Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Service; Importør; Bortskaffelse - Parkside PHET 15 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PHET 15 B1:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
Garantiens omfang
Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge
kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden
leveringen.
Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl.
Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er
udsat for normal slitage, og derfor kan betragtes
som sliddele, eller for skader på skrøbelige dele,
som f.eks. kontakter, batterier, bageforme eller dele
som er lavet af glas.
Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet
beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller
vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse
af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjenings-
vejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål
og handlinger, som frarådes eller der advares imod i
betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.
Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kom-
mercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig
brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke
er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling,
bortfalder garantien.
Afvikling af garantisager
For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse
bør du følge nedenstående anvisninger:
Ved alle forespørgsler bedes du have kvitterin-
gen og artikelnummeret (f.eks. IAN 12345) klar
som dokumentation for købet.
Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet,
som indgravering, på vejledningens forside
(nederst til venstre) eller som et klæbemærke på
bag- eller undersiden.
Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler,
bedes du først kontakte nedennævnte serviceaf-
deling telefonisk eller via e-mail.
Et produkt, der er registreret som defekt, kan
du derefter indsende portofrit til den oplyste
serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis
(kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen
består, og hvornår den er opstået.
På www.lidl-service.com kan du
downloade denne og mange andre
håndbøger, produktvideoer og software.
PHET 15 B1

Service

Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk
IAN 291781
Importør
Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en
serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
TYSKLAND
www.kompernass.com
Bortskaffelse
Emballagen består af miljøvenlige mate-
rialer, som kan bortskaffes på de lokale
genbrugspladser.
Bortskaf ikke elværktøj sammen med
husholdningsaffaldet!
I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU
skal kasseret elværktøj indsamles særskilt og afleve-
res til miljøvenligt genbrug.
Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaf-
felse af udtjente produkter.
DK
 7

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 291781

Inhaltsverzeichnis