Herunterladen  Diese Seite drucken

Beko BEKOMAT 14 Installation Und Betriebsanleitung Seite 4

Vorschau ausblenden

Werbung

Указания за безопасност
Моля, проверете дали това ръководство отговаря на типа на уреда.
Съблюдавайте всички посочени в това ръководство за експлоатация указания. То съдържа основни информа-
ции, които трябва да се съблюдават при инсталацията, експлоатацията и техническото обслужване. Поради
това ръководството за експлоатация трябва да се прочете непременно преди инсталация, пускане в експлоа-
тация и техническо обслужване на машината, както и от отговорния изпълнител/персонал. Ръководството за
експлоатация трябва да се намира на добре достъпно място на мястото на експлоатация на BEKOMAT
CO / 14 CO PN25.
Допълнително към него трябва да се съблюдават евентуално местните респ. националните нормативни разпо-
редби. Уверете се, че BEKOMAT
чените на типовата табелка гранични стойности. В противен случай е налице опасност за хората и материала
и е възможно да настъпят смущения във функцията и експлоатацията.
При неясност или въпроси относно това ръководство за експлоатация и инсталация се свържете с BEKO
TECHNOLOGIES GMBH.
Опасност!
Сгъстен въздух!
При контакт със сгъстен въздух, който се изпуска бързо или внезапно или с пръскащи се и/или
необезопасени части на уредбата е налице опасност от тежки наранявания или смърт.
Мерки:
• Не превишавайте максималното работно налягане (виж типовата табелка).
• Работи по техническото обслужване могат да се извършват само когато съоръжението не се намира под на-
лягане.
• Използвайте само инсталационен материал, който е устойчив на налягане.
• Укрепете добре захранващия тръбопровод. Отточен тръбопровод: къс, фиксиран напорен маркуч към устойчива на
налягане тръба.
• Предотвратявайте засягането на лица или предмети от кондензат или изпускащ се сгъстен въздух.
Опасност!
Мрежово напрежение!
При контакта с мрежовото напрежение, проводящи неизолирани части е налице опасност от
електрически удар с наранявания или смърт.
Мерки:
• Спазвайте всички валидни разпоредби при електроинсталацията (напр. VDE 0100 / IEC 60364).
• Работи по техническото обслужване могат да се извършват само когато съоръжението не се намира под напрежение.
• Всички работи, свързани с електроинсталацията могат да се извършват само от оторизиран персонал.
Допълнителни указания за безопасност:
• При инсталацията и експлоатацията трябва да се спазват също валидните национални разпоредби и правила по
техника на безопасността.
• BEKOMAT 14 не трябва да се използва във взривоопасни зони.
• Избягвайте прекалено големи затягащи усилия при болтовите съединения на захранващите тръбопроводи. Това
важи особено за конични болтови съединения.
• BEKOMAT 14 функционира само при включено напрежение.
• Не използвайте тестовия бутон за непрекъснато обезводняване.
• Използвайте само оригинални резервни части. Само така може да се гарантира безупречната функция.
Допълнителни указания:
• Използвайте повърхностите на ключа на захранващата страна (размер на ключа SW36) като срещуположна опора
при монтажа.
4
14 / 14 CO / 14 CO PN25 се използва само в рамките на допустимите и посо-
®
BEKOMAT 14, 14 CO, 14 CO PN25
14 / 14
®

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading