Bestway 67614 Handbuch Seite 46

Vorschau ausblenden

Werbung

ДВОЙНА ФУНКЦИЯ: НАДУВАНЕ & ИЗПУСКАНЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВЪЗДУШНИ ЛЕГЛА
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОЧЕТЕТЕ ИЗЦЯЛО ИНСТРУКЦИИТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ. ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ БРОШУРА ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВАТ РИСКОВЕ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ АРТИКУЛА В
ОТКРИТ И/ИЛИ ВОДЕН ПЛАВАТЕЛЕН СЪД. ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН.
ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РИСК ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ НА
ВОДА ИЛИ ДЪЖД.
Артикул N°
#67614
Максимално
300kg/661lbs
натоварване
ВНИМАНИЕ :
1. Оборудван с вградена помпа и номиналните референтни стойности
са: 220-240V~50/60Hz, 95W.
Забележка: Преди всяка употреба се уверете, че уредът работи на
правилната референтна стойност.
2. Изключете или разкачете уреда от захранването, преди да употреба и
обслужване.
3. Ако кабелът на захранване е повреден, то той трябва да бъде
заменен от производителя, неговия обслужващ агент или лице с
подобна квалификация, за да се избегне евентуална опасност.
4. Двигател, само за кратко време на употреба. Напомпва се само за 5
минути и въздухът се изпуска само за 5 минути. Уверете се, че
времето на функциониране на мотора при всяко включване не
надвишава 5 минути.
5. Въздушния клапан на покривалото трябва да се поддържа без налепи
по време на употреба.
6. Надуйте надуваемото легло до подходящата твърдост и докато
повечето гънки се изгладят.
7. Продуктът трябва да се съхранява на сухо място.
8. След употреба, надуваемите легла може да изискват
допълнителен въздух за увеличаване на твърдостта. Добавете
въздух до достигане на правилната твърдост.
9. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и
хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или
без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били
инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и
осъзнават опасностите, които могат да възникнат. Децата не трябва
да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна
на потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.
(За пазара на ЕС)
Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца)
с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса
на опит и познания, освен ако те не са наблюдавани или
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/保加利亚
#67620
#67632
300kg/661lbs
300kg/661lbs
46
#67403
#67626
300kg/661lbs
150kg/330lbs
#67401
150kg/330lbs

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis