Herunterladen Diese Seite drucken

Fernbedienung; Onderhoud En Reiniging - Conrad DVD-101 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DVD-101:

Werbung

met de daaraan verbonden gevaren en de daarvoor geldende voorschriften (VDE-
0100, VDE-0683, VDE-0701).
Kijk het apparaat vóór elk gebruik op beschadigingen na!
Indien u beschadigingen vaststelt, mag u het apparaat NIET op de
netspanning aansluiten! Levensgevaar!
Schakel het apparaat via de netschakelaar aan de achterzijde uit als u het langere tijd
niet zult gebruiken.
U mag nooit spitse voorwerpen (b.v. balpennen, spelden of breinaal-
den, paperclips, enz.) in de openingen en ventilatiespleten van het
apparaat steken om levensgevaarlijke elektrische schokken en de
vernieling van het apparaat te vermijden!
Let bij het opstellen van de DVD-speler erop, dat het netsnoer en alle andere verbin-
dingskabels niet platgedrukt of vastgekneld (kunnen) raken.

14. Onderhoud en reiniging

U moet de technische veiligheid van het apparaat zelf en van aangesloten apparatuur
regelmatig controleren. Kijk het netsnoer en de behuizing geregeld op beschadigingen
na.
Wanneer kan worden aangenomen, dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is, moet
u het apparaat buiten werking stellen en onopzettelijk gebruik voorkomen. Haal de
stekker uit het stopcontact!
Men mag ervan uitgaan, dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is indien:
• het apparaat duidelijke beschadigingen vertoont,
• het apparaat niet meer werkt en
• na lange opslag onder ongunstige omstandigheden of
• na zware transportbelastingen.
Volgende veiligheidsaanwijzingen moeten nauwgezet opgevolgd worden vooral-
eer het apparaat gereinigd of onderhouden wordt:
Vooraleer het apparaat gereinigd, onderhouden of gerepareerd wordt,
moet het van alle spanningsbronnen losgekoppeld worden. Haal de stek-
ker uit het stopcontact! Het is niet voldoende het apparaat via de net-
schakelaar uit te schakelen!
132

6. Fernbedienung

Die Abbildung der Fernbedienung finden Sie in der Ausklappseite vorne in der Bedie-
nungsanleitung.
Eine genaue Funktionsbeschreibung der einzelnen Tasten ist in den folgenden Kapi-
teln nachzulesen.
1. Taste "GUI"
2. Taste für Schublade öffnen/schließen
3. Zahlenfeld 0-9
4. Taste "SHIFT"
5. Richtungstasten " ", " ", " ", " "
6. Taste "Chapter"
7. Taste "PLAY"
8. Taste "SUBTITLE"
9. Taste für schnellen Rücklauf ("
10. Taste "ANGLE"
11. Taste "AUDIO"
12. Taste "PROGRAM"
13. Taste "MUTE"
14. Taste "RETURN"
15. Taste "SLOW"
16. Taste "REPEAT"
17. Taste "FAST"
18. Taste "SETUP"
19. Taste "ON/OFF" zum Ein/Ausschalten
20. Taste "ZOOM"
21. Taste "ENTER"
22. Taste "ROOT"
23. Taste "||/ " ("PAUSE/STEP")
24. Tasten für Lautstärke-Einstellung
25. Taste für schnellen Vorlauf ("
")
26. Taste " " ("STOP")
27. Taste "PBC"
28. Taste "DIGEST"
29. Taste "BOOKMARK"
30. Taste "PHONE"
31. Taste "REPEAT A-B"
32. Taste "CANCEL"
33. Taste "SEARCH"
34. Taste "NEXT"
35. Taste "EFFECT"
36. Taste "PREVIOUS"
")
13

Werbung

Kapitel

loading