Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Limpieza Y Mantenimiento; Guía Para La Solución De Problemas - Bauknecht GTE 220 A3+ Gebrauchsanweisung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für GTE 220 A3+:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• No permitir que los niños jueguen con el aparato o
se escondan en él, ya que podrían quedarse
atrapados y morir asfixiados.
• La modificación o sustitución del cable de
alimentación debe ser efectuada por personal
cualificado o por el Servicio de Asistencia Técnica.
• No utilizar prolongadores ni adaptadores múltiples.
• Ha de ser posible desconectar la alimentación
eléctrica del aparato, desenchufando la clavija o
mediante un interruptor bipolar situado antes de la
toma.
• Comprobar que el voltaje que figura en la placa de
características corresponda con el de la vivienda.
• Aunque no sea tóxico, no ingerir el líquido que
contienen los acumuladores de frío (si el modelo los
incluye).
• Abrir la puerta del congelador lo menos posible.
• Este aparato es de tecnología "skin condenser": la
unidad condensadora está incorporada en las
paredes del congelador. Por eso, las paredes
laterales y frontales del producto pueden estar
calientes durante el funcionamiento. Dicho
fenómeno es totalmente normal y limita la
formación de condensado en condiciones
ambientales particularmente críticas (ver el
apartado "Guía para la localización de fallos").
DESCONGELACIÓN DEL APARATO
Se aconseja descongelar el aparato cuando la capa de hielo que
se forma sobre las paredes alcance un grosor de 5-6 mm.
• Desconectar el aparato de la red eléctrica.
• Retirar los alimentos del aparato y guardarlos en un lugar
muy fresco o en una bolsa térmica.
• Dejar abierta la puerta del aparato.
• Quitar el tapón interno del canal de desagüe (si el
modelo lo incluye) (Fig. 8).
• Quitar el tapón externo del canal de desagüe (si el modelo
lo incluye) y colocarlo como se indica en la figura 8.
• Como recipiente para el agua residual utilizar el
separador (si el modelo lo incluye) que se encuentra
dentro del aparato (D) como indica la figura 8. A falta de
separador, utilizar un recipiente bajo.
• La descongelación se puede acelerar utilizando una
espátula para favorecer la separación de la escarcha de
las paredes del aparato.
• Quitar la escarcha del fondo del aparato.
• No utilizar instrumentos metálicos puntiagudos o
afilados para quitar la escarcha, ya que el interior
del aparato podría dañarse irremediablemente.
• No utilizar productos abrasivos y no calentar la
cámara artificialmente.
• Secar el interior del aparato cuidadosamente.
• Terminada la descongelación, poner el tapón en su
alojamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Quitar el hielo que se ha formado en los bordes
superiores (consultar la Guía para la localización de
fallos).
• Después de la descongelación, limpiar el interior con una
esponja mojada con agua tibia y/o detergente neutro.
• Limpiar la rejilla de ventilación lateral (si el modelo la
incluye).
Antes de realizar operaciones de mantenimiento,
desconectar la clavija de la toma de corriente. No
utilizar pastas o estropajos abrasivos, quitamanchas
(por ejemplo, acetona, tricloroetileno) para limpiar el
aparato.
Para garantizar el funcionamiento óptimo del aparato
se recomienda realizar la limpieza y el mantenimiento
al menos una vez al año.
SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA DE LA LUZ DE LA
PUERTA (si el modelo la incluye)
• Desconecte el aparato de la red eléctrica.
• Quite la tapa de la bombilla siguiendo las indicaciones de
la figura en el orden indicado.
• Desenrosque la bombilla y sustitúyala por otra de igual
tensión y potencia.
• Vuelva a colocar la tapa de la bombilla y luego conecte el
aparato a la red eléctrica.
GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. El testigo rojo parpadea.
• ¿Se ha producido un corte de corriente?
• ¿Se ha realizado una descongelación?
• ¿Se han introducido alimentos recientemente?
• ¿La puerta del aparato está bien cerrada?
• ¿El aparato está colocado cerca de una fuente de
calor?
• ¿La rejilla de ventilación y el condensador están
limpios?
2. El aparato hace demasiado ruido.
• ¿El aparato está instalado en un plano perfectamente
horizontal?
• ¿El aparato está en contacto con otros muebles u
objetos que pueden causar vibraciones?
• ¿Se ha quitado el embalaje de la base del aparato?
Nota: Un leve ruido causado por la circulación del gas
refrigerante, incluso estando parado el compresor, debe
considerarse absolutamente normal.
3. La alarma acústica está activada.
• Consultar el capítulo "Guía para el funcionamiento",
apartado "ALARMAS".
4. La pantalla está apagada, la luz interior no se
enciende y el compresor no funciona (el aparato
está caliente).
• Fijarse si se ha producido un corte en el suministro
eléctrico.
• Fijarse si la clavija está conectada correctamente en la
toma de corriente.
• Una vez desconectado el aparato, comprobar que el
cable eléctrico está en perfectas condiciones.
5. La pantalla está apagada, la luz interior no se
enciende y el compresor funciona continuamente.
• Llamar al Servicio de Asistencia Técnica.
6. No se activa la función una vez pulsada la tecla
correspondiente.
• Comprobar que la función de bloqueo del teclado no
esté activada (ver el capítulo "BLOQUEO DEL
TECLADO").
7. El compresor funciona continuamente.
• ¿Se han introducido alimentos calientes?
• ¿La puerta del aparato ha estado abierta demasiado
tiempo?
• Är frysens dörr ordentligt stängd?
• Är frysdörrens tätningslist skadad eller deformerad? (Se
kapitlet "Installation")
• Har de 4 distansstyckena tagits bort? (Se kapitlet
"Installation")
9. Det bildas kondens på frysens ytterväggar.
• Det är normalt att det bildas kondens när speciella
klimatvillkor råder (t.ex. när luftfuktigheten är högre än
85 %) eller när frysen står i ett fuktigt rum med dålig
luftcirkulation. Det försämrar dock inte frysens
prestationer.
10. Frostlagret på frysens innerväggar är inte
jämntjockt.
• Detta är helt normalt.
MILJÖRÅD
1. Förpackning
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket
framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser
när förpackningen skall kasseras. Förpackningsmaterialet
(plastpåsar, delar i styrenplast, osv.) skall förvaras utom
räckhåll för barn. Det kan vara farligt.
2. Skrotning
Denna produkt är tillverkad av material som kan återvinnas.
Denna produkt är märkt enligt Europadirektiv 2002/96/EEG
beträffande kassering av elektriskt och elektroniskt
avfall.Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna
produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa
konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.
Symbolen
på produkten eller i medföljande
dokumentation visar att denna produkt inte får behandlas
som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en
lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning.
Klipp av elsladden innan apparaten skrotas så att apparaten
blir obrukbar. Avlägsna även dörrar och hyllplan så att barn
inte kan stängas in i apparaten.
Följ lokala bestämmelser om avfallshantering när apparaten
skall skrotas. Lämna in den till en återvinningscentral. Lämna
inte apparaten utan övervakning ens ett par dagar, eftersom
den kan vara farligt för barn.
För mer information om hantering, återvinning och
återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där
produkten inhandlades.
Information:
Denna apparat innehåller varken CFC. Kylsystemet
innehåller R134a (HFC) eller R600a (HC), se typskylten på
apparatens insida.
Apparater med isobutan (R600a):Isobutan är en naturgas
som är mycket miljövänlig, men också mycket lättantändlig.
Det är därför av största vikt att se till att kylsystemets
ledningar inte skadas.
Denna produkt kan innehålla fluorerade växthusgaser som
omfattas av Kyotoavtalet. Köldmediet befinner sig i ett
hermetiskt slutet system.
Köldmedium: R134a har en global uppvärmningspotential
(GWP) på 1 300.
EU-försäkran om överensstämmelse
• Denna apparat är avsedd för förvaring av livsmedel och
tillverkad i överensstämmelse med förordning (EG) nr.
1935/2004
• Denna apparat formges, tillverkas och marknadsförs i
överensstämmelse med:
- Säkerhetsföreskrifterna i lågspänningsdirektiv
2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG och dess
påföljande tillägg);
- skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.
Apparatens elektriska säkerhet kan endast garanteras när
apparaten är korrekt ansluten till ett verksamt
jordningssystem som överensstämmer med gällande
lagstiftning.
SERVICE
Innan du kontaktar Service:
1. Försök att åtgärda felet på egen hand.
2. Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har
åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickkontakten ur
eluttaget, låter apparaten stå och vila i en timme och gör
sedan om försöket.
3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar
du Service.
Uppge:
• Vilken typ av problem det rör sig om,
• Modell,
• Servicenumret (denna kod finns efter ordet SERVICE på
typskylten som finns på baksidan av apparaten),
• Fullständig adress,
• Telefon- och riktnummer.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis