Parkside PEH 30 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 A1
ELECTRIC PLANER
operation and safety Notes
Translation of the original instructions
ELEKTROMOS GYALU
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
ELEKTRICKÝ HOBLÍK
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTROHOBEL
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IaN 270723
STRUG ELEKTRYCZNY
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTRIČNI SKOBELJ
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
ELEKTRICKÝ HOBLÍK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 A1

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER STRUG ELEKTRYCZNY operation and safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ELEKTROMOS GYALU ELEKTRIČNI SKOBELJ Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Az originál használati utasítás fordítása...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszy- stkimi funkcjami urządzenia. olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját.
 • Seite 4 45°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  If you pass the Included items product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it. 1 Electric planer PEH 30 A1 1 Guide fence Proper use 1 Rebate depth stop...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings c) Keep children and bystanders away The vibration level specified in while operating a power tool. Distractions these instructions was measured in accordance with an EN 60745 standardised measurement process can cause you to lose control. and can be used to compare equipment.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings d) Store idle power tools out of the reach equipment such as dust mask, non-skid safety of children and do not allow persons shoes, hard hat, or hearing protection used for unfamiliar with the power tool or these appropriate conditions will reduce personal in- instructions to operate the power tool.
 • Seite 9: Safety Instructions For Planers

  General power tool safety warnings / Preparing for use N ever use the device for a purpose erwise the device could kick back if the planer for which it was not intended or with blade gets snagged in the workpiece. W hen working always keep the sole non-original parts / accessories.
 • Seite 10: Setting The Cutting Depth

  Preparing for use Switching off: P ush the hose of a suitable dust extraction device R elease the ON / OFF switch approved for that purpose (e.g. a workshop vacuum cleaner) on to the planing debris remov- Note: For safety reasons the ON / OFF switch al port or the vacuum cleaner adapter cannot be locked in the ON position.
 • Seite 11: Using The Guide Fence

  Preparing for use / Maintenance and cleaning Using the guide fence (see Fig. I) NOTE: If you only release one blade first then you can use the factory-fitted second blade for orientation A ttach the guide fence to the device with when you fit the new blade.
 • Seite 12: Service Centre

  Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty / Disposal U se a dry cloth to clean the housing. statutory rights are not restricted in any way by this R emove any adhering planing dust with a warranty. narrow paint brush. I n no circumstances use sharp objects, or petrol, The warranty period will not be extended by repairs solvents or cleaning agents that might attack...
 • Seite 13: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Electric planer PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Serial number: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica-...
 • Seite 15 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..................Strona 16 Wyposażenie ........................... Strona 16 Zakres dostawy ..........................Strona 16 Dane techniczne ..........................Strona 16 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 17 2. Bezpieczeństwo elektryczne ....................... Strona 17 3.
 • Seite 16: Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Zakres dostawy Urządzenie jest przeznaczone do strugania mate- riałów drzewnych jak belki lub deski po ich uprzed- 1 Strug elektryczny PEH 30 A1 nim nieruchomym zamocowaniu. Ponadto nadaje 1 Prowadnica równoległa się ono do fazowania krawędzi oraz wykonywania 1 Ogranicznik głębokości wręgu wręgów.
 • Seite 17: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Pozom mocy hałasu: 100 dB(A) Używany we wskazówkach dotyczących bezpie- Niepewność pomiaru K: 3 dB czeństwa termin „narzędzie elektryczne“ odnosi się do narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci (z ka- Zakładać ochronniki słuchu! blem sieciowym) oraz do narzędzi elektrycznych zasilanych z akumulatorów (bez kabla sieciowego).
 • Seite 18: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi d) Nie używaj kabla sieciowego w sposób dzie się je przenosić. Jeżeli podczas prze- sprzeczny z jego przeznaczeniem, tj. noszenia urządzenia będziesz trzymał palec do noszenia urządzenia, zawieszania na przełączniku WŁĄCZ. / WYŁĄCZ. lub urzą dzenie lub do wyciągania wtyku jeżeli urządzenie jest włączone, to może to sieciowego z wtykowego gniazdka prowadzić...
 • Seite 19: Serwis

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Specyficzne wskazówki bez- przedsięwzięcie zapobiega niekontrolowanemu pieczeństwa odnoszące się rozruchowi niniejszego narzędzia elektrycznego. ostruga elektrycznego d) Przechowuj nieużywane narzędzia elektryczne poza zasięgiem dzieci. Nie pozwól na użytkowanie urządzenia U rządzenie można odkładać dopiero osobom, które nie są z nim obznajo- po zatrzymaniu się...
 • Seite 20: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Hebla

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Uruchomienie dzony. Niesprawne kable zwiększają ryzyko sieciowym będącym pod napięciem może porażenia prądem elektrycznym. wprawić metalowe części urządzenia pod na- W żadnym wypadku nie należy opie- pięcie i doprowadzić do porażenia prądem rać rąk obok lub przed urządzeniem elektrycznym.
 • Seite 21: Wyciąg Wiórów / Pyłów

  Uruchomienie Wyciąg wiórów / pyłów Podstawka do odstawiania (patrz rys. A) (patrz rys. B / C) Należy zakładać maskę Podstawka do odstawiania umożliwia odsta- przeciwpyłową! wianie urządzenia bez niebezpieczeństwa uszko- dzenia obrabianego przedmiotu. Podczas pracy NIEBEZPIECZEŃSTWO podstawka do odstawiania zostaje podniesiona POWSTANIA OBRAŻEŃ! Zawsze wyciągać...
 • Seite 22: Użycie Ogranicznika Głębokości Wręgu

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie WSKAZÓWKA: Należy odkręcić najpierw tylko D okręcić z powrotem nakrętkę ustalającą Z wracać uwagę, aby podczas strugania strug jeden nóż, w ten sposób podczas późniejszego był prowadzony z dociskiem bocznym. zakładania noża można orientować się według drugiego fabrycznie założonego noża.
 • Seite 23: Serwis

  Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Utylizacja R egularnie czyścić wyrzutnik wiórów Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe D o czyszczenia zatkanego wyrzutnika wiórów i fabryczne, natomiast nie obejmuje szkód powsta- należy używać odpowiedniego narzędzia (np. łych podczas transportu, części ulegających zużyciu elementu drewnianego, sprężonego powietrza ani uszkodzeń...
 • Seite 24: Tłumaczenie Oryginału Deklaracji Zgodności We / Producent

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Oznaczenie urządzenia: Strug elektryczny PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Numer seryjny: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami są...
 • Seite 25 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 26 Felszerelés ............................Oldal 26 A szállítmány tartalma ........................Oldal 26 Műszaki adatok ..........................Oldal 26 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ......................Oldal 27 2. Elektromos biztonsága ........................Oldal 27 3. Személyek biztonsága ........................Oldal 28 4.
 • Seite 26: Rendeltetésszerű Használat

  A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes do- A szállítmány tartalma kumentációját is. 1 Elektromos gyalu PEH 30 A1 Rendeltetésszerű használat 1 Párhuzamos vezető 1 Falcmélység ütköző A készülék a munkadarabok szilárd rögzítésénél 1 Imbuszkulcs fa-munkadarabok, mint pld.
 • Seite 27: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága Rezgésérték: Pótmarkolat: a = 5,644 m/ s a) Tartsa a munka környékét tisztán és Bizonytalanság K = 1,5 m / s jól megvilágítva. Rendetlenség és kivilágí- Az ebben az utasításban tatlan munkakörnyezet balesetekhez vezethet.
 • Seite 28: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók f) Viseljen megfelelő ruházatot. Ne vi- A külterületre engedélyezett kábel alkalmazá- seljen laza ruházatot, vagy ékszereket. sa csökkenti az áramütés kockázatát. Ha az elektromos szerszámnak nedves Tartsa a haját, a ruházatát és a kesz- környezetben való...
 • Seite 29: Szervíz

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók a készülék működését befolyásolja. rab felületére. Ellenkező esetben a gyalu A készülék használata előtt javíttassa esetleges elakadása miatt sérülésveszély áll fenn. meg a megkárosodott részeket. Sok S ohase gyaluljon fémtárgyak felett. A baleset oka az elektromos szerszámok rosszul gyalukés / a gyalukés tengelye megsérülhet.
 • Seite 30: Biztonsági Tudnivalók A Gyaluhoz

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók / Üzembevétel Üzembevétel S ohase alkalmazza a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra és csak Be- / kikapcsolás originál részekkel / -tartozékokkal használja. M unka közben a készüléket tartsa Bekapcsolás: szorosan. Gondoskodjon egy biztos állásról. E lőbb nyomja meg a bekapcsolás-reteszt A készüléknek mindig tisztának, E zután nyomja meg és tartsa lenyomva a...
 • Seite 31: Támasztó Láb

  Üzembevétel Szélek leszélezése Idegen porelszívás (lásd a H ábrát) Porelszívó-rendszrek használata során, pl. üzemi elszívóknál adott esetben külső elszívóadaptert kell használni. Az elülső gyalutalpon található V-nútok A porelszívónak meg kell felelnie az elszívandó lehetővé teszik a munkadarabok széleinek az anyagnak. egyszerű...
 • Seite 32: A Meghajtó Szíj Cseréje

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz A gyalúkés két éllel rendelkezik és megfordítható. T egye fel a szíj burkolatát és rögzítse azt a A kkor cserélje ki a gyalukést , ha mindkét csavarokkal éle tompa. A gyalukést ne fenje. Karbantartás és tisztítás A gyalukés megfordítása, vagy cseréje...
 • Seite 33: Garancia

  Garancia / Mentesítés Garancia Ne dobja az elektromos szerszá- mokat a háztartási szemétbe! A készülékre 3 év garanciát adunk a vá- sárlás dátumától számítva. A készüléket Az elektromos és elektronikus régi készülékekről gondosan gyártottuk, és szállítás előtt szóló 2012 / 19 / EU europai irányelv és annak lelkiismeretesen ellenőriztük.
 • Seite 34: Az Eredeti Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása / Gyártó

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Típus / A készülék megnevezése: Elektromos gyalu PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Sorozatszám: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében történő...
 • Seite 35 Kazalo Uvod Namen uporabe ..........................Stran 36 Oprema .............................. Stran 36 Obseg dobave ........................... Stran 36 Tehnični podatki ..........................Stran 36 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 37 2. Električna varnost ........................... Stran 37 3.
 • Seite 36: Namen Uporabe

  Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe. Obseg dobave Če izdelek odstopite novemu lastniku, mu zraven izročite tudi vse dokumente. 1 električni skobelj PEH 30 A1 1 paralelni omejevalnik Namen uporabe 1 omejevalnik globine utora 1 šestkotni inbus ključ...
 • Seite 37: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje ali prah. Električna orodja proizvajajo iskri- Nivo nihanja, ki je naveden v teh navodilih, je bil merjen skladno z merilnim ce, ki bi lahko povzročile vžig prahu ali pare. c) Poskrbite, da bodo otroci in druge postopkom, normiranim po standardu EN 60745 osebe med uporabo električnega orod- in se ga lahko uporablja za primerjavo naprav.
 • Seite 38: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje razumno. Orodja ne uporabljajte, če ste orodjem boste v določenem območju zmoglji- utrujeni ali če ste pod vplivom droge, al- vosti delali bolje in bolj varno. kohola ali zdravil. Trenutek nepozornosti med b) Ne uporabljajte električnega orodja, čigar stikalo je defektno.
 • Seite 39: Za Napravo Specifična Varnostna Navodila Za Električni Oblič

  Splošna varnostna navodila za električno orodje deli. Na ta način se zagotovi, da varnost na- Z rokami se nikoli ne opirajte pred ali za napravo prave ostane ohranjena. in na površino, ki jo nameravate obdelovati. Grozi nevarnost poškodb zaradi zdrsa. V primeru nevarnosti takoj potegnite Z a napravo specifična varno- vtič...
 • Seite 40: Originalna Oprema / Originalne Dodatne Naprave

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Začetek uporabe Originalna oprema / originalne P ripravo za izmet ostružkov potegnite ven dodatne naprave iz naprave. P ripravo za izmet ostružkov se lahko v ob- U porabljajte samo dodatno opremo lič vstavi na desno ali levo stran. in dodatne naprave, ki so navedene P ripravo za izmet ostružkov potisnite v...
 • Seite 41: Posnemanje Robov

  Začetek uporabe Demontaža / montaža rezila N apravo s sprednjim delom podnožja obliča (glejte sl. D + E) nastavite na obdelovanec. Z enakomernim pomikanjem naprej z napravo NEVARNOST POŠKODB! potujte po površini, ki jo želite obdelovati. D elajte samo z zmernim pomikanjem naprej in Preden izvajate dela na napravi, vedno potegnite izvajajte pritisk na sredino podnožja obliča električni vtič...
 • Seite 42: Zamenjava Pogonskega Jermena

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija Zamenjava pogonskega Napotek: Nadomestne dele, ki tukaj niso navede- jermena (glejte sl. F + G) ni (npr. oglene krtačke, stikala) lahko naročite prek našega klicnega centra. NEVARNOST POŠKODB! Preden izvajate dela na napravi, vedno potegnite Garancija električni vtič...
 • Seite 43: Odstranjevanje

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Oznaka tipa / Naprave: Električni skobelj PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Serijska številka: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 44: Garancijski List

  Garancijski list KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- Handels GmbH, da bo izdelek v garancijskem ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 45 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 46 Vybavení ............................Strana 46 Rozsah dodávky ..........................Strana 46 Technické údaje ..........................Strana 46 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 47 2. Elektrická bezpečnost ........................Strana 47 3.
 • Seite 46: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Používejte výrobek jen popsa- ným způsobem a na uvedených místech. Při předání Rozsah dodávky výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady. 1 elektrický hoblík PEH 30 A1 Použití ke stanovenému účelu 1 rovnoběžný doraz 1 doraz hloubky drážky Zařízení...
 • Seite 47: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Hladina vibrací uvedená v tomto ké nástroje vyrábějí jiskry, které mohou zapálit návodu k obsluze byla měřena postupem v souladu prach nebo páry. c) Elektrické nástroje během používání se standardizovanou zkouškou popsanou v normě chraňte před dětmi a jinými osobami.
 • Seite 48: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 3. Bezpečnost osob 4. Pečlivé zacházení s elektrickými nástroji a jejich použití a) Buďte neustále pozorní, dbejte na to, co činíte a dejte se s rozumem do prá- a) Zařízení nepřetěžujte. Pro práci pou- ce s elektrickým nástrojem. Nikdy žijte k tomu určených elektrických nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nástrojů.
 • Seite 49: Servis

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 5. Servis N ikdy neopírejte ruce vedle nebo před zařízením a ke zpracovávané a) Zařízení nechejte opravit jen místem ploše. Existuje nebezpečí sklouznutí. servisu nebo odbornou elektrickou P ři nebezpečí okamžitě vytáhněte dílnou a jen s originálními náhradními síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Seite 50: Originální Příslušenství / Přídavná Zařízení

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Uvedení do provozu Originální příslušenství / V suňte výhoz třísek do zařízení. přídavná zařízení Z aaretujte výhoz třísek otočením do polohy „LOCK“. P oužívejte jen příslušenství a doplň- kových zařízení, která jsou udána v Externí...
 • Seite 51: Sražení Hran

  Uvedení do provozu Příliš rychlý posuv zmenšuje jakost povrchové Nůž do hoblíku má dvě ostří a může se obrátit. plochy a může vést k ucpání výhozu třísek. N ůž do hoblíku nahraďte, jsou-li obě řezné hrany tupé. N ůž do hoblíku dodatečně...
 • Seite 52: Údržba A Čistění

  Údržba a čistění / Servis / Záruka / Zlikvidování Údržba a čistění Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu nebo výrobní závady, ale ne na škody,vzniklé při přepra- NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! vě, ne na součásti, podléhající rychlému opotřebení Před konáním práce na zařízení vždy vytáhněte sí- nebo na poškození...
 • Seite 53: Překlad Originálu Eg Prohlášení O Konformitě / Výrobce

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označení přístroje: Elektrický hoblík PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Sériové číslo: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje...
 • Seite 55 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ......................Strana 56 Príslušenstvo ............................Strana 56 Obsah zásielky ..........................Strana 56 Technické údaje ..........................Strana 56 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 57 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 57 3.
 • Seite 56: Používanie V Súlade S Určením

  V Obsah zásielky prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odo- vzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku. 1 elektrický hoblík PEH 30 A1 1 paralelný doraz Používanie v súlade s určením 1 doraz hĺbky drážky 1 inbusový...
 • Seite 57: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje b) S prístrojom nepracujte v prostredí Hladina oscilácií uvedená v ohrozenom výbuchom, v ktorom sa tomto návode bola stanovená podľa normalizova- nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny ného postupu EN 60745 a môže sa použiť na alebo prach.
 • Seite 58: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 3. Bezpečnosť osôb 4. Bezpečná manipulácia a použí- vanie elektrických nástrojov a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým a) Prístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu náradím pristupujte s rozvahou. Prí- používajte len vhodné...
 • Seite 59: Servis

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 5. Servis E lektrický hoblík nepoužívajte vtedy, keď je poškodený kábel. Poškodené káble a) Prístroje nechajte opraviť v servisnom zvyšujú riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. stredisku alebo odborníkom z oblasti V žiadnom prípade sa nepodopierajte elektrotechniky, ktorí používajú na rukami vedľa prístroja alebo pred ním, opravy len originálne náhradné...
 • Seite 60: Originálne Príslušenstvo / Prídavné Zariadenia

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické … / Uvedenie do prevádzky Vyhadzovač hoblín (vpravo alebo vľavo): proti Vášmu telu, ostáva labilné, čo môže viesť k strate kontroly. O distite vyhadzovač hoblín otočením proti smeru šípky (z polohy „LOCK“). V yhadzovač hoblín vytiahnite z prístroja.
 • Seite 61: Skosenie Hrán

  Uvedenie do prevádzky Demontáž / montáž hobľova- P rístroj priložte prednou časťou pätky hoblíka cieho noža (pozri obr. D + E) k obrábanému predmetu. P rístroj rovnomerne posúvajte po obrábanej NEBEZPEČENSTVO ploche. PORANENIA! Skôr než vykonáte práce na prí- P racujte len s malým posuvom a vyvíjajte tlak doprostred pätky hoblíka stroji, vždy vytiahnite sieťovú...
 • Seite 62: Výmena Hnacieho Remeňa

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota Výmena hnacieho remeňa Upozornenie: Ďalšie náhradné súčiastky (ako (pozri obr. F + G) napr. oceľové kefky, vypínač) si môžete objednať prostredníctvom nášho telefonického centra. NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! Skôr než vykonáte práce na prí- Záruśná...
 • Seite 63: Likvidácia

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Názov prístroja: Elektrický hoblík PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Sériové číslo: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - manažér kvality - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja...
 • Seite 65 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 66 Ausstattung ............................Seite 66 Lieferumfang ............................Seite 66 Technische Daten ..........................Seite 66 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 67 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 67 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 68 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 68 5.
 • Seite 66: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Produkt nur wie beschrieben und für die angegebe- Maulschlüssel nen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lieferumfang B estimmungsgemäßer 1 Elektrohobel PEH 30 A1 Gebrauch 1 Parallelanschlag 1 Falztiefenanschlag Das Gerät ist bei fester Auflage der Werkstücke 1 Innensechskantschlüssel zum Hobeln von Holzwerkstoffen wie Balken oder 1 Maulschlüssel...
 • Seite 67: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Schwingungsgesamtwert: Zusätzlicher Handgriff: a = 5,644 m/ s a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Unsicherheit K = 1,5 m/ s und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuch- Der in diesen Anweisungen tete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerk- angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge-...
 • Seite 68: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Verlängerungskabel, die auch für den e) Vermeiden Sie eine abnormale Körper- Außenbereich zugelassen sind. Die haltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Anwendung eines für den Außenbereich Gleichgewicht. Dadurch können Sie das geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
 • Seite 69: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorg- B eim Arbeiten muss die Hobelsohle falt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche flach aufliegen. Sonst besteht Verletzungsge- Teile einwandfrei funktionieren und fahr durch Verkanten des Hobels. nicht klemmen, ob Teile gebrochen H obeln Sie nie über Metallgegenstände.
 • Seite 70: Sicherheitshinweise Für Hobel

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme V erwenden Sie das Gerät niemals Ausschalten: zweckentfremdet und nur mit Origi- L assen Sie den EIN- / AUS-Schalter los. nalteilen / -zubehör. H alten Sie das Gerät während der Ar- Hinweis: Der EIN- / AUS-Schalter kann aus beit fest.
 • Seite 71: Parkschuh

  Inbetriebnahme staubsaugers auf den Spanauswurf , oder ggf. S etzen Sie dazu den Hobel mit der V-Nut auf den Adapter für externe Absaugung auf die Werkstückkante auf und führen Sie ihn an dieser entlang. Entnehmen: Z iehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrich- P arallelanschlag verwenden tung vom Spanauswurf oder vom Adapter...
 • Seite 72: Antriebsriemen Wechseln

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Wartung und Reinigung WICHTIGER HINWEIS: Die beiden Innensechskantschrauben nicht lösen. VERLETZUNGSGEFAHR! Sie dienen zur Höhenjustierung der Messerwelle. Eine Justierung ist nur notwendig, wenn Sie einen Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steck- anderen Hobelmessertyp, wie z.B.
 • Seite 73: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Service Schweiz Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Tel.: 0842 665566 Nur so kann eine kostenlose Einsendung (0,08 CHF/Min., Mobilfunk Ihrer Ware gewährleistet werden. max.
 • Seite 74: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Elektrohobel PEH 30 A1 Herstellungsjahr: 09–2015 Seriennummer: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 75 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stan informacji Információk állása · stanje informacij · stav informací · stav informácií · stand der Informationen: 09 / 2015 · Ident.-No.: Peh30a1092015-4 IaN 270723...

Inhaltsverzeichnis