Parkside PSFS 250 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Kombi-fräser
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1
COMBINATION CUTTER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
KOMBINIRANI REZKALNIK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
KOMBINOVANÁ FRÉZA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 79032
FREZARKA UNIWERSALNA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
KOMBINOVANÁ FRÉZA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
KOMBI-FRÄSER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSFS 250 A1

 • Seite 1 COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1 COMBINATION CUTTER FREZARKA UNIWERSALNA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi KOMBINIRANI REZKALNIK KOMBINOVANÁ FRÉZA Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Intended Use

  Congratulations on your new product. You have selected a high quality product. The instructions for use are a part of this product. They contain impor- 1 Combination cutter PSFS 250 A1 tant information about safety, use and disposal. Be- 1 Parallel fence with circle cutting function...
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools 2. Electrical safety Regularly using the electric tool in such a way may make it easy to underestimate the vibration. a) The mains plug on the device must Note: If you wish to make an accurate assessment match the mains socket.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools b) Always wear protective equipment c) Pull the mains plug from the socket and wear safety glasses. Depending on before you make any adjustments to the device, change accessories or when the type of electrical tool and its application, the device is laid aside.
 • Seite 9: Additional Safety Information For Grinders And Polishers

  Additional safety … / Additional safety information for routers / Operation Additional safety information Trigger the circuit breaker or remove the fuse in for grinders and polishers order to disconnect the relevant electric circuit. Attention: Always hold the tool on the plastic POISONOUS DUSTS! The working of mate- housing and always wear safety goggles when rials that can produce harmful / toxic dusts...
 • Seite 10: Installing Sanding Belts

  Operation Note: Please use suitable accessories available Pivot to vertical from your speciality retailer to cut wall tiles. Press and hold the bevel stop Turn the handle clockwise from horizontal to vertical until the bevel stop locks in. Installing sanding belts Using the rip fence (see Fig.
 • Seite 11: Dust Extraction

  Operation / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty / Disposal Dust extraction (see Fig. I) pliance has been manufactured with care and meticulously examined before deliv- ery. Please retain your receipt as proof The tool features a dust extraction nozzle of purchase.
 • Seite 12: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  (2011 / 65 / EC) harmonised standards applied: EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Description of product: Combination Cutter PSFS 250 A1 Date of manufacture: 11–2012 Serial number: IAN 79032 12 GB...
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Użycie zgodne z przeznaczeniem ....................Strona 14 Wyposażenie ........................... Strona 14 Zawartość ............................Strona 14 Dane techniczne ..........................Strona 14 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................... Strona 15 3.
 • Seite 14: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Zawartość produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisa- nym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego 1 uniwersalna frezarka PSFS 250 A1 całą jego dokumentację. 1 zderzak równoległy z funkcją cięcia po kole 1 adapter odkurzacza 1 klucz szczękowy Użycie zgodne z...
 • Seite 15: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Bezpieczeństwo miejsca pracy Określone przyśpieszenie, typowe: Przenoszenie wibracji a < 2,5 m / s a) Utrzymywać stanowisko pracy w czy- Niepewność K = 1,5 m / s stości i dobrze oświetlone. Nieporządek Podany w niniejszych in- i nieoświetlone obszary robocze mogą...
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi e) Unikaj nienormalnej postawy ciała. Uszkodzone lub poplątane kable zwiększają Zadbaj o pewne stanowisko i w każdej ryzyko porażenia prądem elektrycznym. e) Gdy pracujesz z urządzeniem elektrycz- chwili utrzymuj równowagę. Dzięki temu nym na dworze używaj wyłącznie będziesz mógł...
 • Seite 17: Serwis

  ... / Uzupełnione wskazówki ... / Uzupełnione wskazówki ... / Obsługa e) Pielęgnuj starannie urządzenie. Należy zakładać okulary ochronne oraz Sprawdź, czy ruchome części urzą- odpowiednią maskę przeciwpyłową! dzenia funkcjonują nienagannie i nie zakleszczają się, czy części urządzenia Uzupełnione wskazówki nie są...
 • Seite 18: Włączanie / Wyłączanie

  Obsługa Uwaga: Narzędzie trzymać zawsze za obudo- Frezy uniwersalne (HSS) wę z tworzywa sztucznego i przy pracy zakładać Przydatność: drewno, płyta wiórowa, tworzywo zawsze okulary ochronne. sztuczne Frez wpustowy (HSS) Przydatność: drewno, płyta wiórowa, tworzywo Włączanie / wyłączanie sztuczne (zobacz rys. A) Taśmy ścierne Przydatność: szlifowanie drewna Włączanie:...
 • Seite 19: Obracanie Uchwytem

  Obsługa Wycinanie kół (zobacz rys. H) Wskazówka: Otwór prowadzący jest wyzna- czany zależnie od wybranego wyniku wewnątrz lub na zewnątrz na brzegu koła wewnątrz dla otworu - na zewnątrz dla krążka. Promień można zamocować od ok. 5 do 16 cm. Narysować...
 • Seite 20: Konserwacja I Czyszczenie

  Obsługa / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Utylizacja Anulowanie blokady WŁĄCZNIKA / Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe WYŁĄCZNIKA i fabryczne, natomiast nie obejmuje szkód powsta- Nacisnąć WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK łych podczas transportu, części ulegających zużyciu puścić go. ani uszkodzeń...
 • Seite 21: Deklaracja Zgodności / Producent

  EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Oznaczenie urządzenia: Frezarka uniwersalna PSFS 250 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2012 Numer seryjny: IAN 79032 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami...
 • Seite 23 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ......................Stran 24 Oprema .............................. Stran 24 Obseg dobave ..........................Stran 24 Tehnični podatki ..........................Stran 24 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 25 2. Električna varnost .......................... Stran 25 3.
 • Seite 24: Uporaba V Skladu Z Določili

  Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostni- 1 kombinirani rezkalnik PSFS 250 A1 mi napotki. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je 1 vzporedno omejilo s funkcijo krožnega rezanja opisano, in samo za navedena področja uporabe.
 • Seite 25: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Nivo nihanja, ki je naveden iskrice, ki bi lahko povzročile vžig prahu ali v teh navodilih, je bil merjen skladno z merilnim pare. c) Poskrbite, da bodo otroci in druge postopkom, normiranim po standardu EN 60745 osebe med uporabo električnega in se ga lahko uporablja za primerjavo naprav.
 • Seite 26: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila za električno orodje 3. Varnost oseb Skrbno ravnanje in uporaba električnega orodja a) Ves čas bodite pozorni, pazite, kaj de- a) late in pri delu z električnim orodjem N aprave ne preobremenjujte. Za vaše ravnajte razumno. Orodja ne upora- delo uporabljajte za to namenjeno bljajte, če ste utrujeni ali če ste pod električno orodje.
 • Seite 27: Servis

  ... / Dodatni varnostni napotki za ... / Dodatni varnostni napotki ... / Uporaba 5. Servis Uporaba a) V aše naprave dajte vpopravilo servi- Napravo uporabljajte samo v namene, za katere je sni službi ali strokovnjaku za električ- primerna, in samo z originalnimi deli / priborom. ne naprave, popravilo pa naj poteka Uporaba drugih delov, ki niso priporočeni v navodilu samo z originalnimi nadomestnimi deli.
 • Seite 28: Namestitev Brusilnih Trakov

  Uporaba Zamenjajte orodje. Blokirajte zaklep vretena, privijte vpenjalno matico s pomočjo viličastega ključa Nastavki: Priloženi nastavki pokrivajo naslednja področja uporabe (glejte sl. D). Večnamenski rezkalnik (HSS) primeren za: les, iverne plošče, umetno maso Rezkalnik za utore (HSS) primeren za: les, iverne plošče, umetno maso Nagib ročaja (glejte sl.
 • Seite 29: Odsesavanje Prahu

  Uporaba / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija Vzdrževanje in čiščenje znotraj za luknjo - zunaj za kolut. Polmer lahko na- stavite od pribl. 5 do 16 cm. Naprava ne terja vzdrževanja. Na obdelovanca narišite krog. Napravo redno čistite, takoj po zaključku del. Označite sredino kroga in izvrtajte luknjo (po- Za čiščenje naprave uporabljajte suho krpo in topni rez).
 • Seite 30: Odstranjevanje

  Oznaka tipa / Naprave: Kombinirani rezkalnik PSFS 250 A1 Vse o možnostih za odstranjevanje odsluženih na- Date of manufacture (DOM): 11–2012 prav boste izvedeli pri vaši občinski ali mestni upravi.
 • Seite 31: Garancijski List

  Sicherheit / Bedienung Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval tevkov iz te garancije.
 • Seite 33 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ......................Strana 34 Vybavení............................Strana 34 Obsah dodávky ..........................Strana 34 Technická data ..........................Strana 34 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 35 2. Elektrická bezpečnost ......................... Strana 35 3.
 • Seite 34: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a 1 Kombinovaná fréza PSFS 250 A1 bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen 1 Paralelní zarážka s funkcí kruhového řezání...
 • Seite 35: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Elektrická bezpečnost Hladina vibrací se mění podle použití elektrického nástroje a v některých případech může přesahovat a) Síťová zástrčka zařízení se musí hodit hodnotu udanou v těchto návodech. Zátěž vibracemi do zásuvky. Zástrčka se nesmí žád- by mohla být podceněna, používá-li se elektrický...
 • Seite 36: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje b) Noste osobní ochranné vybavení a b) N epoužívejte elektrický nástroj, vždy ochranné brýle. Použití osobních jehož vypínač je defektní. Elektrický ochranných pomůcek jako např. ochrany sluchu, nástroj, který nelze zapínat a vypínat, je protiprachové...
 • Seite 37: Doplňující Bezpečnostní Pokyny Pro Brusku A Leštičku

  Doplňující bezpečnostní pokyny ... / Doplňující bezpečnostní ... / Obsluha Doplňující bezpečnostní pokyny Pozor: Držte přístroj vždy jen za umělohmotné pro brusku a leštičku těleso a noste při práci ochranné brýle. JEDOVATÉ PRACHY! Vznik škodlivých / Zapínání / vypínání (viz obr. A) jedovatých prachů...
 • Seite 38: Montáž Brusných Pásů

  Obsluha Montáž brusných pásů hodinových ručiček z vodorovné do svislé polohy až blokování zaskočí. Montujte pásy podle obrázku C. Použití paralelního vedení Nastavení hloubky obrábění (viz obr. G) (viz obr. E) Povolte křídlový šroub základové desky Povolte křídlový šroub a posuňte vodící lištu nástavce výřezy na Nastavte základovou desku na požadova-...
 • Seite 39: Použití Přístroje V Trvalém Provozu

  Obsluha / Údržba a čištění / Servis / Záruka / Zlikvidování Použití přístroje v Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu nebo trvalém provozu výrobní závady, ale ne na škody,vzniklé při přepra- vě, ne na součásti, podléhající rychlému opotřebení Blokování vypínače nebo na poškození...
 • Seite 40: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Typ / Označení přístroje: Kombinovaná fréza PSFS 250 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2012 Sériové číslo: IAN 79032 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické...
 • Seite 41 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určeným účelom..................Strana 42 Vybavenie ............................Strana 42 Obsah dodávky ..........................Strana 42 Technické údaje ..........................Strana 42 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 43 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 43 3.
 • Seite 42: Používanie V Súlade S Určeným Účelom

  Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V 1 kombinovaná frézka PSFS 250 A1 prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odo- 1 paralelná zarážka s funkciou kruhového rezania vzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.
 • Seite 43: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje alebo prach. Elektrické náradie vytvára is- Hladina oscilácií uvedená v tomto návode bola stanovená podľa normalizovaného kry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. c) Počas používania elektrického náradia postupu EN 60745 a môže sa použiť na porovnáva- zamedzte prístup deťom a iným oso- nie prístrojov.
 • Seite 44: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 3. Bezpečnosť osôb Bezpečná manipulácia a použí- vanie elektrických nástrojov a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na a) to, čo robíte a k práci s elektrickým P rístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu náradím pristupujte s rozvahou. Prístroj používajte len vhodné...
 • Seite 45: Servis

  ... / Doplňujúce bezpečnostné pokyny ... / Doplňujúce bezpečnostné ... /Obsluha Servis Obsluha a) Prístroje nechajte opraviť v servisnom Prístroj používajte vždy iba na účely, ktoré sú v súlade stredisku alebo odborníkom z oblasti s určeným účelom a s originálnymi dielmi / príslu- elektrotechniky, ktorí...
 • Seite 46: Montáž Brúsnych Pásov

  Obsluha Držte aretačné tlačidlo hriadeľa stlačené. Pomaly narovnajte bit v uhle 90°, aby ste Uvoľnite upínaciu maticu pomocou otvore- mohli začať rez. Poznámka: Platňa so stojanom ného kľúča tak, že ho otáčate proti smeru musí v jednej hodinových ručičiek. rovine priliehať na povrch materiálu. Vymeňte náradie.
 • Seite 47: Pílenie Kruhov

  Obsluha / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota Pílenie kruhov (pozri obr. H) Údržba a čistenie Poznámka: Vodiaci otvor je závisle od želaného Prístroj si nevyžaduje údržbu. výsledku zasadený zvnútra alebo zvonka na okraji Čistite prístroj hneď po skončení práce. kruhu: vnútri pre dieru - zvonku pre disk.
 • Seite 48: Likvidácia

  Typ / Názov prístroja: elektrické prístroje zbierať osobitne a musia sa odo- Kombinovaná fréza PSFS 250 A1 vzdať na ekologickú recykláciu. Date of manufacture (DOM): 11–2012 Sériové číslo: IAN 79032 Informácie o možnostiach likvidácie starých prístrojov...
 • Seite 49 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 50 Ausstattung ............................Seite 50 Lieferumfang ............................Seite 50 Technische Daten ..........................Seite 50 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 51 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 51 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 52 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 52 5.
 • Seite 50: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Lieferumfang Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 1 Kombi-Fräser PSFS 250 A1 Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte 1 Parallelanschlag mit Kreisschneidefunktion mit aus. 1 Staubabsaugadapter 1 Maulschlüssel...
 • Seite 51: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerk- Der in diesen Anweisungen zeug nicht in explosionsgefährdeter angegebene Schwingungspegel ist entsprechend Umgebung, in der sich brennbare einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge- Flüssigkeiten, Gase oder Stäube messen worden und kann für den Gerätevergleich befinden.
 • Seite 52: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen zeuges in feuchter Umgebung nicht Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. vermeidbar ist, verwenden Sie einen Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz schuhe fern von sich bewegenden Teilen.
 • Seite 53: Service

  … / Ergänzende … / Ergänzende Sicherheitshinweise für Oberfräsen / Bedienung dem Einsatz des Gerätes reparieren. Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht kann auch metallene Geräteteile unter Spannung gewarteten Elektrowerkzeugen. setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf Verwenden Sie nur Fräser des richtigen Schaft- und sauber.
 • Seite 54: Drehzahl Einstellen

  Bedienung Drehzahl einstellen Arbeitstiefe einstellen (siehe Abb. B) (siehe Abb. E) Drehen Sie den Drehzahlregler nach rechts, Lösen Sie die Flügelstellschraube um die Drehzahl zu erhöhen. Schieben Sie die Fußplatte auf die gewünschte Drehen Sie den Drehzahlregler nach links, Arbeitstiefe (für vollständiges Durchschneiden um die Drehzahl zu verringern.
 • Seite 55: Parallelführung Verwenden

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Service Drehen Sie den Handgriff so lange im Uhrzeiger- Schalten Sie das Werkzeug ein, indem Sie den sinn aus der horizontalen in die vertikale EIN- / AUS-Schalter drücken und halten. Position, bis die Schwenksperre einrastet. Schieben Sie das Werkzeug langsam vorwärts.
 • Seite 56: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Ersatzteilen reparieren. Damit wird si- Service Deutschland chergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes er- Tel.: 01805772033 halten bleibt. Lassen Sie den Aus- (0,14 EUR / Min. aus dem dt. tausch des Steckers oder der Netzlei- Festnetz, Mobilfunk max.
 • Seite 57: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Kombi-Fräser PSFS 250 A1 Herstellungsjahr: 11–2012 Seriennummer: IAN 79032 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 58 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 11 / 2012 Ident.-No.: PSFS250A1112012-PL / SI / CZ / SK IAN 79032...

Inhaltsverzeichnis