Herunterladen Diese Seite drucken

Användning Av Fräsverktyg; Anslutning Av Sugadapter; Reducerstycke; Byte Av Spännhylsa - Parkside POF 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Oberfräse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Idrifttagning / Användning
Planfräs ∅ 12,7 mm
39
För förbindning:
Sinkfräs ∅ 12,7 mm / Vinkel14°
40
Spårfräs ∅ 6 mm
41
Spårfräs ∅ 12 mm
42
Spårfräs ∅ 16 mm
43
Hänvisning: Har kullagret lossnat på en fräs, kan
du dra åt det igen med hjälp av den medföljande
insexnyckeln.
Användning av fräsverktyg
Tryck på spindelns låsknapp
na intryckt.
Med hjälp av skruvnyckeln
kopplingsmuttern
3
Släpp nu spindel-låsknappen
Sätt nu fast fräsverktyget. Detta måste föras in
minst 20 mm (skaftlängd).
Dra åt kopplingsmuttern

Anslutning av sugadapter

Sätt fast sugadapter
borrhålen sugadapter
Skruva nu fast skruvarna sugadapter
stativplattams
undersida.
7
Anslut en godkänd damm- och spånutsugnings-
anläggning till sugadapter

Reducerstycke

Anslutning:
För in reducerstycket
För på slangen till en lämplig dammsugare (t.ex
en industridammsugare) på reducerstycket
Ta loss:
Dra av slangen till dammsugaren från reducer-
stycket
.
28
Dra av reducerstycket
30 SE
och håll den-
10
kan du nu lossa
27
genom att skruva motsols.
.
10
med skruvnyckeln
3
27
på de därför avsedda
21
.
18
22
(se bild G).
21
i sugadapter
.
28
21
28
.
28
Byte av spännhylsa
Hänvisning: Alla fräsar tillhörande medföljande
fräs-set har försetts med ett 8 mm skaft.
För detta ändamål använd den redan förmonterade
spännhylsan 8 mm
byts spännhylsan ut enligt följande beskrivning.
Lossa kopplingsmuttern med skruvnyckeln
genom att skruva motsols ända tills spännhylsan
8 mm
går att ta av.
4
Sätt i spännhylsan 6 mm
OBSERVERA! Kopplingsmuttern
dras åt med skruvnyckeln
tyg
är isatt. Risk för skador på spännhylsan.
17

Montering av parallellanslag

Skruva ut båda skruvarna på glidstängerna
med hjälp av en stjärnskruvmejsel.
Sätt fast glidstängerna
och dra åt skruvarna.
24
.
Användning
Påslagning och avstängning
Påslagning:
Tryck på startskyddet
Tryck på TILL- / FRÅN-knappen
nen startat kan du släppa startskyddet
Avstängning:
Släpp TILL- / FRÅN-knappen
Förinställning av hastighet
Ställ in den nödvändiga hastigheten med inställ-
.
ningshjulet för programmering av varvtal
1–2 = lågt varvtal
3–4 = normalt varvtal
5–7 = högt varvtal
. För fräsar med 6 mm skaft
4
.
23
får endast
3
, när ett fräsverk-
27
på parallellanslaget
29
och håll det intryckt.
20
. När maski-
19
20
.
19
27
29
igen.
.
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 100129