Parkside PHET 15 B1 Originalbetriebsanleitung

Elektrotacker
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC NAILER/STAPLER PHET 15 B1
CAPSATOR ELECTRIC
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 291781
EЛEКΤΡИЧΕСΚИ ТАКEΡ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
ELEKTROTACKER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHET 15 B1

 • Seite 1 ELECTRIC NAILER/STAPLER PHET 15 B1 CAPSATOR ELECTRIC EЛEКΤΡИЧΕСΚИ ТАКEΡ Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ELEKTROTACKER Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Originalbetriebsanleitung IAN 291781...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Eliminarea ............7 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ..... . . 8 PHET 15 B1  ...
 • Seite 5: Introducere

  Buton de deblocare Camera magaziei Indicator de nivel (capse din sârmă subţire) Indicator de nivel (cuie) Furnitura 1 capsator electric PHET 15 B1 400 de capse 10 mm 100 de cuie 14 mm 1 exemplar instrucţiuni de utilizare ■ 2 ...
 • Seite 6: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  în exterior re- de la reţea (cu cablu de alimentare) şi la sculele duce riscul de electrocutare. electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare). PHET 15 B1    3 ■ │...
 • Seite 7: Siguranţa Persoanelor

  îmbrăcămintea şi mănuşile departe de de tăiere ascuţite se blochează mai rar şi sunt componentele mobile. Îmbrăcămintea largă, mai uşor de controlat. bijuteriile sau părul lung pot fi agăţate de com- ponentele mobile. ■ 4    PHET 15 B1 │...
 • Seite 8: Service

  fixează. teriora izolaţia cablurilor electrice şi poate pro- INDICAŢIE voca astfel electrocutare şi pericol de incendiu. ► Cu ajutorul indicatoarelor de nivel puteţi vedea dacă magazia conţine capse, respectiv cuie. PHET 15 B1    5 ■ │...
 • Seite 9: Operarea

  în expirarea perioadei de garanţie se efectuează vederea evitării pericolelor pentru siguranţă. contra cost. INDICAŢIE ► Piesele de schimb nelistate (de exemplu, co- mutatoare) pot fi comandate prin intermediul liniei noastre telefonice. ■ 6    PHET 15 B1 │...
 • Seite 10: Service-Ul

  Apoi puteţi expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poştale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta. PHET 15 B1    7 ■ │...
 • Seite 11: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Denumirea tipului maşinii: Capsator electric PHET 15 B1 Anul de fabricaţie: 10 - 2017 Număr de serie: IAN 291781 Bochum, 17.10.2017 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice...
 • Seite 12 Предаване за отпадъци ......... . 17 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....18 PHET 15 B1  ...
 • Seite 13: Въведение

  от тънка тел) Възможна неточност на измерването Индикатор за нивото на напълване (гвоздеи) K = 1,5 m/s Окомплектовка на доставката 1 електрически такер PHET 15 B1 400 скоби 10 mm 100 гвоздея 14 mm 1 ръководство за потребителя ■ 10 ...
 • Seite 14: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  които са разрешени за ползване на откри- чески инструменти (със захранващ кабел) и за то. Употребата на годни за работа на открито работещи с акумулаторни батерии електриче- удължители намалява риска от токов удар. ски инструменти (без захранващ кабел). PHET 15 B1    11 ■ │...
 • Seite 15: Безопасност На Хората

  пазете равновесие. Така ще можете да не се заклинват, дали има счупени части контролирате по-добре електрическия ин- или части, които са повредени така, че струмент в неочаквани ситуации. съществува опасност за функционирането на електрическия инструмент. ■ 12    PHET 15 B1 │...
 • Seite 16: Сервиз

  обработвания детайл. Когато електрически- допълнителни уреди, които са посочени в ят инструмент няма контакт с обработвания ръководството за потребителя респ. чийто детайл, скобата може да отскочи от мястото захват е съвместим с уреда. на закрепване. PHET 15 B1    13 ■ │...
 • Seite 17: Пускане В Експлоатация

  водителя или негов представител, за да се те да прихванете/заковете. избегнат опасности. ♦ Освободете блокировката на включването УКАЗАНИЕ ♦ Натиснете спусъка ► Непосочени резервни части (напр. пре- включватели) можете да поръчате чрез нашия кол център. ■ 14    PHET 15 B1 │...
 • Seite 18: Гаранция

  информация за уреждането на Вашата ремонтирани части. За евентуално наличните рекламация. повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаран- ционния срок са срещу заплащане. PHET 15 B1    15 ■ │...
 • Seite 19: Сервизно Обслужване

  теля друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъ- жен да я приведе в съответствие с договора за продажба. ■ 16    PHET 15 B1 │...
 • Seite 20: Предаване За Отпадъци

  ти трябва да се събират разделно и да се пре- дават за екологосъобразно рециклиране. Информация относно предаването за отпадъци на излезлия от употреба уред можете да полу- чите от вашата общинска или градска управа. PHET 15 B1    17 ■ │...
 • Seite 21: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Типово обозначение на машината: Електрически такер PHET 15 B1 Година на производство: 10 - 2017 Сериен номер: IAN 291781 Бохум, 17.10.2017 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 22 Απόρριψη ............26 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ....26 PHET 15 B1 GR│CY  ...
 • Seite 23: Εισαγωγή

  Απασφάλιση Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s Υποδοχή γεμιστήρα Ένδειξη στάθμης πλήρωσης (Συνδετήρες λεπτού σύρματος) Ένδειξη στάθμης πλήρωσης (Καρφιά) Παραδοτέος εξοπλισμός 1 Ηλεκτρικό καρφωτικό PHET 15 B1 400 Συνδετήρες 10 mm 100 Καρφιά 14 mm 1 Οδηγίες χρήσης ■ 20   ...
 • Seite 24: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας όρος «Ηλεκτρικό εργαλείο» αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία (με καλώδιο) που λειτουρ- γούν με ρεύμα και σε ηλεκτρικά εργαλεία (χωρίς καλώδιο) που λειτουργούν μέσω συσσωρευτή. PHET 15 B1 GR│CY    21 ■ │...
 • Seite 25: Ασφάλεια Ατόμων

  από τη χρήση της συσκευής. Η αιτία πολλών ρείτε πάντα την ισορροπία. Έτσι μπορείτε να ατυχημάτων οφείλεται στην κακή συντήρηση των ελέγχετε το ηλεκτρικό εργαλείο καλύτερα σε μη ηλεκτρικών εργαλείων. αναμενόμενες καταστάσεις. ■ 22    GR│CY PHET 15 B1 │...
 • Seite 26: Σέρβις

  ενός σταθερά τοποθετημένου συνδετήρα.Το ♦ Γεμίστε την υποδοχή γεμιστήρα με συνδετή- σύστημα μπορεί να είναι υπό τάση και οι συν- ρες ή καρφιά (βλ. Εικ. B). δετήρες να εκτοξευθούν με δύναμη, ενώ εσείς PHET 15 B1 GR│CY    23 ■ │...
 • Seite 27: Χειρισμός

  προκύψει στο προϊόν αυτό σφάλμα υλικού ή κατασκευής, κατόπιν κρίσης μας, επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε το προϊόν για εσάς δωρεάν. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι εντός της περιόδου τριών ετών η ελαττωματική συσκευή και ■ 24    GR│CY PHET 15 B1 │...
 • Seite 28: Σέρβις

  Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση KOMPERNASS HANDELS GMBH παύει να ισχύει. BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com PHET 15 B1 GR│CY    25 ■ │...
 • Seite 29: Απόρριψη

  EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Ηλεκτρικό καρφωτικό PHET 15 B1 Έτος κατασκευής: 10 - 2017 Αύξων αριθμός: IAN 291781 Bochum, 17.10.2017 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 30 Original-Konformitätserklärung ........34 DE │ AT │ CH │ PHET 15 B1    27...
 • Seite 31: Einleitung

  Entriegelung Schwingungsemissionswert a = 4,678 m/s Magazinschacht Unsicherheit K = 1,5 m/s Füllstandsanzeige (Feindrahtklammern) Füllstandsanzeige (Nägel) Lieferumfang 1 Elektrotacker PHET 15 B1 400 Klammern 10 mm 100 Nägel 14 mm 1 Bedienungsanleitung │ DE │ AT │ CH ■ 28 ...
 • Seite 32: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │ PHET 15 B1    29 ■...
 • Seite 33: Sicherheit Von Personen

  Teilen. Lockere Kleidung, g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Schmuck oder lange Haare können von sich Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen bewegenden Teilen erfasst werden. Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die │ DE │ AT │ CH ■ 30    PHET 15 B1...
 • Seite 34: Service

  Isolierung von Elektrokabeln beschädigen und so elektrischen Schlag und ► Mit den Füllstandsanzeigen können Feuergefahren verursachen. Sie erkennen, ob das Magazin noch Klam- mern bzw. Nägel enthält. DE │ AT │ CH │ PHET 15 B1    31 ■...
 • Seite 35: Bedienung

  Garantiezeit anfallende Reparaturen sind seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheits- kostenpflichtig. gefährdungen zu vermeiden. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Schalter) können Sie über unsere Callcenter bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 32    PHET 15 B1...
 • Seite 36: Service

  Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 291781 DE │ AT │ CH │ PHET 15 B1    33 ■...
 • Seite 37: Importeur

  Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten EN 61000-3-2:2014 Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Elektrotacker PHET 15 B1 Herstellungsjahr: 10 - 2017 Seriennummer: IAN 291781 Bochum, 17.10.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 38 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.comm Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 10 / 2017 · Ident.-No.: PHET15B1-102017-1 IAN 291781...

Inhaltsverzeichnis