Herunterladen Diese Seite drucken

Avfallshantering; Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse - Parkside POF 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Oberfräse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
... / ... / Översättning av tillverkarens original-EG försäkran om överensstämmelse
SE
Service Sverige
Tel.:
0770 930739
e-mail: kompernass@lidl.se
IAN 100129
FI
Service Suomi
Tel.:
010309 3582
e-mail: kompernass@lidl.fi
IAN 100129

Avfallshantering

Q
Förpackningen består av miljövänligt
material som kan avfallshanteras vid
lokala återvinningsställen.
Kasta inte elverktyg i
hushållssoporna!
Enligt EU-direktiv 2012 / 19 / EU gällande Begag-
nad elektrisk och elektronisk utrustning skall trasiga
eller begagnade elverktyg avfallshanteras separat
och tillföras återvinningen enligt gällande miljölag-
stiftning.
Kontakta miljökontoret på din ort för vidare infor-
mation om avfallshantering av förbrukad utrustning.
Översättning av tillverkarens
original-EG försäkran om
överensstämmelse
Vi, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokument-
ansvarig: Herr Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21,
44867 BOCHUM, GERMANY, förklarar härmed
att detta produkt motsvarar följande normer, nor-
made dokument och EU-direktiv:
Maskindirektiv
(2006 / 42 / EC)
Lågspänningsdirektiv
(2006 / 95 / EC)
Elektromagnetisk kompatibilitet
(2004 / 108 / EC)
RoHS Direktiv
(2011 / 65 / EU)
använda harmoniserade normer
EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-17:2010
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006+A1+A2
EN 61000-3-3:2008
Typ / Beteckning:
Handöverfräs POF 1200 A1
Date of manufacture (DOM): 06–2014
Serienummer: IAN 100129
Bochum, 30.06.2014
Semi Uguzlu
- Kvalitetsmanager -
Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveck-
ling förbehålles.
SE
33

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 100129