Herunterladen  Diese Seite drucken

Beko BEKOMAT 14 Installation Und Betriebsanleitung Seite 17

Vorschau ausblenden

Werbung

Опасност!
Сгъстен въздух!
При контакт със сгъстен въздух, който се изпуска бързо или внезапно или с пръскащи се и/или
необезопасени части от съоръжението е налице опасност от тежки наранявания или смърт.
Мерки:
• Да не се превишава максималното работно налягане (виж типовата табелка).
• Работи по техническото обслужване могат да се извършват само когато съоръжението не се намира под на-
лягане.
• Използвайте само инсталационен материал, който е устойчив на налягане.
• Укрепете добре захранващия тръбопровод. Отточен тръбопровод: къс, фиксиран напорен маркуч към устойчива на
налягане тръба.
• Предотвратявайте засягането на лица или предмети от кондензат или изпускащ се сгъстен въздух.
Внимание!
Неправилно функциониране при употреба!
Неправилната инсталация и недостатъчното техническо обслужване може да доведе до неправилно
функциониране на BEKOMAT. Кондензатът, който не се извежда, може да доведе до щети на
съоръжението и на производствените процеси.
Мерки:
• Функциониращото отвеждане на кондензата оптимизира качеството на сгъстения въздух.
• За да се предотвратят щети и престои непременно съблюдавайте следното:
• точно спазване на употребата по предназначение и работните параметри на BEKOMAT във връзка със случая на
употреба (за целта вижте глава „Употреба по предназначение")
• точно спазване на указанията за инсталация и експлоатация в това ръководство
• редовно техническо обслужване и контролиране на BEKOMAT според указанията в това ръководство за експлоа-
тация.
Чказание
Непременно съблюдавайте посочените указания за опасност и предупредителните указани.
Съблюдавайте също всички правила и указания за охрана на труда и противопожарна охрана на съответното място за
инсталация. Използвайте само подходящ и пасващ инструмент, както и материал в добро състояние. Не използвайте
агресивни почистващи препарати и неподходящи уреди, като напр. уред за почистване под високо налягане.
Обърнете внимание на това, че кондензатите могат да съдържат агресивни и увреждащи здравето съставни части.
Поради това трябва да се избягва контакт с кожата.
Кондезатът се числи към отпадъците, които трябва да бъдат събрани в подходящи съдове, рециклирани и преработени
за повторна употреба.
BEKOMAT 14, 14 CO, 14 CO PN25
Инсталация
17

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading