Herunterladen Diese Seite drucken

Isättning Av Kopierhylsa; Fräsning Med Kopierhylsa; Fräsning Med Parallellanslag; Fräsning Med Cirkel - Parkside POF 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Oberfräse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Användning / Underhåll och rengöring / Garanti
Isättning av kopierhylsa
Sätt i kopierhylsan
Sätt fast kopierhylsan
båda skruvar
på stativplattan
22
sätta i kopierhylsan
måste peka nedåt (se bild D).
Fräsning med kopierhylsa
Hänvisning! Mallarna måste minst vara lika höga
som löpringen
på kopierhylsan
25
Hänvisning! Välj en mindre fräs än kopierhylsans
inre diameter.
Mallar kan överföras på arbetsstycket med hjälp
av en kopierhylsa
.
26
Lägg an handöverfräsen med kopierhylsan mot
mallen.
Lossa spännspaken
sols och sänk apparaten nedåt, tills det förut in-
ställda fräsdjupet nåtts..
För nu apparaten med utskjutande kopierhylsa
längs mallen. Arbeta härvid med ett lätt tryck.
Fräsning med parallellanslag
För in parallellanslaget
på stativplattan
7
Lägg an parallellanslaget
kant (se bild F, H).
Fräsning med cirkel (se bild J)
Stick in centreringsstiftet
medelpunkten på en cirkel.
Vänd på parallellanslaget
kant pekar uppåt.
Skruva ihop centreringsstiftet med parallellansla-
get med hjälp av vingmuttern. Kontra centrerings-
stiftet med skruvnyckelns
du drar åt.
32 SE
nedifrån i glidplattan
26
med sugadapterns
26
. Se till att
7
på rätt håll – löpringen
26
.
26
genom att vrida den med-
16
i styrskenorna
24
och dra åt skruvarna
mot arbetsstyckets
24
i den markerade
30
, d.v.s. anslagets
24
avlånga hål när
27
Underhåll och rengöring
.
8
Dra alltid ut nätkabeln innan du utför åtgärder eller
rengöring på maskinen.
25
Maskinen måste alltid vara ren, torr och fri från
olja och fett.
Rengör kåpan med en torr duk.
eventuella byten av anslutningsledningen endast
utföras av tillverkaren eller dennes representant.
Hänvisning: Icke nämnda reservdelar (som t.ex
kolborstar, brytare) kan beställas via vår callcenter.

Garanti

Q
För den här apparaten lämnar vi tre års
garanti från och med inköpsdatum. Den
här apparaten har tillverkats med omsorg
och genomgått en noggrann kontroll inn-
an leveransen. Var god bevara kassakvit-
tot som köpbevis. Vi ber dig att kontakta
ditt serviceställe per telefon vid garantifall.
Endast då kan produkten skickas in fraktfritt.
Garantin gäller bara för bara för material- eller fa-
brikationsfel, den täcker inte transportskador, förslit-
ningsdelar eller skador på ömtåliga delar som t ex
6
.
brytare och batterier. Produkten är endast avsedd
5
för privat bruk och får inte användas yrkesmässigt.
Vid missbruk och felaktig behandling, användande
av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auk-
toriserade servicefilial upphör garantin att gälla. Den
lagstadgade garantin begränsas inte av denna garanti.
Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjar ga-
rantiförmånerna. Det gäller även för utbytta eller
reparerade delar. Eventuella skador och brister som
upptäcks redan vid köpet måste anmälas omedel-
bart efter uppackningen, dock senast två dagar efter
inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man
betala för eventuella reparationer.
RISK FÖR PERSONSKADOR!
För att undvika säkerhetsrisker får

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 100129