Herunterladen Diese Seite drucken

Werkzaamheden Met Het Apparaat; Montage; Aansluiting Zonder Adapter - Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

NL
BE
• Personen, die niet met gebruiksaanwij-
zing vertrouwd zijn, mogen het appa-
raat niet gebruiken. De bediening van
het apparaat is niet toegestaan voor
personen met een leeftijd van minder
dan 16 jaar.

Werkzaamheden met het apparaat

Hogedrukreinigers kunnen
bij ondeskundig gebruik ge-
vaarlijk zijn. De straal mag
niet op personen, dieren,
actieve elektrische uitrustin-
gen of het toestel zelf gericht
worden.
Richt de straal niet op u zelf of ande-
ren om kleding of schoenen te reini-
gen.
Gebruik het toestel niet als andere per-
sonen zich binnen reikwijdte bevinden
tenzij deze veiligheidskleding dragen.
Breng de hogedrukstraal pas teweeg
wanneer de terrasreiniger zich op het
reinigingsoppervlak bevindt.
Tref gepaste maatregelen om kinderen
op een veilige afstand van het functio-
nerende apparaat te houden.
Evacueer het verpakkingsmateriaal zo-
als reglementair voorgeschreven.
• Gebruik het apparaat niet in de nabij-
heid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen. In geval van veronachtzaming
bestaat er gevaar voor brand of voor
een ontploffing.
Bewaar het apparaat op een droge
plaats en buiten de reikwijdte van kin-
deren.
Op kinderen dient er toezicht gehou-
den te worden om te garanderen dat
ze niet met het apparaat spelen.
26
Observeren van de veiligheidsinstruc-
ties voor uw hogedruk reiniger.
De bediener of gebruiker is verant-
woordelijk voor ongevallen of schade
bij andere mensen of de eigendom
ervan.
Opgepast! Zo vermijdt u schade
aan het apparaat en eventueel
daaruit voortvloeiende lichamelijke
letsels:
Niet gebruiken voor de reiniging van
ruiten.
Werk niet met een
ledig of zonder de toestemming van
de fabrikant omgebouwd apparaat.
Bescherm het toestel tegen vorst.
Maak uitsluitend gebruik van originele
accessoires en voer geen ombouw van
het apparaat door.

Montage

Aansluiting zonder adapter

1.
Schroef het aansluitingselement
(5) met het zwenkbare aanslui-
tingselement (6) vast.
2.
Indien u een grotere werkom-
geving nodig hebt, kunt u van
het verlengelement (4) door het
opspelden en verdraaien (bajo-
netaansluiting) op het aanslui-
tingselement (5) gebruik maken.
3.
De aansluiting op de
PARKSIDE-hogedrukreiniger
gebeurt via de bajonetaanslui-
ting aan het spuitpistool van de
PARKSIDE-hogedrukreiniger.
4.
Wanneer u de extensie element
(4) schroef de moer (3) aan het
spuitpistool.
beschadigd, onvol-

Werbung

loading