Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 34

Vorschau ausblenden

Werbung

OSTRZEŻENIE – Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8
roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub
psychicznymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, tylko jeśli zapewniony jest im
nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu w sposób bezpieczny i
rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie oraz konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
(Dla rynku UE)
OSTRZEŻENIE - Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające dostatecznej wiedzy albo
wystarczającego doświadczenia mogą używać tego urządzenia tylko pod opieką
lub pod warunkiem, że zostały poinstruowane, przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo, o bezpiecznym sposobie używania urządzenia. Dzieci powinny
być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się tym produktem. (Dla
rynku innego niż UE)
Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez osobę dorosłą - w wieku
powyżej 18 roku życia, która jest świadoma ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W dłuższych okresach w których produkt nie jest używany, na przykład w zimie,
zestaw basenowy powinien być demontowany i przechowywany wewnątrz.
UWAGA - Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z instrukcją i
montuj/składaj na nowo produkt przed każdym użyciem.
To urządzenie musi znajdować się w odległości większej niż 2m od basenu.(Tylko
dla Francji). Instalacje elektryczne powinny być przeprowadzane w zgodzie z
krajowymi przepisami układania przewodów. W przypadku pytań skonsultuj się z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Do montażu produktu należy używać wyłącznie narzędzi załączonych lub
określonych przez producenta.
Konieczne jest sprawdzenie, czy otwory zasysające nie są zamknięte.
Podczas operacji konserwacji przeprowadzanych na systemie filtrującym zaleca
się zatrzymanie filtrowania.
Regularnie sprawdzaj stopień zapchania filtra.
Zaleca się cotygodniowe kontrolowanie stanu filtra w celu przeprowadzenia
ewentualnego czyszczenia.
W celu zapewnienia czystej wody zaleca się jej codzienne, 8-godzinne filtrowanie.
Należy wymienić każdy zniszczony element lub zestaw elementów tak szybko jak
tylko jest to możliwe. Należy używać wyłącznie części zatwierdzonych przez
osobę odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek.
Wszystkie filtry i media filtracyjne powinny być regularnie kontrolowane w celu
zapewnienia, że nie nagromadziły się w nich zanieczyszczenia, mogłoby to utrudniać
prawidłową filtrację wody. Utylizacja jakichkolwiek zużytych mediów filtrujących
powinna odbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami/przepisami.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pompy czy jakichkolwiek
innych elementów układu obiegu wody, skontaktuj się ze specjalistą lub
producentem/ importerem/dystrybutorem.
34
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-波

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383