Parkside PEH 30 C3 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 C3
ELECTRIC PLANER
Translation of the original instructions
ELEKTROHOBEL
Originalbetriebsanleitung
IAN 346205_2004
ΠΛΆΝΗ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 C3

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 C3 ELECTRIC PLANER ΠΛΆΝΗ Translation of the original instructions Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας ELEKTROHOBEL Originalbetriebsanleitung IAN 346205_2004...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Translation of the original Conformity Declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PEH 30 C3 GB │...
 • Seite 6: Introduction

  Small belt wheel ON/OFF switch Open-ended spanner Chip ejector (optionally right/left) Package contents Belt cover 1 electric planer PEH 30 C3 Screws for belt cover 1 guide fence Rip fence 1 fold depth stop Fastening screw for rip fence 1 hex key...
 • Seite 7: Technical Data

  (cordless) power tool . have been measured in accordance with a standardised test procedure and can be used for comparison of the power tool with another tool . PEH 30 C3 GB │ IE │ NI │ CY   │  3...
 • Seite 8: Work Area Safety

  If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock . ■ 4  │   GB │ IE │ NI │ CY PEH 30 C3...
 • Seite 9: Power Tool Use And Care

  . f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control . PEH 30 C3 GB │ IE │ NI │ CY   │  5...
 • Seite 10: Appliance-Specific Safety Instructions For Power Planers

  Using parts or accessories other than those recommended in the operating instructions can lead to a risk of injury . ■ 6  │   GB │ IE │ NI │ CY PEH 30 C3...
 • Seite 11: Operation

  Lock the chip ejector by turning it to the reduces the surface finish and can lead to a jam position “LOCK” . in the chip ejector . PEH 30 C3 GB │ IE │ NI │ CY   │  7...
 • Seite 12: Chamfering Edges

  (see fig . C) . ♦ Push the movable cutter block guard into the slot in the housing . ■ 8  │   GB │ IE │ NI │ CY PEH 30 C3...
 • Seite 13: Replacing The Drive Belt (See Fig . F)

  Service Hotline . plane sole on both sides . PEH 30 C3 GB │ IE │ NI │ CY   │  9...
 • Seite 14: Disposal

  The warranty covers material faults or production faults . The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile ■ 10  │   GB │ IE │ NI │ CY PEH 30 C3...
 • Seite 15: Service

  NOTE not for commercial purposes . The warranty shall ► For Parkside and Florabest tools, please send be deemed void in cases of misuse or improper us only the defective item without the acces- handling, use of force and modifications / repairs sories (e .g .
 • Seite 16: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Type designation of machine: Electric planer PEH 30 C3 Year of manufacture: 07–2020 Serial number: IAN 346205_2004 Bochum, 27/08/2020 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical changes in the context of further product development .
 • Seite 17 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 PEH 30 C3 GR │...
 • Seite 18: Εισαγωγή

  χρήση . Μικρός τροχός ιμάντα Εξοπλισμός Διπλό κλειδί Φραγή ενεργοποίησης Παραδοτέος εξοπλισμός Διακόπτης ON/OFF 1 Πλάνη PEH 30 C3 Διάταξη απομάκρυνσης ρινιδιών (κατ' επιλογή δεξιά/αριστερά) 1 Παράλληλος αναστολέας Καλύπτρα ιμάντα 1 Αναστολέας βάθους πτύχωσης Βίδες για καλύπτρα ιμάντα 1 Εσωτερικό εξαγωνικό κλειδί...
 • Seite 19: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  πρότυπη διαδικασία ελέγχου και μπορούν να Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση ενός ηλε- οδηγίες για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές κτρικού εργαλείου με ένα άλλο . μελλοντικά. PEH 30 C3 GR │ CY   │  15 ■...
 • Seite 20: Ασφάλεια Στο Χώρο Εργασίας

  εργαλείο, να το κρεμάσετε ή για να αποσυνδέ- ένα περιστρεφόμενο τμήμα του ηλεκτρικού εργα- σετε το βύσμα από την πρίζα. Κρατάτε το λείου, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς . καλώδιο σύνδεσης μακριά από υψηλές θερ- ■ 16  │   GR │ CY PEH 30 C3...
 • Seite 21: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  Κατά αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η ασφάλεια αλλάξετε μέρη εργαλείων χρήσης ή πριν απο- του ηλεκτρικού εργαλείου . θηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτό το μέτρο ασφαλείας εμποδίζει τη μη ηθελημένη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου . PEH 30 C3 GR │ CY   │  17 ■...
 • Seite 22: Συγκεκριμένες Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικές Πλάνες

  στασίας από τη σκόνη και χρησιμοποιείτε κα- ή αξεσουάρ από αυτά που προτείνονται εδώ, τάλληλη διάταξη αναρρόφησης της σκόνης/ μπορεί να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού για των ρινιδιών . Ορισμένες σκόνες θεωρούνται εσάς . καρκινογόνες . ■ 18  │   GR │ CY PEH 30 C3...
 • Seite 23: Θέση Σε Λειτουργία

  έξω από τη συσκευή . ♦ Η διάταξη απομάκρυνσης ρινιδιών τοποθε- τείται δεξιά ή αριστερά στην πλάνη . Φροντίζετε ώστε η προεξοχή στη διάταξη απομάκρυνσης ρινιδιών να ταιριάζει στην αντίστοιχη εσοχή του περιβλήματος . PEH 30 C3 GR │ CY   │  19 ■...
 • Seite 24: Διαδικασία Πλανίσματος

  και τον παράλληλο αναστολέα ♦ Αντικαταστήστε το μαχαίρι πλάνης , εάν ♦ Τοποθετήστε τη ροδέλα στη βίδα έχουν αμβλυνθεί και οι δύο ακμές κοπής . σύνδεσης ♦ Μην επανατροχίζετε το μαχαίρι πλάνης ■ 20  │   GR │ CY PEH 30 C3...
 • Seite 25 Εκτελέστε τη συναρμολόγηση με αντιστραμμένο ή νέο μαχαίρι πλάνης με την αντίστροφη σειρά . Φροντίστε ώστε η εσοχή στο μαχαίρι πλάνης να ολισθαίνει στην εγκοπή πλάκας σύσφιξης (βλέπε εικ . Ε) . PEH 30 C3 GR │ CY   │  21...
 • Seite 26: Αντικατάσταση Ιμάντα Μετάδοσης Κίνησης (Βλ . Εικ . F)

  ♦ Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, βενζίνη, διαλυτικά μέσα ή καθαρι- στικά, τα οποία διαβρώνουν το πλαστικό . Απο- φεύγετε να εισχωρούν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής . ■ 22  │   GR │ CY PEH 30 C3...
 • Seite 27: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  αμέσως μετά την αποσυσκευασία . Μετά τη λήξη ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επι- σφαλμάτων χειρισμού σκευές χρεώνονται . ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων PEH 30 C3 GR │ CY   │  23 ■...
 • Seite 28: Σέρβις

  Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www .lidl-service .com) και εισαγάγοντας τον κωδι- κό προϊόντος (IAN) 346205_2004 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης . ■ 24  │   GR │ CY PEH 30 C3...
 • Seite 29: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Πλάνη PEH 30 C3 Έτος κατασκευής: 07–2020 Σειριακός αριθμός: IAN 346205_2004 Bochum, 27 .08 .2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης .
 • Seite 30 ■ 26  │   GR │ CY PEH 30 C3...
 • Seite 31 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 PEH 30 C3 DE │...
 • Seite 32: Einleitung

  Einsatz bestimmt . Großes Riemenrad Ausstattung Kleines Riemenrad Einschaltsperre Maulschlüssel EIN-/AUS-Schalter Lieferumfang Spanauswurf (wahlweise rechts/links) 1 Elektrohobel PEH 30 C3 Riemenabdeckung 1 Parallelanschlag Schrauben für Riemenabdeckung 1 Falztiefenanschlag Parallelanschlag 1 Innensechskantschlüssel Befestigungsschraube für Parallelanschlag 1 Maulschlüssel Feststellmutter für Einstellung Falzbreite 1 Adapter für externe Absaugung...
 • Seite 33: Technische Daten

  Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene anderen verwendet werden . Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung) . PEH 30 C3 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 34: Arbeitsplatzsicherheit

  Vermeiden Sie eine abnormale Körperhal- tung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Da- durch können Sie das Elektrowerkzeug in uner- warteten Situationen besser kontrollieren . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PEH 30 C3...
 • Seite 35: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk- zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . PEH 30 C3 DE │ AT │ CH   │  31...
 • Seite 36: Gerätespezifische Sicherheits Hinweise Für Elektrohobel

  Tragen Sie eine Staubschutzmaske und lenen Teile oder anderes Zubehör kann eine verwenden Sie eine geeignete Staub-/Späne- Verletzungsgefahr für Sie bedeuten . absaugung . Manche Stäube gelten als krebser- regend . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PEH 30 C3...
 • Seite 37: Inbetriebnahme

  Verstopfung des ♦ Schieben Sie den Spanauswurf in das Gerät . Spanauswurfes führen . ♦ Arretieren Sie den Spanauswurf durch drehen in Position „LOCK“ . PEH 30 C3 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 38: Kanten Anfasen

  Lösen Sie mit dem beiliegenden Maulschlüssel die 3 Befestigungsschrauben leicht an, sodass das Hobelmesser beweglich wird (siehe Abb . C) . ♦ Drücken Sie den beweglichen Seitenschutz in den Spalt im Gehäuse . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PEH 30 C3...
 • Seite 39: Hobelmesser

  Hobelmesser) können Sie ausschließ- schrauben so ein, dass die Spitze des Hobel- lich über unsere Service - Hotline bestellen . messers auf beiden Seiten bündig mit der Hobelsohle liegt . PEH 30 C3 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 40: Entsorgung

  Verschleißteile angesehen wer- den können oder für Beschädigungen an zerbrech- lichen Teilen, z . B . Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PEH 30 C3...
 • Seite 41: Service

  HINWEIS bräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen von unserer autorisierten Serviceniederlassung senden Sie bitte ausschließlich den defekten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein .
 • Seite 42: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Elektrohobel PEH 30 C3 Herstellungsjahr: 07–2020 Seriennummer: IAN 346205_2004 Bochum, 27 .08 .2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten . .
 • Seite 43 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PEH30C3-082020-2 IAN 346205_2004...

Inhaltsverzeichnis