Parkside PSFS 250 A1 Originalbetriebsanleitung

Kombi-fräser
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1
COMBINATION CUTTER
Translation of the original instructions
FREZĂ COMBI
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΦΡΕΖΑ-KOMBI
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 270700
KOMBI GLODALO
Prijevod originalnih uputa za uporabu
КОМБИНИРАНА ФРЕЗА
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
KOMBI-FRÄSER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSFS 250 A1

 • Seite 1 COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1 COMBINATION CUTTER KOMBI GLODALO Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu FREZĂ COMBI КОМБИНИРАНА ФРЕЗА Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΦΡΕΖΑ-KOMBI KOMBI-FRÄSER Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............8 Translation of the original Conformity Declaration ..... . 9 PSFS 250 A1...
 • Seite 5: Introduction

  The operating instructions Package contents are part of this product. They contain important 1 combination cutter PSFS 250 A1 information on safety, usage and disposal. 1 rip fence with circular cutting function Before using the product, familiarise yourself with all 1 dust extraction adapter handling and safety guidelines.
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  flam- as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, mable liquids, gases or dust. Power tools cre- or hearing protection used for appropriate ate sparks which may ignite the dust or fumes. conditions will reduce personal injuries. PSFS 250 A1...
 • Seite 7: Power Tool Use And Care

  Power tools are live cable may also cause metal parts of the dangerous in the hands of untrained users. appliance to become live and may result in an electric shock. PSFS 250 A1...
 • Seite 8: Original Accessories/Auxiliary Equipment

  Suitable for: sanding wood and always wear protective goggles when working with the tool. NOTE ► If you are intending to cut wall tiles and/or process sheet metal/metal alloys, please use appropriate accessories from your specialist supplier. PSFS 250 A1...
 • Seite 9: Fitting Abrasive Belts

  Draw a circle on the workpiece. ♦ Mark the centre of the circle and drill a hole in it (plunge cut). ♦ Drill a guide hole on the outside of the circle (plunge cut) (guide hole diameter 3 mm). PSFS 250 A1...
 • Seite 10: Extracting Dust

  Now press the locking switch and release European Directive 2012/19/EU requires that the ON/OFF switch worn-out power tools be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner. Unlocking the ON/OFF switch ♦ Press the ON/OFF switch and release it. PSFS 250 A1...
 • Seite 11: Warranty

  Repairs Importer carried out after expiry of the warranty period shall KOMPERNASS HANDELS GMBH be subject to charge. BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PSFS 250 A1...
 • Seite 12: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Type designation of machine: Combination cutter PSFS 250 A1 Year of manufacture: 08 - 2015 Serial number: IAN 270700 Bochum, 22/06/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context...
 • Seite 13 PSFS 250 A1...
 • Seite 14 Tehnički podaci ............19 PSFS 250 A1...
 • Seite 15: Uvod

  One sadrže važne Opseg isporuke napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje. 1 Kombi glodalo PSFS 250 A1 Prije uporabe uređaja upoznajte se sa svim pripada- 1 Paralelni graničnik s funkcijom za kružno rezanje jućim uputama za uporabu i svim sigurnosnim napo- 1 Adapter za usisivač...
 • Seite 16: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice umanjuju rizik od strujnog udara. b) Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama kao što su cijevi, sustavi grijanja, štednjaci ili hladnjaci. Rizik od strujnog udara veći je kada je Vaše tijelo uzemljeno. PSFS 250 A1...
 • Seite 17: Sigurnost Osoba

  Uzrok brojnih nezgoda su loše odr- d) Alat za podešavanje ili ključeve za matice žavani električni alati. uklonite prije uključivanja električnog alata. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja mogu dovesti do ozljeda. PSFS 250 A1...
 • Seite 18: Servis

  ■ Izradak pričvrstite i osiguraje na stabilnoj podlozi pomoću stega ili na drugi način. Ako izradak pridržavate samo rukom ili naslanjate na tijelo, izradak ostaje nestabilan, što može dovesti do gubitka kontrole. PSFS 250 A1...
 • Seite 19: Uključivanje/Isključivanje

  ► Osnovna ploča mora skroz nalijegati na površinu materijala. Prikladnost: Drvo, iverica, plastika Brusne trake Prikladnost: Brušenje drveta NAPOMENA ► Za rezanje zidnih pločica i/ili obradu limo- va/lakih metala, molimo koristite odgovaraju- ći pribor iz specijalističkih trgovina. PSFS 250 A1...
 • Seite 20: Zakretanje Ručke

  Radijus se može fiksirati od 5 do 16 cm. ♦ Iscrtajte krug na izratku. ♦ Označite središte kruga i izbušite rupu u središtu (ubodni rez). ♦ Izbušite vodeću rupu na rubu kruga (ubodni rez) (promjer rupe 3 mm). PSFS 250 A1...
 • Seite 21: Održavanje I Čišćenje

  Nakon isteka jamstvenog roka Električne alate ne bacajte zajedno izvršeni popravci se naplaćuju. s kućnim otpadom! U skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU stari električni alati moraju se prikupiti odvojeno i zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. PSFS 250 A1...
 • Seite 22: Servis

  EN 61000-3-2: 2014 Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., EN 61000-3-3: 2013 p.p. 61 Oznaka tipa stroja: 10020 Novi Zagreb Kombi glodalo PSFS 250 A1 Godina proizvodnje: 08 - 2015 Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH Serijski broj: IAN 270700 BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM Bochum, 22.6.2015.
 • Seite 23 PSFS 250 A1...
 • Seite 24 Importator ............29 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ..... . 29 PSFS 250 A1...
 • Seite 25: Introducere

  şi eliminare. Înainte de utilizarea Furnitura produsului familiarizaţi-vă cu toate indicaţiile privind 1 Freză combi PSFS 250 A1 utilizarea şi siguranţa. Utilizaţi acest produs numai 1 Opritor paralel cu funcţie de tăiere circulară în modul descris şi numai în scopurile menţionate.
 • Seite 26: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  şi frigiderelor. În cazul în care contactul există, riscul de electrocutare este crescut. c) Nu expuneţi sculele electrice ploii sau ume- zelii. Pătrunderea apei într-un aparat electric creşte riscul de electrocutare. PSFS 250 A1...
 • Seite 27: Siguranţa Persoanelor

  Transportul sculei instrucţiuni. Sculele electrice sunt periculoase electrice cu degetul pe comutator sau conec- dacă sunt utilizate de persoane fără experienţă. tarea aparatului deja pornit la alimentarea cu curent poate provoca accidentări. PSFS 250 A1...
 • Seite 28: Service

  Azbestul este cancerigen. scoateţi siguranţa, pentru a deconecta Purtaţi ochelari de protecţie şi mască de circuitul afectat. protecţie împotriva prafului! AVERTIZARE! ► Ţineţi întotdeauna scula de carcasa de material plastic şi purtaţi ochelari de protecţie în timpul lucrului. PSFS 250 A1...
 • Seite 29: Pornirea / Oprirea

  Placa de bază trebuie să fie strâns lipită Benzile de şlefuit de suprafaţa materialului. Destinaţie: şlefuirea lemnului INDICAŢIE ► Pentru tăierea faianţei şi / sau prelucrarea tablelor / metalelor uşoare utilizaţi accesoriul corespunzător disponibil în magazinele de specialitate. PSFS 250 A1...
 • Seite 30: Rotirea Mânerului

  - pe exterior pentru un disc. Raza se poate fixa între 5 şi 16 cm. ♦ Trasaţi un cerc pe piesa de prelucrat. ♦ Marcaţi centrul cercului şi practicaţi o gaură în acesta (gaură înfundată). PSFS 250 A1...
 • Seite 31: Întreţinerea Şi Curăţarea

  Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. Nu aruncaţi sculele electrice la gunoiul menajer! Conform Directivei europene 2012/19/EU, sculele electrice uzate trebuie colectate separat şi eliminate la un punct de reciclare ecologic. PSFS 250 A1...
 • Seite 32: Service

  KOMPERNASS HANDELS GMBH EN 61000-3-2: 2014 BURGSTRASSE 21 EN 61000-3-3: 2013 44867 BOCHUM Denumirea tipului maşinii: GERMANY Freză combi PSFS 250 A1 www.kompernass.com Anul de fabricaţie: 08 - 2015 Număr de serie: IAN 270700 Bochum, 22.06.2015 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice...
 • Seite 33 PSFS 250 A1...
 • Seite 34 Вносител ............39 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....40 PSFS 250 A1...
 • Seite 35: Въведение

  продукта на трети лица заедно с цялата доку- ментация. Окомплектовка на доставката Употреба по предназначение 1 комбинирана фреза PSFS 250 A1 Този уред е предназначен за обработка на 1 паралелен водач с функция за рязане по материали, като напр. дърво, пластмаса, окръжност...
 • Seite 36: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  със защитно заземените електрически ин- инструмент е изключен, както и периодите, струменти. Щепселите, по които не са пра- през които инструментът е включен, но вени промени, и подходящите електрически работи без натоварване). контакти намаляват риска от токов удар. PSFS 250 A1...
 • Seite 37: Безопасност На Хората

  ването на лични предпазни средства като изключва, е опасен и трябва да се ремонти- прахозащитна маска, устойчиви на плъзгане ра. защитни обувки, каска или антифони – в за- висимост от вида и приложението на елек- трическия инструмент – намалява риска от наранявания. PSFS 250 A1...
 • Seite 38: Сервиз

  циалисти и само с оригинални резервни ■ Използвайте само принадлежности и части. С това се гарантира, че безопасност- допълнителни уреди, които са посочени в та на електрическия инструмент ще бъде ръководството за потребителя респ. чийто запазена. захват е съвместим с уреда. PSFS 250 A1...
 • Seite 39: Работа С Уреда

  върху затегателния дорник за шлифовъчни ♦ Завъртете регулатора на честотата на върте- ленти . Затегнете винта на затегателния не наляво, за да намалите честотата на дорник за шлифовъчни ленти , за да фик- въртене. сирате шлифовъчната лента PSFS 250 A1...
 • Seite 40: Настройка На Работната Дълбочина

  УКАЗАНИЕ ► Направляващият отвор се поставя на вътрешния или външния ръб на кръга в зависимост от желания резултат. Отвътре – за отвор, отвън – за диск. Може да се фиксира радиус от около 5 до 16 cm. PSFS 250 A1...
 • Seite 41: Изсмукване На Прах

  Натиснете бутона за включване/изключ- ване Съгласно европейската директива 2012/19/EU излезлите от употреба електрически инстру- ♦ След това натиснете фиксиращия бутон менти трябва да се събират разделно и да се и освободете бутона за включване/изключ- предават за екологосъобразно рециклиране. ване PSFS 250 A1...
 • Seite 42: Гаранция

  при закупуването повреди и дефекти трябва да KOMPERNASS HANDELS GMBH се съобщят незабавно след разопаковането, но BURGSTRASSE 21 най-късно два дни след датата на закупуване. 44867 BOCHUM След като изтече гаранционният срок, ремонти- GERMANY те се заплащат. www.kompernass.com PSFS 250 A1...
 • Seite 43: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Типово обозначение на машината: Комбинирана фреза PSFS 250 A1 Година на производство: 08.2015 Сериен номер: IAN 270700 Бохум, 22.6.2015 г. Семи Угузлу...
 • Seite 44 Εισαγωγέας ........... . . 49 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ....50 PSFS 250 A1...
 • Seite 45: Εισαγωγή

  αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υπο- Παραδοτέος εξοπλισμός δείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρρι- 1 Φρέζα-kombi PSFS 250 A1 ψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθεί- 1 Παράλληλος αναστολέας με λειτουργία κυκλικής τε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας.
 • Seite 46: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Το βύσμα δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε βύσματα ανταπτόρων μαζί με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα βύσματα που δεν έχουν τροποποιηθεί και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. PSFS 250 A1...
 • Seite 47: Ασφάλεια Ατόμων

  σκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί, είναι ασφαλείας, κράνος ή προστασία για την ακοή, επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρι- κού εργαλείου, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματι- σμών. PSFS 250 A1...
 • Seite 48: Σέρβις

  οδηγίες χρήσης ή που οι υποδοχές τους β) Όταν το καλώδιο σύνδεσης αυτής της συσκευ- είναι συμβατές με τη συσκευή. ής παρουσιάζει βλάβη, πρέπει να αντικαταστα- θεί από έναν ειδικό αγωγό σύνδεσης, ο οποίος διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. PSFS 250 A1...
 • Seite 49: Χειρισμός

  προς τα δεξιά, για να αυξήσετε τον αριθμό το λειαντικό ιμάντα στροφών. ♦ Τοποθετήστε τους λειαντικούς ιμάντες όπως ♦ Περιστρέψτε το ρυθμιστή αριθμού στροφών περιγράφεται στο Κεφάλαιο „Αλλαγή εργαλεί- προς τα αριστερά, για να μειώσετε τον αριθμό ου“. στροφών. PSFS 250 A1...
 • Seite 50: Ρύθμιση Βάθους Εργασίας

  στη βάση Πριόνισμα κύκλων ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Η καθοδηγητική οπή ορίζεται ανεξάρτητα του επιθυμητού αποτελέσματος εσωτερικά ή εξωτερικά του άκρου του κύκλου: Εσωτερικά για οπή - εξωτερικά για δίσκο. Η ακτίνα είναι ρυθμιζόμενη από περ. 5 έως 16 εκ. PSFS 250 A1...
 • Seite 51: Απορρόφηση Σκόνης

  Ασφάλιση διακόπτη ON/OFF φιλική για το περιβάλλον επαναχρησιμοποίηση. ♦ Πιέστε το διακόπτη ON/OFF ♦ Πιέστε τώρα το διακόπτη ασφάλισης και απελευθερώστε το διακόπτη ON/OFF Άρση της ασφάλισης του διακόπτη ON/OFF ♦ Πιέστε το διακόπτη ON/OFF και αφήστε τον ελεύθερο. PSFS 250 A1...
 • Seite 52: Εγγύηση

  ηθούν αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, Εισαγωγέας το αργότερο ωστόσο δύο ημέρες μετά την ημερομη- KOMPERNASS HANDELS GMBH νία αγοράς. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PSFS 250 A1...
 • Seite 53: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Φρέζα-kombi PSFS 250 A1 Έτος κατασκευής: 08 - 2015 Αύξων αριθμός: IAN 270700 Bochum, 22/6/2015 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 54 Original-Konformitätserklärung ........59 PSFS 250 A1...
 • Seite 55: Einleitung

  Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Lieferumfang Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch 1 Kombi-Fräser PSFS 250 A1 und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung 1 Parallelanschlag mit Kreisschneidefunktion des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinwei- 1 Staubabsaugadapter sen vertraut.
 • Seite 56: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. PSFS 250 A1...
 • Seite 57: Sicherheit Von Personen

  Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- am Schalter haben oder das Gerät bereits einge- schaltet an die Stromversorgung anschließen, kann werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. dies zu Unfällen führen. PSFS 250 A1...
 • Seite 58: Service

  Halten Sie das Werkzeug immer am Kunst- ■ Halten Sie das Werkzeug nur an isolierten stoffgehäuse und tragen Sie beim Arbeiten Griffflächen, da der Fräser das eigene mit dem Werkzeug immer eine Schutzbrille. Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer PSFS 250 A1...
 • Seite 59: Ein- / Ausschalten

  Material- Nutfräser (HSS) oberfläche anliegen. Eignung: Holz, Spanplatten, Kunststoff Schleifbänder Eignung: Schleifen von Holz HINWEIS ► Zum Schneiden von Wandfliesen und / oder Bearbeiten von Blechen / Leichtmetallen verwenden Sie bitte entsprechendes Zubehör aus dem Fachhandel. PSFS 250 A1...
 • Seite 60: Handgriff Schwenken

  Betätigen Sie den EIN- / AUS-Schalter Kreisrand gesetzt: Innen für ein Loch – außen lassen Sie ihn los. für eine Scheibe. Der Radius ist fixierbar von ca. 5 bis 16 cm. ♦ Ziehen Sie einen Kreis auf dem Werkstück. PSFS 250 A1...
 • Seite 61: Wartung Und Reinigung

  Tage nach Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallen- in den Hausmüll! de Reparaturen sind kostenpflichtig. Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. PSFS 250 A1...
 • Seite 62: Service

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) EN 61000-3-2: 2014 E-Mail: kompernass@lidl.at EN 61000-3-3: 2013 IAN 270700 Typbezeichnung der Maschine: Service Schweiz Kombi-Fräser PSFS 250 A1 Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) Herstellungsjahr: 08 - 2015 E-Mail: kompernass@lidl.ch Seriennummer: IAN 270700 IAN 270700 Erreichbarkeit Hotline: Bochum, 22.06.2015...
 • Seite 63 PSFS 250 A1...
 • Seite 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 06 / 2015 · Ident.-No.: PSFS250A1-062015-1 IAN 270700...

Inhaltsverzeichnis