Herunterladen  Diese Seite drucken

Beko BEKOMAT 14 Installation Und Betriebsanleitung Seite 37

Vorschau ausblenden

Werbung

български
Възможни причини:
• Неправилен източник на захранване
• Дефектна мрежова платина
• Дефектна управляваща платина
- Вижте напрежението на типовата
табелка
- Контролирайте напрежението на
мрежовата платина на клемите 0.0
- 0.1 - 0.2.
- Контролирайте 24 Vdc напрежение
на управляващата платина на кле-
мите 1.0 - 1.1 (без товар може да се
измери до 36 Vdc)
- Контролирайте щепселното съеди-
нение/плоския лентов кабел
Възможни причини:
• Захранващият и/или отводният тръ-
бопровод са блокирани или запушени
• Износване
• Дефектна управляваща платина
• Магнитният вентил е дефектен
- Контролирайте захранващия и от-
водния тръбопровод
- Сменете износените части
- Контролирайте, дали вентилът се
отваря осезаемо (Натиснете много-
кратно бутона за тестване)
- Контролирайте 24 Vdc напрежение
на управляващата платина на кле-
мите 3.0 - 3.1 - 3.2 (без товар може
да се измери до 36 Vdc)
Възможни причини:
• Захранващият тръбопровод няма
достатъчно наклон
• Твърде силно образуване на кондензат
• Тръбата на датчика е силно замърсена
• Премината е минималната граница
на минималното налягане
- Полагайте захранващия тръбопро-
вод с наклон
- Инсталирайте изравнителен възду-
шен тръбопровод
- Почистете тръбата на датчика
- Осигурете минимално налягане
или инсталирайте съоръжение за
отвеждане на ниското налягане или
вакуума
Възможни причини:
• Главният въздушен тръбопровод е
запушен
• Износване
- Почистете изцяло клапанният блок
- Сменете износените части
- Почистете тръбата на датчика
BEKOMAT 14, 14 CO, 14 CO PN25
română
Cauze posibile:
• Alimentarea cu tensiune nu este corectă
• Platina de alimentare de la reţea este
defectă.
• Platina de comandă este defectă.
- Verificaţi tensiunea cf. indicaţiei pe
plăcuţa de fabricaţie.
- Verificaţi tensiunea platinei de alimen-
tare cu tensiune la clemele 0.0 - 0.1 - 0.2.
- Verificaţi tensiunea de 24 Vcc a platinei
de comandă la clemele 1.0 - 1.1 (mă-
surabil fără sarcină până la 36 Vcc)
- Verificaţi ştecherul / cablul-panglică
Cauze posibile:
• Conducta de alimentare şi/sau con-
ducta de evacuare sunt blocate sau
obturate.
• Uzură
• Platina de comandă este defectă.
• Ventilul magnetic este defect.
- Verificaţi conductele de alimentare şi
de evacuare
- Înlocuiţi piesele de uzură.
- Verificaţi acustic deschiderea ventilului
(acţionaţi repetat butonul de testare).
- Verificaţi tensiunea de 24 Vcc a platinei
de comandă la clemele 3.0 - 3.1 - 3.2
(măsurabil fără sarcină până la 36 Vcc)
Cauze posibile:
• Panta descendentă a conductei de
alimentare nu este suficientă.
• Cantitatea de condens este prea mare.
• Tubul senzorului este extrem de mur-
dar.
• Presiunea a scăzut sub limita minimă.
- Montaţi conducta de alimentare cu o
pantă descendentă.
- Instalaţi o conductă de echilibrare at-
mosferică.
- Curăţaţi tubul senzorului.
- Asiguraţi presiunea minimă sau insta-
laţi un purjor de joasă presiune sau de
vid.
Cauze posibile:
• Conducta de aer instrumental este
obturată
• Uzură
- Efectuaţi o curăţare completă a venti-
lului
- Înlocuiţi piesele de uzură
- Curăţaţi tubul senzorului
türkçe
Olası nedenleri:
• Şebeke beslemesi hatalı
• Şebeke platini arızalı
• Kumanda platini arızalı
- Voltaj için bakınız model levhası
- Şebeke platini voltajını 0.0 - 0.1 - 0.2
klemenslerinde kontrol ediniz.
- Kumanda platini 24 Vdc voltajını 1,0
-1,1 klemenslerinde kontrol ediniz (yük-
süz azami 36 Vdc'ye kadar ölçülebilir)
- Fişli bağlantıyı/düz bant kablosunu kont-
rol ediniz
Olası nedenleri:
• Giriş ve/veya çıkış hattı kapalı veya tı-
kanmış
• Aşınma
• Kumanda platini arızalı
• Manyetik valf arızalı
- Giriş ve çıkış hattını kontrol ediniz
- Aşınmış parçaları değiştiriniz
- Valfın duyulacak şekilde açtığını kontrol
ediniz (Test butonuna birkaç defa bası-
nız)
- Kumanda platini 24 Vdc voltajını 3.0 -
3.1 - 3.2 klemenslerinde kontrol edi-
niz (yüksüz azami 36 Vdc'ye kadar öl-
çülebilir)
Olası nedenleri:
• Giriş hattında eğim yetersiz
• Çok yüksek kondensat girişi
• Sensör borusu çok kirlenmiş
• Asgari basınç altına düşüldü
- Giriş hattını eğimle döşeyiniz
- Hava dengeleme hattını kurunuz
- Sensör borusunu temizleyiniz
- Asgari basınç tesis ediniz veya Low
Pressure veya vakum aktarıcıyı kuru-
nuz
Olası nedenleri:
• Kumanda havası hattı tıkanmış
• Aşınma
- Valf ünitesini komple temizleyiniz
- Aşınmış parçaları değiştiriniz
- Sensör borusunu temizleyiniz
37

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading