Herunterladen Diese Seite drucken

Ibrugtagning; Rengøring Og Vedligeholdelse; Rengøring; Vedligeholdelse - Parkside PFR 28 A2 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

DK

Ibrugtagning

Arbejdsanvisninger
Vær opmærksom på vandstrålens
rekylkraft. Sørg for at stå sikkert og
hold sprøjtepistolen godt fast. Ellers
kan du selv eller andre personer
komme til skade.
Aktivér først højtryksstrålen, når terras-
serenseren befinder sig på rengørings-
fladen.
• Hold ved rensning af vægflader altid
terrasserenseren fast i håndtaget (5).
Bevæg ikke terrasserenseren ud over
fritstående hjørner.
Terrasserenseren er ikke egnet til skuring
og skrubning.
Trykstyring
1. Du kan regulere trykket fra den
udledende vandstråle ved at
dreje trykregulatoren (9). Tils-
varende ændres dysernes rotati-
onshastighed også.
2. Drej trykregulatoren (9) med uret
for at øge trykket (+). Som følge
heraf reduceres trykket (-) ved at
dreje mod uret.
Rengøring og

vedligeholdelse

Træk højtryksrenserens strømstik ud
før al arbejde på apparatet.
Der er fare for strømstød.
14
Rengøring
Hold altid apparatet rent. Anvend
ingen rengørings- eller opløsnings-
midler.
Rengør apparatet med en blød børste
eller en let fugtig klud.
Vedligeholdelse
Terrasserenseren er vedligeholdelsesfri.

Lagring

Opbevar terrasserenseren i et frostsik-
kert rum.
Bortskaffelse/
miljøbeskyttelse
Aflever maskine, tilbehør og emballage til
miljøvenligt genbrug.
Aflever apparatet på en genbrugsstation.
De anvendte plast- og metaldele kan sor-
teres efter materiale og således afleveres
til genbrug. Spørg i denne forbindelse vort
servicecenter.
Vi bortskaffer dine defekte indsendte ap-
parater gratis.
Reservedele / Tilbehør
Reservedele og tilbehør kan
bestilles på www.grizzly-
service.eu
Hvis du har problemer med
bestillingsprocessen, bedes du bruge
kontaktformularen. Hvis du har yderligere
spørgsmål, bedes du kontakte "Service-
Center" (se side 16).
1
Adapter ..................... 30300513

Werbung

loading