Herunterladen Diese Seite drucken

Preklad Originálneho Konformitného Prehlásenia; Záruka; Postup V Prípade Poškodenia V Záruke; Servis - Parkside PDSS 13 D4 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-zubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Preklad originálneho
konformitného prehlásenia
My, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74167 Neckarsulm, NEMECKO, prehlasujeme vo
výlučnej zodpovednosti, že výrobok: Súprava
pneumatického príslušenstva, model č.: HG04394,
verzia: 10 / 2019, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlá-
senie, je v súlade so smernicou 2006/42/ES.
Použitá harmonizovaná norma:
EN1953:2013
AfPS GS 2014:01PAK
Sériové číslo: IAN 327365_1904
Tobias Koenig
Vedúci oddelenia
Neckarsulm, 13.06.2019
Kompletné konformitné vyhlásenie nájdete na stránke:
www.owim.com
Záruka
Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych
akostných smerníc a pred dodaním svedomito testo-
vaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám pri-
náležia zákonné práva voči predajcovi produktu.
Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou
zárukou obmedzené.
Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od
dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátu-
mom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny
pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako
dôkaz o kúpe.
Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto
výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná
chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo
30 SK
vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká,
ak bol produkt poškodený, neodborne používaný
alebo neodborne udržiavaný.
Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu
a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti
produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebo-
vaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebo-
vateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia
na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumuláto-
rových batériach alebo častiach, ktoré sú zhotovené
zo skla.
Postup v prípade
poškodenia v záruke
Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požia-
davky dodržte prosím nasledujúce pokyny:
Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný
doklad a číslo výrobku (napr. IAN 123456_7890)
ako dôkaz o kúpe.
Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre,
na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo
ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.
Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky,
najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte ná-
sledne uvedené servisné oddelenie.
Produkt označený ako defektný potom môžete s
priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok)
a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa
vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú ad-
resu servisného pracoviska.

Servis

Servis Slovensko
Tel.:
0850 232001
E-pošta: owim@lidl.sk

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDSS 13 D4

Diese Anleitung auch für:

Ian 327365_1904