Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMNF 1350 A1 Originalbetriebsanleitung

Mauernutfräse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Wall CHaSER PMNF 1350 a1
Wall CHaSER
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
MauERNutFRäSE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 102830
MuuRFREES
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PMNF 1350 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PMNF 1350 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMNF 1350 A1

 • Seite 1 Wall CHaSER PMNF 1350 a1 Wall CHaSER MuuRFREES operation and safety Notes Bedienings- en veiligheidsinstructies Translation of original operation manual Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing MauERNutFRäSE Bedienungs- und sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 102830...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen sie vor dem Lesen die seite mit den abbildungen aus und machen sie sich anschließend mit allen Funktionen des gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Sicherheit / Bedienung Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Device description ..........................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Intended Use

  Introduction Wall chaser PMNF 1350 A1 Face pin wrench Chisel Introduction Scope of delivery We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The 1 Wall chaser instructions for use are part of the product. They...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings 2. Electrical safety The vibration emission value specified was measured a) Power tool plugs must match the outlet. according to a standardised testing method and may Never modify the plug in any way. Do vary depending on the method the power tool is not use any adapter plugs with earthed being used, and in exceptions be higher than the...
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings c) Prevent unintentional starting. Ensure Power tools are dangerous in the hands of un- the switch is in the off-position before trained users. connecting to power source and / or e) Maintain power tools. Check for mis- battery pack, picking up or carrying alignment or binding of moving parts, the tool.
 • Seite 9 General power tool safety warnings marked on the power tool. Accessories workpiece fragments. The eye protection running faster than their rated speed can break must be cap-able of stopping flying debris gen- and fly apart. erated by various operations. The dust mask d) Wheels must be used only for recom- or respirator must be capable of filtrating par- mended applications.
 • Seite 10: Further Safety Instructions For Abrasive Cutting-Off Operations

  General power tool safety warnings Further safety instructions for with a peripheral gap greater than abrasive cutting-off operations 10 mm or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control. Kickback and related warnings f) Do not “jam” the wheel or apply ex- cessive pressure.
 • Seite 11: Original Accessories / Tools

  General power tool safety warnings / Start-up / Operation Original accessories / tools Installing and adjusting the cutting width of the diamond cutting discs Use only the accessories and attachments de- tailed in the operating instructions, or those which are compatible with the device. Loosen set screw Slide the depth stop Press and hold the spindle lock...
 • Seite 12: Maintenance And Cleaning

  Operation / Maintenance and Cleaning / Warranty / Disposal with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured. The warranty covers only claims for material and maufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile components, e.g.
 • Seite 13: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (2004 / 108 / EC) RoHS Directive (2011 / 65 / EU) Applicable harmonized standards EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-22:2011 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Wall chaser PMNF 1350 A1 GB/IE...
 • Seite 15 Inhoudsopgave Inleiding Correct gebruik ..........................Pagina 16 Beschrijving van het apparaat ....................... Pagina 16 Omvang van de levering ........................ Pagina 16 Technische gegevens ........................Pagina 16 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 17 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 17 3.
 • Seite 16: Correct Gebruik

  Inleiding Muurfrees PMNF 1350 A1 Centreerflens Tussenlagen Nokkensleutel Inleiding Handbeitel Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. Omvang van de levering U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, 1 muurfrees gebruik en verwijdering.
 • Seite 17: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Handgreep: 6,417 m / s netkabel) en op elektrische gereedschappen op Extra handgreep: 4,258 m / s accuvoeding (zonder netkabel). Onzekerheid K: 1,5 m / s 1. Veiligheid op de werkplek De aangegeven trillingsemissiewaarde werd volgens een gestandaardiseerd testproces gemeten en kan, a) Houd het werkbereik schoon en goed afhankelijk van de soort en manier, waarop het...
 • Seite 18: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen e) Gebruik alléén verlengkabels die ook e) Vermijd een abnormale lichaamshou- voor het buitenbereik geschikt zijn ding. Zorg altijd voor een veilige stand wanneer u met een elektrisch gereed- en houd te allen tijde het evenwicht. schap in de openlucht werkt.
 • Seite 19: Service

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen e) Onderhoud het apparaat zorgvuldig. Blijf zelf, en zich in de buurt bevinden- Controleer of bewegende apparaat- de personen buiten het bereikt van de onderdelen optimaal functioneren en draaiende schijf. De beschermhoes moet de niet klemmen en of onderdelen gebro- bedienende persoon beschermen tegen brok- ken of zodanig beschadigd zijn dat de stukken en eventueel contact met de schuurbe-...
 • Seite 20: Verdere Veiligheidsinstructies Voor Het Gebruik Van Slijpschijven

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen gereedschap past, draait onregelmatig, vibreert leiding kan ook de metalen apparaatdelen zeer sterk en kan zodoende tot een verlies van onder spanning zetten en zo tot een elektrische de controle leiden. schok leiden. Gebruik geen beschadigde slijpschijven. m) Houd de stroomkabel uit de buurt van Controleer de slijpschijven voor ieder zich draaiend gereedschap.
 • Seite 21: Aanvullende Instructies

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen f) Vermijd het blokkeren van de slijpschijf Als een slijpschijf bijvoorbeeld in het werkstuk vast- of een te hoge contactdruk. Voer geen klemt of blokkeert, kan zich de rand van de slijpschijf, extreem diepe snedes uit. Een overbe- die in het werkstuk zit, vasthaakt en hierdoor het uitbreken van de slijpschijf of een terugslag kan lasting van de slijpschijf verhoogt de belasting...
 • Seite 22: Originele Accessoires / -Hulpapparatuur

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische … / Ingebruikname / Bediening Originele accessoires / Apparaat uitschakelen: -hulpapparatuur Laat de AAN- / UIT-Schakelaar los. Gebruik uitsluitend toebehoor en hulpapparatuur Montage en instelling van die in de gebruiksaanwijzing worden aangege- de breedte van de snede ven c.q.
 • Seite 23: Onderhoud En Reiniging

  Bediening / Onderhoud en reiniging / Garantie Kies de gewenste gleufbreedte. dient zo te worden opgeborgen, dat het niet Plaats het apparaat met de looprol op de aan mechanische beschadigingen en schadelijke muur. milieu-invloeden wordt blootgesteld. Schakel het apparaat vervolgens aan en snijd in Opmerking: Niet vermelde reserveonderdelen de muur, totdat de aanslag op de muur ligt.
 • Seite 24: Afvoer

  EN 61000-3-3:2008 recyclingdiensten kunt afvoeren. Type / Benaming: Voer elektronische gereedschap- Muurfrees PMNF 1350 A1 pen niet af via het huisafval! Date of manufacture (DOM): 10–2014 Conform de Europese richtlijn 2012 / 19 / EU betref- Serienummer: IAN 102830...
 • Seite 25 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 26 Gerätebeschreibung ...........................Seite 26 Lieferumfang ............................Seite 26 Technische Daten ..........................Seite 26 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 27 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 27 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 28 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 28 5.
 • Seite 26: Einleitung

  Einleitung Mauernutfräse PMNF 1350 A1 Zentrierflansch Zwischenlagen Stirnlochschlüssel Einleitung Handmeißel Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Lieferumfang Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für 1 Mauernutfräse Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 27: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Handgriff: 6,417 m / s Zusatzhandgriff: 4,258 m / s a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Unsicherheit K = 1,5 m / s und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuch- tete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen...
 • Seite 28: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen das Risiko eines elektrischen Schlages. besser kontrollieren. f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen zeuges in feuchter Umgebung nicht Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
 • Seite 29: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge und nicht klemmen, ob Teile gebrochen Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, oder so beschädigt sind, dass die Funk- garantiert das keine sichere Verwendung. tion des Elektrowerkzeuges beeinträch- c) Die zulässige Drehzahl des Einsatz- tigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor werkzeugs muss mindestens so hoch dem Einsatz des Gerätes reparieren.
 • Seite 30: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge den Sie eine unbeschädigte Schleif- zum Stillstand gekommen ist. Das sich scheibe. Wenn Sie die Schleifscheibe drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit kontrolliert und eingesetzt haben, hal- der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die ten Sie und in der Nähe befindliche Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren Personen sich außerhalb der Ebene der können.
 • Seite 31: Ergänzende Anweisungen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder und damit die Möglichkeit eines Rückschlags fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er oder Schleifkörperbruchs. g) Falls die Trennscheibe verklemmt oder kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie Sie die Arbeit unterbrechen, schalten nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
 • Seite 32: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme / Bedienung Originalzubehör / -zusatzgeräte Montage und Schnitt- breiteneinstellung der Diamanttrennscheiben Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind bzw. deren Aufnahme mit dem Gerät kompatibel ist. Feststellschraube lösen. Schieben Sie den Tiefenanschlag nach oben.
 • Seite 33: Wartung Und Reinigung

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Garantie Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Schalten Sie nun das Gerät ein und tauchen Sie nun in das Mauerwerk ein, bis der Anschlag Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere aufliegt. Callcenter bestellen. Fräsen Sie jetzt die Nut in das Mauerwerk; dabei ist die Fräsrichtung zu beachten.
 • Seite 34: Entsorgung

  EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 Entsorgung EN 61000-3-3:2008 Die Verpackung besteht aus umwelt- Typ / Gerätebezeichnung: freundlichen Materialien, die Sie über Mauernutfräse PMNF 1350 A1 die örtlichen Recyclingstellen entsorgen Herstellungsjahr: 10–2014 können. Seriennummer: IAN 102830 Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Bochum, 31.10.2014...
 • Seite 35 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stand van de informatie · stand der Informationen: 10 / 2014 Ident.-No.: PmNF1350a1102014-NL IAN 102830...

Diese Anleitung auch für:

Ian 102830