Herunterladen Diese Seite drucken

Opslag; Berging En Milieu; Reserveonderdelen/Accessoires; Garantie - Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

NL
BE

Opslag

Bewaar de apparaat in een vorstbe-
stendige ruimte.

Berging en milieu

Breng het apparaat, de toebehoren en de
verpakking naar een geschikt recyclage-
punt.
Lever het apparaat in bij een recyclepunt.
De gebruikte kunststof en metalen onder-
delen kunnen nauwkeurig worden geschei-
den, zodat ze eenvoudig opnieuw kunnen
worden gebruikt. Raadpleeg hiervoor ons
servicecenter.
Reserveonderdelen/
Accessoires
Reserveonderdelen en accessoires
verkrijgt u op
www.grizzly-service.eu
Ondervindt u problemen bij het
orderproces, gebruik dan het
contactformulier.
Bij andere vragen neemt u contact op met
het "Service-Center" (zie pag. 30).
1
Adapter ..................... 30300513

Garantie

Geachte cliënte, geachte klant,
U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te
rekenen vanaf de datum van aankoop.
Ingeval van gebreken aan dit product heeft
u tegenover de verkoper van het product
wettelijke rechten. Deze wettelijke rechten
worden door onze hierna beschreven ga-
rantie niet beperkt.
28
Garantievoorwaarden
De garantietermijn begint met de datum
van aankoop. Gelieve de originele kassa-
bon goed te bewaren. Dit document wordt
als bewijs van de aankoop benodigd.
Indien er zich binnen drie jaar, te rekenen
vanaf de datum van aankoop van dit pro-
duct, een materiaal- of fabricagefout voor-
doet, wordt het product door ons – naar
onze keuze – voor u gratis gerepareerd of
vervangen. Deze garantievergoeding stelt
voorop dat binnen de termijn van drie jaar
het defecte apparaat en het bewijs van
aankoop (kassabon) voorgelegd en dat
schriftelijk kort beschreven wordt, waarin
het gebrek bestaat en wanneer het zich
voorgedaan heeft.
Als het defect door onze garantie gedekt
is, krijgt u het gerepareerde of een nieuw
product terug. Met herstelling of uitwisse-
ling van het product begint er geen nieuwe
garantieperiode.
Garantieperiode en wettelijke
kwaliteitsgarantie
De garantieperiode wordt door de ga-
rantievergoeding niet verlengd. Dit geldt
ook voor vervangen en gerepareerde
onderdelen. Eventueel al bij de aankoop
bestaande beschadigingen en gebreken
moeten onmiddellijk na het uitpakken ge-
meld worden. Na het verstrijken van de
garantieperiode tot stand komende repara-
ties worden tegen verplichte betaling van
de kosten uitgevoerd.
Omvang van de garantie
Het apparaat werd volgens strikte kwali-
teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en
vóór aflevering nauwgezet getest.
De garantievergoeding geldt voor materi-
aal- of fabricagefouten. Deze garantie is

Werbung

loading