Parkside PEH 30 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 C3
ELHYVEL
Översättning av bruksanvisning i original
ELEKTRINIS OBLIUS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 291791
STRUG ELEKTRYCZNY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTROHOBEL
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 C3

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 C3 ELHYVEL STRUG ELEKTRYCZNY Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ELEKTRINIS OBLIUS ELEKTROHOBEL Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 291791...
 • Seite 2 Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Importör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 10 PEH 30 C3  ...
 • Seite 6: Inledning

  Fästskruvar till hyvelstål Hyvelstål Spännplatta Sidoskydd till hyvelstålaxel Insexnyckel Drivrem Stort remhjul Litet remhjul Skruvnyckel Leveransens innehåll 1 elhyvel PEH 30 C3 1 parallellanslag 1 falsdjupanslag 1 insexnyckel 1 skruvnyckel 1 adapter till externt dammutsug 1 bruksanvisning ■ 2  │...
 • Seite 7: Tekniska Data

  (utan kabel) . ► De värden för vibrations- och bulleremission som anges här har uppmätts enligt en norme- rad metod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra . PEH 30 C3   │  3 ■...
 • Seite 8: Säkerhet På Arbetsplatsen

  även om du har använt verktyget jordfelsbrytare . flera gånger och tror dig veta hur det fung­ erar. Oförsiktiga handlingar kan leda till allvar- liga skador inom bråkdelen av en sekund . ■ 4  │   PEH 30 C3...
 • Seite 9: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera eller byta ut delar på elverktyget. Endast originaldelar får användas. Då kan du känna dig säker på att elverktyget är lika säkert att använda som tidigare . PEH 30 C3   │  5 ■...
 • Seite 10: Originaltillbehör / -Extrautrustning

  Dra ut spånutkastet ur produkten . ♦ Spånutkastet kan sättas till höger eller vänster på hyveln . ♦ För in spånutkastet i verktyget . ♦ Spärra spånutkastet genom att vrida det till läge LOCK . ■ 6  │   PEH 30 C3...
 • Seite 11: Parkeringsdocka (Se Bild B)

  . blir ytkvaliteten sämre och det kan bli stopp i spånutkastet . Hyvelstålet har två skär och kan vändas . ♦ Byt hyvelstål när båda skären blivit slöa . ♦ Slipa inte hyvelstålet PEH 30 C3   │  7 ■...
 • Seite 12: Byta Drivrem (Se Bild E)

  över om möjligheterna att lämna uttjänta apparater till det stora remhjulet genom att snurra på det . återvinning . ♦ Sätt tillbaka remskyddet och skruva fast det med skruvarna ■ 8  │   PEH 30 C3...
 • Seite 13: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  . OBSERVERA ► Vid verktyg från Parkside och Florabest ska endast den defekta artikeln utan tillbehör (t ex batteri, förvaringsväska, monteringsverk- tyg osv .) skickas in .
 • Seite 14: Service

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Maskinens typbeteckning: Elhyvel PEH 30 C3 Tillverkningsår: 09 - 2017 Serienummer: IAN 291791 Bochum, 26 .09 .2017 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen .
 • Seite 15 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 PEH 30 C3  ...
 • Seite 16: Wstęp

  Klucz imbusowy Pasek napędowy Duże koło pasowe Małe koło pasowe Klucz płaski Zakres dostawy 1 strug elektryczny PEH 30 C3 1 ogranicznik równoległy 1 ogranicznik głębokości wręgu 1 klucz imbusowy 1 klucz płaski 1 adapter do zewnętrznego odciągu 1 instrukcja obsługi ■...
 • Seite 17: Dane Techniczne

  Podane w tej instrukcji łączne wartości (bez kabla sieciowego) . drgań oraz wartości emisji drgań zostały zmierzone znormalizowaną metodą pomia- ru i mogą zostać wykorzystane do porów- nania jednego elektronarzędzia z innym . PEH 30 C3   │  13 ■...
 • Seite 18: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Uszkodzone lub poplątane kable Narzędzie lub klucz pozostawiony w obracają- zasilające zwiększają ryzyko porażenia prą- cej się części elektronarzędzia może spowodo- dem elektrycznym . wać obrażenia ciała . ■ 14  │   PEH 30 C3...
 • Seite 19: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  żeniem elektronarzędzia na bok wyciągnij sować do tego wyłącznie oryginalne części wtyk z gniazda zasilania i/lub wyjmij akumu­ zamienne. Dzięki temu zapewnione jest bez- lator. Takie działanie uniemożliwi przypadko- pieczeństwo użytkowania elektronarzędzia . we uruchomienie elektronarzędzia . PEH 30 C3   │  15 ■...
 • Seite 20: Szczegółowe Zasady Bezpieczeństwa Dla Strugów Elektrycznych

  Nóż strugarski / wałek nożowy ulegnie ■ Unikać kontaktu z obracającymi się częściami. w przeciwnym razie uszkodzeniu . ■ Nigdy nie używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem; stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria. ■ 16  │   PEH 30 C3...
 • Seite 21: Oryginalne Akcesoria I Urządzenia Dodatkowe

  OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO pracy podstawka do odstawiania podnoszona OBRAŻEŃ jest do góry, a tylna część płozy struga zostaje ► Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czyn- otwarta . ności przy urządzeniu wyjmij wtyk sieciowy z gniazda zasilania! PEH 30 C3   │  17 ■...
 • Seite 22: Proces Strugania

  Dokręć ponownie nakrętkę ustalającą ► Najpierw odkręć tylko jeden nóż, dzięki ♦ Upewnij się, że strug jest prowadzony z naci- czemu można zorientować się według skiem bocznym . fabrycznie zamontowanego drugiego noża przy późniejszym montażu . ■ 18  │   PEH 30 C3...
 • Seite 23: Wymiana Paska Napędowego (Patrz Rys . E)

  . sprzedawcy . Te ustawowe prawa nie są ograniczone ♦ Regularnie czyścić wyrzutnik wiórów przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji . PEH 30 C3   │  19 ■...
 • Seite 24 WSKAZÓWKA zużycie, a zatem mogą być uważane za części ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest ulegające zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony łamliwych, np . przełączniki, akumulatory, formy do produkt bez akcesoriów (np .
 • Seite 25: Serwis

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Oznaczenie typu maszyny: Strug elektryczny PEH 30 C3 Rok produkcji: 09 - 2017 Numer seryjny: IAN 291791 Bochum, 26 .09 .2017 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskona-...
 • Seite 26 ■ 22  │   PEH 30 C3...
 • Seite 27 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 PEH 30 C3  ...
 • Seite 28: Įžanga

  Vidinis šešiabriaunis raktas Pavaros diržas Didysis skriemulys Mažasis skriemulys Veržliaraktis atviru galu Tiekiamas rinkinys 1 elektrinis oblius PEH 30 C3 1 lygiagretusis ribotuvas 1 išdrožos gylio ribotuvas 1 vidinis šešiabriaunis raktas 1 veržliaraktis atviru galu 1 išorinio dulkių siurbimo įrenginio adapteris 1 naudojimo instrukcija ■...
 • Seite 29: Techniniai Duomenys

  (be maitinimo laido) maitinamus elektrinius įrankius . ► Nurodytos vibracijų bendrosios vertės ir spindu- liuojamojo triukšmo vertės išmatuotos standar- tiniu matavimo metodu ir gali būti naudojamos vienam elektriniam įrankiui palyginti su kitu . PEH 30 C3   │  25 ■...
 • Seite 30: Darbo Vietos Sauga

  Apgadinus arba suraizgius jungiamuosius laidus gas atsitikimas . padidėja elektros smūgio pavojus . d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržliarakčius. Besisukančioje elektrinio įrankio dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti . ■ 26  │   PEH 30 C3...
 • Seite 31: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  (arba) išimkite iši­ dalis. Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis mamąjį akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė išliks saugus . neleis elektriniam įrankiui netyčia įsijungti . PEH 30 C3   │  27 ■...
 • Seite 32: Elektrinių Oblių Naudojimo Specialieji Saugos Nurodymai

  įranga Manoma, kad asbestas gali sukelti vėžį . ■ Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurody­ tus priedus ir papildomą įrangą. Naudojant ne naudojimo instrukcijoje rekomenduojamas dalis ar kitus priedus gali kilti pavojus susižaloti . ■ 28  │   PEH 30 C3...
 • Seite 33: Naudojimo Pradžia

  . stumdant prastėja paviršiaus kokybė, be to gali ♦ Drožlių išmetimo vamzdį įstumkite į įrankį . užsikimšti drožlių išmetimo vamzdis . ♦ Drožlių išmetimo vamzdį užfiksuokite pasuk- dami į padėtį LOCK (užrakintas) . PEH 30 C3   │  29 ■...
 • Seite 34: Briaunų Nusklembimas

  , o paskui sukdami pavaros Nelieskite obliaus peilių ašmenų . diržą užmaukite ant didžiojo skriemulio Obliaus peilis turi dvejus ašmenis, todėl jį galima ♦ Uždėkite diržo gaubtą ir pritvirtinkite varž- apsukti . tais ■ 30  │   PEH 30 C3...
 • Seite 35: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims . Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remon- to darbus imamas mokestis . PEH 30 C3   │  31 ■...
 • Seite 36: Priežiūra

  (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . NURODYMAS ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įrankius, siųskite tik patį sugedusį gaminį be priedų (pvz ., be akumuliatoriaus, lagaminėlio, montavimo įrankių ir kt .) . ■...
 • Seite 37: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Įrankio tipas: Elektrinis oblius PEH 30 C3 Pagaminimo metai: 2017-09 Serijos numeris: IAN 291791 Bochumas, 2017-09-26 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį .
 • Seite 38 ■ 34  │   PEH 30 C3...
 • Seite 39 Original­Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 PEH 30 C3 DE │...
 • Seite 40: Einleitung

  Einsatz bestimmt . Befestigungsschrauben für Hobelmesser Hobelmesser Spannplatte Seitlicher Messerwellenschutz Innensechskantschlüssel Antriebsriemen Großes Riemenrad Kleines Riemenrad Maulschlüssel Lieferumfang 1 Elektrohobel PEH 30 C3 1 Parallelanschlag 1 Falztiefenanschlag 1 Innensechskantschlüssel 1 Maulschlüssel 1 Adapter für externe Absaugung 1 Betriebsanleitung ■ 36  │  ...
 • Seite 41: Technische Daten

  Prüfverfahren Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- gemessen worden und können zum Vergleich betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung) . eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden . PEH 30 C3 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 42: Arbeitsplatzsicherheit

  Sie das Elektrowerkzeug Risiko eines elektrischen Schlages . einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerk- zeugs befindet, kann zu Verletzungen führen . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PEH 30 C3...
 • Seite 43: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge- vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese erhalten bleibt . Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsich- tigten Start des Elektrowerkzeugs . PEH 30 C3 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 44: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Elektrohobel

  Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet sind. Der Gebrauch anderer als hier empfoh- werden. Asbest gilt als krebserregend . lenen Teile oder anderes Zubehör kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PEH 30 C3...
 • Seite 45: Inbetriebnahme

  . Zu schneller Vorschub mindert die Gerät . Oberflächengüte und kann zur Verstopfung des ♦ Arretieren Sie den Spanauswurf durch Spanauswurfes führen . drehen in Position „LOCK“ . PEH 30 C3 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 46: Kanten Anfasen

  ♦ Führen Sie die Montage mit gedrehtem oder neuem Hobelmesser in umgekehrter Reihenfol- ge durch . ♦ Hobelmesser erhalten Sie unter angegebe- ner Serviceadresse (siehe Kapitel „Service“) . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PEH 30 C3...
 • Seite 47: Antriebsriemen Wechseln (Siehe Abb . E)

  Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück . Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum . PEH 30 C3 DE │ AT │ CH   │  43...
 • Seite 48: Service

  Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . kostenpflichtig . HINWEIS Garantieumfang ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien senden Sie bitte ausschließlich den defekten sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewis- Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- senhaft geprüft .
 • Seite 49: Original­konformitätserklärung

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Elektrohobel PEH 30 C3 Herstellungsjahr: 09 - 2017 Seriennummer: IAN 291791 Bochum, 26 .09 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten .
 • Seite 50 ■ 46  │   DE │ AT │ CH PEH 30 C3...
 • Seite 51 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 11 / 2017 · Ident.-No.: PEH30C3-102017-2 IAN 291791...

Inhaltsverzeichnis