Parkside POF 1200 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ROUTER POF 1200 A1
ROUTER
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
FELSŐMARÓGÉP
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
HORNÍ FRÉZKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
OBERFRÄSE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 90981
FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
NAMIZNI REZKALNIK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
HORNÁ FRÉZA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1200 A1

 • Seite 1 ROUTER POF 1200 A1 ROUTER FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA operation and safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi FELSŐMARÓGÉP NAMIZNI REZKALNIK Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo HORNÍ...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszy- stkimi funkcjami urządzenia. olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját.
 • Seite 3 26 22...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Intended Use

  Introduction Router POF 1200 A1 Back view figure B Clamping lever Router tool Introduction Drilling extractor adapter ON / OFF switch We congratulate you on the purchase of your new Start lockout device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools General safety advice for 1 Socket head wrench electrical power tools 1 Set of operating instructions Read all the safety advice Technical Data and instructions! Failure to observe the safety advice and instructions may result in electric shock, Rated power input: 1200 W fire and / or serious injury.
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools c) Keep the device away from rain or d) Remove any setting tools or spanners moisture. Water entering an electrical device before you switch the device on. A tool increases the risk of electric shock. or spanner left attached to a rotating part of a d) Do not use the mains lead for any pur- device can lead to injury.
 • Seite 9: Service

  General safety advice for electrical power tools Supplementary Instructions e) Look after the device carefully. Check that moving parts are working prop- erly and move freely. Check for any The permissible rotational speed of the parts that are broken or damaged router tool must be at least as high as enough to detrimentally affect the the maximum speed indicated on the...
 • Seite 10: Start-Up

  Start-up / Operation Start-up Reducer Router set / Applications Connecting: Slide the reducer in to the suction adapter Original attachment included in delivery: Slide the hose for an approved dust extraction unit (e.g. a workshop vacuum) onto the reduc- To profile: Round and profile cutter, 24.7 mm Round and profile cutter, 28.6 mm Removal:...
 • Seite 11: Presetting The Speed

  Operation Switching off: Set the milling depth with the control dial Release the ON / OFF switch Loosen the clamping lever by turning it clockwise and lead the device back up. Check the milling depth through a further practical test. Presetting the speed Set the milling depth with the Set the desired speed using the speed setting...
 • Seite 12: Milling Process

  Operation / Maintenance and Cleaning / Warranty Milling Process Put the rip fence on the edge of the work piece (see fig. F, H). Set the milling depth as previously described. Place the device on the desired work-piece and Milling with a circular compass switch it on.
 • Seite 13: Disposal

  The packaging is wholly composed of environmentally-friendly materials that can Type / Device description: be disposed of at a local recycling centre. Router POF 1200 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2013 Do not dispose of electrical power tools with the household rubbish!
 • Seite 15 Spis zawartości Wstęp Użycie zgodne z przeznaczeniem ....................Strona 16 Wyposażenie ........................... Strona 16 Zawartość ............................Strona 16 Dane techniczne ..........................Strona 17 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 17 2. Bezpieczeństwo elektryczne ....................... Strona 18 3.
 • Seite 16: Wstęp

  Wstęp Frezarka górnowrzecionowa Ogranicznik głębokości POF 1200 A1 Wskazówka Podziałka dla regulacji głębokości frezowania Pokrętło regulacyjne (regulacja precyzyjna Wstęp Q głębokości frezowania) Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Tym sa- Widok z tyłu – rysunek B mym zdecydowali się Państwo na zakup produktu Dźwignia mocująca...
 • Seite 17: Dane Techniczne

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1 adapter urządzenia odsysającego w niniejszej instrukcji. Obciążenie drganiami może 1 zderzak równoległy wydawać się mniejsze niż w rzeczywistości, jeśli 1 tuleja kopiująca elektronarzędzie będzie regularnie używane ten 1 trzpień osiujący sposób. 1 zestaw frezów 12-częściowy (z kluczem Wskazówka: Celem dokładnego oszacowania imbusowym) 1 złączka redukcyjna...
 • Seite 18: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi c) Podczas użytkowania urządzenia należy zastosować wyłącznik prądu elektrycznego trzymaj dzieci i inne uszkodzeniowego. Zastosowanie wyłącz- osoby z daleka od urządzenia. Przy nika prądu uszkodzeniowego zapobiega nie- odchyleniu możesz stracić kontrolę nad urzą- bezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym. dzeniem.
 • Seite 19: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi g) Jeżeli zostaną zamontowane urzą- f) Utrzymuj narzędzia tnące w stanie dzenia do odsysania i wychwytywania ostrym i czystym. Starannie pielęgnowane pyłu, to upewnij się, że są one podłą- narzędzia tnące o ostrych krawędziach tnących czone i że będą...
 • Seite 20: Oryginalny Osprzęt / Urządzenia Dodatkowe

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Uruchomienie Uruchomienie prędkości obrotowej wskazanej na narzędziu elektrycznym. Osprzęt obra- Zestaw frezów / zakres cający się z prędkością większą niż dopuszczalna zastosowania może ulec zniszczeniu. Frezy lub inny osprzęt muszą być do- kładnie dopasowane do uchwytu Oryginalne urządzenia dodatkowe zawarte mocującego (średnica chwytu 6 / 8 mm) w zakresie dostawy:...
 • Seite 21: Złączka Redukcyjna

  Uruchomienie / Obsługa Obsługa Przymocować adapter za pomocą śrub od spodu podstawy Włączanie i wyłączanie Podłączyć odpowiednie urządzenie do odsy- sania pyłu i wiórów do adaptera urządzenia Włączanie: odsysającego (zobacz rysunek G). Nacisnąć blokadę włącznika i przytrzymać. Nacisnąć WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK .
 • Seite 22: Dodatkowa Regulacja Głębokości Frezowania

  Obsługa Kierunek frezowania pozycji „0” na podziałce dla regulacji głębo- kości frezowania 8. Ustawić ogranicznik głębokości na żądaną Frezowanie musi odbywać się zawsze przeciwnie głębokość frezowania, dokręcić śrubę zabez- do kierunku obrotu frezu (ruch przeciwbieżny). UWAGA: Podczas frezowania zgodnie z kierunkiem pieczającą...
 • Seite 23: Zakładanie Tulei Kopiującej

  Obsługa / Konserwacja i czyszczenie / Gwarancja Zakładanie tulei kopiującej Przekręcić zderzak równoległy , tzn. krawędź zderzaka powinna być skierowana w górę. Włożyć tuleję kopiującą od spodu w płytę Za pomocą śruby skrzydełkowej połączyć poślizgową trzpień osiujący ze zderzakiem równoległym. Zamocować tuleję kopiującą za pomocą...
 • Seite 24: Utylizacja

  EN 61000-3-3:2008 recyklingowych. Typ / Oznaczenie urządzenia: Nie wyrzucać elektronarzędzi Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 A1 do śmieci domowych! Date of manufacture (DOM): 08–2013 Numer seryjny: IAN 90981 Zgodnie z europejską dyrektywą 2002 / 96 / EC o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicz-...
 • Seite 25 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 26 Felszereltség ............................Oldal 26 A csomagolás tartalma ........................Oldal 26 Műszaki adatok ..........................Oldal 27 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ......................Oldal 27 2. Elektromos biztonsága ........................Oldal 27 3. Személyek biztonsága ........................Oldal 28 4.
 • Seite 26: Rendeltetésszerű Használat

  Bevezetés Felsőmarógép POF 1200 A1 Forgatható szabályozó (marásmélység-finom- beállítás) Bevezetés Q Hátsó nézet. B. ábra Szorítókar Gratulálunk új készülékének vásárlása alkalmából. Marószerszám Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mel- Furat elszívóadapter lett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A Be- / Kikapcsoló...
 • Seite 27: Műszaki Adatok

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1 Marókészlet, 12 részes (imbuszkulccsal) alatt a készülék ki van kapcsolva, vagy habár jár, 1 Redukáló darab valójában nem használják. Ez a teljes munkaidőszak 1 Imbuszkulcs alatti rezgésterhelést jelentősen lecsökkentheti. 1 Használati útmutató Elektromos szerszámokra Műszaki adatok vonatkozó...
 • Seite 28: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók adapterdugót védőföldeléses készü- vagy hallásvédőnek az elektromos szerszám lékekkel együtt. Változatlan és találó alkalmazásának a módja és alkalmazása sze- dugaljzatok csökkentik az áramütés veszélyét. rinti viselése, csökkenti a sérülések veszélyét. b) Kerülje el a testrészeinek a földelt c) Kerülje el a nem szándékos üzembe- felületekkel, mint pld.
 • Seite 29: Szervíz

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók javíttassa. Ezáltal biztosítja, hogy a készülé- Egy elektromos szerszám, amelyet nem lehet be- és kikapcsolni veszélyes és azt meg kell javíttatni. kének a biztonsága megmarad. c) Mielőtt a készüléken beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a Eszköz specifikus, marással kap- készüléket elteszi, húzza ki a hálózati csolatos biztonsági tudnivalók...
 • Seite 30: Eredeti Tartozékok / Kiegészítő Készülékek

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági … / Üzembe helyezés Soha ne marjon fémtárgyakon, tűkön Tudnivaló: Amennyiben egy maró golyós csapágya vagy csavarokon. A maró megsérülhet és meglazult, úgy húzza ki azt, a marókészletben ta- erős vibrációk léphetnek fel. lálható imbuszkulcs segítségével. Használjon megfelelő...
 • Seite 31: Párhuzamos Ütköző Felszerelése

  Üzembe helyezés / Kezelés Marásmélység beállítása Ehhez használja, a már előszerelt 8 mm-es szorító befogót . A 6 mm-es szárral ellátott marókhoz cserélje ki a szorító befogót a következőkben leír- 1. Győződjön meg róla, hogy a szorítókar rög- taknak megfelelően. zítve van.
 • Seite 32: Marásmélység Beállítása Fokozat Ütközővel

  Kezelés Marásmélység beállítása Marási folyamat fokozat ütközővel Állítsa be a marásmélységet az előbbiekben leír- A fokozat ütközőt nagyobb marásmélységek taknak megfelelően. esetén, több fokozatban, csekély forgácsleválasz- Helyezze az eszközt a megmunkálandó mun- tással használhatja. kadarabra és kapcsolja be. Állítsa be a kívánt marásmélységre a fokozat Oldja a szorítókart az óramutatóval meg- ütköző...
 • Seite 33: Marás Párhuzamos Ütközővel

  Kezelés / Karbantartás és tisztítás / Garancia / Mentesítés Marás párhuzamos ütközővel az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen tudja beküldeni az árut. Tolja a párhuzamos ütközőt az alaplap vezetősínjeibe , majd húzza meg szorosan A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonat- a csavarokat kozik, nem pedig szállítási kárra, kopásra vagy tö- Helyezze a párhuzamos ütközőt...
 • Seite 34: Konformitásnyilatkozat / Gyártó

  EN 60745-2-17:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Típus / A készülék megnevezése: Felsőmarógép POF 1200 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2013 Sorozatszám: IAN 90981 Bochum, 31.08.2013 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében történő...
 • Seite 35 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .......................... Stran 36 Oprema .............................. Stran 36 Obseg dobave ........................... Stran 36 Tehnični podatki ..........................Stran 37 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 37 2. Električna varnost ........................... Stran 37 3.
 • Seite 36: Predvidena Uporaba

  Uvod Namizni rezkalnik POF 1200 A1 Prikaz zadnje strani slika B Napenjalo Rezkalno orodje Uvod Vrtine za sesalni adapter Stikalo za VKLOP / IZKLOP Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Blokada vklopa Odločili ste se za zelo kakovosten izdelek. To navo- dilo za uporabo je sestavni del tega izdelka.
 • Seite 37: Tehnični Podatki

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Splošna varnostna navodila 1 šestrobi inbus ključ za električno orodje 1 navodilo za uporabo Preberite varnostna Tehnični podatki opozorila in navodila! Neupoštevanje varno- stnih opozoril in navodil lahko vodi do povzročitve Nazivna moč: 1200 W električnega udara, požara in / ali hudih poškodb.
 • Seite 38: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila za električno orodje niki in hladilniki. Obstaja povečano tveganje d) Pred vklopom orodja odstranite vsa orodja, ki jih potrebujete za nastavitve električnega udara, če je vaše telo ozemljeno. c) Preprečite stik orodja z vodo ali vlago. in vse vijačne ključe. Orodje ali ključ v vr- Vdor vode v električno orodje poveča tveganje tečem se delu orodja bi lahko povzročil poškodbe.
 • Seite 39: Servis

  Splošna varnostna navodila za električno orodje e) Napravo skrbno negujte. Kontroliraj- no nestabilen, kar lahko povzroči izgubo nad- te, če premikajoči se deli naprave zora. brezhibno delujejo in se ne zatikajo, če so deli naprave odlomljeni ali poško- Dopolnilna navodila dovani, ter da delovanje naprave ni ovirano.
 • Seite 40: Začetek Uporabe

  Začetek uporabe Začetek uporabe Priključite dovoljeno napravo za sesanje prahu in ostružkov na sesalni adapter (glejte sl. G). Komplet rezkarjev / področja uporabe Reducirni kos Originalne dodatne naprave kot del obsega dobave: Priključitev: Potisnite reducirni kos v sesalni adapter Za izdelavo profilov: Potisnite gibko cev dovoljene priprave za sesanje Rezkar za obljenje / profile, 24,7 mm (npr.
 • Seite 41: Uporaba

  Uporaba Uporaba Potem indeksnega kazalnika ni več dovoljeno prestavljati. Vklop in izklop 9. Sedaj sprostite napenjalo in napravo po- maknite navzgor. Vklop: Pritisnite blokado vklopa in jo držite pritis- Prilagoditev globine rezkanja njeno. Pritisnite stikalo za VKLOP / IZKLOP . Ko se stroj zažene, blokado vklopa lahko ponov- Globino rezkanja lahko naknadno prilagodite...
 • Seite 42: Postopek Rezkanja

  Uporaba / Vzdrževanje in čiščenje Rezkanje s kopirnim nastavkom Napotek! Šablona mora biti najmanj tako visoka kot kotalni obroč kopirnega nastavka Napotek! Izberite rezkalnik z manjšim notranjim premerom od kopirnega nastavka. S pomočjo kopirnega nastavka lahko šablone prenesete na obdelovanec. Rezkalnik s kopirnim nastavkom položite na šablono.
 • Seite 43: Garancija

  Vzdrževanje in čiščenje / Garancija / Odstranjevanje Odstranjevanje Q Za čiščenje ohišja uporabljajte suho krpo. Če je potrebna zamenjava priključne napeljave, to mora izvesti proizvajalec Embalaža sestoji iz naravi prijaznih ma- ali njegov zastopnik, da ne pride do nevarnosti. terialov, ki jih lahko odvržete v lokalne zbiralnike za recikliranje odpadkov.
 • Seite 44: Izjava O Skladnosti / Proizvajalec

  EN 60745-2-17:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Oznaka tipa / Naprave: Namizni rezkalnik POF 1200 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2013 Serijska številka: IAN 90981 Bochum, 31.08.2013 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 45: Garancijski List

  Garancijski list KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- Handels GmbH, da bo izdelek v garancijskem ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 47 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 48 Vybavení ............................Strana 48 Obsah dodávky ..........................Strana 48 Technická data ..........................Strana 49 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 49 2. Elektrická bezpečnost ........................Strana 49 3.
 • Seite 48: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Úvod Horní frézka POF 1200 A1 Zadní pohled – obrázek B Upínací páka Frézovací nástroj Úvod Q Otvory pro odsávací adaptér Vypínač ZAP / VYP Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli Blokování spuštění jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí...
 • Seite 49: Technická Data

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Všeobecné bezpečnostní poky- 1 imbusový klíč ny pro elektrické nástroje 1 návod k obsluze Přečtěte si všechny bez- Technická data pečnostní pokyny a návody! Zanedbání při dodržování bezpečnostních pokynů a návodů mo- Jmenovitý příkon: 1200 W hou způsobit úraz elektrickým proudem, požár a / Jmenovité...
 • Seite 50: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje d) Před zapnutím zařízení odstraňte na- zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, je-li stavovací nářadí nebo šroubováky. vaše tělo uzemněno. c) Zařízení chraňte před deštěm nebo Nástroj nebo šroubovák, který se nachází v vlhkem. Vniknutí vody do elektrického zaří- rotujícím dílu zařízení...
 • Seite 51: Servis

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Uvedení do provozu poškozené, takže je funkce zařízení otáčky uvedené na přístroji. Příslušenství, ohrožena. Před použitím zařízení ne- které se otáčí rychleji, než je přípustné, se může chejte poškozené díly opravit. Příčina zničit. Fréza nebo jiné...
 • Seite 52: Nasazení Frézovacího Nástroje

  Uvedení do provozu / Obsluha Zaoblovací / profilová fréza, 28,6 (R–4) Zasuňte hadici povoleného odsávacího zařízení Fréza na vydutá zaoblení, 12 mm (např. dílenského vysavače) do redukční tva- Fréza na vydutá zaoblení, 24,7 mm rovky Drážková fréza pro drážky ve tvaru V, 9,5 mm Odpojení: Drážková...
 • Seite 53: Předvolba Otáček

  Obsluha Předvolba otáček rem dolů, dokud zarážka hloubky nebude dosedat na stupňovou zarážku Nastavte požadované otáčky nastavovacím Zaaretujte upínací páku otáčením proti směru kolečkem pro předvolbu otáček chodu hodinových ručiček. Nastavte pomocí otočného regulátoru hloubku 1–2 = nízké otáčky frézování. 3–4 = střední...
 • Seite 54: Frézování

  Obsluha / Údržba a čištění Prostřednictvím použití kopírovací objímky přenášet šablony na obrobek. Přiložte horní frézu s kopírovací objímkou k ša- bloně. Povolte upínací páku otáčením ve směru chodu hodinových ručiček a spuštějte přístroj dolů, dokud nebude dosažena předem nasta- vená hloubka frézování. Nyní...
 • Seite 55: Záruka

  Záruka / Zlikvidování Záruka Q Elektrické nástroje neodhazujte do domácího smetí! Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s Podle Evropské směrnice 2002 / 96 / EC o elektric- nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel kých a elektronických vysloužilých přístrojích a výstupní...
 • Seite 56: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN 60745-2-17:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označení přístroje: Horní frézka POF 1200 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2013 Sériové číslo: IAN 90981 Bochum, 31.08.2013 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 57 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 58 Vybavenie ............................Strana 58 Rozsah dodávky ..........................Strana 58 Technické údaje ..........................Strana 59 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 59 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 59 3.
 • Seite 58: Používanie V Súlade S Určeným Účelom

  Úvod Horná fréza POF 1200 A1 Stupnica nastavenia hĺbky frézovania Otočný regulátor (jemné nastavenie hĺbky frézovania) Úvod Q Pohľad zozadu – obrázok B Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli Upínacia páka ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obslu- Frézovací...
 • Seite 59: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Všeobecné bezpečnostné 1 centrovací tŕň pokyny pre elektrické nástroje 1 súprava fréz, 12-dielna (s inbusovým kľúčom) 1 redukčný diel Prečítajte si všetky bez- 1 inbusový kľúč pečnostné pokyny a predpisy! Nedbanlivosť 1 návod na obsluhu pri dodržiavaní...
 • Seite 60: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje prenášať. Ak máte pri prenose prístroja prst Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené ri- ziko zásahu elektrickým prúdom. na spínači ZAP / VYP alebo je prístroj zapnutý, c) Prístroj chráňte pred dažďom alebo môže to viesť...
 • Seite 61: Servis

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Doplňujúce pokyny e) O prístroj sa dôkladne starajte. Kontro- lujte, či bezchybne fungujú pohyblivé časti prístroja a či nie sú zaseknuté, či nie Prípustné otáčky frézovacích nástrojov sú zlomené niektoré časti alebo poško- musia byť minimálne tak vysoké ako dené...
 • Seite 62: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky Uvedenie do prevádzky Teraz priskrutkujte skrutky odsávacieho adapté- z dolnej strany základnej platne Súprava fréz / oblasti použitia Na odsávací adaptér pripojte schválené odsávanie prachu a triesok (pozri obr. G). Originálne prídavné vybavenie obsiahnuté v rozsahu dodávky: Redukčný...
 • Seite 63: Obsluha

  Obsluha Obsluha 9. Teraz uvoľnite upínaciu páku a zariadenie presuňte späť nahor. Zapnutie a vypnutie Dodatočné nastavenie Zapnutie: hĺbky frézovania Stlačte blokovanie zapnutia a podržte ho stlačené. Stlačte spínač ZAP / VYP . Potom čo sa stroj Hĺbku frézovania je možné dodatočne nastaviť rozbehol, môžete opäť...
 • Seite 64: Proces Frézovania

  Obsluha rovacie puzdro správne nasadilo – vodiaci krúžok musí ukazovať nadol (pozri obr. D). Frézovanie pomocou kopírovacieho puzdra Upozornenie! Šablóna musí byť minimálne tak vysoká, ako vodiaci krúžok kopírovacieho puzdra Upozornenie! Zvoľte menšiu frézu ako je vnútorný priemer kopírovacieho puzdra. Za použitia kopírovacieho puzdra sa môžu šablóny prenášať...
 • Seite 65: Údržba A Čistenie

  Údržba a čistenie / Záruśná lehota / Likvidácia Údržba a čistenie Servis Slovensko NEBEZPEČENSTVO PORA- Tel. 0850 232001 NENIA! Skôr, ako začnete s realizáciou prác na e-mail: kompernass@lidl.sk zariadení, vypnite zariadenie a vytiahnite sieťovú IAN 90981 zástrčku. Zariadenie musí byť vždy čisté, suché a zbavené Likvidácia Q oleja alebo mazacích tukov.
 • Seite 66: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  EN 60745-2-17:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Názov prístroja: Horná fréza POF 1200 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2013 Sériové číslo: IAN 90981 Bochum, 31.08.2013 Semi Uguzlu - manažér kvality - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú...
 • Seite 67 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 68 Ausstattung ............................Seite 68 Lieferumfang ............................Seite 68 Technische Daten ..........................Seite 69 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 69 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 69 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 70 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 70 5.
 • Seite 68: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Oberfräse POF 1200 A1 Rückansicht Abbildung B Spannhebel Fräswerkzeug Einleitung Bohrungen Absaugadapter EIN- / AUS-Schalter Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Einschaltsperre Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Zubehör Abbildung C Teil dieses Produkts.
 • Seite 69: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Allgemeine Sicherheitshinweise 1 Innensechskantschlüssel für Elektrowerkzeuge 1 Bedienungsanleitung Lesen Sie alle Sicherheits- Technische Daten hinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Nennaufnahme: 1200 W Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand Nennspannung: 230 V∼, 50 Hz und / oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Seite 70: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Re- dass das Elektrowerkzeug ausgeschal- gen oder Nässe fern. Das Eindringen von tet ist, bevor Sie es an die Stromver- sorgung anschließen, es aufnehmen Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko...
 • Seite 71: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Gerätespezifische zeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten Sicherheitshinweise Fräsen lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck- dose, bevor Sie Geräteeinstellungen Halten Sie das Elektrowerkzeug nur vornehmen, Zubehörteile wechseln an den isolierten Griffflächen, da der oder das Gerät weglegen.
 • Seite 72: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Fräswerkzeug einsetzen Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die ört- Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste liche Versorgungsgesellschaft hinzu. halten diese gedrückt. Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und Lösen Sie mit dem Maulschlüssel die Über- elektrischem Schlag führen.
 • Seite 73: Parallelanschlag Montieren

  Inbetriebnahme / Bedienung Lösen Sie mit dem Maulschlüssel die Über- 2. Stellen Sie das Gerät auf das zu bearbeitende wurfmutter solange gegen den Uhrzeigersinn, bis Werkstück. sich die Spannzange 8 mm entnehmen lässt. 3. Drehen Sie den Stufenanschlag , bis dieser Setzen Sie Spannzange 6 mm ein.
 • Seite 74: Fräsrichtung

  Bedienung Stellen Sie die gewünschte Frästiefe mit der Arretieren Sie das Gerät durch Drehen des untersten Stufe des Stufenanschlages Spannhebels entgegen dem Uhrzeigersinn. (wie oben beschrieben). Führen Sie den Fräsvorgang mit gleichmäßiger Stellen Sie danach für die ersten Bearbeitungs- Geschwindigkeit und gleichmäßigem Anpress- schritte die höheren Stufen ein.
 • Seite 75: Fräsen Mit Kreiszirkel

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Garantie / Entsorgung Fräsen mit Kreiszirkel Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- (siehe Abb. J) lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung Stechen Sie den Zentrierdorn in den markierten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre Mittelpunkt eines Kreises.
 • Seite 76: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-17:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Oberfräse POF 1200 A1 Herstellungsjahr: 08–2013 Seriennummer: IAN 90981 Bochum, 31.08.2013 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 77 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stan informacji · Információk állása · stanje informacij · stav informací · stav informácií · stand der Informationen: 08 / 2013 Ident.-No.: PoF1200a1082013-4 IAN 90981...

Inhaltsverzeichnis