Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58383 Benutzerhandbuch Seite 49

Vorschau ausblenden

Werbung

chráňte pred odieraním. Filtračné čerpadlo sa nikdy nesmie vystavovať pôsobeniu
ostrých predmetov, oleja, pohybujúcich sa dielov a tepla.
UPOZORNENIE - Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, či pokiaľ im boli
poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča, a pokiaľ chápu
súvisiace riziká. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a používateľskú
údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. (Pre trh EU)
UPOZORNENIE - Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami či s
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pokiaľ im
neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča osobou zodpovednou za och
bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s týmto
spotrebičom nebudú hrať. (Pre trh iné ako EU)
Čistenie a používateľskú údržbu spotrebiča musí vykonávať osoba staršia ako 18
rokov, ktorá pozná riziká poranenia elektrickým prúdom. Pokiaľ sa spotrebič dlhší
čas nepoužíva, ako napríklad v zime, súpravu bazéna je treba demontovať a
uskladniť v dome.
POZOR - Pred použitím spotrebiča a každou inštaláciou/opakovanou montážou si
prečítajte pokyny.
Tento spotrebič je treba umiestniť viac ako 2m od bazéna. (iba pre Francúzsko).
Elektrická inštalácia musí byť v súlade s národnými predpismi. V prípade
akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
Pri inštalácii produktu je treba používať iba materiály dodané alebo stanovené
výrobcom.
Je treba skontrolovať, či nie sú sacie otvory upchaté.
V priebehu operácií údržby filtračného systému odporúčame filtráciu zastaviť.
Pravidelne sledujte mieru upchatia filtra.
V prípade čistenia sa odporúča týždenná kontrola.
Minimálna odporúčaná denná doba prevádzky filtrácie na zabezpečenie vyčistenia
vody v bazéne je 8 hodín.
Poškodené prvky či súpravy prvkov je treba vymeniť čo najskôr je to možné.
Používajte iba diely, ktoré schválila osoba zodpovedná za uvedenie produktu na trh.
Všetky filtre a filtračné médiá je treba pravidelne kontrolovať, aby bolo
zabezpečené, že nedochádza k vzniku usadenín, ktoré by bránili správnej filtrácii.
Likvidácia prípadných použitých filtračných médií musí tiež prebehnúť v súlade s
platnými nariadeniami/legislatívou.
V prípade pochybností o čerpadle či obehových zariadeniach sa obráťte na
49
303021221677_58383_530Gal 客专欧规过滤泵说明书_14x21cm_20N-OEM-784-斯伐

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58383