Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

FRITEUSE
FRITTEUSE
MD 12814
GEBRUIKSAANWIJZING / MODE D'EMPLOI / BEDIENUNGSANLEITUNG
KLANTENSERVICE • SERVICE CLIENTS •
KUNDENSERVICE
02 200 61 98
www.medion.be
Art.: 5613
AA 07/22 C
27056134
AA 07/22 C
5613

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Medion Ambiano MD 12814

 • Seite 1 FRITEUSE FRITTEUSE MD 12814 KLANTENSERVICE • SERVICE CLIENTS • KUNDENSERVICE 02 200 61 98 www.medion.be Art.: 5613 AA 07/22 C GEBRUIKSAANWIJZING / MODE D‘EMPLOI / BEDIENUNGSANLEITUNG 27056134 AA 07/22 C 5613...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over deze gebruiksaanwijzing ............... 4 Betekenis van de symbolen ................4 Gebruiksdoel ....................6 Veiligheidsvoorschriften ................. 7 Informatie over acrylamide ................14 Inhoud van de levering .................15 Overzicht van het apparaat ................16 Voorkant ......................16 Achterkant ......................17 Bedieningspaneel ..................... 18 Vóór het eerste gebruik .................18 Geschikt frituurvet ..................19 Levensmiddelen voorbereiden ..............
 • Seite 3: Over Deze Gebruiksaanwijzing

  Over deze gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat. Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht.
 • Seite 4 Over deze gebruiksaanwijzing Neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht! Waarschuwing voor gevaar door een elektrische schok! Gevaar door hete oppervlakken! Opsommingsteken/informatie over gebeurtenissen die zich tijdens de • bediening kunnen voordoen − Instructie voor een uit te voeren handeling CE-markering Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool, voldoen aan de eisen van de EU-richtlijnen (zie het hoofdstuk 'EU-conformiteitsinformatie').
 • Seite 5: Gebruiksdoel

  Gebruiksdoel Gebruiksdoel De friteuse mag alleen voor het frituren van levensmiddelen, bijv. friet, kroketten, gevogelte etc. in huishoudelijke hoeveelheden worden gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ge- schikt voor gebruik zoals: • in keukens voor de medewerkers van winkels, kantoren en an- dere bedrijven;...
 • Seite 6: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN – LEES DEZE AANDACH- TIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATER GEBRUIK! WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel! Er bestaat gevaar voor letsel bij verkeerd gebruik. − Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder worden gebruikt, wanneer deze constant onder toezicht staan.
 • Seite 7 Veiligheidsvoorschriften GEVAAR! Gevaar voor letsel! Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie. − Bewaar al het gebruikte verpakkingsmateriaal (zakken, stuk- ken polystyreen enzovoort) buiten het bereik van kinderen. − Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. GEVAAR! Gevaar voor een elektrische schok! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die...
 • Seite 8 Veiligheidsvoorschriften − Als het netsnoer van het apparaat beschadigd raakt, moet dit door de fabrikant, de klantenservice van de fabrikant of ie- mand met vergelijkbare kwalifi caties worden vervangen om risico's te voorkomen. − Open nooit de behuizing en steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
 • Seite 9 Veiligheidsvoorschriften − Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden. Vermijd: • hoge luchtvochtigheid en vocht; • extreem hoge en lage temperaturen; • direct zonlicht; • open vuur. WAARSCHUWING! Explosiegevaar! Water werkt op hete vetten en oliën als een brandversneller en kan tot een explosie leiden.
 • Seite 10 Veiligheidsvoorschriften − Plaats het apparaat tijdens gebruik niet onder een hangkast of andere voorwerpen die de vrije afvoer van de damp naar boven kunnen belemmeren. − Dek het apparaat niet af. − Leg of zet geen voorwerpen op het apparaat. −...
 • Seite 11 Veiligheidsvoorschriften − Raak de hete frituurmand niet met de handen aan, maar ge- bruik de hiervoor bestemde greep. − Kookgerei moet in een stabiele positie met de handgrepen (in- dien aanwezig) worden opgesteld om het morsen van de hete vloeistof te vermijden. −...
 • Seite 12 Veiligheidsvoorschriften de ontwikkeling van het voor de gezondheid schadelijke acry- lamide te vermijden. LET OP! Mogelijke materiële schade! Bij een onjuist gebruik kan het apparaat beschadigd raken. − Het netsnoer mag niet worden geknikt of om het apparaat worden gewikkeld. Rol het snoer vóór gebruik helemaal af. Voorkom dat er knikken in het netsnoer komen en dat het snoer ergens klem zit.
 • Seite 13: Informatie Over Acrylamide

  Veiligheidsvoorschriften Informatie over acrylamide De beschikbare kennis van het wetenschappelijk onderzoek breidt zich permanent uit en kan bij de uitgave van deze gebruiksaanwijzing al veranderd zijn. Andere en vooral actuele informatie vindt u in de dagbladpers en andere media, zoals het internet.
 • Seite 14: Inhoud Van De Levering

  Inhoud van de levering Inhoud van de levering GEVAAR! Verstikkingsgevaar! Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie. − Houd de verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen. Controleer de volledigheid en onberispelijke staat van de levering en informeer ons binnen 14 dagen na aankoop wanneer de levering niet compleet of beschadigd is.
 • Seite 15: Overzicht Van Het Apparaat

  Overzicht van het apparaat Overzicht van het apparaat Voorkant T ime r/min Te mp/ OF F Bedieningspaneel Afneembaar apparaatdeksel Ontgrendelingstoets voor het apparaatdeksel Frituurvoorbeelden Temperatuurregelaar Pootjes Tijdschakelaar Ontgrendelingstoets voor het inklappen van de greep van de frituurmand Rood indicatielampje: apparaat in gebruik Groen indicatielampje: verwarmen Greep frituurmand...
 • Seite 16: Achterkant

  Overzicht van het apparaat Achterkant Kijkvenster Filtervak voor geur- en vetdampfi lter Vergrendeling voor fi ltervakklep Netsnoer met netstekker Behuizing Friteuse reservoir met MIN/MAX-vulniveaumarkering (niet weergegeven) Frituurmand...
 • Seite 17: Bedieningspaneel

  Vóór het eerste gebruik Bedieningspaneel Contacten Grendelnokken bedieningspaneel Verwarmingsstaven Herstartschakelaar (resetten na activeren van de oververhittingsbeveiliging) Vóór het eerste gebruik − Verwijder al het verpakkingsmateriaal en haal alle stickers en folie van het apparaat. − Plaats het apparaat op een hittebestendige, droge en vlakke ondergrond. −...
 • Seite 18: Geschikt Frituurvet

  Geschikt frituurvet Geschikt frituurvet Gebruik idealiter zuiver plantaardig vet, zoals bijv. kokos- of pindavet, dat hoge tem- peraturen verdraagt. Let evt. op de aanwijzingen op de verpakking. Olijf- en aard- notenolie met een laag gehalte aan onverzadigde vetzuren zijn alleen geschikt voor kort frituren.
 • Seite 19: Levensmiddelen Voorbereiden

  Levensmiddelen voorbereiden Bedorven frituurvet herkent u aan de volgende kenmerken: • Bruine verkleuring • Rookontwikkeling bij verhitting op 180 °C • Toenemende van het vet bij verhitting • Onaangename geur/smaak van het vet en de levensmiddelen. Levensmiddelen voorbereiden − Droog vochtige levensmiddelen zorgvuldig af. −...
 • Seite 20 Friteuse gebruiken De apparaatsokkel is niet hittebestendig. − Als u de friteuse onder de afzuigkap van uw fornuis wilt ge- bruiken, zorg er dan voor dat het fornuis is uitgeschakeld. VOORZICHTIG! Gevaar voor letsel! Er bestaat gevaar voor brandwonden door heet vet. −...
 • Seite 21: Frituurvet Erin Doen En Friteuse Bedienen

  Friteuse gebruiken Frituurvet erin doen en friteuse bedienen WAARSCHUWING! Brandgevaar! Gevaar voor letsel! − Gebruik het apparaat niet zonder toezicht! Schakel het appa- raat altijd uit als u de ruimte verlaat. Trek de stekker uit het stopcontact. De friteuse is uitgeschakeld: de tijdschakelaar (7) staat op OFF en de temperatuurregelaar (5) op MIN.
 • Seite 22: Bereiden Zonder Timer

  Frituren Het groene indicatielampje (10) geeft het opwarmen aan. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het groene indicatielampje uit. Tijdens het gebruik schakelt het groene indicatielampje meerdere keren in en uit omdat de temperatuur thermostatisch gecontroleerd wordt en behouden blijft. Is de bereidingstijd verstreken, dan weerklinkt een signaal en het verwarmen wordt beëindigd.
 • Seite 23 Frituren − Doe het frituurproduct in de frituurmand (18). − Zorg ervoor dat de frituurmand (18) niet te vol wordt gedaan, anders wordt er geen gelijkmatig bereidingsresultaat bereikt. − Open het apparaatdeksel (2) door op de ontgrendelingstoets (3) te drukken. Houd het deksel hierbij een beetje vast om het te snel openen en hierdoor het spatten of druppelen van condenswater of vet uit het apparaatdeksel (2) te vermijden.
 • Seite 24: Bereidingstabel

  Bereidingstabel Bereidingstabel De aangegeven tijden zijn richtwaarden. U kunt afhankelijk van de hoeveelheid fri- tuurproduct of uw eigen wensen een andere tijd aanhouden. − Neem bij kant-en-klaargerechten de aanwijzingen van de fabrikant voor de instelling van de temperatuur en bereidingstijd in acht. Frituurproduct Temperatuur Maximale vulling...
 • Seite 25: Beveiliging Tegen Oververhitting

  Beveiliging tegen oververhitting − Gooi bedorven vet of olie in een plastic zak met het huisvuil weg. Gooi het nog vloeibare vet in geen geval in het toilet of een afvoer. Het hard wordende vet kan de leidingen verstoppen. Beveiliging tegen oververhitting Als u het apparaat per ongeluk inschakelt zonder dat er zich olie of vet in bevindt, schakelt de oververhittingsbeveiliging het apparaat automatisch uit.
 • Seite 26: Reiniging En Onderhoud

  Reiniging en onderhoud Reiniging en onderhoud Telkens bij het vervangen van het vet moeten frituurreservoir (17), frituurmand (18) en apparaatdeksel (2) grondig worden gereinigd. Een regelmatige reiniging van de friteuse draagt bij tot een langere levensduur. GEVAAR! Gevaar voor een elektrische schok/kortsluiting door vocht Het apparaat mag niet worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof en niet onder stromend water worden gehou- den, omdat dit een elektrische schok tot gevolg kan hebben.
 • Seite 27 Reiniging en onderhoud − Gebruik voor het reinigen geen agressieve chemische schoon- maakmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen etc. Onderdeel Reinigingsinstructies apparaat Apparaatdeksel (2) − Haal het apparaatdeksel (2) eraf door het verticaal naar boven te trekken (zie afb. 4). − Reinig het apparaatdeksel (2) met een vochtige doek en evt.
 • Seite 28: Geur- En Vetdampfi Lter Vervangen

  Problemen oplossen Geur- en vetdampfi lter vervangen − Verwijder de fi ltervakklep van het fi ltervak (13). − Verwijder de verontreinigde fi lters en vervang deze na ongeveer 60 keer frituren door een nieuw geur- en vetdampfi lter. Plaats eerst het witte en vervolgens het zwarte fi...
 • Seite 29 Afvalverwerking Probleem Mogelijke oorzaak Problemen oplossen De gerechten zijn niet Het apparaat zit te vol. − Vul de frituurmand (18) met gaar. kleine stukken. Kleinere stukken worden gelijkmati- ger gaar. De bereidingstempera- − Stel de temperatuurrege- tuur is te laag. laar (5) op de gewenste temperatuur in.
 • Seite 30: Afvalverwerking

  Afvalverwerking Afvalverwerking VERPAKKING Het apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking. Verpak- kingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled. APPARAAT Gebruikte apparaten die zijn gemarkeerd met het hiernaast afgebeel- de symbool, mogen niet bij het gewone huishoudelijk afval worden gedeponeerd.
 • Seite 31: Eu-Conformiteitsinformatie

  EU-conformiteitsinformatie EU-conformiteitsinformatie Hierbij verklaart MEDION AG dat het product overeenkomt met de volgen- de Europese eisen: • EMC-richtlijn 2014/30/EU • Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU • Ecodesignrichtlijn 2009/125/EG • RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Service-informatie Wanneer uw apparaat niet zoals gewenst of verwacht functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice.
 • Seite 32: Colofon

  Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zon- der schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden. Het copyright berust bij de fi rma: MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Duitsland Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst...
 • Seite 33: Privacy Statement

  § 34 en § 35 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) (art. 23 AVG). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouden- de autoriteit (art. 77 AVG juncto § 19 BDSG). Voor MEDION AG is dat de functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen),...
 • Seite 34 Sommaire Sommaire Concernant la présente notice d’utilisation ..........36 Explication des symboles .................36 Utilisation conforme ..................38 Consignes de sécurité ................... 39 Informations relatives à l’acrylamide .............46 Contenu de la livraison ................. 47 Vue d’ensemble de l’appareil ............... 48 Face avant ......................48 Face arrière......................49 Panneau de commande ...................50 Avant la première utilisation ................
 • Seite 35: Concernant La Présente Notice D'utilisation

  Concernant la présente notice d’utilisation Concernant la présente notice d’utilisation Merci d’avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation. Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l’appareil en service. Tenez compte des avertissements fi gurant sur l’appareil et dans la notice d’utilisation.
 • Seite 36 Concernant la présente notice d’utilisation Tenez compte des remarques contenues dans la notice d’utilisation ! Risque d’électrocution ! Les surfaces brûlantes présentent un risque ! Énumération/Information sur des événements se produisant en cours • d’utilisation − Action à exécuter Marquage CE Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des di- rectives de l’Union européenne (voir chapitre « Information relative à...
 • Seite 37: Utilisation Conforme

  Utilisation conforme Utilisation conforme La friteuse ne doit être utilisée que pour faire frire des aliments, comme par exemple des frites, des croquettes, de la volaille, etc. dans des quantités ménagères. Cet appareil est destiné à un usage domestique. Il n’est pas conçu pour être utilisé : •...
 • Seite 38: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité Consignes de sécurité INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE ! AVERTISSEMENT ! Risque de blessure ! Toute utilisation incorrecte présente un risque de blessure. − Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
 • Seite 39 Consignes de sécurité DANGER ! Risque de blessure ! L’ingestion ou l’inhalation de petites pièces ou de fi lms présente un risque de suffocation. − Conservez tous les emballages utilisés (sachets, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants. − Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages. DANGER ! Risque d’électrocution ! Il existe un risque de choc électrique dû...
 • Seite 40 Consignes de sécurité − Ne modifi ez en aucun cas vous-même l’appareil et n’essayez pas d’ouvrir et/ou de réparer vous-même une quelconque partie de l’appareil. − Si le cordon d’alimentation de l’appareil est endommagé, il doit alors être remplacé par le fabricant, son SAV ou par une per- sonne qualifi...
 • Seite 41 Consignes de sécurité − N’exposez pas l’appareil à des conditions extrêmes. À éviter : • humidité de l’air élevée ou contact avec des liquides, • températures extrêmement hautes ou basses, • rayonnement direct du soleil, • fl amme nue. AVERTISSEMENT ! Risque d’explosion ! En contact avec la graisse et l’huile chaudes, l’eau agit comme un accélérateur de feu et peut provoquer une explosion.
 • Seite 42 Consignes de sécurité − Lorsque l’appareil fonctionne, ne le placez pas sous des élé- ments suspendus ou d’autres objets susceptibles d’entraver la libre évacuation de la vapeur vers le haut. − Ne recouvrez pas l’appareil. − Ne posez pas d’objets sur l’appareil. −...
 • Seite 43 Consignes de sécurité − Ne placez pas votre tête directement au-dessus de l’appareil et évitez tout contact avec cette vapeur. − Ne touchez pas manuellement le panier à friture chaud ; utili- sez la poignée prévue. − Les appareils de cuisson doivent être placés dans une position stable avec les poignées (si disponibles) pour éviter tout débor- dement de l’huile chaude.
 • Seite 44 Consignes de sécurité − Ne laissez pas les aliments trop brunir lors de la cuisson. Faites frire des pommes de terre fraîches ou d’autres aliments riches en hydrates de carbone tels que les produits à base de céréales à une température maximale de 180 °C afi n de prévenir la for- mation d’acrylamide nocif pour la santé.
 • Seite 45: Informations Relatives À L'acrylamide

  Consignes de sécurité − Si les aliments que vous faites frire sont congelés et que la fri- teuse déborde, débranchez immédiatement la fi che d’alimen- tation et retirez le panier de l’huile/de la graisse. Informations relatives à l’acrylamide Les connaissances issues de la recherche scientifi que progressent en permanence et elles ont peut-être déjà...
 • Seite 46: Contenu De La Livraison

  Contenu de la livraison Contenu de la livraison DANGER ! Risque de suffocation ! L’ingestion ou l’inhalation de petites pièces ou de fi lms présente un risque de suffocation. − Conservez le fi lm d’emballage hors de portée des enfants. Veuillez vérifi er que tous les éléments sont présents et nous informer dans un délai de 14 jours à...
 • Seite 47: Vue D'ensemble De L'appareil

  Vue d’ensemble de l’appareil Vue d’ensemble de l’appareil Face avant T ime r/min Te mp/ OF F Panneau de commande Couvercle amovible de l’appareil Touche de déverrouillage du couvercle de l’appareil Exemples de fritures possibles Thermostat Pieds Régulateur du temps de cuisson Touche de déverrouillage pour replier la poignée du panier à...
 • Seite 48: Face Arrière

  Vue d’ensemble de l’appareil Face arrière Vitre Compartiment du fi ltre à odeurs et à vapeur de graisse Encoche du clapet du compartiment du fi ltre Cordon d’alimentation avec fi che Boîtier Bac de friture avec repères MIN/MAX pour le remplissage (non représentés) Panier à...
 • Seite 49: Panneau De Commande

  Avant la première utilisation Panneau de commande Contacts Ergots de montage du panneau de commande Résistances Bouton de réinitialisation (après déclenchement de la protection contre la surchauffe) Avant la première utilisation − Retirez tous les emballages, autocollants et fi lms de l’appareil. −...
 • Seite 50: Graisse De Friture Adaptée

  Graisse de friture adaptée − Mettez en place le couvercle de l’appareil (2) avec le hublot (12), si celui-ci n’était pas encore monté. La friteuse est maintenant opérationnelle. Graisse de friture adaptée Privilégiez les huiles végétales pures, comme par exemple la graisse de coco ou d’arachide, qui supportent bien les températures élevées.
 • Seite 51: Préparation Des Aliments

  Préparation des aliments • Préparation de viande/poisson ou de beignets au fromage blanc : changement recommandé après chaque utilisation. − N’utilisez jamais de graisse de friture gâtée, et ne la mélangez pas avec de la graisse fraîche. − Ne mélangez pas différents types de graisses. La graisse de friture gâtée présente les caractéristiques suivantes : •...
 • Seite 52: Utilisation De La Friteuse

  Utilisation de la friteuse Utilisation de la friteuse AVERTISSEMENT ! Risque d’incendie ! L’huile/la graisse usagée et encrassée peut s’enfl ammer aux tem- pératures de fritures habituelles. − Changez régulièrement l’huile/la graisse. − En cas d’incendie, débranchez immédiatement la fi che d’ali- mentation et étouffez les fl...
 • Seite 53: Remplissage Et Utilisation De La Graisse De Friture Et De La Friteuse

  Utilisation de la friteuse Remplissage et utilisation de la graisse de friture et de la friteuse AVERTISSEMENT ! Risque d’incendie ! Risque de blessure ! − Ne laissez pas l’appareil fonctionner sans surveillance ! Étei- gnez toujours l’appareil lorsque vous quittez la pièce dans la- quelle il est installé.
 • Seite 54: Cuisson Sans Minuterie

  Utilisation de la friteuse − Réglez la température souhaitée en tournant le thermostat dans le sens horaire sur la température souhaitée (190 °C max). Le voyant de fonctionnement vert (10) indique que le processus de chauffe est en cours. Dès que la température réglée est atteinte, le voyant de fonctionnement vert s’éteint. Pendant le fonctionnement, le voyant de fonctionnement vert s’allume et s’éteint plusieurs fois car la température est contrôlée par thermostat et qu’elle doit être maintenue.
 • Seite 55: Friture D'aliments

  Friture d’aliments Friture d’aliments ATTENTION ! Risque de blessure ! Pendant le fonctionnement, de la vapeur chaude peut sortir par les fentes d’évaporation de l’appareil. De la vapeur chaude et potentiellement des éclaboussures de graisse se dégagent à l’ou- verture du couvercle. −...
 • Seite 56: Tableau De Cuisson

  Tableau de cuisson − sortez le panier à friture (18) de la friteuse. Secouez le panier à friture avec pré- caution ou accrochez-le quelques instants sur le bord du bac de friture afi n de laisser écouler l’excédent de graisse/d’huile. −...
 • Seite 57: Après Utilisation

  Après utilisation Après utilisation − Débranchez la fi che d’alimentation (15) de la prise de courant. − Retirez le panier à friture (18). − Laissez l’appareil et la graisse entièrement refroidir. − Si nécessaire, retirez la graisse ou l’huile pour nettoyer l’appareil : •...
 • Seite 58: Nettoyage Et Entretien

  Nettoyage et entretien − Nettoyez l’appareil comme décrit au paragraphe « Nettoyage et entretien » en page 59 − Rangez l’appareil dans un endroit sec. Nettoyage et entretien À chaque changement de graisse, il faut nettoyer minutieusement le bac de friture (17), le panier à friture (18) et le couvercle de l’appareil (2). Un nettoyage régulier de la friteuse contribue à...
 • Seite 59 Nettoyage et entretien AVIS ! Endommagement possible de l’appareil ! − Le panneau de commande et les résistances, ainsi que la plaque de base avec les connecteurs pour le panneau de commande et le cordon d’alimentation ne doivent pas être nettoyés à l’eau. Utilisez simplement un chiffon légèrement humide avec un peu de produit vaisselle pour nettoyer les élé- ments de commande.
 • Seite 60: Changement Du Fi Ltre À Odeurs Et À Vapeur De Graisse

  Dépannage Pièce de l’appareil Consignes de nettoyage Bac de friture (17) − Videz entièrement le bac de friture (17). − Essuyez le bac de friture (17) avec un torchon de cuisine absorbant. − Si nécessaire, nettoyez le bac de friture (17) avec une lavette humide et un peu de produit vaisselle doux, puis séchez-le soigneusement.
 • Seite 61 Dépannage Problème Cause possible Dépannage L’appareil ne fonc- La fi che d’alimentation − Branchez l’appareil sur tionne pas. (15) n’est pas bran- une prise de courant chée sur une prise de réglementaire. courant. L’interrupteur de sécuri- − Vérifi ez la position de l’inter- té...
 • Seite 62: Recyclage

  Recyclage Recyclage EMBALLAGE L’appareil est placé dans un emballage afi n de le protéger contre tout dommage pen- dant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés de manière écologique en étant soumis à un recyclage approprié. APPAREIL Il est interdit d’éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.
 • Seite 63: Information Relative À La Conformité Ue

  Information relative à la conformité UE Information relative à la conformité UE L’entreprise MEDION AG déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences européennes suivantes : • Directive relative à la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE • Directive basse tension 2014/35/UE •...
 • Seite 64: Mentions Légales

  La présente notice d’utilisation est protégée par les droits d’auteur. Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme est interdite sans l’autorisation préalable écrite du fabricant. L’entreprise suivante possède les droits d’auteur : MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Allemagne Veuillez noter que l’adresse ci-dessus n’est pas celle du service des retours.
 • Seite 65: Déclaration De Confi Dentialité

  (art. 77 GDPR en relation avec le § 19 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG)). En cas de recours auprès de MEDION AG, adressez-vous au responsable de la protection des données et de la liberté d’in- formation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf,...
 • Seite 66 Inhalt Inhalt Zu dieser Bedienungsanleitung ..............68 Zeichenerklärung....................68 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..............70 Sicherheitshinweise ..................71 Informationen zu Acrylamid ................78 Lieferumfang ....................79 Geräteübersicht ..................... 80 Vorderseite ......................80 Rückseite ......................81 Bedienpanel ......................82 Vor dem ersten Gebrauch ................82 Geeignetes Frittierfett ...................
 • Seite 67: Zu Dieser Bedienungsanleitung

  Zu dieser Bedienungsanleitung Zu dieser Bedienungsanleitung Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wün- schen Ihnen viel Freude mit dem Gerät. Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerk- sam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
 • Seite 68 Zu dieser Bedienungsanleitung Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusam- menbau oder zum Betrieb. Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag! Gefahr durch heiße Oberfl ächen! Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der • Bedienung −...
 • Seite 69: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bestimmungsgemäßer Gebrauch Die Fritteuse darf nur zum Frittieren von Lebensmitteln, z. B. Pom- mes Frites, Kroketten, Gefl ügel etc. in haushaltsüblichen Mengen verwendet werden. Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt verwendet zu werden. Es ist nicht für Anwendungen geeignet wie beispielsweise: •...
 • Seite 70: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN! WARNUNG! Verletzungsgefahr! Es besteht Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch. − Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter von 0 und 8 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn Sie ständig beaufsichtigt werden.
 • Seite 71 Sicherheitshinweise GEFAHR! Verletzungsgefahr! Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. − Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Beutel, Polystyrol- stücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern. − Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen lassen. GEFAHR! Stromschlaggefahr! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromfüh- rende Teile.
 • Seite 72 Sicherheitshinweise − Auf keinen Fall selbstständig Veränderungen am Gerät vorneh- men oder versuchen, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren. − Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifi zierte Person ersetzt werden, um Gefähr- dungen zu vermeiden.
 • Seite 73 Sicherheitshinweise − Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind: • hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe, • extrem hohe oder tiefe Temperaturen, • direkte Sonneneinstrahlung, • offenes Feuer. WARNUNG! Explosionsgefahr! Wasser wirkt auf heiße Fette und Öle wie ein Brandbeschleuniger und kann zu einer Explosion führen.
 • Seite 74 Sicherheitshinweise − Stellen Sie das Gerät im Betrieb nicht unter Hängeschränke oder andere Gegenstände, die den freien Abzugs des Dampfs nach oben behindern könnten. − Decken Sie das Gerät nicht ab. − Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab. −...
 • Seite 75 Sicherheitshinweise − Berühren Sie den heißen Frittierkorb nicht mit den Händen, sondern benutzen Sie den dafür vorgesehenen Griff. − Kochgeräte sollten in einer stabilen Lage mit den Handgriffen (sofern vorhanden) aufgestellt werden, um das Verschütten der heißen Flüssigkeit zu vermeiden. −...
 • Seite 76 Sicherheitshinweise wie Getreideprodukte bei einer Temperatur von maximal 180 °C, um die Entwicklung vom gesundheitsschädlichen Ac- rylamid zu vermeiden. HINWEIS! Mögliche Materialschäden! Das Gerät kann bei unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden. − Das Netzkabel sollten nicht geknickt oder um das Gerät gewi- ckelt werden.
 • Seite 77: Informationen Zu Acrylamid

  Sicherheitshinweise Informationen zu Acrylamid Der Kenntnisstand der wissenschaftlichen Forschung erweitert sich ständig und kann sich bei Drucklegung dieser Bedienungsanleitung bereits geändert haben. Weitere und vor allem aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte der Tagespresse und an- deren Medien wie z. B. dem Internet. Was ist Acrylamid Acrylamid ist ein Ausgangsstoff für die Kunststoffherstellung.
 • Seite 78: Lieferumfang

  Lieferumfang Lieferumfang GEFAHR! Erstickungsgefahr! Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. − Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern. Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung und be- nachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett oder beschädigt ist.
 • Seite 79: Geräteübersicht

  Geräteübersicht Geräteübersicht Vorderseite T ime r/min Te mp/ OF F Bedienpanel Abnehmbarer Gerätedeckel Entriegelungtaste für den Gerätedeckel Frittierbeispiele Temperaturregler Standfüße Garzeitregler Entriegelungstaste zum Einklappen des Frittierkorb-Griffs Rote Betriebsleuchte: Gerät in Betrieb Grüne Betriebsleuchte: Heizvorgang Frittierkorb-Griff...
 • Seite 80: Rückseite

  Geräteübersicht Rückseite Sichtfenster Filterfach für Geruchs- und Fettdunstfi lter Arretierung für Filterfachklappe Netzkabel mit Netzstecker Gehäuse Frittierbehälter mit M I N / M A X -Füllstandsmarkierung (nicht dargestellt) Frittierkorb...
 • Seite 81: Bedienpanel

  Vor dem ersten Gebrauch Bedienpanel Kontakte Rastnasen Bedienpanel Heizstäbe Restart-Schalter (Zurücksetzen nach Auslösen des Überhitzungsschutzes) Vor dem ersten Gebrauch − Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Aufkleber und Folien vom Gerät. − Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige, trockene und ebene Oberfl äche. −...
 • Seite 82: Geeignetes Frittierfett

  Geeignetes Frittierfett Geeignetes Frittierfett Verwenden Sie idealerweise reine Pfl anzenfette, wie z. B. Kokos- oder Erdnussfett, das hohe Temperaturen verträgt. Achten Sie ggf. auf Verpackungshinweise. Oliven- oder Erdnussöl mit einem niedrigen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren sind nur für ein kurzes Frittieren geeignet. Pfl...
 • Seite 83: Lebensmittel Vorbereiten

  Lebensmittel vorbereiten − Verwenden Sie kein verdorbenes Frittierfett, mischen Sie es nicht mit frischem Frittierfett. − Mischen Sie keine unterschiedlichen Fettsorten. Verdorbenes Frittierfett erkennen Sie an den folgenden Merkmalen: • Braunfärbung • Rauchentwicklung bei Erhitzung von 180 °C • Zunehmende Zähigkeit des Fettes bei Erhitzung •...
 • Seite 84: Fritteuse Verwenden

  Fritteuse verwenden Fritteuse verwenden WARNUNG! Brandgefahr! Altes und verschmutztes Öl/Fett kann sich bereits bei den üblichen Frittiertemperaturen selbst entzünden. − Erneuern Sie das Öl/Fett regelmäßig. − Ziehen Sie im Brandfall sofort den Netzstecker und ersticken Sie die Flamme mit dem Gerätedeckel oder einer Decke. Niemals mit Wasser löschen! Der Gerätesockel ist nicht hitzebeständig.
 • Seite 85: Frittierfett Einfüllen Und Fritteuse Bedienen

  Fritteuse verwenden Frittierfett einfüllen und Fritteuse bedienen WARNUNG! Brandgefahr! Verletzungsgefahr! − Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt! Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Die Fritteuse ist ausgeschaltet: Der Garzeitregler (7) steht auf Position OFF und der Temperaturregler (5) auf M I N .
 • Seite 86: Garen Ohne Timer

  Frittieren − Stellen Sie durch Drehen des Temperaturreglers im Uhrzeigersinn die gewünschte Temperatur ein (bis max. 190 °C). Die grüne Betriebsleuchte (10) zeigt den Heizvorgang an. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die grüne Betriebsleuchte. Während des Betriebs schaltet sich die grüne Betriebsleuchte mehrmals ein und aus, da die Temperatur thermostatisch kontrolliert und beibehal- ten wird.
 • Seite 87 Frittieren − Geben Sie das Frittiergut in den Frittierkorb (18). − Achten Sie darauf, den Frittierkorb (18) nicht zu überladen, ansonsten wird kein gleichmäßiges Garergebnis erzielt. − Öffnen Sie den Gerätedeckel (2), indem Sie auf die Entriegelungstaste (3) drücken. Halten Sie ihn dabei leicht fest, um ein zu schnelles Öffnen und somit ein Spritzen oder Tropfen von Kondenswasser oder Fett aus dem Gerätedeckel (2) zu vermeiden.
 • Seite 88: Gartabelle

  Gartabelle Gartabelle Die angegebenen Zeiten sind lediglich Richtwerte. Sie können sie je nach Menge des Frittierguts oder Ihren eigenen Wünschen variieren. − Beachten Sie bei Fertiggerichten die Herstellerangaben zur Temperatur- und Garzeiteinstellung. Frittiergut Temperatur Maximal befüllung Frittierzeit Shrimps 150 °C 400 g 3-5 Minuten Champignons 150 °C...
 • Seite 89: Überhitzungsschutz

  Überhitzungsschutz − Entsorgen Sie verdorbenes Fett oder Öl in einem Plastikbeutel über den Haus- müll. Schütten Sie das noch fl üssige Fett auf keinen Fall in die Toilette bzw. einen Ausguss. Das erhärtende Fett kann die Rohrleitungen verstopfen. Überhitzungsschutz Falls Sie das Gerät versehentlich einschalten, ohne dass sich Öl oder Fett darin befi n- det, schaltet der Überhitzungschutz das Gerät automatisch aus.
 • Seite 90 Reinigung und Pfl ege − Falls das Gerät doch in Flüssigkeit gefallen sein sollte, fassen Sie diese unter keinen Umständen an. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker! − Reinigen Sie das Gerät nur bei gezogenem Netzstecker. VORSICHT! Verletzungsgefahr durch Verbrennung! Das Gerät und das Zubehör werden sehr heiß. Öl oder Fett benötigt sehr viel Zeit, um abzukühlen.
 • Seite 91 Reinigung und Pfl ege Geräteteil Reinigungshinweise Gerätedeckel (2) − Nehmen Sie den Gerätedeckel (2) ab, indem Sie diesen senkrecht nach oben ziehen (siehe Abb. 4). − Reinigen Sie den Gerätedeckel (2) mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas mildem Spülmittel und trocknen Sie ihn danach gut ab.
 • Seite 92: Geruchs- Und Fettdunstfi Lter Austauschen

  Fehlerbehebung Geruchs- und Fettdunstfi lter austauschen − Entfernen Sie die Filterfachklappe vom Filterfach (13). − Entfernen Sie die verbrauchten Filter und ersetzen Sie sie nach etwa 60 Frittier- vorgängen durch einen neuen Geruchs- und Fettdunstfi lter. Setzen Sie zunächst den weißen und anschließend den schwarzen Filter ein. −...
 • Seite 93: Entsorgung

  Entsorgung Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Die Speisen sind nicht Die Füllmenge ist zu − Befüllen Sie den Frittierkorb gar. hoch. (18) mit kleinen Stücken. Kleinere Stücke garen gleichmäßiger. Die Gartemperatur ist zu − Stellen Sie den Temperatur- niedrig. regler (5) auf die benötigte Temperatur ein.
 • Seite 94: Technische Daten

  Technische Daten GERÄT Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dür- fen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebens- dauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zu- geführt und die Belastung der Umwelt vermieden.
 • Seite 95: Eu-Konformitätsinformation

  EU-Konformitätsinformation EU-Konformitätsinformation Hiermit erklärt die MEDION AG, dass das Produkt mit den folgenden euro- päischen Anforderungen übereinstimmt: • EMV-Richtlinie 2014/30/EU • Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU • Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG • RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Serviceinformationen Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice.
 • Seite 96: Impressum

  Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten. Das Copyright liegt bei der Firma: MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Deutschland Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kon-...
 • Seite 97: Datenschutzerklärung

  Datenschutzerklärung Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen als Ver- antwortliche Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen;...
 • Seite 98 Toute utilisation ne außerhalb der het auteursrecht zonder respectant pas les engen Grenzen des toestemming van Medion dispositions de la Urheberrechtes ist ohne AG is niet toegestaan en législation sur le droit Zustimmung der Medion strafbaar.

Diese Anleitung auch für:

5613

Inhaltsverzeichnis