Herunterladen Diese Seite drucken

Garancijski List - Parkside PDSS 13 D4 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-zubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Pooblaščeni serviser:
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1
74167 Neckarsulm
NEMČIJA
Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60
1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co.
KG, Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm,
Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem
roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno
deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnje-
nih spodaj navedenih pogojih odpravili more-
bitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v
materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji
izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike
Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od da-
tuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je
razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu
servisu oziroma se informirati o nadaljnjih po-
stopkih na zgoraj navedeni telefonski številki.
Svetujemo vam, da pred tem natančno prebe-
rete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu pre-
dložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in
dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
Prodajalec:
Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda
20 SI

Garancijski list

6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni
servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah-
tevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka
morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki
so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve
sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz
te garancije, če se ni držal priloženih navodil
za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek
kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po
preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz
garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije
se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garan-
cijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda-
jalca za napake na blagu.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDSS 13 D4

  Verwandte Inhalte für Parkside PDSS 13 D4

Diese Anleitung auch für:

Ian 327365_1904