Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 44

Vorschau ausblenden

Werbung

čerpadlo za kabel. Neodpojujte pískový filtr od zásuvky tahem za kabel.
Kabel chraňte před odřením. Čerpadlo chraňte před kontaktem s ostrými
předměty, olejem, pohyblivými součástmi jiných zařízení a před horkem.
UPOZORNĚNÍ - Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem
zkušeností a znalostí, smí zařízení používat pouze pod dohledem nebo
podle pokynů osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná související
rizika. Nenechávejte děti, aby si se zařízením hrály. Čištění a uživatelem
zajišťovanou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. (Pro trh EU)
UPOZORNĚNÍ - Tento produkt není určen k užívání osobami (včetně
dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi,
s výjimkou případů, že jsou pod dozorem nebo byly informovány o
používání produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí
být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály. (Pro trhy mimo EU)
Čištění a údržba musí být prováděna dospělým uživatelem starším 18
let, který je seznámen s nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Pokud
nebude přístroj používán delší dobu, například přes zimu, měla by být
bazénová sada rozebrána a uložena v interiéru.
UPOZORNĚNÍ - Před každým použitím, instalací či opětovným
sestavováním přístroje si přečtěte návod.
Toto zařízení musí být instalováno ve vzdálenosti více než 2m od
bazénu. (platí pouze pro Francii). Elektrická instalace musí odpovídat
místním předpisům pro zapojení. Veškeré dotazy směřujte na
kvalifikovaného elektrikáře.
Při instalaci tohoto produktu používejte pouze média dodaná nebo
určená výrobcem.
Je zásadně důležité, aby sací otvory nebyly uzavřeny.
Během údržby filtračního systému doporučujeme zastavit filtraci.
Pravidelně kontrolujte míru zanesení filtru.
Pro čištění se doporučuje týdenní kontrola.
Pro zajištění čistoty vody v bazénu by filtrace měla pracovat alespoň
8 hodin denně.
Všechny poškozené součásti nebo montážní sestavy vyměňte, jakmile to
bude možné. Používejte pouze součásti schválené osobou zodpovědnou
za uvedení produktu na trh.
Všechny filtry a filtrační média je nutné pravidelně kontrolovat, aby se
zajistilo, že neobsahují nečistoty, které by mohly bránit správné filtraci.
Použitá filtrační média je nutno likvidovat v souladu s platnými předpisy.
V případě pochybností týkajících se čerpadla nebo jiných zařízení pro
44
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-捷

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383