Säkerhetsanvisningar - Bestway Flowclear 58199 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SÄKERHETSANVISNINGAR
Då du installerar och använder denna elektriska utrustning, ska du alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS OCH FÖLJ ALLA SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING: För att minska risken för skador, ska du inte låta barn använda denna produkt utan vuxens överinseende.
VARNING – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT – Sandfiltret ska matas med hjälp av en jordfelsbrytare (RCD) med en restström för drift som inte överskrider 30mA.
VARNING – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT – Sandfiltret kan inte användas medan det finns människor i poolen.
BRÄNN INTE KABELN. Placera kabeln så att den inte utsätts för gräsklippare, häcktrimmers och annan utrustning.
VARNING- För att minska risken för elektrisk stöt, byt omedelbart ut en skadad kabel
VARNING – Om matningskabeln skadas ska den bytas ut av tillverkaren, en underhållstekniker eller en behörig elektriker i syfte att undvika en eventuell
farosituation.
VARNING – För att minska risken för elektrisk stöt, ska du inte använda förlängningssladdar för att ansluta enheten till elnätet; använd endast ett lämpligt placerat
eluttag.
VARNING- Risk för elektrisk stöt. Det är farligt att använda sandfiltreet med en felaktig strömförsörjning och det leder till permanenta skador på sandfiltret.
Ta inte bort jordningsstiftet och ändra inte kontakten på något sätt. Använd inte adapters. Konsultera en kvalificerad elektriker för eventuella frågor i samband med
kontakter eller jordning.
Hantera sandfiltret med omsorg. Dra eller bär inte sandfiltret genom att hålla i strömkabeln. Dra aldrig ut en kontakt ur uttaget genom att rycka i kabeln. Skydda
kabeln mot avskavningar. Utsätt aldrig sandpumpen för vassa föremål, olja, rörliga delar eller värme.
VARNING: Koppla alltid bort denna product från eluttaget innan du avlägsnar, rengör, utför service eller reglerar apparaten.
VARNING: denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med en reduerad fysisk, sensoriell eller mental förmåga eller av personer som
saknar erfarenhet och kunskaper, om de inte bevakas eller instrueras angående apparatens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska
bevakas för att kontrollera att de inte leker med produkten.
FÖRSIKTIGT. Detta sandfilter ska endast användas för pooler som kan förvaras. Använd den inte för permanent installerade poolar. En pool som kan förvaras är
konstruerad så att den kan demonteras lätt för förvaring och sedan återmonteras för användning. En permanent installerad pool är konstruerad på eller i marken
eller i en byggnad där den inte lätt kan demonteras för förvaring.
OBS: Placera sandfiltret på ett statigt och jämnt underlag. Se till att sandfiltret är minst 2 meter från poolen. Se till att avståndet är så långt det går.
Var noga med poolens och sandfiltrets placering så att en lämplig ventilation, tömning och åtkomst för rengöring finns tillgänglig. Placera aldrig sandfiltret på en
plats där den kan samla vatten eller på en stig där många människor går.
OBS: Styrventilen ska ställas in till stängt läge efter att poolen har installerats.
Sandfiltrets kontakt ska vara på ett avstånd av minst 3,5m från poolen.
OBS: Väderförhållanden kan påverka sandfiltrets prestanda och livslängd; vidta lämpliga åtgärder för att skydda sandfiltret mot onödigt slitage som kan uppstå
under perioder av kyla eller varmt väder eller vid långvarig kontakt med solen.
OBS: Undersök och kontrollera att alla sandfiltrets beståndsdelar finns närvarande före användning. Informera Bestway på kundserviceadressen som anges i
bruksanvisningen om eventuella fabrikationsfel eller delar som saknades vid inköpstillfället.
OBS: Låt inte barn eller vuxna luta sig eller sitta på apparaten.
OBS: Tillsätt inte kemikalier i sandfiltret.
SPARA DESSA ANVISNINGAR
SPECIFIKATIONER
395mm
596mm
VARNING
Filtrets diameter:
Faktiskt filterområde:
Max. driftstryck:
Sandfiltrets driftstryck:
Max. vattentryck:
Sand:
Sandkornens storlek:
Sandkapacitet:
38
395mm
2
2
0.116m
(1.25ft
)
0,24 MPa (35 PSI)
< 0,07 Mpa (10 PSI)
35° C
Medföljer inte
#20 kiseldioxidsand, 0,45-0,55mm
Cirka 2/3 av tanken, 45 kg
S-S-000719

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58199

Inhaltsverzeichnis