Herunterladen  Diese Seite drucken

Beko BEKOMAT 14 Installation Und Betriebsanleitung Seite 21

Vorschau ausblenden

Werbung

български
1. Захранващият тръбопровод и фи-
тингът са най-малко ¾" (вътрешен
диаметър > 18 mm (0.7"))!
2. Няма филтър в захранващия тръ-
бопровод!
3. Наклон в захранващия тръбопровод
>1% !
4. Използвайте само сферичен вентил!
5. Налягането е най-малко 0,8 bar
(12 psi) респ. 1,2 bar (18 psi)! (вижте
налягането на типовата табелка)
6. Къс нагнетателен маркуч!
7. На всеки метър височина в отвод-
ния тръбопровод, необходимото
минимално налягане се повишава
с 0, 1 bar! Отводният тръбопровод
трябва да има височина от макс. 5
m (17 feet).
8. Събирателният тръбопровод трябва
да се положи най-малко ¾" с 1%!
9.При проблеми в захранването
инсталирайте обезвъздушителен
тръбопровод.
Съблюдавайте:
разликите в налягането!
Всяка точка за събиране на кондензат
трябва да се обезводни поотделно!
Съблюдавайте:
Обезвъздушете!
Когато няма достатъчно наклон в за-
хранващия тръбопровод или са налице
други проблеми в захранването трябва
да се положи изравнителен въздушен
тръбопровод!
Съблюдавайте:
Отразяваща повърхност!
Ако се наложи директно обезводняване
от тръбопровода, се препоръчва откло-
няване на въздушния поток!
BEKOMAT 14, 14 CO, 14 CO PN25
română
1. Conductă de alimentare şi fiting - mi-
nimum ¾"! (diametru interior ≥18 mm
(0.7"))!
2. Fără filtre în conducta de alimentare!
3. Panta descendentă a conductei de
alimentare >1%!
4. Utilizaţi numai ventile cu bilă!
5. Presiune: minimum 0,8 bar (12 psi),
resp. 1,2 bar (18 psi)! (a se vedea
plăcuţa de fabricaţie)
6. Furtun scurt, rezistent la presiune!
7. Pentru fiecare metru de conductă de
evacuare cu pantă ascendentă se va
mări presiunea minimă cu 0,1 bar!
Lungimea conductei de evacuare: max.
5 m (17 feet) la panta ascendentă!
8. Montaţi conducta colectoare de min.
¾" cu o pantă descendentă de 1%!
9. Dacă apar probleme legate de conduc-
ta de alimentare, instalaţi o conductă
de aerisire.
Important:
Diferenţe de presiune!
Fiecare sursă de condens trebuie drenată
separat.
Important:
Aerisire!
În cazul în care panta descendentă a
conductei de alimentare nu este suficientă
sau apar alte dificultăţi de alimentare,
se impune montarea unei conducte de
echilibrare atmosferică!
Important:
Zonă deflectoare!
În cazul în care evacuarea se efectuea-
ză direct din conductă, se recomandă o
deflectare a curentului de aer!
türkçe
1. Giriş borusu ve fitting asgari ¾" !
(iç çap > 18 mm (0.7"))
2. Girişte filtre yok!
3. Girişteki eğim >%1 !
4. Yalnızca bilyeli valf kullanınız!
5. Basınç: en az 0,8 bar (12 psi) veya
1,2 bar (18 psi)!
(basınç için bakınız model levhası)
6. Kısa basınç hortumu!
7. Tahliye hattında her metre başına eğim
olması halinde gerekli en az basınç
değeri 0,1 bar oranında artar!
Tahliye hattı maks. 5 m (17 feet)
eğimle!
8. Toplama hattını en az ¾" %1
eğimle döşeyiniz!
9. Girişte akış sorunu halinde hava
tahliye hattını kurunuz.
Unutmayınız:
Basınç farkları!
Her bir kondensat noktasının suyu ayrı
ayrı tahliye edilmelidir!
Unutmayınız:
Havalandırma!
Girişte eğimin yetersiz olması veya baş-
ka akış sorunları olması halinde hava
dengeleme hattının döşenmesi gerekir!
Unutmayınız:
Çarpma yüzeyi!
Hattan su doğrudan tahliye edilecekse,
hava akımının başka yöne sevk edilme-
si anlamlı olur!
21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading