Herunterladen Diese Seite drucken

Montering - Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Ret ikke strålen mod dig selv eller
andre for at rengøre beklædning eller
skotøj.
• Brug ikke apparatet, hvis der befinder
sig andre personer i nærheden, undta-
gen, hvis disse bærer beskyttelsesbe-
klædning.
Aktivér først højtryksstrålen, når terras-
serenseren befinder sig på rengørings-
fladen.
Træf egnede forholdsregler, for at
holde børn væk fra det arbejdende ap-
parat.
Bortskaf indpakningsmaterialet for-
skriftsmæssigt.
Benyt ikke apparatet i nærheden af
antændelige væsker eller gasser. Ved
ignorering er der brand- eller eksplosi-
onsfare.
Opbevar apparatet på et tørt sted og
uden for børns rækkevidde.
Børn bør holdes under opsyn, for at
være sikker på, at de ikke leger med
apparatet.
Vær opmærksom på din højtryksren-
sers sikkerhedsinformationer.
Brugeren er ansvarlig for ulykker eller
skader på andre mennesker eller deres
ejendom.
Forsigtig! Sådan undgår du
apparatskader og eventuel
deraf resul terende personska-
der:
Brug ikke til rengøring af vinduer.
Arbejd ikke med et beskadiget, ufuld-
stændigt eller uden tilladelse fra produ-
centen ombygget apparat.
Beskyt apparatet mod frost.
Anvend kun originalt tilbehør og foretag
ingen ombygninger.

Montering

Tilslutning uden adapter
1. Skru tilslutningselementet (5) sam-
men med det drejelige tilslutnings-
element (6).
2. Behøver du et større arbejdsom-
råde kan du ved påsætning og
drejning (bajonetlås) sætte for-
længerelement (4) på tilslutnings-
element (5).
3. Tilslutningen på højtryksrenseren
sker via bajonetlåsen på PARK-
SIDE-højtryksrenserens sprøjtepi-
stol.
4. Når du bruger forlængerelement
(4) skru omløbermøtrikken (3)
mod sprøjtepistolen.
Tilslutning med adapter
1. Sæt adapteren (1) til forlænger-
element (4) eller på tilslutnings-
stykket (
det går i indgreb (bajonetlås).
Skru omløbermøtrikken (3) på
forlængerelement (4) mod adap-
ter (1).
2. Tilslut sprøjtepistolen (bajonetluk-
ning), og skru omløbermøtrikken
(2) på adapteren (1) mod sprøj-
tepistolen.
Adskillelse
1. Løsn omløbermøtrikken
(
2) på adapteren (
2. Løsn omløbermøtrikken
(
3) på forlængerelement
(
4).
3. Adskil lukningerne ved at trykke
på dem og dreje dem 90° i
modsat retning (bajonetlukning).
DK
5) og drej det 90° til
1).
13

Werbung

loading