Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung Seite 40

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Filter: Denna funktion används för att filtrera poolvattnet och ska användas i 99% av tiden. Vattnet pumpas genom sandfiltret där det renas
och återsänds till poolen.
Tvätt motströms: Denna funktion används för att rengöra sandbädden; vattnet pumpas nedåt genom systemet för vattenfördelning, trycks
uppåt genom sandbädden och släpps sedan ut genom Port D.
Skölj: Denna function används för grundläggande start, rengöring och utslätning av sandbädden efter spolningen; vattnet pumpas ner
genomsandbädden, up genom anslutningshjulet och deponeras utanför D-portens ventil.
Cirkulation: Med hjälp av den här funktionen kan poolens vatten cirkulera utan användning av sandfiltret; använd den för att samla upp skräp
från anslutningsventilen i det fall filtret är trasigt.
Tömning: Denna funktion tömmer vatten ur poolen; en annan inställning för att komma förbi filtret, och vattnet pumpas och deponeras utanför
D-porten i stället för att återgå till poolen.
OBS: När kontrollventilen är inställd på spolning, sköljning eller tömning, töms vattnet ut ur D-porten på kontrollventilen.
Försäkra dig om att alla regler för tömning av utsläppsvatten uppfyller tillämpbara lokala, statliga eller nationella lagar. Töm inte ut vatten om
detta kan leda till översvämning eller skador.
VARNING: när du tömmer poolen eller tvättar sandbädden, ska du komma ihåg att skruva loss lock D från kontrollventilens port D. Se till att
sandfiltret stängs av innan du skruvar loss lock D.
Stängt: Denna funktion stoppar vattenflödet mellan sandfiltret och poolen.
OBS: Anslut inte och använd inte sandfiltret med kontrollventilen ställd i Stängd funktion, annars skadas sandfiltret allvarligt.
Installera sandfiltret
Avsnitt I: Montering
1. Ta försiktigt bort alla delar ur förpackningen och kontrollera att ingen del är skadad. Slangarna finns i tanken; ta ut de två slangarna ur tanken innan du
monterar sandfiltret. Om utrustningen är skadad ska man genast meddela den återförsäljare utrustningen införskaffades hos.
2. Sandfiltret ska placeras på ett stabilt och jämnt underlag, helst ett betongunderlag. Placera sandfiltret så att portar och kontrollventiler är tillgängliga för
användning, service och vinterbehandling.
3. Fyll på filtret med sand för pooler.
OBS: Använd endast speciell filtersand för pooler, utan kalksten eller lera: #20 Kiseldioxidsand 0,45-0,55mm, en 45kg påse bör räcka. Användningen av andra
sandtyper reducerar filtreringsprestationerna och kan skada saltfiltret, vilket betyder att garantin annulleras.
a. Placera sandlocket på tanken och se till att vattenfördelaren är täckt (Se Fig.4).
b. Fyll på sanden – sakta så att dess vikt inte skadar vattenuppsamlaren – tills den når tankens övre kant (Se Fig.5).
OBS: SAND MEDFÖLJER INTE.
OBS: För att undvika att vattenuppsamlaren skadas ska man när man fyller på sand hälla vatten i den nedre tanken tills denna hamnar under vatten.
c. Avlägsna sandlocket och tvätta bort all sand som hamnat runt tankens kant och placera sedan O-ringen på denna (Se Fig.6).
OBS: Se till att O-ringen som placeras på tankens kant är ren och fri från hack, repor och sand.
d. Anslut styrventilen till tanken och se till att den vertikala slangen på vattenfördelaren har förts in i styrventilens bas (Se Fig.7).
e. Placera styrventilen på tanken med hjälp av flänsklämman och dra åt tillhörande skruv (Se Fig.8).
OBS: Innan du fäster den, ska du se till att port C på kontrollventilen är i linje med port C på pumpen (Se Fig.9)
f. Anslut tryckmätaren till styrventilen.
4. Fäst röret på pumpens port C och på kontrollventilens port C och skruva fast de gängade låsringarna i rätt läge. (Se Fig.10)
OBS: Se till att mutterbrickan är korrekt placerad i bägge ändarna av röret.
Fig.4
Fig.8
Fig.5
Homok
Fig.9
C
C
40
Fig.6
Gumigyűrűs
tömítés
Fig.10
C
C
Fig.7
Gumigyűrűs
tömítés
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis