Herunterladen Diese Seite drucken

Reparatieservice - Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

niet van toepassing op productonderdelen,
die aan een normale slijtage blootgesteld
zijn en daarom als aan slijtage onderhevi-
ge onderdelen beschouwd kunnen worden
(b.v. filters of deksels) of op beschadigin-
gen aan breekbare onderdelen (b.v. scha-
kelaars, accu's of onderdelen, die van glas
gemaakt zijn).
Deze garantie valt weg wanneer het pro-
duct beschadigd, niet oordeelkundig ge-
bruikt of niet onderhouden werd. Voor een
vakkundig gebruik van het product dienen
alle in de gebruiksaanwijzing vermelde
aanwijzingen nauwgezet in acht genomen
te worden. Gebruiksdoeleinden en hande-
lingen, die in de gebruiksaanwijzing afge-
raden worden of waarvoor gewaarschuwd
wordt, dienen onvoorwaardelijk vermeden
te worden.
Het product is uitsluitend voor het privé- en
niet voor het commerciële gebruik be-
stemd. Bij een verkeerde of onoordeelkun-
dige behandeling, toepassing van geweld
en bij ingrepen, die niet door het door ons
geautoriseerde servicefiliaal doorgevoerd
werden, valt de garantie weg.
Afhandeling ingeval van garantie
Gelieve aan de volgende aanwijzingen
gevolg te geven om een snelle behande-
ling van uw verzoek te garanderen:
Gelieve voor alle aanvragen de
kassabon en het artikelnummer
(IAN 327190_1904) als bewijs van
de
aankoop klaar te houden.
Gelieve het artikelnummer uit het type-
plaatje, een gravering, op de voorpa-
gina van uw handleiding (onderaan
links) of als sticker aan de achter- of
onderzijde af te leiden.
Indien er zich functiefouten of andere
gebreken voordien, contacteert u in
eerste instantie de hierna vernoemde
serviceafdeling telefonisch of per e-
mail. U krijgt dan bijkomende informa-
tie over de afhandeling van uw klacht.
Een als defect geregistreerd product
kunt u, na overleg met onze klanten-
service, mits toevoeging van het bewijs
van aankoop (kassabon) en de vermel-
ding, waarin het gebrek bestaat en
wanneer het zich voorgedaan heeft,
voor u franco naar het u medegedeel-
de serviceadres zenden. Om proble-
men bij de acceptatie en extra kosten
te vermijden, maakt u onvoorwaarde-
lijk uitsluitend gebruik van het adres,
dat u medegedeeld wordt. Zorg ervoor
dat de verzending niet ongefrankeerd,
als volumegoed, per expresse of via
een andere speciale verzendingswijze
plaatsvindt. Gelieve het apparaat met
inbegrip van alle bij de aankoop bij-
geleverde accessoires in te zenden en
voor een voldoende veilige transport-
verpakking te zorgen.

Reparatieservice

U kunt reparaties, die niet onder de ga-
rantie vallen, tegen berekening door ons
servicefiliaal laten doorvoeren. Zij maakt
graag voor u een kostenraming op.
Wij kunnen uitsluitend apparaten behande-
len, die voldoende verpakt en gefrankeerd
ingezonden werden.
Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd
en met een aanwijzing op het defect naar
ons servicefiliaal te zenden.
Ongefrankeerd – als volumegoed, per
expresse of via een andere speciale ver-
zendingswijze – ingezonden apparaten
worden niet geaccepteerd.
De afvalverwerking van uw defecte inge-
zonden apparaten voeren wij gratis door.
NL
BE
29

Werbung

loading