Herunterladen Diese Seite drucken

Personsäkerhet; Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg - Parkside POF 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Oberfräse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
d) Använd inte kabeln på annat sätt än
den är avsedd för, t.ex. att bära ap-
paraten, hänga upp den. Dra inte i
kabeln för att dra ut kontakten, grep-
pa tag i kontakten. Se till att kabeln
inte utsätts för värme, olja, skarpa
kanter eller rörliga apparatdelar. Ska-
dad eller invecklad kabel eller kontakt ökar
risken för elstötar.
e) Använd endast förlängningskablar
som är tillåtna för utomhusbruk om
verktyget används utomhus. Användning
av godkänd förlängningskabel för utomhusbruk
reducerar risken för elstötar.
f) Använd jordfelsbrytare om elverktyget
måste användas i fuktig omgivning.
Användning av jordfelsbrytare minimerar risken
för elstötar.
3. Personsäkerhet
a) Var alltid medveten om vad du gör
och använd sunt förnuft. Använd inte
verktyget om ni är trött eller påverkad
av droger, alkohol eller läkemedel.
Ett ögonblick av ouppmärksamhet kan medföra
skador under användningen.
b) Använd personlig skyddsutrustning
och alltid skyddsglas ögon. Användning
av personlig skyddsutrustning som dammskydd,
halkfria säkerhetsskodon, skyddshjälm eller
hörselskydd, beroende på elverktygets typ
och användning, reducerar risker för skador.
c) Undvik att verktyget startar av misstag.
Kontrollera att elverktyget är avstängt
innan strömförsörjningen kopplas till
eller innan verktyget hanteras eller
transporteras. Bär inte verktyget med fing-
ret placerat på PÅ / AV-knappen eller se till att
verktyget inte är anslutet till strömförsörjningen.
Detta kan medföra olyckor.
d) Ta bort inställningsverktyg eller
skruvnycklar innan du startar verkty-
get. Ett verktyg eller en nyckel som befinner
sig vid en roterande maskindel kan medföra
allvarliga skador.
28 SE
e) Undvik att arbeta med obekväm
kroppshållning. Se till att du står
stadigt. Därmed kan du kontrollera verktyget
bättre om oförutsedda situationer skulle uppstå.
f) Använd alltid lämplig klädsel. Bär inte
vida klädesplagg eller smycken. Håll
håret, klädesplagg och handskar bor-
ta från roterande maskindelar. Löst sit-
tande klädesplagg, smycken eller hår kan fastna
i roterande maskindelar.
g) Kontrollera att dammsugare eller
uppsamlingsbehållare är korrekt
anslutna och används på rätt sätt.
Använd sådan utrustning för att minska förekom-
mande damm och därmed förbundna risker.
4. Omsorgsfull hantering och
användning av elverktyg
a) Överbelasta inte maskinen! Använd
rätt elverktyg för respektive arbete.
Med passande elverktyg blir arbetsresultatet
bättre och säkrare inom angivet effektområde.
b) Använd inte elverktyg där strömknap-
pen är skadad. Ett elverktyg som inte längre
kan startas och stoppas är farligt och måste
repareras.
c) Dra ut kontakten ur vägguttaget inn-
an du gör inställningar på verktyget,
byter tillbehörsdelar eller lägger undan
verktyget. Denna försiktighetsåtgärd förhin-
drar oavsiktlig start av verktyget.
d) Placera ett elverktyg som inte används
utom räckhåll för barn. Låt inte perso-
ner använda verktyget utan att de
känner till användningen eller har läst
användningsinstruktionerna. Elverktyg
är farliga om oerfarna personer använder dem.
e) Ta hand om verktyget väl. Kontrollera
att rörliga delar fungerar utan problem
och inte kärvar, kontrollera även om
delar är brutna eller skadade eller
påverkar verktygets funktion nega-
tivt på något sätt. Reparera skadade
delar innan verktyget används. Många
olyckor har förorsakats av dåligt omhänder-
tagna elverktyg.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 100129