Herunterladen Diese Seite drucken

Legenda Použitých Piktogramov; Úvod; Používanie V Súlade S Určeným Účelom; Popis Častí - Parkside PDSS 13 D4 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-zubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Legenda použitých piktogramov
Prečítajte si návod na obsluhu!
Noste ochranu sluchu.
Noste ochranné rukavice.
Súprava pneumatického
príslušenstva PDSS 13 D4
Úvod
Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového
výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko
kvalitný produkt. Pred prvým uvedením
do prevádzky sa oboznámte s výrobkom. Za týmto
účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na
obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte
iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach
používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom
mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte
k nemu aj všetky podklady.
Používanie v súlade
s určeným účelom
Pneumatická hustilka pneumatík slúži na plnenie pne-
umatík bicyklov, lôpt, nafukovacích matracov, nafu-
kovacích člnov atď. Pneumatická vyfukovacia pištoľ je
vhodná na čistenie a prefukovanie predmetov, ktoré
sú ťažko prístupné. Výrobok používajte iba v súlade
s popisom a v uvedených oblastiach používania.
Výrobok je určený iba na súkromné používanie a nie
pre komerčné účely. Akékoľvek použitie, ktoré sa
odlišuje od používania v súlade s určením, je zaká-
zané a potenciálne nebezpečné. Škody vzniknuté
nedodržiavaním návodu alebo nesprávnym použí-
vaním nie sú zahrnuté v garančnom nároku a nespa-
dajú do oblasti ručenia výrobcu.
Noste ochranu očí.
Noste ochrannú protiprachovú
masku.
Obal a výrobok ekologicky zlikvidujte!
b
a
Popis častí
Bezprostredne po vybalení vždy skontrolujte úplnosť
dodávky ako aj bezchybný stav výrobku. Výrobok
nepoužívajte, ak je defektný.
Manometer
1
Pneumatický merač tlaku pneumatík
2
Odvzdušňovací ventil
3
Nástrčná vsuvka
4
Hadica s ventilovou zástrčkou rovnou
5
Páčka spúšte
6
Pneumatická vyfukovacia pištoľ
7
Predlžovacia tryska
8
Príslušenstvo:
Nástavec pre
,
9
14
15
Ihla pre nafukovanie lôpt
10
Univerzálny adaptér pre ventily s vnútorným
11
Ø cca. 9 mm
Univerzálny adaptér pre ventily s vnútorným
12
Ø cca. 6 mm
Ventilový adaptér napr. pre ventily bicyklových
13
pneumatík
Univerzálny adaptér pre ventily s vnútorným
14
Ø cca. 8 mm
Adaptér pre skrutkové ventily napr. kúpacie člny
15
Adaptér pre odvzdušňovacie ventily
16
Technické údaje
Pracovný tlak:
max. 8 bar
Kvalita stlačeného
vzduchu:
vyčistený, bez oleja a
kondenzátu
,
16
SK
27

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDSS 13 D4

Diese Anleitung auch für:

Ian 327365_1904