Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDRP 6.2 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-reinigungspistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE
AIR CLEANING GUN
PDRP 6.2 A1
PDRP 6.2 A1
DE
AT
GB
IE
NI
DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE
PNEUMATIC CLEANING GUN
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Operation and Safety Notes
Originalbetriebsanleitung
Translation of the original instructions
DE
AT
CH
DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 293891
IAN 293891
CH
DK
RENSEPISTOL TIL TRYKLUFT
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
GB
IE
DE
AT
CH
DK
NI

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDRP 6.2 A1

 • Seite 1 DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE AIR CLEANING GUN PDRP 6.2 A1 PDRP 6.2 A1 DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE PNEUMATIC CLEANING GUN RENSEPISTOL TIL TRYKLUFT Bedienungs- und Sicherheitshinweise Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger Originalbetriebsanleitung Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning DRUCKLUFT-REINIGUNGSPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Table of pictograms used ................Page Introduction ......................Page Intended use ....................... Page Features ........................Page Technical specifications ....................Page Package contents ......................Page Safety instructions for pneumatic tools ........... Page Specific safety instructions for the pneumatic cleaning gun ..
 • Seite 6: Table Of Pictograms Used Introduction

  Intended use Features The Pneumatic Cleaning Gun PDRP 6.2 A1 has been constructed according to the latest technical Handle standards and recognised safety regulations. If Compressed air connection...
 • Seite 7: Technical Specifications

  Introduction/Safety instructions for pneumatic tools of fire, electric shock or personal Technical specifications injury. Working pressure: max. 6.2 bar Before first using the product, Volumetric flow rate: 3–4.5 l/min Sound parameters per EN 14462 please ensure you read and follow Sound pressure level 75 dB(A) these operating instructions in full...
 • Seite 8 Safety instructions for pneumatic tools present.Never work on materials device. The user must contact the which are or could potentially be manufacturer to request replace- highly flammable or explosive. ment labels or markings if this is Only use the pneumatic cleaning required.
 • Seite 9 Safety instructions for pneumatic tools repaired. and airflow rate. The device will When not in use, keep pneu- not work properly if the pressure „ matic devices out of the reach of is too low, while excessive pres- children. Do not let anyone use sure can cause damage and inju- the device if they are not famil- ries.
 • Seite 10 Safety instructions for pneumatic tools TING DOWN THE DEVICE! rotating parts Otherwise there is a risk of injury. Never set the device down so TAKE PUNCTURE INJU- that it ends up lying on the „ RIES SERIOUSLY! trigger. In the worst case, this Do not treat an injury from a jet as could cause the device to switch a harmless cut.
 • Seite 11: Specific Safety Instructions For The Pneumatic Cleaning Gun

  ... /Specific safety instructions for the pneumatic cleaning gun / Operation out of the work area while the pneumatic cleaning gun. device is being used. If you are Wear appropriate protective „ distracted, you could lose control clothing when working with the of the device.
 • Seite 12: Using The Device

  Operation / Warranty and service information liquid into a fine spray. if you notice any safety-relevant abnormalities. In this case, please contact a specialist. Use compressed air that is clean, oil-free and dry for the device. Ensure that you do not set the pres- Cleaning the nozzle sure to a value higher than the maximum working Turn the valve...
 • Seite 13: Warranty Conditions

  Table of contents Warranty and service information Warranty conditions has not been carried out by our authorised service branch. The warranty period begins on the date of purchase. Please retain the original sales receipt. This Processing of warranty document is required as your proof of purchase. claims Should this product show any defect in materials or manufacture within 3 years from the date of pur-...
 • Seite 14: Information About Recycling And Disposal Original Ec Declaration Of Conformity

  138180 IAN: 293891 Art. no.: 2086 Year of manufacture: 2018/04 PDRP 6.2 A1 Model: meets the basic safety requirements as specified in the European Directives and the amendments to these Directives. Machinery Directive: (2006/42/EU) This conformity assessment is based on the follow-...
 • Seite 15 Indholdsfortegnelse Symbolforklaring ....................Side 16 Indledning ....................... Side 16 Formålsbestemt anvendelse .................... Side 16 Udstyr ......................... Side 16 Tekniske data ....................... Side 17 Leveringsomfang ......................Side 17 Sikkerhedshenvisninger til trykluftredskaber ........Side 17 Specifikke sikkerheds henvisninger for trykluft-rensepistoler ..Side 21 Betjening ........................
 • Seite 16: Symbolforklaring Indledning

  Produktet blev konstrueret til privat brug og må ikke anvendes i erhvervsmæssige eller industrielle Formålsbestemt anvendelse sammenhænge. Trykluft-rensepistolen PDRP 6.2 A1 er fremstillet i henhold til den aktuelle tekniske udvikling og Udstyr svarer til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved forkert eller uhensigtsmæssig brug ikke udelukkes farer for brugerens eller tredje Håndtag...
 • Seite 17: Tekniske Data

  Indledning / Sikkerhedshenvisninger til trykluftredskaber sikkerhedsforanstaltninger for at Udslipstuds udelukke risici som ild, strømstød Børste Dysen og kvæstelser. Tekniske data Læs venligst under alle omstændig- Arbejdstryk: maks. 6,2 bar heder denne driftsvejledning før Volumenstrøm: 3 - 4,5 l/min den første idriftsættelse, overhold Lyd karakteristiske værdier iht.
 • Seite 18 Sikkerhedshenvisninger til trykluftredskaber der allerede befinder sig brænd- og mærkninger som f. eks. bare væsker, gasser eller støv. dimensioneringsomdrejningstal Bearbejd ikke nogen materialer, eller nominelt lufttryk står læseligt der muligvis er eller kan være let på udstyret. Brugeren skal antændelige eller eksplosive. henvende sig til fabrikanten for Benyt trykluft-rensepistolen kun i at få...
 • Seite 19 Sikkerhedshenvisninger til trykluftredskaber trykluftapparatet i uventede situa- eller høreværn, alt efter trykluft- tioner. værktøjets type og anvendelse. Brug ikke noget apparat, hvor Kontroller tilslutningerne og „ „ afbryderen er defekt. Et appa- forsyningsledningerne. Alle ved- rat, som ikke længere kan tændes ligeholdelsesenheder, koblinger eller slukkes, er farligt og skal re- og slanger skal med hensyn til...
 • Seite 20 Sikkerhedshenvisninger til trykluftredskaber dgå farer. kobling, så der ikke længere er Brug ikke apparatet, når du er noget tryk, når koblingsslangens „ træt eller er påvirket af stoffer, forbindelse løsnes. alkohol eller medicin. Et øjebliks FARE! Undgå kontakt med en „...
 • Seite 21: Specifikke Sikkerheds Henvisninger For Trykluft-Rensepistoler

  ... / Specifikke sikkerheds henvisninger for trykluft-rensepistoler / Betjening Hvis trykluftapparatet er utæt eller neret trykluftsystem kan reducere „ hvis det skal repareres, må det dit apparats effektivitet. ikke bruges. Ret aldrig trykluftapparatet mod „ Hold dit arbejdsområde rent og dig selv, mod andre personer „...
 • Seite 22: Ibrugtagning

  Betjening Apparatet leveres i komplet formonteret stand. • For at opnå det bedste resultat bevæg børsten † Børsten er skruet sammen med udslipstudsen med rolige, cirkelformede bevægelser hen over den overflade, som skal renses. Slip aftrækkeren for at afslutte arbejdet. †...
 • Seite 23: Oplysninger Om Garanti Og Serviceafvikling

  Indholdsfortegnelse Betjening / Oplysninger om garanti og serviceafvikling frostsikkert sted. Garantien gælder for materiale- eller fabrikati- Tør efter hver brug trykluftpistolen af med en onsfejl. Garantien omfatter ikke produktdele, der † tør, ren klud. udsættes for normal slitage og dermed kan betrag- tes som sliddele.
 • Seite 24: Miljøhenvisninger Og Oplysninger Vedrørende Bortskafning

  293891 Kontakt først ovenstående serviceafdeling. Art.-nr.: 2086 Produktionsår: 2018/04 Adresse: Model: PDRP 6.2 A1 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, som er DE-66386 St. Ingbert fastlagt i de europæiske direktiver og i disses TYSKLAND ændringer. Maskindirektiv: MILJØHENVISNINGER OG...
 • Seite 25 Inhaltsverzeichnis Tabelle der verwendeten Piktogramme ...........Seite 26 Einleitung .........................Seite 26 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................Seite 26 Ausstattung ........................Seite 26 Technische Daten ......................Seite 27 Lieferumfang ........................Seite 27 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ........Seite 27 Druckluft-Reinigungspistole spezifische Sicherheitshinweise ..Seite 32 Bedienung .......................Seite 33 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 33 Inbetriebnahme ......................Seite 33 Reinigung und Pflege ....................Seite 34 Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung...
 • Seite 26: Tabelle Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  • Bestimmungsgemäße Ver- • Ausstattung wendung 1 Griff 2 Druckluft-Anschluss Die Druckluft-Reinigungspistole PDRP 6.2 A1 ist nach dem Stand der Technik und den aner- 3 Abzug 4 Reinigungsflüssigkeits-Behälter kannten sicherheits-technischen Regeln gebaut. 5 Ventil Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht 6 Auslassstutzen bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für...
 • Seite 27: Technische Daten

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge • Technische Daten gende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um die Risiken Arbeitsdruck: max. 6,2 bar von Feuer, eines Stromschlags Volumendurchfluss: 3 - 4,5 l / min und Verletzungen von Personen Schallkennwerte gem. EN 14462 auszuschließen. Schalldruckpegel 75 dB (A) Bitte lesen und beachten Sie Schallleistungspegel 85 dB (A)
 • Seite 28 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge niemals Benzin oder andere werden. Die Druckluft-Reini- entflammbare Flüssigkeiten! gungpistole darf nicht verän- Im Druckluftgerät verbliebene dert werden. Veränderungen Dämpfe können durch Funken können die Wirksamkeit der entzündet werden und zur Ex- Sicherheitsmaßnahmen ver- plosion des Druckluftgerätes ringern und die Risiken für führen.
 • Seite 29 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge benen Druck (max. 6,2 bar) und halten Sie jederzeit das verwenden. Gleichgewicht. Dadurch kön- • Verbinden Sie die Druckluft- nen Sie die Druckluft-Reini- Reinigungspistole niemals mit gungspistole in unerwarteten einem Druckluftschlauch, des- Situationen besser kontrollie- sen Druck 6,2 bar übersteigt. ren.
 • Seite 30 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ist. Lassen Sie beschädig- Schläuche fern von Hitze, Öl te Teile vor dem Einsatz der und rotierenden Teilen. Druckluft-Reinigungspistole • Achten darauf, dass reparieren. Viele Unfälle ha- Schlauchschellen immer fest ben ihre Ursache in schlecht angezogen sind. Nicht fest- gewarteten Druckluft-Reini- gezogene oder beschädigte...
 • Seite 31 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge können Rückstosskräfte auf- SEIEN SIE VORSICH- • treten, die unter Umständen TIG BEIM ABLEGEN DES zu Gefährdungen durch Dau- GERÄTES! erbelastung führen können. Legen Sie die Druckluft-Rei- • Wenn Sie im Umgang mit der nigungspistole immer so ab, Druckluft-Reinigungspistole dass sie nicht auf dem Ab- unerfahren sind, sollten Sie...
 • Seite 32: Druckluft-Reinigungspistole Spezifische Sicherheitshinweise

  ... / Druckluft-Reinigungspistole spezifische Sicherheitshinweise • Wenn Druckluft-Reini- bewegenden Teilen. Lockere gungspistole nicht luftdicht Kleidung, Schmuck oder lan- ist oder es repariert werden ge Haare können von sich muss, darf es nicht verwen- bewegenden Teilen erfasst det werden. werden. • Halten Sie Ihren Arbeitsbe- •...
 • Seite 33: Bedienung

  Druckluft-Reinigungspistole spezifische Sicherheitshinweise / Bedienung • Tragen Sie die erforderliche Verwenden Sie keine säurehaltigen, alkalische oder leicht entflammbare Reinigungsmittel. Schutzkleidung beim Arbei- ten mit der Druckluft-Reini- Die Druckluft-Reinigungspistole zerstäubt die Rei- nigungsflüssigkeiten mikrofein. gungpistole, insbesondere einen Gehörschutz, eine Verwenden Sie für das Gerät saubere, ölfreie und trockene Druckluft.
 • Seite 34: Reinigung Und Pflege

  Bedienung / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung • Reinigung und Pflege HINWEISE ZU GARANTIE UND SERVICEABWICKLUNG Die Wartung darf nur von unterwiese- nen Personen durchgeführt werden. Garantie der Creative Marketing & Consulting GmbH • Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Druckluft-Reinigungspistole auf eventuel- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie le Risse, Beschädigungen und auf Leicht- erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab...
 • Seite 35: Abwicklung Im Garantiefall

  Hinweise zu Garantie ... / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt be- service.ch@cmc-creative.de schädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewar- Telefon: +49 (0) 6894/ 9989751 tet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Normaltarif aus dem dt. Festnetz Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung Fax: +49 (0) 6894/ 9989749 aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.
 • Seite 36: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Verantwortung, dass das Produkt Druckluft-Reinigungspistole 293891 IAN: Art.-Nr.: 2086 2018/04 Herstellungsjahr: PDRP 6.2 A1 Modell: den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien und deren Änderungen festgelegt sind. Maschinenrichtlinie: (2006/42/EU) Für die Konformitätsbewertung wurden folgende harmonisierte Normen herangezogen:...
 • Seite 37 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last Information Update · Tilstand af information · Stand der Informationen: 09/2018 Ident.-No.: PDRP62A1092018-6 IAN 293891...