Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 48

Vorschau ausblenden

Werbung

FILTRAČNÉ ČERPADLO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Pozrite sa na kanál YouTube spoločnosti Bestway
DO PREDAJNE
UPOZORNENIE
OTÁZKY? PROBLÉMY?
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
CHÝBAJÚCE DIELY?
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH
Často kladené otázky, návody, videá alebo
náhradné diely nájdete na
bestwaycorp.com/support
UPOZORNENIE - RIZIKO PORANENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Čerpadlo sa dodáva s izolačným transformátorom
alebo napájacím cez prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým
prevádzkovým prúdom maximálne 30 mA.
Zásuvka čerpadla sa musí nachádzať minimálne 3,50m od bazéna.
Spotrebič je treba zapojiť do uzemneného zdroja elektrickej energie.
Nepoužívajte predlžovacie káble.
UPOZORNENIE - RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Čerpadlo sa
nesmie používať, pokiaľ sú v bazéne ľudia. V prípade poškodenia filtračného
čerpadla zakážte prístup do bazéna.
KÁBEL NEZAKOPÁVAJTE DO ZEME. Kábel označte, aby ste zabránili jeho
poškodeniu sekačkami na trávu, elektrickými nožnicami na kere a ďalším vybavením.
UPOZORNENIE - Napájací kábel sa nedá vymeniť. Pokiaľ je kábel
poškodený, je treba spotrebič vyhodiť.
POZOR - Čerpadlo je určené na použitie iba so skladacími bazénmi. Nepoužívajte
ho pre trvalo nainštalované bazény. Skladacie bazény sú vyrobené tak, aby sa dali
jednoducho demontovať na uskladnenie a znovu postaviť do pôvodného stavu.
Trvalo nainštalované bazény sa umiestňujú na zem či do zeme alebo do budov a
nedajú sa jednoducho demontovať na uskladnenie.
DÔLEŽITÉ - Používanie čerpadla s neuzemnenou elektrickou zástrčkou je
nebezpečné a spôsobí katastrofálne zlyhanie čerpadla.
RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Pokiaľ pracujete s elektrinou,
vypnite prívod elektrického prúdu v ističi a zamknite dvierka ističa. V opačnom
prípade spôsobíte zvýšené riziko poranenia elektrickým prúdom, poranenia a
prípadne smrti.
NEDEMONTUJTE ZEMNIACI KOLÍK ANI ZÁSTRČKU NIJAK NEUPRAVUJTE.
NEPOUŹÍVAJTE ADAPTÉRY DO ZÁSTRUČKY. V prípade otázok o vhodnosti
uzemnenia vašej zástrčky sa obráťte na vášho elektrikára.
S čerpadlom zachádzajte opatrne. Čerpadlo neťahajte ani nenoste za napájací
kábel. Zástrčku zo zásuvky nikdy nevyťahujte ťahaním za napájací kábel. Kábel
48
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-斯伐

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383