Parkside PEH 30 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 A1
ELECTRIC PLANER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
ELEKTROMOS GYALU
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
ELEKTRICKÝ HOBLÍK
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTROHOBEL
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
STRUG ELEKTRYCZNY
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTRIČNI SKOBELJ
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
ELEKTRICKÝ HOBLÍK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 A1

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER STRUG ELEKTRYCZNY Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ELEKTROMOS GYALU ELEKTRIČNI SKOBELJ Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Az originál használati utasítás fordítása...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját.
 • Seite 4 45°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items ......................... Page 7 Technical data ......................... Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ....................... Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3.
 • Seite 6: Introduction

  Volt (AC) and plug are in good condition! Dispose packaging and appliance in Watts (Effective power) an environmentally-friendly way! Electric planer PEH 30 A1 Features and equipment Safety lock-out Introduction ON / OFF switch Planing debris removal port (right / left selectable)
 • Seite 7: Included Items

  Included items the intervening periods of time when the device is switched off or is running but is not actually in use. 1 Electric planer PEH 30 A1 This can result in a much lower vibration load over 1 Guide fence the whole of the period of working.
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools plugs and matching sockets reduce the risk of trical power tool used and work undertaken, electric shock. reduces the risk of injury. b) Avoid touching earthed surfaces such c) Avoid unintentional operation of the as pipes, radiators, ovens and refrig- device.
 • Seite 9: Safety Advice Relating Specifically To Power Planers

  General safety advice for electrical power tools intended to prevent you from unintentionally erwise the device could kick back if the planer starting the device. blade gets snagged in the workpiece. d) When not in use always ensure that When working always keep the sole electrical power tools are kept out of flat against the workpiece.
 • Seite 10: Original Accessories / Attachments

  General safety advice for electrical power tools / Preparing for use Never use the device for a purpose Planing debris removal port (right / left for which it was not intended or with selectable): non-original parts / accessories. Release the planing debris removal port Hold the device securely when work- turning it against the direction of the arrow (out ing.
 • Seite 11: The Planing Process

  Preparing for use The planing process Removing and installing a planer blade (see Fig. D) CAUTION! DANGER OF KICKBACK! DANGER OF INJURY! Always switch on the device before placing it against the workpiece. Before you carry out any work on the device always Set the required cutting depth.
 • Seite 12: Replacing A Drive Belt (See Figs. F + G)

  Preparing for use / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty Replacing a drive belt the replacement carried out by the (see Figs. F + G) manufacturer or its service centre. This will ensure that your device remains safe to use. DANGER OF INJURY! Before you carry out any work on the device always Warranty...
 • Seite 13: Disposal

  EN 60745-2-14:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Electric planer PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2011 Serial number: IAN 68728 Bochum, 30.11.2011 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica-...
 • Seite 15 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 16 Wyposażenie .......................Strona 16 Zakres dostawy ......................Strona 17 Dane techniczne ......................Strona 17 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 17 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 18 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 18 4.
 • Seite 16: Wstęp

  Opakowanie i urządzenie przekaż Watt (Moc skuteczna) do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Strug elektryczny PEH 30 A1 czeniem użytkowania producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Urządzenie nie jest przezna- czone do użytku zawodowego. Wstęp Wyposażenie Przed pierwszym uruchomieniem należy...
 • Seite 17: Zakres Dostawy

  Wskazówka: Celem dokładnego oszacowania Zakres dostawy obciążenia wibracjami w okresie określonego okresu czasu pracy należy uwzględnić również te okresy, w 1 Strug elektryczny PEH 30 A1 których urządzenie jest wyłączone lub wprawdzie 1 Prowadnica równoległa jest włączone, ale w rzeczywistości nie pracuje.
 • Seite 18: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Nie pracuj przy użyciu urzą- przedłużaczy, które są dopuszczone dzenia w otoczeniu zagrożo- również do pracy na dworze. Użycie nym eksplozją, w którym przedłużacza przystosowanego do stosowania znajdują się palne ciecze, gazy lub na dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem pyły.
 • Seite 19: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi chwili utrzymuj równowagę. Dzięki temu dzenia funkcjonują nienagannie i nie zakleszczają się, czy części urządzenia będziesz mógł lepiej kontrolować urządzenie, nie są złamane lub uszkodzone w ta- zwłaszcza w nieoczekiwanych sytuacjach. f) Noś odpowiednią odzież. Nie noś ob- kim stopniu, że funkcjonowanie urzą- szernej odzieży ani biżuterii.
 • Seite 20: Oryginalne Wyposażenie / Przyrządy Dodatkowe

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Uruchomienie Nie należy nigdy strugać na przedmio- Nie należy nasączać materiałów lub tach metalowych. W ten sposób można obrabianych powierzchni płynami zawierającymi rozpuszczalniki. uszkodzić nóż strugarski / wałek nożowy Unieruchomić obrabiany przedmiot. Unikać dotykania wirujących części. Nie należy nigdy używać...
 • Seite 21: Wyciąg Wiórów / Pyłów (Patrz Rys. A)

  Uruchomienie Wyciąg wiórów / pyłów Proces strugania (patrz rys. A) OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO ODRZUTU! Do przedmiotu obrabianego POWSTANIA OBRAŻEŃ! Zawsze wyciągać przykładać tylko włączone urządzenie. wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowe- Nastawić żądaną głębokość strugania. go przed przystąpieniem do prac na urządzeniu. Włączyć...
 • Seite 22: Wyjmowanie / Zakładanie Noży Strugarskich (Rys. D)

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie Ustawić żądaną głębokość wręgu za pomocą 3. Wysunąć nóż strugarski na bok z elementu ogranicznika głębokości wręgu mocującego Wykonać kilka przejść strugania, aż do uzy- 4. Zamontować obrócony lub nowy nóż strugar- skania żądanej głębokości wręgu. ski w odwrotnej kolejności.
 • Seite 23: Serwis Gwarancja Utylizacja

  Serwis / Gwarancja / Utylizacja Serwis zauważone już w chwili zakupu należy zgłosić od razu po rozpakowaniu, nie później niż po upływie Urządzenie oddawać dwóch dni od daty zakupu. Po upływie okresu do naprawy tylko wykwalifikowane- gwarancyjnego wszystkie naprawy będą wykony- mu personelowi fachowemu i tylko z wane płatnie.
 • Seite 24: Deklaracja Zgodności / Producent

  EN 60745-2-14:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Oznaczenie urządzenia: Strug elektryczny PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2011 Numer seryjny: IAN 68728 Bochum, 30.11.2011 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami są...
 • Seite 25 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 26 Felszerelés ........................Oldal 26 A szállítmány tartalma ....................Oldal 27 Műszaki adatok ......................Oldal 27 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága..................Oldal 27 2. Elektromos biztonsága .....................Oldal 28 3. Személyek biztonsága .....................Oldal 28 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ...Oldal 29 Az elektromos gyalukra vonatkozó...
 • Seite 26: Rendeltetésszerű Használat

  Figyeljen a készülék, a hálózati kábel Volt (Váltófeszültség) és a hálózati dugó sértetlenségére! Környzetbarát módon távolítsa el a Watt (Teljesítmény) csomagolóanyagot! Elektromos gyalu PEH 30 A1 Felszerelés Bekapcsolás-retesz Bevezetés BE- / KI-kapcsoló Forgácskivető (választás szerint jobbra / balra) Az első üzembevétel előtt ismerkedjen meg Szíj-burkolat...
 • Seite 27: A Szállítmány Tartalma

  A szállítmány tartalma Utalás: A rezgésterhelésnek egy bizonyos munkai- dőszak időtartama alatti pontos felbecsülésére 1 Elektromos gyalu PEH 30 A1 azokat az időket is figyelembe kell venni, amelyek 1 Párhuzamos vezető alatt a készülék ki van kapcsolva, vagy habár jár, 1 Falcmélység ütköző...
 • Seite 28: Elektromos Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 2. Elektromos biztonsága ha drogok, alkohol, vagy orvosságok hatása alatt áll. A készülék használata a) A készülék csatlakozó dugójának közben már egy pillanat figyelmetlenség is találni kell a dugaljzatba. A dugót komoly sérülésekhez vezethet. semmilyen módon sem szabad Viseljen személyi védőfelsze- megváltoztatni.
 • Seite 29: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 4. Az elektromos szerszámokkal vegye figyelembe a munkafeltételeket való gondos járás és azok és az elvégzendő tevékenységet. Az gondos használata elektromos szerszámoknak az előírt alkalma- zásoktól eltérő használata veszélyes helyze- a) A készüléket ne terhelje túl. A munká- tekhez vezethet.
 • Seite 30: Originál Tartozékok / -Kiegészítő Készülékek

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági… / Üzembevétel Üzembevétel léket egy külső porelszívó berende- zéshez. Be- / kikapcsolás Ne használja az elektromos gyalut, ha a csatlakozó kábele sérült. Sérült Bekapcsolás: kábelek növelik az áramütés veszélyét. Semmiesetre se támasssza a kezeit a Előbb nyomja meg a bekapcsolás-reteszt készülék mellé, vagy elé...
 • Seite 31: Támasztó Láb (Lásd A B / C Ábrák)

  Üzembevétel Csatlakoztatás: Ehhez helyezze a gyalut a V-núttal a munka- Esetleg dugja a redukáló darabot szorosan darab szélére és vezesse azt munkadarab szélén. a porkivetőre Tolja egy megfelelő porelszívó berendezés, A párhuzamos vezető pld. mőhely-porelszívó tömlőjét a forgácskive- alkalmazása (lásd az I ábrát) tőre , vagy esetleg a redukáló...
 • Seite 32: A Meghajtó Szíj Cseréje (Lásd A F + G Ábrák)

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia A beigazítás akkor szükséges, ha egy másik gyalukés Az eldugult forgácskivető tisztításához használ- típust, pld. egy rusztikális gyalukést akar használni. jon megfelelő szerszámokat (pld. fadarabot, sürített levegőt stb.). A kések cseréjénél a kiegyensúlyozatlanság elkerü- A ház tisztítására használjon egy száraz törlő- lése érdekében cserélje ki mindig mindkét gyalukést.
 • Seite 33: Mentesítés

  Ne dobja az elektromos szerszá- Típus / A készülék megnevezése: mokat a háztartási szemétbe! Elektromos gyalu PEH 30 A1 Az elektromos és elektronikus régi készülékekről Date of manufacture (DOM): 11–2011 szóló 2002 / 96 / EC europai irányelv és annak Sorozatszám: IAN 68728...
 • Seite 35 Kazalo Uvod Namen uporabe ......................Stran 36 Oprema .........................Stran 36 Obseg dobave ......................Stran 37 Tehnični podatki ......................Stran 37 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 37 2. Električna varnost ......................Stran 38 3. Varnost oseb ......................Stran 38 4.
 • Seite 36: Uvod

  Volti (Izmenična napetost) kabla za priključitev na omrežje in vtičnice! Embalažo in napravo odstranite Watt (Delovna moč) okolju prijazno! Električni skobelj PEH 30 A1 Oprema blokada vklopa Uvod stikalo za VKLOP / IZKLOP priprava za izmet ostružkov (po izbiri desno / levo) Pred prvim začetkom obratovanja se ob-...
 • Seite 37: Obseg Dobave

  Obseg dobave Opozorilo: Za natančno oceno nihajne obremeni- tve med določenim delovnim obdobjem je treba 1 električni skobelj PEH 30 A1 upoštevati tudi čase, v katerih je naprava izklopljena 1 paralelni omejevalnik in sicer teče, vendar pa ni dejansko v uporabi. To 1 omejevalnik globine utora lahko nihajno obremenitev preko celotnega časov-...
 • Seite 38: Električna Varnost

  Splošna varnostna navodila za električno orodje 2. Električna varnost zaščitne opreme kot so maska za prah, delov- ni čevlji z zaščito proti drsenju, zaščitna čelada a) Priključni vtič mora ustrezati električni ali zaščita sluha, odvisno od načina uporabe vtičnici. Vtiča v nobenem primeru ne električnega orodja, zmanjšuje tveganje na- smete spreminjati.
 • Seite 39: Za Napravo Specifična Varnostna Navodila Za Električni Oblič

  Splošna varnostna navodila za električno orodje c) Preden izvajate nastavitve na napra- S prsti ne segajte v pripravo za izmet vi, zamenjujete dele opreme ali na- ostružkov . Nevarnost poškodb zaradi pravo date iz rok, izvlecite električni vrtečih se delov. vtič...
 • Seite 40: Originalna Oprema / Originalne Dodatne Naprave

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Začetek uporabe Odsesavanje prahu / ostružkov Uporabljajte samo ostra rezila. (glejte sl. A) Materialov ali površin, ki jih namera- vate obdelovati, na impregnirajte s tekočinami, ki vsebujejo topila. NEVARNOST POŠKODB! Izogibajte se stiku z vrtljivimi deli. Preden izvajate dela na napravi, vedno potegnite Naprave nikoli ne uporabljajte za električni vtič...
 • Seite 41: Postopek Oblanja

  Začetek uporabe Uporaba omejevalnika globine Pri delovnem postopku se parkirno coklo obrne utora (glejte sl. J) navzgor in tako sprosti zadnji del podnožja obliča Omejevalnik globine utora s pritrdilnim vija- Postopek oblanja montirajte na napravo. S pomočjo omejevalnik globine utora POZOR! NEVARNOST POVRATNEGA stavite želeno globino utora.
 • Seite 42: Zamenjava Pogonskega Jermena (Glejte Sl. F + G)

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija nadomestnih delov. S tem se zagotovi, da 3. Rezilo s strani potisnite iz napenjalnega elementa varnost naprave ostane ohranjena. Zamenjavo električnega 4. Montažo obrnjenega ali novega rezila opravite vtiča ali priključne napeljave vedno v obratnem vrstnem redu.
 • Seite 43: Odstranjevanje

  EN 60745-2-14:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Oznaka tipa / Naprave: Električni skobelj PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2011 Serijska številka: IAN 68728 Bochum, 30.11.2011 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 44: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in tevkov iz te garancije.
 • Seite 45 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 46 Vybavení ........................Strana 46 Rozsah dodávky ......................Strana 47 Technické údaje ......................Strana 47 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 47 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 48 3. Bezpečnost osob ......................Strana 48 4.
 • Seite 46: Úvod

  Voltů (Střídavé napětí) kabel a síťová zástrčka nepoškozené! Obal i přístroj nechte zlikvidovat v Wattů (Příkon) souladu s předpisy o ochraně životního prostředí! Elektrický hoblík PEH 30 A1 Vybavení Zablokování zapínání Úvod Spínač ZAP / VYP Výhoz třísek (volitelně vpravo / vlevo) Před prvním uvedením do provozu se...
 • Seite 47: Rozsah Dodávky

  Rozsah dodávky Upozornění: Pro přesný odhad zatížení vibracemi během určité pracovní časové oblasti by se měly vzít 1 elektrický hoblík PEH 30 A1 na zřetel i doby, v nichž je zařízení vypnuto, nebo 1 rovnoběžný doraz je-li zařízení v chodu, avšak není skutečně použito.
 • Seite 48: Elektrická Bezpečnost

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 2. Elektrická bezpečnost Noste osobní ochranné vyba- vení a vždy ochranné brýle. a) Síťová zástrčka zařízení se musí hodit Nošení osobního ochranného do zásuvky. Zástrčka se nesmí žád- vybavení, jako je maska proti prachu, proti- ným způsobem změnit.
 • Seite 49: Bezpečnostní Pokyny Specifické Pro Elektrický Hoblík

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje c) Před nastavením zařízení, výměně Při práci musí být spodek hoblíku dílů příslušenství nebo odstavením položen naplocho. Jinak existuje nebezpe- zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuv- čí zkroucení hoblíku. ky. Toto preventivní opatření brání nechtěné- Nikdy nehoblujte přes kovové...
 • Seite 50: Originální Příslušenství / Přídavná Zařízení

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Uvedení do provozu Zařízení musí být neustále čisté, suché Výhoz třísek lze vložit vpravo nebo vlevo a nesmí obsahovat olej nebo maziva. do hoblíku. Vsuňte výhoz třísek do zařízení. Zaaretujte výhoz třísek otočením do polohy Originální...
 • Seite 51: Sražení Hran (Viz Obr. H)

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění Sražení hran (viz obr. H) Použití a náhrada nože do hoblíku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Drážky V nacházející se v předním spodku hob- líku umožňují jednoduché sražení hran obrobku. Neuvolněte oba šrouby s vnitřním šestihranem. Příslušnou drážku V použijte podle požadované...
 • Seite 52: Servis

  Údržba a čistění / Servis / Záruka / Zlikvidování Zařízení a větrací štěrbinu udržujte neustále čis- Při nesprávném a neodborném využívání, při použití té, abyste pracovali dobře a bezpečně. násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi Výhoz třísek pravidelně čistěte. autorizovanými servisními provozovnami, záruční...
 • Seite 53: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN 60745-2-14:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označení přístroje: Elektrický hoblík PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2011 Sériové číslo: IAN 68728 Bochum, 30.11.2011 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje...
 • Seite 55 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ..................Strana 56 Príslušenstvo ........................Strana 56 Obsah zásielky ......................Strana 57 Technické údaje ......................Strana 57 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta................Strana 57 2. Elektrická bezpečnosť....................Strana 58 3. Bezpečnosť osôb ......................Strana 58 4.
 • Seite 56: Úvod

  Dbajte na neporušenosť prístroja, Volt (Striedavé napätie) sieťového kábla a zástrčky! Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte Watt (Užitočný výkon) ekologickým spôsobom! Elektrický hoblík PEH 30 A1 Príslušenstvo poistka zapnutia Úvod spínač ZAP / VYP vyhadzovač hoblín (vpravo alebo vľavo) Pred prvým uvedením do prevádzky sa kryt remeňa...
 • Seite 57: Obsah Zásielky

  Obsah zásielky Upozornenie: Pre presný odhad kmitavého namáhania počas doby určitej pracovnej činnosti 1 elektrický hoblík PEH 30 A1 by sa mali zohľadniť aj časy, keď je prístroj vypnutý 1 paralelný doraz resp. je síce zapnutý, ale sa s ním v skutočnosti 1 doraz hĺbky drážky...
 • Seite 58: Elektrická Bezpečnosť

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 2. Elektrická bezpečnosť alkoholu či medikamentov. Jediný mo- ment nepozornosti pri používaní prístroja môže a) Sieťová zástrčka prístroja musí byť viesť k závažným poraneniam. zladená so zásuvkou. Sieťová zástrčka Noste osobný ochranný sa nesmie nijako upravovať. Nepouží- výstroj a vždy používajte vajte adaptéry spolu s prístrojmi vy- ochranné...
 • Seite 59: Špecifické Bezpečnostné Upozornenia Pre Elektrický Hoblík

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje b) Nepoužívajte žiadny elektrický nástroj, Nesiahajte prstami do vyhadzovača ktorého prepínač je poškodený. Elek- hoblín . Nebezpečenstvo poranenia na trický nástroj, ktorý nie je možné zapnúť alebo rotujúcich častiach. Prístroj presúvajte smerom k obrába- vypnúť, je nebezpečný...
 • Seite 60: Originálne Príslušenstvo / Prídavné Zariadenia

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické… / Uvedenie do prevádzky Odsávanie prachu / Materiály alebo obrábané plochy ne- hoblín (pozri obr. A) napúšťajte kvapalinami s obsahom rozpúšťadiel. Vyhýbajte sa kontaktu s rotujúcimi NEBEZPEČENSTVO časťami. PORANENIA! Skôr než vykonáte práce na prí- Prístroj nikdy nepoužívajte na iné...
 • Seite 61: Postup Pri Hobľovaní

  Uvedenie do prevádzky Postup pri hobľovaní Viackrát zopakujte postup pri hobľovaní, až kým nedosiahnete zvolenú hĺbku drážky. POZOR! NEBEZPEČENSTVO SPÄTNÉHO RÁZU! Prístroj presúvajte smerom k obrábané- Demontáž / montáž hobľova- mu predmetu až po jeho zapnutí. cieho noža (pozri obr. D) Nastavte zvolenú...
 • Seite 62: Výmena Hnacieho Remeňa (Pozri Obr. F + G)

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota / Likvidácia Výmena hnacieho remeňa Záruśná lehota (pozri obr. F + G) Na tento prístroj máte trojročnú záruku od NEBEZPEČENSTVO dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo PORANENIA! Skôr než vykonáte práce na prí- vyrobený...
 • Seite 63: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  EN 60745-2-14:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Názov prístroja: Elektrický hoblík PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2011 Sériové číslo: IAN 68728 Bochum, 30.11.2011 Semi Uguzlu - manažér kvality - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja...
 • Seite 65 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 66 Ausstattung ........................Seite 66 Lieferumfang ........................Seite 67 Technische Daten ......................Seite 67 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 67 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 68 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 68 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 69 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Elektrohobel ..........Seite 69 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 70 Inbetriebnahme...
 • Seite 66: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Auf Unversehrtheit von Gerät, Volt (Wechselspannung) Netzkabel und Netzstecker achten! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Watt (Wirkleistung) umweltgerecht! Elektrohobel PEH 30 A1 Ausstattung Einschaltsperre Einleitung EIN- / AUS-Schalter Spanauswurf (wahlweise rechts / links) Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Riemen-Abdeckung nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 67: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Lieferumfang Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten 1 Elektrohobel PEH 30 A1 Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- 1 Parallelanschlag sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist 1 Falztiefenanschlag oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist.
 • Seite 68: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit trowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektro- werkzeug, wenn Sie müde sind oder a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol zeuges muss in die Steckdose passen. oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Der Stecker darf in keiner Weise verän- Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk- dert werden.
 • Seite 69: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung Gerätespezifische des Elektrowerkzeugs Sicherheitshinweise für Elektrohobel a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- wenden Sie für Ihre Arbeit das dafür Warten Sie den Stillstand der Messer- bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem welle ab, bevor Sie das Gerät able- passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser gen.
 • Seite 70: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Spantiefe einstellen bearbeitenden Fläche ab. Es droht Verlet- zungsgefahr durch Abrutschen. Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Mit dem Drehregler kann die Spantiefe stufenweise Netzstecker aus der Steckdose. von 0–3,0 mm anhand der Spantiefenskala ein- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gefahr, gestellt werden.
 • Seite 71: Parkschuh (Siehe Abb. B / C)

  Inbetriebnahme Parkschuh (siehe Abb. B / C) Achten Sie darauf, dass der Hobel mit seitlichem Anpressdruck geführt wird. Der Parkschuh ermöglicht das Abstellen des Gerätes ohne die Gefahr einer Beschädigung des Falztiefenanschlag verwenden Werkstücks. Beim Arbeitsvorgang wird der Park- (siehe Abb. J) schuh hoch geschwenkt und der hintere Teil der Hobelsohle...
 • Seite 72: Antriebsriemen Wechseln (Siehe Abb. F + G)

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie 1. Lösen Sie mit dem beiliegenden Maulschlüssel Verwenden Sie keinesfalls scharfe Gegenstände, die 3 Schrauben des Spannelementes Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunst- Drücken Sie den beweglichen Seitenschutz stoff angreifen. Vermeiden Sie, dass Flüssig- in den Spalt im Gehäuse.
 • Seite 73: Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht brauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte und einer umweltgerechten Wiederverwertung zu- Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden geführt werden. und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Kaufdatum.
 • Seite 74: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1:2009 EN 60745-2-14:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Elektrohobel PEH 30 A1 Herstellungsjahr: 11–2011 Seriennummer: IAN 68728 Bochum, 30.11.2011 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 75 IAN 68728 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stan informacji · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 11 / 2011 · Ident.-No.: PEH30A1112011-4...

Inhaltsverzeichnis