Herunterladen Diese Seite drucken

Garanti - Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Garanti

Kære kunde!
På dette apparat yder vi 3 års garanti fra
købsdato.
Skulle der forekomme defekter på dette
produkt har du lovpligtige rettigheder mod
sælgeren af produktet. Disse lovpligtige
rettigheder bliver ikke indskrænket af den
efterfølgende anførte garanti.
Garantibetingelser
Garantien træder i kraft med købsdatoen.
Opbevar den originale kassebon godt.
Dette bilag kræves som dokumentation for
købet.
Skulle der indenfor tre år efter dette pro-
dukts købsdato optræde en materiale- eller
fabrikationsfejl, bliver produktet – efter
vores skøn – repareret eller ombyttet gratis.
Denne garantiydelse forudsætter, at det de-
fekte apparat og købsbilaget (kassebon) in-
denfor den tre års frist bliver indsendt og at
der vedlægges en kort skriftligt beskrivelse
af defekten og hvornår den er optrådt.
Hvis defekten er dækket af vores garanti,
får du apparatet repareret eller ombyttet.
Med reparationen eller ombytningen be-
gynder garantiperioden ikke forfra
Garantiperiode og lovpligtige pro-
duktansvarskrav
Garantiperioden bliver ikke forlænget af
garantien. Dette gælder også for ombyt-
tede og reparerede dele. Eventuel allerede
ved købet eksisterende skader og defekter
skal meldes straks efter udpakningen. Efter
udløb af garantiperioden forefaldende re-
parationer er omkostningspligtige.
Garantiens omfang
Apparatet blev produceret meget omhyg-
geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer
og kontrolleret grundigt inden det forlod
fabrikken.
Garantiydelsen gælder for materiale- eller
fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke
for produktdele som er udsat for en normal
nedslidning og derfor kan anses som slid-
dele (f.eks. filter eller tilbehørsdele) eller
for beskadigelser på skrøbelige dele (f.eks.
kontakter, batterier eller dele som er lavet
af glas).
Garantien bortfalder, hvis produktet bliver
beskadiget, ikke-formålsbestemt anvendt el-
ler ikke vedligeholdt. For en korrekt brug af
produktet skal alle i betjeningsvejledningen
anførte anvisninger følges nøje. Anvendel-
sesformål og handlinger, som der frarådes
eller advares imod i betjeningsvejlednin-
gen, skal ubetinget undgås.
Produktet er kun beregnet til privat og ikke
til erhvervsmæssig brug. Ved misbrug og
usagkyndig håndtering vold og ved ind-
greb, der ikke er foretaget på vores autori-
serede servicested, bortfalder garantien.
Afvikling af et garantitilfælde
For at garantere en hurtig behandling af
dit anliggende, bedes du følge følgende
henvisninger:
Hav ved alle forespørgsler kassebonen
og artikelnummeret
(IAN 327190_1904) parat som doku-
mentation for købet.
Artikelnummeret fremgår af mærkepla-
den, en indgravering, forrest på din
vejledning (forneden til venstre) eller
som mærkat på bag- eller undersiden.
Skulle der optræde funktionsfejl eller
andre defekter bedes du først kontakte
den efterfølgende anførte serviceaf-
deling, telefonisk eller pr. e-mail. Der
DK
15

Werbung

loading