης για το προστατευτικό σπινθήρων Θα βρείτε τις απεικονίσεις 3 Προστατευτική επικάλυψη στην...
 • Seite 20: Τεχνικά Στοιχεία

  Προειδοποίηση: Η τιμή μετάδοσης της δόνησης Ταινιολειαντηρασ βασησ μπορεί να διαφέρει κατά την πραγ- και τροχοσ λειανσησ ..PSBS 240 C2 ματική χρήση της ηλεκτρικής συ- Ονομαστική τάση εισόδου ..230 V~, 50 Hz σκευής από την αναφερόμενη τιμή, Κατανάλωση ....240 W (S2 30 min)* ανάλογα...
 • Seite 21: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία! Σύμβολο υπόδειξης με πληροφο- Πριν από εργασίες συντήρησης και ρίες για τον καλύτερο χειρισμό της επισκευής τραβάτε το ρευματολή- συσκευής. πτη από την πρίζα. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη την οδηγία χειρισμού! Ασφαλής εργασία: • Να κρατάτε τη θέση εργασίας πάντα Φοράτε...
 • Seite 22 • Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να σας εργαλείο. Εργάζεστε καλύτερα και τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα. Να ασφαλέστερα στο αναφερόμενο πεδίο προστατεύετε το καλώδιο από ψηλές ισχύος. θερμοκρασίες, λάδι και αιχμηρά αντι- • Να χρησιμοποιείτε τα σωστά ηλε- κείμενα.
 • Seite 23: Υποδείξεις Ασφαλείας

  ποίηση να ελέγχετε, εάν έχουν απομα- δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στις κρυνθεί τα κλειδιά και εργαλεία ρύθμι- οδηγίες χρήσης. σης. - Οι ελαττωματικοί διακόπτες να αντι- • Να αποφεύγετε αθέλητη ενεργοποί- καθίστανται σε συμβεβλημένο συ- ηση. νεργείο. Να σιγουρεύεστε πως ο διακόπτης έχει - Μη...
 • Seite 24: Υπολειπόμενου Κινδύνου

  επιφάνεια εργασίας. δίσκου λείανσης και του προστατευτι- • Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποι- κού σπινθήρων ή κοντά στα προστα- είτε μόνο αξεσουάρ και επιπρόσθετες τευτικά καλύμματα. Υπάρχει κίνδυνος συσκευές, οι οποίες αναφέρονται στις μέσω μαγκώματος. οδηγίες λειτουργίας ή συστήνονται ή •...
 • Seite 25: Συναρμολόγηση

  στασία για την αναπνοή. - Πριν από τη θέση σε λειτουργία β) Βλάβες στην ακοή, στην περίπτωση πρέπει να έχουν συναρμολογη- που δεν χρησιμοποιείται κατάλληλη θεί σωστά όλες οι επικαλύψεις προστασία για την ακοή. και οι διατάξεις προστασίας. γ) Βλάβες στην υγεία μέσω - Τραβήξτε...
 • Seite 26: Βίδωμα Της Συσκευής

  2 θέσεις (βλέπε Α + Β). δίσκους λείανσης και αξεσουάρ. 2. Χρησιμοποιήστε για αυτό τις Η χρήση άλλων εργαλείων και εσώκλειστες βίδες (5a/17a), τις αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ροδέλες (5b/17b), τους οδοντω- κίνδυνο τραυματισμού. τούς δίσκους (5c/17c) και τα - Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία αστεροειδή...
 • Seite 27: Ενεργοποίηση Και Απενεργοποίηση

  Λείανση με το δίσκο λείανσης Να έχετε τα χέρια μακριά από το δίσκο λείανσης και τον ιμάντα λείανσης όταν η συσκευή είναι Προς αποφυγή τραυματισμών σε λειτουργία. Κίνδυνος τραυμα- λόγω δημιουργίας σπινθήρων, τισμού. διπλώνετε προς τα κάτω το προστατευτικό σπινθήρων Ενεργοποίηση...
 • Seite 28: Αλλαγή Ιμάντα Λείανσης

  Αλλαγή ιμάντα λείανσης πολύ μικρή οπή υποδοχής στο δίσκο λείανσης. 1. Λασκάρετε τις 2 βίδες στερέω- • Μη χρησιμοποιείτε ξεχωριστές σης (11) και αναρτήστε την επι- υποδοχές μείωσης ή αντάπτορες κάλυψη ιμάντα λείανσης (12). για να ταιριάζουν οι δίσκοι λείαν- 2.
 • Seite 29: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  Δώστε εργασίες, που δεν περι- κίνησης του ιμάντα λείανσης (βλέπε μικρή εικόνα). Κρατάτε γράφονται στις οδηγίες αυτές, καλύτερα κόντρα με ένα παξιμά- προς εκτέλεση σε ειδικό συνερ- γείο. Χρησιμοποιείτε μόνο αυ- δι 19 χιλ. ή μια πένσα. θεντικά εξαρτήματα. Αφήνετε το 5.
 • Seite 30: Απόσυρση/Προστασία Του

  Απόσυρση/προστασία του Παραδώστε τη συσκευή σε έναν τόπο περιβάλλοντος ανακύκλωσης. Τα χρησιμοποιημένα πλα- στικά και μεταλλικά τμήματα μπορούν να Παραδώστε συσκευή, αξεσουάρ και συ- διαχωριστούν πλήρως και να προωθη- σκευασία για ανακύκλωση που σέβεται το θούν για ανακύκλωση. Για περισσότερες περιβάλλον.
 • Seite 31: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πριν από την εκτέλεση όλων των εργασιών στη συσκευή να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση σφάλματος Ελέγξτε την πρίζα, το καλώδιο δικτύου, τον αγωγό, το βύσμα Δεν υπάρχει τάση δικτύου δικτύου, εάν απαιτείται αναθέστε Η...
 • Seite 32: Εγγύηση

  Εγγύηση να εξαρτήματα. Ενδεχόμενα ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την αγορά, Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, πρέπει να δηλωθούν αμέσως μετά το ξε- για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε πακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της καθίστανται...
 • Seite 33: Σέρβις Επισκευής

  • Για όλα τα αιτήματα να έχετε πρόχειρα γασία συσκευών που μας απεστάλησαν την απόδειξη αγοράς και τον αριθμό καλά συσκευασμένες και με πληρωμένα αναγνώρισης (ΙΑΝ 321203_1901) ως ταχυδρομικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη αποδεικτικό στοιχεί για την αγορά. • Τον...
 • Seite 34: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........34 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......34 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 35 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........35 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....35 trolle unterzogen.
 • Seite 35: At Ch

  1 x K*120) Laufrolle Betriebsanleitung Technische Daten *K = Körnung Funktionsbeschreibung Stand-Bandschleifer ..PSBS 240 C2 Nenneingangs- Der Stand-Bandschleifer ist ein Kombigerät, spannung U ..... 230 V~, 50 Hz ausgestattet mit einer Schleifscheibe und ei- Leistungsaufnahme P ...240 W (S2 30 min)* nem justierbaren Schleifband.
 • Seite 36: Sicherheitshinweise

  Schleifscheibe Versuchen Sie, die Belastung durch Außendurchmesser ....Ø 150 mm Vibrationen so gering wie möglich Bohrung ......Ø 12,7 mm zu halten. Beispielhafte Maßnah- Dicke ........20 mm men zur Verringerung der Vibrati- onsbelastung sind das Tragen von Körnung ......... 36 Umlaufgeschwindigkeit v ..max.
 • Seite 37: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine Betriebsanleitung lesen. Sicherheitshinweise Tragen Sie Gehörschutz. Sicheres Arbeiten: Tragen Sie Augenschutz. • Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ord- nung. Tragen Sie einen Atemschutz. Unordnung im Arbeitsbereich kann Un- fälle zur Folge haben. • Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüs- Gefahr durch Schnittverletzungen. Tragen Sie schnittsichere Handschuhe.
 • Seite 38 • Benutzen Sie das richtige Elektrowerk- • Sichern Sie das Werkstück. Benutzen zeug. Sie Spannvorrichtungen oder einen - Verwenden Sie keine leistungsschwa- Schraubstock, um das Werkstück fest- chen Maschinen für schwere Arbeiten. zuhalten. Es ist damit sicherer gehalten - Benutzen Sie das Elektrowerkzeug als mit Ihrer Hand.
 • Seite 39: Weiterführende Sicherheitshinweise

  • Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. te Schalter müssen bei einer Kunden- Vergewissern Sie sich, dass der Schal- dienstwerkstatt ersetzt werden. ter beim Einstecken des Steckers in die • Achtung! Steckdose ausgeschaltet ist. Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeu- • Benutzen Sie Verlängerungskabel für ge und anderen Zubehörs kann eine den Außenbereich.
 • Seite 40: Restrisiken

  • Verwenden Sie nur vom Hersteller emp- • Das Werkstück wird beim Schleifen fohlene Schleifwerkzeuge. Verwenden heiß. Nicht an der bearbeiteten Stelle Sie keine Sägeblätter. Vergewissern Sie anfassen, lassen Sie es abkühlen. Es sich, dass die Maße zum Gerät passen. besteht Verbrennungsgefahr.
 • Seite 41: Montage

  Warnung! Dieses Elektrowerkzeug 2. Stellen Sie den Funkenschutz (1) mit der erzeugt während des Betriebs ein Justierschraube (2) ein: der Abstand elektromagnetisches Feld. Dieses zwischen Schleifscheibe (19) und Fun- kenschutz darf maximal 2 mm betragen Feld kann unter bestimmten Umstän- den aktive oder passive medizini- (siehe kleines Bild).
 • Seite 42: Bedienung

  Die Schrauben und Muttern zur be herangestellt werden können, Montage sind nicht im Lieferumfang muss die Schleifscheibe ausge- enthalten. tauscht werden. - Schalten Sie das Gerät erst ein, Bedienung wenn es sicher auf der Arbeits- fläche montiert ist. Achtung! Verletzungsgefahr! - Ziehen Sie vor allen Arbeiten an Halten Sie Ihre Hände von dem Gerät den Netzstecker.
 • Seite 43: Schleifen Mit Der Schleifscheibe

  Schleifband wechseln Belastung durch. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn die Schleifscheibe unrund läuft, beträchtliche Schwingungen auftreten 1. Lockern Sie die 2 Befestigungsschrau- oder abnorme Geräusche zu hören sind. ben (11) und hängen Sie die Schleif- band-Abdeckung (12) aus. Schleifen mit der 2.
 • Seite 44: Reinigung Und Wartung

  • Verwenden Sie keine getrennten 6. Setzen Sie die neue Schleifscheibe (19) und den Spannflansch auf und schrau- Reduzierbuchsen oder Adapter, um Schleifscheiben mit großem ben Sie von Hand die Schleifscheiben- Loch passend zu machen. Mutter (19a) gegen den Uhrzeigersinn •...
 • Seite 45: Reinigung

  Lagerung Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie lose, abgenutzte oder beschädigte Teile, • Bewahren Sie das Gerät an einem korrekten Sitz von Schrauben oder anderer trockenen und staubgeschützten Ort Teile. Prüfen Sie insbesondere die Schleif- auf, und außerhalb der Reichweite von  19).
 • Seite 46: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 49). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung 62-67...
 • Seite 47: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Haussicherung prüfen. Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 48: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 49: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 321203_1901 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich...
 • Seite 50: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Bench Grinder with belt sander model PSBS 240 C2 serial number 201905000001 - 201905087650 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU*...
 • Seite 51: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Από Ενήλικες. Νέοι Άνω Των 16 Ετών Επι-Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          Ταινιολειαντηρασ βασησ και τροχοσ λειανσησ Σειρά PSBS 240 C2 Αριθμός σειράς 201905000001 - 201905087650           : 2006/42/EC •...
 • Seite 52: Original Ce-Konformitäts- Erklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Standbandschleifer Baureihe PSBS 240 C2 Seriennummer 201905000001 - 201905087650 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 61029-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 53: Exploded Drawing

  Exploded Drawing Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα • Explosionszeichnung 2019-06-06-rev02-op...
 • Seite 54 5c 5b 5a 15 16...
 • Seite 56 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 05/2019 · Ident.-No.: 72037053052019-GB/ IE/NI/CY IAN 321203_1901...