Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Congelação De Alimentos - Bauknecht GTE 220 A3+ Gebrauchsanweisung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für GTE 220 A3+:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
värdet som visas på den digitala indikatorn.
• Tryck på knapp (2) flera gånger för att ställa in en lägre
temperatur. Varje tryck på knappen ändrar den inställda
temperaturen med 1 °C. Under inställningen blinkar
värdet som visas på den digitala indikatorn.
• Cirka 5 sekunder efter att du tryckt in knappen sista
gången lagras den temperatur du har ställt in. Den digitala
indikatorn (1) slutar blinka och återgår till att visa den
invändiga temperaturen i frysen.
• Du kan när som helst kontrollera vilken temperatur frysen
är inställd på. Du behöver bara trycka en gång på någon
av temperaturregleringsknapparna. Det inställda värdet
blinkar i 5 sekunder, varefter frysens invändiga temperatur
visas på nytt.
ANMÄRKNING: Inställningarna finns kvar i minnet
efter ett strömavbrott. Hur lång tid det tar innan
temperaturen i frysen når det inställda värdet beror
på klimatförhållandena och vilken temperatur som
ställts in. Temperaturändringarna visas med en viss
försening.
EKO-inställning
Det EKONOMISKA funktionssättet rekommenderas när
frysen inte är helt full, dvs. när matvarorna inte når upp till
markeringen "e" på separatorn. Gör så här för att ställa in
frysen på det EKONOMISKA funktionssättet:
• Tryck en gång på en av temperaturregleringsknapparna (2,
3).
• Den digitala indikatorn (1) blinkar och visar den tidigare
inställda temperaturen.
• Tryck flera gånger på knappen (3) för att höja den
inställda temperaturen. Fortsätt att trycka tills EC visas på
den digitala indikatorn.
ANMÄRKNING: Om funktionen för infrysning av stora
livsmedelsmängder aktiveras när EKO-funktionen är
på kopplas EKO-funktionen automatiskt ur och förblir
urkopplad under hela infrysningen.
FUNKTIONEN 'GREEN INTELLIGENCE'
Funktionen Green Intelligence aktiveras automatiskt i
följande fall:
Öppning av locket
• Funktionen aktiveras varje gång locket öppnas om
temperaturen inuti frysen ändras nämnvärt. Funktionen
är på under den tid som krävs för att återställa optimala
förvaringsvillkor.
Lägga in matvaror för infrysning
• Funktionen aktiveras varje gång matvaror läggs in i
frysen och den är på under den tid som krävs för att
skapa bästa möjliga villkor för infrysning av de inlagda
matvarorna. Funktionen säkerställer även en god balans
mellan infrysningskvalitet och energiförbrukning.
ANMÄRKNING: Hur lång tid funktionen Green
Intelligence är på beror på vilken mängd mat som skall
frysas, men även på hur mycket fryst mat som finns i
frysen och på rumstemperaturen. Det är sålunda helt
normalt att variationer i dessa faktorer påverkar frysens
beteende.
Tangentlås
• Denna funktion förhindrar att inställningarna ändras när
man ofrivilligt trycker på knapparna.
• När tangentlåset är på och man trycker på en knapp
aktiveras inte motsvarande funktion.
• Gör så här för att koppla in tangentlåset: Tryck
samtidigt på knapparna (2) och (7) och håll dem
intryckta i cirka 3 sekunder, tills symbolen
visas i
teckenfönstret. Därefter återgår teckenfönstret till att
visa den inställda temperaturen.
• Gör på samma sätt för att koppla ur tangentlåset. När
symbolen
försvinner från displayen är tangentlåset
avaktiverat.
LARM
• Temperaturlarm
Visar att temperaturen i frysen är högre än -12 °C.
Ljudlarmet aktiveras och den röda indikatorn (8)
blinkar. Ljudlarmet kan stängas av med knappen (7).
Indikatorn (8) fortsätter att blinka tills temperaturen
har sjunkit under -12 °C.
Anmärkning: i detta läge aktiveras indikatorn Green
Intelligence automatiskt och den fortsätter att blinka tills
normala förvaringsvillkor har återställts.
• Larm för långt strömavbrott
Visar att temperaturen i frysen har stigit till över -8 °C
p.g.a. ett långt strömavbrott.
Ljudlarmet aktiveras, den röda indikatorn (8) blinkar
och den digitala indikatorn (I) blinkar och visar den
högsta temperaturen som uppnåtts under
strömavbrottet. När knappen (7) trycks in återgår den
digitala indikatorn till att visa den aktuella temperaturen
i frysen.
Anmärkning: I denna situation aktiveras indikatorn
Green Intelligence automatiskt.
• Sensorlarm
Underrättar om att temperaturgivaren fungerar på fel
sätt.
Ljudlarmet utlöses, den röda indikatorn (8) blinkar och
den digitala indikatorn visar "SF". I detta fall är det
nödvändigt att kontakta service.
ANMÄRKNING: Temperaturlarmet kan även
aktiveras när färska matvaror har lagts in i frysen
eller när locket har varit öppet länge. Detta
inverkar dock inte negativt på förvaringsvillkoren
för de frysta varorna. Ett strömavbrott kan däremot
medföra risker för de frysta varorna. Efter ett
strömavbrott bör du kontrollera skicket på
matvarorna.
INFRYSNING AV LIVSMEDEL
Förbereda färska livsmedel för infrysning
• Slå in de färska matvarorna som skall frysas i aluminium-
eller plastfolie eller lägg dem i plastpåsar eller
platsbehållare med lock eller i andra lämpliga
frysförpackningar.
• Livsmedlen skall vara färska, mogna och av allra bästa
kvalitet.
• Färsk frukt och färska grönsaker skall frysas in så snart
som möjligt efter skörd, så att de bevarar sina
näringsämnen, sin konsistens, sin färg och sin smak.
• Carregue várias vezes na tecla (2) para regular a
temperatura estabelecida para os valores mais frios. Cada
pressão na tecla desloca o valor em 1°C. Durante esta
operação, o valor exibido no indicador digital pisca.
• Após cerca de 5 segundos desde a última pressão
executada, a temperatura programada é memorizada, o
indicador digital (1) pára de piscar e volta a indicar a
temperatura no interior do produto.
• Para verificar, em qualquer momento, a temperatura
programada, carregue numa das duas teclas de regulação
da temperatura. O valor programado pisca durante 5
segundos, após o qual será novamente exibida a
temperatura interior do congelador.
NOTA: em caso de falta de energia eléctrica, as
funções seleccionadas permanecem programadas. O
tempo necessário para que a temperatura no interior
do congelador atinja aproximadamente o valor
programado, pode variar segundo as condições
climáticas e a programação escolhida. De qualquer
modo, as variações de temperatura são exibidas com
um certo atraso.
Programação ECO
é aconselhado o modo de funcionamento ECONÓMICO
quando o produto é enchido apenas em parte, abaixo do
nível do "e" indicado no separador. Para programar o
produto no modo de funcionamento ECONÓMICO:
• Carregue uma vez numa das duas teclas de regulação da
temperatura (2; 3).
• O indicador digital (1) pisca indicando a temperatura de
regulação programada anteriormente.
• Carregue várias vezes na tecla (3) para regular a
temperatura para os valores mais quentes até alcançar no
indicador digital o valor EC.
NOTA: activando a função de congelação de grandes
quantidades quando o aparelho está no modo ECO,
este último é desactivado automaticamente durante
todo o tempo do funcionamento da função.
FUNÇÃO "GREEN INTELLIGENCE"
A função "Green Intelligence" activa-se automaticamente
nos seguintes casos:
Abertura da porta
• A função activa-se cada vez que se abre a porta, o que
altera sensivelmente a temperatura interna do produto, e
fica activa o tempo necessário para restabelecer
automaticamente as condições óptimas para a
conservação.
Introdução de alimentos a congelar
• A função activa-se sempre que se introduzir alimentos, e
fica activa o tempo necessário para criar as condições
desejáveis para congelar de maneira óptima os alimentos
introduzidos garantindo o exacto valor entre a qualidade
de congelação e o consumo energético.
NOTA: a duração da função "Green Intelligence" é
calculada com base na quantidade de alimentos a congelar,
na quantidade de alimentos já presentes no produto e na
temperatura externa. Por isso, deve ser considerado
absolutamente normal que variações significativas
influenciem o comportamento do produto.
Bloqueio do teclado
• Esta função permite evitar a variação da programação
devido a pressões acidentais nas teclas.
• Após activar a função, se uma tecla for premida, a
correspondente função não é activada.
• Para activar o bloqueio do teclado, prima
simultaneamente as teclas (2) e (7) durante cerca de 3
segundos até o visor exibir o símbolo
antes de voltar
a indicar a temperatura programada.
• Para desbloquear o teclado, siga o mesmo procedimento:
quando o símbolo
a desaparecer, função de bloqueio
do teclado está desactivada.
ALARMES
• Alarme temperatura
Indica que a temperatura interior é superior a -12°C.
Activa-se um alarme acústico e o indicador vermelho (8)
pisca. O alarme acústico pode ser desactivado premindo
a tecla (7). O indicador luminoso (8) continuará a piscar
até a temperatura descer abaixo dos -12°C.
Nota: nestas circunstâncias, o indicador "Green
Intelligence" activa-se automaticamente até serem
restabelecidas as condições normais de conservação.
• Alarme longo "black-out"
Indica que após um corte de energia na rede eléctrica, a
temperatura interior atingiu valores superiores a -8°C.
Activa-se um alarme acústico, o indicador vermelho (8)
pisca e o indicador digital (I) pisca indicando a
temperatura mais alta alcançada durante o corte de
energia. Ao premir a tecla (7) o indicador digital volta a
exibir a temperatura interior presente.
Nota: nestas circunstâncias o indicador "Green Intelligence"
activa-se automaticamente.
• Alarme sensor
Indica um funcionamento anómalo do sensor de
temperatura.
Activa-se o alarme acústico, o indicador vermelho (8)
pisca e o indicador digital exibe "SF". Neste caso é
necessário dirigir-se ao Serviço de Assistência Técnica
NOTA: o alarme temperatura pode ocorrer também
após a introdução de alimentos frescos ou devido à
prolongada abertura da porta, todavia isto não
influencia a perfeita conservação dos alimentos já
congelados. Um corte de energia ocasional pode, pelo
contrário, levar a uma situação de perigo no que diz
respeito à conservação, neste caso aconselhamos a
verificar o estado de conservação dos alimentos.
CONGELAÇÃO DE ALIMENTOS
Preparação de alimentos frescos a congelar
• Embrulhe e feche os alimentos frescos a congelar em:
folhas de alumínio, película transparente, embalagens
impermeáveis de plástico, embalagens de polietileno com
tampas, desde que apropriados para alimentos a
congelar.
• Os alimentos devem ser frescos, maduros e da melhor
qualidade.
• A fruta e os legumes frescos devem ser congelados, tanto
quanto possível, logo após a colheita, para conservar
intactas as suas substâncias nutritivas, consistência, cor e
sabor.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis