Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Invriezen Van Levensmiddelen - Bauknecht GTE 220 A3+ Gebrauchsanweisung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für GTE 220 A3+:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Temperaturdisplayet (I) blinker og viser den tidligere
indstillede temperatur.
• Tryk på knappen (3) flere gange for at regulere den
indstillede temperatur til varmere værdier. For hvert
tryk på knappen ændres temperaturen med 1°C. Når
temperaturen reguleres, blinker den viste værdi på
temperaturdisplayet.
• Tryk på knappen (2) flere gange for at regulere den
indstillede temperatur til koldere værdier. For hvert
tryk på knappen ændres temperaturen med 1°C. Når
temperaturen reguleres, blinker den viste værdi på
temperaturdisplayet.
• Ca. 5 sekunder efter det sidste tryk på knappen bliver
temperaturen gemt i hukommelsen,
temperaturdisplayet (1) holder op med at blinke, og
det viser atter temperaturen i fryseren.
• Det er til enhver tid muligt at kontrollere, hvilken
temperatur produktet er indstillet til ved at trykke én
gang på en af reguleringsknapperne. Den indstillede
temperatur blinker i 5 sekunder, hvorefter
frysertemperaturen vises igen.
BEMÆRK: Den indstillede temperatur gemmes også
i tilfælde af strømafbrydelse.
Den tid, det tager for fryseren at komme ned på
den indstillede temperatur, kan variere afhængigt af
klimaforholdene og den valgte temperatur.
Variationer i temperaturen bliver vist med en vis
forsinkelse.
ØKO-funktion
Det anbefales at anvende ØKO-funktionen, når fryseren
kun fyldes delvist, dvs. under niveauet "e" anført på
opdeleren.
Apparatet indstilles til ØKO-funktionen således
• Tryk én gang på en af knapperne til regulering af
temperaturen (2; 3).
• Temperaturdisplayet (1) blinker og viser den tidligere
indstillede temperatur.
• Tryk på knappen (3) flere gange for at regulere
temperaturen til varmere værdier, indtil displayet viser
værdien EC.
BEMÆRK: Hvis funktionen til indfrysning af store
mængder aktiveres, når fryserens ØKO-funktion er
valgt, deaktiveres ØKO-funktionen automatisk i
hele indfrysningsperiodens varighed.
FUNKTIONEN 'GREEN INTELLIGENCE'
Funktionen Green Intelligence aktiveres automatisk i
følgende tilfælde:
Når låget åbnes
• Funktionen aktiveres, hver gang låget åbnes, og
temperaturen i apparatet ændres væsentligt.
Funktionen forbliver aktiv, til de optimale
opbevaringsbetingelser er genoprettet.
Når der indfryses madvarer
• Funktionen aktiveres, hver gang der indfryses madvarer,
og den forbliver aktiv, til de bedste betingelser for
indfrysning af madvarerne er opnået. På denne måde
sikres det rette forhold mellem indfrysningskvalitet og
energiforbrug..
BEMÆRK: Varigheden af funktionen Green Intelligence
beregnes på baggrund af mængden af madvarer, der skal
indfryses, mængden af allerede indfrosne varer i fryseren
samt den udvendige temperatur. Det er derfor helt
normalt, at væsentlige forskelle i ovenstående påvirker
fryserens funktion.
Låsning af betjeningspanel
• Denne funktion gør det muligt at undgå ændringer af
indstillinger, hvis der utilsigtet trykkes på knapperne.
• Hvis der trykkes på en knap, når funktionen er valgt,
starter den tilhørende funktion ikke.
• Låsning af betjeningspanelet foretages ved at trykke
samtidigt på knapperne (2) og (7) i ca. 3 sekunder, til
displayet ikke længere viser symbolet
, hvorefter
det igen viser den indstillede temperatur.
• Betjeningspanelet låses op på samme måde, som det
låses: Når symbolet
vises på displayet, er
betjeningspanelet låst op.
ALARMER
• Temperaturalarm
Signalerer, at frysertemperaturen er højere end -12°C.
Lydsignalet starter, og den røde kontrollampe (8)
blinker. Lydsignalet kan deaktiveres ved tryk på
knappen (7). Kontrollampen (8) fortsætter med at
blinke, indtil temperaturen er under -12°C.
Bemærk: I dette tilfælde aktiveres indikatoren Green
Intelligence automatisk, indtil der opnås en normal
opbevaringstemperatur.
• Alarm for strømafbrydelse
Signalerer, at frysertemperaturen er nået op på en
værdi, der er højere end -8°C på grund af en
strømafbrydelse.
Lydsignalet starter, den røde kontrollampe (8) blinker,
og temperaturdisplayet (I) blinker og viser den højeste
temperatur under strømafbrydelsen. Når der trykkes
på knappen (7), viser temperaturdisplayet atter den
aktuelle frysertemperatur.
Bemærk: I dette tilfælde aktiveres indikatoren Green
Intelligence automatisk.
• Føleralarm
Signalerer, at temperaturføleren ikke fungerer korrekt.
Lydsignalet starter, den røde kontrollampe (8) blinker,
og temperaturdisplayet viser "SF". Tilkald service.
BEMÆRK: Temperaturalarmen kan også gå i gang,
når der er anbragt friske madvarer i fryseren, eller
hvis låget står åbent i længere tid.
Dette har dog ingen indflydelse på opbevaringen af
allerede indfrosne varer.
En strømafbrydelse kan derimod føre til så stor en
temperaturstigning, at korrekt opbevaring af
madvarerne ikke kan garanteres.
Det anbefales i så tilfælde at kontrollere
madvarernes opbevaringstilstand.
handeling knippert de waarde op de indicator.
• Ongeveer 5 seconden nadat de knop voor het laatst is
ingedrukt wordt de ingestelde temperatuur opgeslagen in
het geheugen. De digitale indicator (1) stopt met
knipperen en geeft opnieuw de binnentemperatuur van
het apparaat weer.
• U kunt de ingestelde temperatuur op elk gewenst
moment controleren door op één van de
temperatuurregelingstoetsen te drukken. • De ingestelde
waarde knippert 5 seconden, waarna opnieuw de
binnentemperatuur van de vriezer wordt weergegeven.
OPMERKING: Als de stroom uitvalt, blijven de
instellingen bewaard. De tijd die de vriezer nodig
heeft om de ingestelde binnentemperatuur te
bereiken, kan variëren afhankelijk van de
klimatologische omstandigheden en de gekozen
instelling; in ieder geval worden de
temperatuurvariaties met enige vertraging
weergegeven.
ECO-instelling
De ENERGIEBESPARENDE instelling wordt aanbevolen
wanneer het apparaat slechts gedeeltelijk gevuld wordt,
onder het niveau van de "e" op de afscheider. Het product
instellen op de ENERGIEBESPARENDE modus:
• Druk eenmaal op één van de twee toetsen voor de
temperatuurregeling (2; 3).
• De digitale indicator (1) knippert en geeft de eerder
ingestelde temperatuur weer.
• Druk meerdere malen op toets (3) om de ingestelde
temperatuur op een hogere waarde in te stellen tot de
EC-waarde op de digitale indicator is bereikt.
OPMERKING: als u de vriesfunctie voor grote
hoeveelheden inschakelt wanneer het apparaat in de
ECO-modus werkt, wordt deze laatste functie
automatisch uitgeschakeld voor de gehele duur van de
functie.
"GREEN INTELLIGENCE" FUNCTIE
De functie Green Intelligence wordt in de volgende gevallen
automatisch ingeschakeld:
Openen van de deur
• De functie treedt in werking bij iedere opening van de
deur die de binnentemperatuur van het apparaat
aanzienlijk wijzigt, en blijft actief gedurende de tijd die
nodig is om automatisch de optimale
conserveringscondities te herstellen.
Plaatsen van in te vriezen levensmiddelen
• De functie treedt iedere keer dat er voedsel in het
apparaat wordt geplaatst in werking, en blijft actief
gedurende de tijd die nodig is om optimale
invriescondities te creëren, waarbij de juiste balans tussen
de kwaliteit van het invriezen en het energieverbruik
wordt gegarandeerd.
OPMERKING: de duur van de functie Green Intelligence
wordt niet alleen op basis van de hoeveelheid in te vriezen
levensmiddelen berekend, maar ook op basis van de
hoeveelheid levensmiddelen die reeds aanwezig is in de
vriezer, en van de buitentemperatuur. Daarom is het
normaal dat significante veranderingen hierin van invloed zijn
op het gedrag van het product.
Toetsenblokkering
• Met deze functie kunnen eventuele wijzigingen van de
instellingen, doordat er per ongeluk op de toetsen wordt
gedrukt, worden voorkomen.
• Als de functie eenmaal is ingeschakeld en op een toets
wordt gedrukt, wordt de bijbehorende functie niet
geactiveerd.
• Om de toetsenblokkering in te schakelen drukt u
ongeveer 3 seconden tegelijkertijd op de toetsen (2) en
(7), tot het display het symbool
weergeeft, waarna de
ingestelde temperatuur weer verschijnt.
• Om de toetsen weer te activeren volgt u dezelfde
werkwijze: als het symbool
van het display verdwijnt,
is de toetsenblokkering uitgeschakeld.
ALARMEN
• Temperatuuralarm
Geeft aan dat de binnentemperatuur hoger dan -12°C is.
Het geluidsalarm gaat af en het rode lampje (8) knippert.
Het geluidsalarm kan uitgeschakeld worden door op toets
(7) te drukken. Het indicatielampje (8) blijft knipperen
tot de temperatuur weer onder de -12°C is gedaald.
Opmerking: onder deze omstandigheden wordt het
indicatielampje Green Intelligence automatisch ingeschakeld
tot de normale conserveringsomstandigheden zijn hersteld.
• Alarm langdurige stroomstoring
Duidt aan dat de binnentemperatuur waarden boven de -
8°C heeft bereikt na een stroomstoring.
Het geluidsalarm gaat af, het rode lampje (8) knippert en
op de digitale indicator (I) knippert de hoogste bereikte
temperatuur tijdens de stroomstoring. Door op toets (7)
te drukken geeft de digitale indicator opnieuw de huidige
binnentemperatuur weer.
Opmerking: in deze omstandigheden wordt de indicator
Green Intelligence automatisch ingeschakeld.
• Sensoralarm
Signaleert een storing van de temperatuursensor.
Het geluidsalarm wordt ingeschakeld, het rode lampje (8)
knippert en de digitale indicator geeft "SF" weer. In dit
geval dient u zich tot de Klantenservice te wenden.
OPMERKING: het temperatuuralarm kan ook afgaan
nadat u verse levensmiddelen in het apparaat heeft
geplaatst, of nadat de deur wat langer open heeft
gestaan; dit heeft verder geen invloed op de perfecte
conservering van reeds ingevroren levensmiddelen.
Een stroomuitval kan echter leiden tot een gevaarlijke
situatie voor wat betreft de conservering; wij
adviseren u in dat geval de staat van conservering van
de levensmiddelen te controleren.

INVRIEZEN VAN LEVENSMIDDELEN

Voorbereiden van verse in te vriezen levensmiddelen
• Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen
in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic zakjes,
polyethyleen bakjes met deksel die geschikt zijn voor
levensmiddelen die ingevroren moeten worden.
• De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer
goede kwaliteit zijn.
• Verse groenten en fruit zo mogelijk direct na de oogst
invriezen, om de voedingsstoffen, de consistentie, de
kleur en de smaak te behouden.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Inhalte für Bauknecht GTE 220 A3+

Inhaltsverzeichnis