Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita SG150 Originalbetriebsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SG150:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

BG
CS
DA
DE
EN
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IT
LT
MAKITA
SG150 / SG181
Makita Corporation
LV
MK
NL
NO
PT
RO
RU
SK
SL
SQ
SR
SV
UA

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita SG150

 • Seite 1 MAKITA SG150 / SG181 Makita Corporation...
 • Seite 5 MAKITA...
 • Seite 6 Î Î Î...
 • Seite 8 • • • • • • • • • • •...
 • Seite 9 • • • • • • PP • • •...
 • Seite 10 • • • • • • • • • • • • • •...
 • Seite 11 • • • • • • • • 0$.,7$ • • • • PP •...
 • Seite 12 • • • Ä ³ • • 0$.,7$ • 0$.,7$ 0$.,7$ • 0$.,7$ 0$.,7$...
 • Seite 13 6* SG181 Î...
 • Seite 14 0DNLWD • Î...
 • Seite 15 Î...
 • Seite 16 Î Î...
 • Seite 17 Î Î Î...
 • Seite 18 Î Î...
 • Seite 19 7LUiå Obsah O tomto návodu k obsluze %H]SHþQRVWQt SRN\Q\ MAKITA Technická charakteristika 3 HG ]DKiMHQtP SUiFH Provoz a obsluha ýLãW Qt ÒGUåED 0DQLSXODFH V GLDPDQWRYêPL NRWRXþL SUR H]iQt ]D VXFKD Likvidace...
 • Seite 20 O tomto návodu k obsluze POZOR POZOR Î 2GND]\ QD REUi]N\ 832=251 1Ë 832=251 1Ë ' OHåLWp LQIRUPDFH %H]SHþQRVWQt SRN\Q\ 3 HþW WH VL QiYRG 9$529È1Ë 7HQWR QiYRG N REVOX]H P MWH YåG\ XORåHQê X ]D t]HQt 9ãHFKQD EH]SHþQRVWQt XSR]RUQ Qt D SRN\Q\ -H QXWQp SRXåtYDW VFKYiOHQRX GRE H XVFKRYHMWH L GR EXGRXFQD RFKUDQQRX PDVNX V ILOWUHP...
 • Seite 21 c) =DEUD WH QHFKW QpPX VSXãW Qt S tVWURMH %H]SHþQRVW ] KOHGLVND HOHNWULN\ 3 HG ]DSRMHQtP HOHNWULFNpKR Qi DGt GR VtW D QHER N EDWHULL S HG VSXãW QtP a) =iVWUþND HOHNWULFNpKR Qi DGt PXVt RGSRYtGDW QHER S HQiãHQtP HOHNWULFNpKR Qi DGt VH ]iVXYFH =iVWUþND VH Y åiGQpP S tSDG S HVY GþWH åH MH Y\StQDþ...
 • Seite 22 e) (OHNWULFNi Qi DGt SHþOLY XGUåXMWH %H]SHþQRVWQt SRN\Q\ VSHFLILFNp =NRQWUROXMWH ]GD EH] SUREOpP IXQJXMt SUR VWURM SRK\EOLYp þiVWL VWURMH D ]GD QHGUKQRX GiOH ]GD QHMVRX GtO\ ]ORPHQp QHER SRãNR]HQp 3RåDGDYN\ QD REVOXKX FRå E\ P OR QHJDWLYQt GRSDG QD IXQJRYiQt HOHNWULFNpKR Qi DGt 3RãNR]HQp GtO\ QHFKHMWH •...
 • Seite 23 %H]SHþQRVW RVRE • 3RXåtYHMWH RVREQt RFKUDQQp SURVW HGN\ D SRXåtYHMWH MH Y ]iYLVORVWL QD SUDFRYQt VLWXDFL %H]SHþQRVW ] KOHGLVND HOHNWULN\ .RPSOHWQt RFKUDQD REOLþHMH RFKUDQD Rþt QHER RFKUDQQp EUêOH • 3 HG NDåGêP SRXåLWtP ]NRQWUROXMWH S LOED D VSHFLiOQt ]iVW UD HOHNWULFNp Qi DGt S tSRMQp YHGHQt D ]iVWUþN\ ]GD QHMVRX SRãNR]HQp •...
 • Seite 24 • • (OHNWULFNp Qi DGt YåG\ GUåWH ]D L]RORYDQp 9êP QX YORåQpKR QiVWURMH SURYiG MWH UXNRMHWL SRNXG SURYiGtWH SUiFL S L NWHUp SHþOLY D SRX]H QHSRãNR]HQêP PRQWiåQtP E\ VH HOHNWULFNp Qi DGt PRKOR GRVWDW GR Qi DGtP NWHUp MH N WRPX XUþHQR 3 HG NRQWDNWX VH VNU\W YHGHQêPL HOHNWULFNêPL YêP QRX YORåQpKR QiVWURMH Y\WiKQ WH YRGLþL QHER V YODVWQtP Vt RYêP NDEHOHP...
 • Seite 25 • • 1D NU\W PRWRUX UXNRMHWL S HYRGRYN\ D 1HVWDYWH VH GR REODVWL NDP MH HOHNWULFNp RFKUDQQê NU\W VH QHVPt S LãURXERYDW QHER Qi DGt S L ]S WQpP Ui]X Y\PUãW Qp QêWRYDW åiGQp GDOãt ãWtWN\ QHER SRGREQp GtO\ NWHUp QHSRFKi]HMt RG VSROHþQRVWL 0$.,7$ •...
 • Seite 26 6HUYLV ~GUåED RSUDYD 9\VY WOLYN\ N SLNWRJUDP P QD GLDPDQWRYp IUp]H • 3 L SiGX QHER QDPRþHQt QHFKHMWH HOHNWULFNp Qi DGt ]NRQWURORYDW 3 tVWURM W tG\ RFKUDQ\ ,, • 2SUDY\ D ~GUåEX VPt SURYiG W SRX]H DXWRUL]RYDQp GtOQ\ VSROHþQRVWL 0$.,7$ •...
 • Seite 27: Technická Charakteristika

  Technická charakteristika Technická data 7\S GLDPDQWRYp IUp]\ 6* SG181 1RVWH RFKUDQX VOXFKX 9$529È1Ë Î...
 • Seite 28 (6 SURKOiãHQt R VKRG 'tO\ VWURMH D RYOiGDFt SUYN\ 0DNLWD WtPWR SURKODãXMH åH QiVOHGXMtFt VWURM RGSRYtGi YãHP S tVOXãQêP SRåDGDYN P QiVOHGXMtFtFK HYURSVNêFK VP UQLF 3RXåLWt Y VRXODGX V XUþHQtP • 'RGUåXMWH S HGSLV\ SODWQp YH YDãt ]HPL SUR PDWHULiO\ NWHUp PDMt EêW ]SUDFRYiQ\ 9$529È1Ë...
 • Seite 29: Provoz A Obsluha

  3 HG ]DKiMHQtP SUiFH Provoz a obsluha 0RQWiå S tS YêP QD GLDPDQWR- YêFK NRWRXþ QD H]iQt ]D VXFKD 0RQWiå D YêP QD GLDPDQWRYêFK NRWRXþ SUR H]iQt ]D VXFKD 9$529È1Ë Î 832=251 1Ë 832=251 1Ë...
 • Seite 30 =DSQXWt GLDPDQWRYp IUp]\ D IUp]RYiQt 832=251 1Ë 9$529È1Ë POZOR Î Î 1DVWDYHQt KORXEN\ H]X 3 LSRMHQt RGViYiQt SUDFKX 1(%(=3(ýË Î 832=251 1Ë...
 • Seite 31 ýLãW Qt 832=251 1Ë 1(%(=3(ýË Î 8NRQþHQt IUp]RYiQt 1(%(=3(ýË ÒGUåED Î 1(%(=3(ýË Î POZOR Î 832=251 1Ë...
 • Seite 32 Manipulace s diamantovými NRWRXþL SUR H]iQt ]D VXFKD Náprava Náprava rovný 1HEH]SHþt ]UDQ Qt Likvidace...
 • Seite 33: Inhaltsverzeichnis

  Kolofon Indhold Om denne betjeningsvejledning Sikkerhedshenvisninger MAKITA Tekniske egenskaber Før arbejdet påbegyndes Drift og betjening Rengøring Vedligeholdelse Håndtering af diamant- tørskæreskiver Bortskaffelse...
 • Seite 34: Om Denne Betjeningsvejledning

  Om denne FORSIGTIG betjeningsvejledning FORSIGTIG Î Henvisninger vedrørende illustrationer HENVISNING HENVISNING Vigtige oplysninger Sikkerhedshenvisninger Læs betjeningsvejledningen ADVARSEL Gem alle sikkerhedshenvisninger og Opbevar altid denne betjeningsvejledning ved anvisninger til senere brug. apparatet. Der skal der bæres en godkendt mund- / næsefiltermaske! Arbejdspladssikkerhed Anvendte symboler i a) Hold arbejdsområdet rent og godt belyst.
 • Seite 35: Elektrisk Sikkerhed

  c) Undgå, at elektroværktøjet går i gang af Elektrisk sikkerhed sig selv. Kontroller, at elektroværktøjet er slukket, før det sluttes til strømforsyningen a) Elektroværktøjets tilslutningsstik skal eller batteriet, tages op eller bæres. passe i kontakten. Der må ikke foretages ændringer på stikket på nogen måde. Brug ikke adapterstik sammen med beskyttelsesjordet elektroværktøj.
 • Seite 36: Maskinspecifikke Sikkerhedsanvisninger

  e) Vedligehold elektroværktøjet omhyggeligt. Maskinspecifikke Kontroller, at bevægelige dele fungerer sikkerhedsanvisninger upåklageligt og ikke sidder fast, og at dele ikke er knækket eller beskadiget, 2.6.1 Krav til betjeningspersonalet så maskinens funktion begrænses. Få beskadigede dele repareret, før apparatet • Personer på under 16 år må ikke bruge bruges.
 • Seite 37 2.6.4 Personsikkerhed • Brug personlige værnemidler og anvend alt efter arbejdssituation: fuldmaske, øjenværn eller sikkerhedsbriller, sikkerhedshjelm 2.6.3 Elektrisk sikkerhed og specialforklæde • Kontroller før hver brug elektroværktøj, tilslutningsledning og stik for beskadigelser. Høreværn • Kontroller netspændingen! Strømkildens netspænding skal stemme overens med oplysningerne på...
 • Seite 38: Farer Ved Anvendelse Og Behandling Af Elektroværktøjet

  • • Hold kun fast i maskinen på de isolerede Udfør skift af påmonteret værktøj gribeflader, når du udfører arbejde, hvor det omhyggeligt og kun med dertil beregnet, påmonterede værktøj kan komme i kontakt fejlfrit monteringsværktøj. Tag netstikket med skjulte elledninger eller maskinens ud af stikkontakten før skift af påmonteret netkabel.
 • Seite 39 • • Yderligere skilte eller andre dele, der ikke Hold hænderne borte fra roterende er MAKITA-specifikke, må ikke skrues eller påmonteret værktøj. nittes på motorhuset, grebet, gearenheden eller beskyttelseshuset. • Hold kroppen borte fra det område, hvor elektroværktøjet bevæges ved tilbageslag.
 • Seite 40: Forklaring På Piktogrammerne På Diamantfræseren

  MAKITA. Bortskaf gammelt udstyr miljørigtigt • Brug ved behov altid kun originale MAKITA- reservedele og originalt MAKITA-tilbehør. • Der skal udføres regelmæssig service af MAKITA eller af et service- og Brug høreværn!
 • Seite 41: Tekniske Egenskaber

  Tekniske egenskaber Tekniske data Diamantfræsertype SG150 SG181 Brug høreværn! ADVARSEL Î...
 • Seite 42: Ef-Overensstemmelseserklæring

  EF-overensstemmelseserklæring Maskin- og betjeningsdele Makita erklærer hermed, at den følgende maskine: opfylder alle gældende bestemmelser i de følgende europæiske direktiver: Tilsigtet anvendelse • Overhold de nationale gældende forskrifter for de materialer, der bearbejdes. ADVARSEL Maskinens egenskaber lige Î...
 • Seite 43: Før Arbejdet Påbegyndes

  Før arbejdet påbegyndes Drift og betjening Montering og udskiftning af diamant-tørskæreskiver Montering og udskiftning af diamant-tør- skæreskiver ved: ADVARSEL Î HENVISNING HENVISNING...
 • Seite 44: Start Af Diamantfræseren Og Fræsning

  Start af diamantfræseren og HENVISNING fræsning ADVARSEL Î FORSIGTIG Indstilling af skæredybde Î Tilslutning af støvudsugningen FARE HENVISNING Î...
 • Seite 45: Afslutning Af Fræsningen

  Rengøring HENVISNING FARE Î Afslutning af fræsningen FARE Vedligeholdelse Î FARE Î FORSIGTIG Î HENVISNING...
 • Seite 46: Håndtering Af Diamant- Tørskæreskiver

  Håndtering af diamant- tørskæreskiver Afhjælpning Afhjælpning lige Risiko for tilskadekomst! Bortskaffelse...
 • Seite 47 Impressum Inhalt Über diese Bedienungs anleitung Sicherheitshinweise ä ü ü MAKITA ü ü ü ü ä ä ü äß ä ä ä ä Technische Merkmale ä ä äß Vor Beginn der Arbeit Ä Betrieb und Bedienung ß ä ä ä...
 • Seite 48: In Der Bedienungsanleitung Verwendete Symbole

  Über diese Bedienungs- VORSICHT anleitung VORSICHT w ä ä ö ü ä ä ß Î ä ä ä Abbildungsverweise HINWEIS HINWEIS Wichtige Informationen Sicherheitshinweise Bedienungsanleitung lesen ä WARNUNG ä ä Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung im- ö mer bei dem Gerät auf. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und An- Es muss eine zugelassene Mund-Nase- weisungen für die Zukunft auf.
 • Seite 49: Elektrische Sicherheit

  b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung Elektrische Sicherheit und immer eine Schutzbrille. a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Ver- wenden Sie keine Adapterstecker gemein- sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu- c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe- gen.
 • Seite 50: Maschinenspezifische Sicherheitshinweise

  c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose Maschinenspezifische und / oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Sicherheitshinweise Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehör- teile wechseln oder das Gerät weglegen. 2.6.1 Anforderungen an das Bedien- personal d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge • Personen unter 16 Jahre dürfen die Maschi- außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 • Seite 51 • • Stäube von Materialien wie bleihaltigem An- Infolge von äußeren elektromagnetischen strich, einigen Holzarten, Mineralien und Me- Störungen (z. B. Netzspannungsschwankun- tallen können gesundheitsschädlich sein gen, elektrostatische Entladungen) kann das und zu allergischen Reaktionen, Atemweg- Elektrowerkzeug automatisch abschalten. serkrankungen und / oder Krebs führen. •...
 • Seite 52 • • Achten Sie bei anderen Personen auf siche- Diamant-Trockenschnittscheiben dürfen nur ren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, für die empfohlenen Einsatzmöglichkeiten der den Arbeitsbereich betritt, muss persön- verwendet werden. Z. B.: Schleifen Sie nie liche Schutzausrüstung tragen. mit der Seitenfläche einer Diamant-Trocken- schnittscheibe.
 • Seite 53 • Zusätzliche Schilder oder sonstige, nicht • Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich MAKITA-spezifische Teile dürfen nicht am drehender Einsatzwerkzeuge. Motor-, Griff-, Getriebe- und Schutzgehäuse angeschraubt oder angenietet werden. • Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in den das Elektrowerkzeug bei einem Rück-...
 • Seite 54: Erklärung Der Piktogramme Auf Der Diamantfräse

  Nach Sturz oder Nässeeinwirkung das Elekt- rowerkzeug überprüfen lassen. Schutzausrüstung tragen! Bedienungsanleitung lesen! • Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer durch MAKITA autorisierten Fach- ä werkstatt ausgeführt werden. • Es ist sicherzustellen, dass bei Bedarf nur MAKITA Ersatzteile und Original MAKITA Zu- behör verwendet werden.
 • Seite 55: Technische Merkmale

  Technische Merkmale Technische Daten Diamantfräsentyp SG150 SG181 ä ä Gehörschutz tragen! ü ä WARNUNG ö ü ä Î Z ä ü ä ä ß ä ä ä ü ä ü ü ö ü ä ü ä ä ä ü...
 • Seite 56: Eg-Konformitätserklärung

  EG-Konformitätserklärung Maschinen- und Bedienteile Makita erklärt hiermit, dass die f olgende Maschine: ä ü allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Europäischen Richtlinien entspricht: Ü ü Bestimmungsgemäßer Ge- brauch ü ä ü äß ö ü ü ü • Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Vor- schriften für die zu bearbeitenden Materia-...
 • Seite 57: Vor Beginn Der Arbeit

  wä äß Vor Beginn der Arbeit ä ä wä Montage und Wechsel der Diamant-Tro- ckenschnittscheiben bei: ü ü ä wü ß WARNUNG ä ä Î ä ö ü ä ü HINWEIS ü HINWEIS ü ü ü Betrieb und Bedienung ü Diamant-Trockenschnittschei- ü...
 • Seite 58: Diamantfräse Einschalten Und Fräsen

  Diamantfräse einschalten und HINWEIS fräsen ä ä ü ü ä WARNUNG ü ä ß ü ä ö Î ä ö ü ä ä VORSICHT ö ü Ü ö w ü Schnitttiefe einstellen ä ß Î ü ö ö ä ü Staubabsaugung anschließen ü...
 • Seite 59: Reinigung

  Reinigung HINWEIS GEFAHR ä Ü ü ü wä ä Î ä Fräsvorgang beenden ä GEFAHR Wartung ü ä ä ä ö Î GEFAHR ä ä ä ä Î ä ä ß ü ö VORSICHT ü ü Î ö HINWEIS ö ä...
 • Seite 60: Entsorgung

  Umgang mit Diamant- Trockenschnittscheiben äß ß Abhilfe ä ö Abhilfe ä ü ö ü ö ß Ü äß ü ä ü ü geraden äß Verletzungsgefahr! ä ü ü ö Entsorgung ü ä äß...
 • Seite 61 Imprint Contents About this instruction manual Safety Notes MAKITA Technical Characteristics Before Starting Work Operation and Control Cleaning Maintenance Handling diamond dry-cutting discs Disposal...
 • Seite 62: About This Instruction Manual

  About this instruction CAUTION manual CAUTION Î Figure references NOTE NOTE Important information Read the instruction manual Always keep this instruction manual together with the equipment. An approved half-mask with filter must be worn! Symbols used in the instruction manual DANGER DANGER Î...
 • Seite 63: Safety Notes

  e) When operating a power tool outdoors, use Safety Notes an extension cord suitable for outdoor use. General Power Tool Safety Warnings f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device WARNING (RCD) protected supply.
 • Seite 64: Cut-Off Machine Safety Warnings

  Power tool use and care Safety Instructions for abrasive cutting-off operations a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. 2.6.1 Cut-off machine safety warnings a) The guard provided with the tool must be securely attached to the power tool and b) Do not use the power tool if the switch does positioned for maximum safety, so the least...
 • Seite 65: Kickback And Related Warnings

  i) Wear personal protective equipment. 2.6.2 Kickback and related warnings Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. j) Keep bystanders a safe distance away from work area.
 • Seite 66: Additional Safety Warnings

  g) When wheel is binding or when interrupting Additional safety warnings a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless 2.7.1 Operating personnel until the wheel comes to a complete stop. requirements Never attempt to remove the wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise •...
 • Seite 67: Safety Of People

  2.7.3 Electrical safety Non-slip safety footwear • Before each use, check the power tool, connection cable and plug for damage. Dust mask, half-face filter mask or face mask respirator • Note the mains voltage! The power source voltage must match the details given on the rating plate of the power tool.
 • Seite 68: Explanation Of The Pictograms On The Diamond Channel Cutter

  • Ensure that, where necessary, only Wear protective equipment! MAKITA spare parts and original MAKITA accessories are used. Read the instruction manual! • Regular servicing by MAKITA or a servicing and repair firm authorised by MAKITA is a specified requirement.
 • Seite 69: Technical Characteristics

  Technical Characteristics Technical specifications Diamond channel cutter type SG150 SG181 Wear hearing protection! WARNING Î...
 • Seite 70: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity Machine parts and controls Makita declares that the following Machine(s): Conforms to the following European Directives: Intended use • Observe the relevant regulations in your country for the materials to be machined. WARNING Machine characteristics Î...
 • Seite 71: Before Starting Work

  Before Starting Work Operation and Control Fit or replace diamond dry- cutting discs Fitting and changing the diamond dry- cutting discs for: WARNING Î NOTE NOTE...
 • Seite 72: Switch On The Diamond Cutter And Cut

  Switch on the diamond cutter NOTE and cut WARNING Î CAUTION Adjust cutting depth Î Connect dust extractor NOTE DANGER Î...
 • Seite 73: Finish Cutting Process

  Cleaning NOTE DANGER Î Finish cutting process DANGER Maintenance DANGER Î Î CAUTION Î NOTE...
 • Seite 74: Handling Diamond Dry-Cutting Discs

  Handling diamond dry- cutting discs ’ Remedy Remedy straight Risk of injury! Disposal...
 • Seite 75 Sobre estas instrucciones de manejo ó ó í Indicaciones de seguridad í ó ó ó á ó ó ñ á í áq MAKITA ó ó ñ ó ó ó ó í í í Características técnicas ó í áq áq á...
 • Seite 76: Sobre Estas Instrucciones De Manejo

  Sobre estas instrucciones de PRECAUCIÓN manejo PRECAUCIÓN ó ó í ñ Î áq Referencia de ilustraciones NOTA á í q í NOTA ó ó ú Información importante Indicaciones de seguridad Leer las instrucciones de manejo ADVERTENCIA á ó í Conserve siempre las presentes instrucciones Conserve todas las indicaciones de seguridad e de uso junto al dispositivo.
 • Seite 77: Seguridad Eléctrica

  b) Lleve puesto equipo de protección personal y Seguridad eléctrica gafas protectoras en todo momento. a) El conector de conexión de la herramienta eléctrica debe adaptarse a la caja de enchufe. El enchufe no se puede modificar en modo alguno. No emplee ningún enchufe adaptador junto con herramientas eléctricas protegidas por puesta a tierra.
 • Seite 78 c) Antes de realizar ajustes, sustituir accesorios 2.6.2 Seguridad del lugar de trabajo o retirar el dispositivo, extraiga el conector de la caja de enchufe y / o retire la batería. • Antes de ranurar paredes portantes consulte al especialista en cálculos estáticos, arquitectos o la dirección de obra d) Mantenga las herramientas eléctricas sin correspondiente.
 • Seite 79 2.6.3 Seguridad eléctrica 2.6.4 Seguridad de las personas • • Antes de cada uso, compruebe los posibles Lleve equipamiento personal de protección y desperfectos de la herramienta eléctrica, el empléela según la situación de trabajo: cable de conexión y el enchufe. Protección completa de rostro, protección ocular o gafas de protección, casco de protección y...
 • Seite 80 • • Sujete el aparato solo por las superficies de Realice con cuidado el cambio de la manejo aisladas cuando ejecute trabajos herramienta insertable y solo con en los que la herramienta insertable pueda herramientas adecuadas de montaje que encontrarse con conductos eléctricos estén en perfecto estado.
 • Seite 81 • No se deben atornillar ni remachar letreros adicionales u otras piezas que no sean • específicas de MAKITA en la carcasa No acerque las manos a la herramienta del motor, empuñaduras, carcasa de la insertable giratoria. transmisión y de protección.
 • Seite 82 MAKITA. Utilice protectores auditivos. ¡ ú á • Está prescrito un mantenimiento regular por parte de MAKITA o el servicio de ¡Llevar equipamiento de protección! mantenimiento y reparación MAKITA. ¡Leer las instrucciones de manejo! áq á ó í...
 • Seite 83: Características Técnicas

  Características técnicas Datos técnicos Modelo de fresa de diamante SG150 SG181 ó ó á áx áq ó ó í í ó ó ú ú ó ó x ó Utilice protectores auditivos. ó ó ADVERTENCIA ó ó í ó ó Î...
 • Seite 84: Declaración De Conformidad Ce

  Declaración de conformidad CE Componentes de la máquina y elementos de control Makita declara por este medio, que la siguiente máquina: ó cumple con todas las disposiciones correspondientes de las siguientes x ó Directivas Europeas: ó ó ó ó ñ...
 • Seite 85: Antes De Comenzar Los Trabajos

  Antes de comenzar los Operación y manejo trabajos Montaje y sustitución de los discos de diamante para corte en seco á á ó ó á í ó í ó áq x ó Montaje y sustitución de los discos de ó corte en seco de diamante en: á...
 • Seite 86 NOTA x ó á ñ ó á í ó x ó NOTA Conectar la fresa de diamante y fresar ADVERTENCIA ñ áq Î á ó ñ ó á PRECAUCIÓN Ajuste de profundidades de corte á Î ó Conexión de la aspiración de ó...
 • Seite 87 ñ PRECAUCIÓN ó ¡ PELIGRO Î ó Î NOTA í ú ó á NOTA á ó ó á Finalización del proceso de fresado PELIGRO ó Î ó...
 • Seite 88: Limpieza

  Limpieza Manipulación con discos de corte en seco de diamante PELIGRO ú Î á ó áq á Solución áq ó á ó ó Mantenimiento Solución ó á ó PELIGRO í ó ó í Î ó áq ó á í ó ñ...
 • Seite 89 Teave käesoleva kasutusjuhendi õ kohta ü Ohutusjuhised öö ä öö õ ä ü ü õ õ õ õ öö ä ää öö MAKITA õ ä õ õ öö ä ä öö ää ä Tehnilised tunnused õ ä Ü õ ä ä õ...
 • Seite 90: Töökoha Ohutus

  Teave käesoleva ETTEVAATUST kasutusjuhendi kohta ETTEVAATUST õ ä õ õ õ ä õ ä õ Î õ ä Viited joonistele ä ü SUUNIS ä SUUNIS Oluline teave ä Ohutusjuhised Kasutusjuhendi lugemine õ õ ö ä HOIATUS ä ä ä õ õ...
 • Seite 91: Inimeste Ohutus

  c) Vältige soovimatut kasutuselevõttu. Elektriohutus Veenduge, et elektritööriist on välja lülitatud, enne kui selle toitevõrku ja / või akuga a) Elektritööriista ühenduspistik peab ühendate, üles tõstate või teisaldate. pistikupessa sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage adapterpistikuid kaitsemaandusega elektritööriistadega. d) Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist seadistustööriistad ja b) Vältige kehalist kontakti maandatud...
 • Seite 92 e) Hooldage elektritööriistu hoolikalt. Masinaspetsiifilised Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad ohutusjuhised häireteta ega pole kinni kiilunud, ega mõni osa pole murdunud või nii kahjustatud, 2.6.1 Nõuded seadmega töötavale et piirab elektritööriista tööd. Laske personalile kahjustatud osad enne seadme kasutamist ära parandada. •...
 • Seite 93 • • Pliid sisaldava värvi, mõnede puiduliikide, Väliste elektromagnetiliste häirete (nt mineraalide ja metallide tolm võib olla võrgupinge kõikumiste, elektrostaatiliste tervist kahjustav ning põhjustada allergilisi laengute) tõttu võib elektritööriist reaktsioone, hingamisteede haigusi ja / või automaatselt välja lülituda. vähki. • Ärge kasutage tööotsakuid, mis vajavad vedelaid jahutusaineid.
 • Seite 94 • • Jälgige, et teised inimesed hoiduksid teie Vahetage tööotsakut hoolikalt ja ainult tööpiirkonnast ohutusse kaugusesse. selleks ette nähtud, laitmatus töökorras Igaüks, kes siseneb tööpiirkonda, peab paigaldustööriistaga. Enne tööotsaku kandma isikukaitsevarustust. vahetamist tõmmake toitepistik välja. • Kasutage alati kahjustusteta ja valitud •...
 • Seite 95 • • Lisasilte või muid, mitte MAKITA spetsiifilisi Hoidke oma keha eemal piirkonnast, kuhu osi ei tohi mootori-, käepideme-, ülekande- elektritööriist võib tagasilöögi korral liikuda. ega kaitsekorpuse külge kruvida ega neetida. • Töötage eriti ettevaatlikult nurkade, teravate • Vältige asjatut müra.
 • Seite 96 Remondi- ja hooldustöid võib lasta teha õ ainult MAKITA volitatud eritöökojas. õ • Tuleb tagada, et vajaduse tekkimisel Vanade seadmete keskkonnasäästlik kasutatakse ainult MAKITA varuosi ja utiliseerimine MAKITA originaaltarvikuid. öö ää • Garantiinõuete eelduseks on regulaarne hooldus MAKITA juures või MAKITA õ...
 • Seite 97: Tehnilised Andmed

  Tehnilised tunnused Tehnilised andmed Teemantfreesi tüüp SG150 SG181 öö õ öö ä õõ ü õ öö õõ õ õ õõ ä ä öö ü Kandke kuulmiskaitsmeid! ü ää õõ ä õ ää õõ ä õ ää õõ HOIATUS ää õõ...
 • Seite 98: Sihtotstarbeline Kasutamine

  EÜ vastavusdeklaratsioon Masinaosad ja juhtseadised Makita kinnitab käesolevaga,et järgmine ü Ä masin: ä öö üü ä ü vastab järgmiste Euroopa direktiivide öö kõikidele määrustele: Ü õ õ ä öö ä öö Sihtotstarbeline kasutamine ä Ü ä õ ü õ üü...
 • Seite 99: Enne Töö Alustamist

  Enne töö alustamist Töötamine ja kasutamine Teemant-kuivlõikeketaste öö paigaldamine ja vahetamine ä ä ä õ ä õ õ ä ü ü õ õ õ õ ä ü üü õ õ Teemant-kuivlõikeketaste paigaldamine ja ü vahetamine mudelitel Ü ä õ ä õ...
 • Seite 100 Teemantfreesi sisselülitamine ja SUUNIS freesimine õ õ ä ä õ ü ü öö öö HOIATUS ü õ ü õ õ õ õ ü öö õ öö õ õ ä õ ü ä Î öö õ ä ü öö ETTEVAATUST õ õ...
 • Seite 101 Puhastamine SUUNIS õ õ õ ü ä õ õ öö õ ä õ ä õ ö ü Î ä õ ä öö Freesimise lõpetamine õ ä ä ää öö Hooldus õ õ ää õ õ Î õ õ ä öö õ...
 • Seite 102 Teemant-kuivlõikeketaste käsitsemine õ õ ä Abinõu öö õ õ õ õ ü ä õ õ Abinõu öö õ õ õ õ ä õ õ öö õ õ õ õ ä õ õ sirge õ õ õ ü õ vigastusoht! ä öö...
 • Seite 103 ä ä ä ä ä ä ä ä ö ä ä ö ö ö ä ö MAKITA ä ä ä ö ö ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ö ä ö ä ö ää ä ä ö ä...
 • Seite 104: Tärkeää Tietoa

  Tietoja tästä käyttöoppaasta VARO ä ä ä ö ä ää ä ä VARO ä öä ä ä ä ä ä ä ö ö ä ä ä ää Î Kuvien viittaukset ä ä ä ö ää ä ä ä ä ä HUOMAUTUS Tärkeää...
 • Seite 105: Sähkötyökalun Käyttö Ja Käsittely

  c) Vältä tahatonta käyttöönottoa. Varmista, että Sähköturvallisuus sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen virtalähteeseen ja / tai liität a) Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen on oltava siihen akun, otat laitteen käteen tai kannat pistorasian kannalta sopiva. Pistokkeeseen sitä. ei saa tehdä mitään muutoksia. Älä käytä...
 • Seite 106: Konekohtaiset Turvaohjeet

  e) Huolla sähkötyökaluja varoen. Tarkista, että Konekohtaiset turvaohjeet sähkötyökalun kaikki liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja juuttumatta ja onko siinä 2.6.1 Laitetta käyttäville henkilöille toimintaa heikentäviä rikkoutuneita tai asetetut vaatimukset vaurioituneita osia. Korjauta vialliset osat ennen laitteen käyttöä. • Alle 16-vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää konetta.
 • Seite 107 • • Materiaalipölyt, kuten lyijypitoinen maali, Sähkötyökalu saattaa sammua eräät puulajit, mineraalit ja metallit voivat automaattisesti ulkoisten olla terveydelle haitallisia ja aiheuttaa sähkömagneettisten häiriöiden allergisia reaktioita, hengitysteiden (esim. verkkojännitteen vaihteluiden, sairauksia ja / tai syövän. sähköstaattisten purkausten) vuoksi. • Älä käytä nestemäistä jäähdytysainetta edellyttäviä...
 • Seite 108 • • Varmista, että muut henkilöt ovat turvallisen Timanttikuivaleikkauslaikkoja saa käyttää etäisyyden päässä työalueeltasi. Jokaisen vain suositeltujen käyttömahdollisuuksien työalueelle astuvan täytyy käyttää mukaisesti. Esim.: Älä koskaan käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. hiontaan timanttikuivaleikkauslaikan sivupintaa. • Pidä laitteesta kiinni töiden aikana vain eristetyistä kahvapinnoista, kun •...
 • Seite 109 • Älä koskaan laita kättä pyörivien • käyttötyökalujen läheisyyteen. Ylimääräisiä kilpiä tai muita ei-MAKITA- tyypillisiä osia ei saa ruuvata tai niitata • kiinni moottorin tai kahvojen runkoon eikä Vältä asettumasta alueelle, jolle vaihteiston kuoreen tai suojukseen.
 • Seite 110 ä ä saa suorittaa korjaus- ja huoltotöitä. Käytä kuulosuojaimia! • On varmistettava, että ainoastaan ää ä ä ä ö ö MAKITA-varaosia ja alkuperäisiä MAKITA- ö ä ä ä ä lisävarusteita käytetään niitä tarvittaessa. Käytä suojavarusteita! Lue käyttöohje! • Säännöllinen MAKITAlla tai MAKITAn ä...
 • Seite 111: Tekniset Ominaisuudet

  Tekniset ominaisuudet Tekniset tiedot Timanttijyrsintyyppi SG150 SG181 ä ö ä ä ä ä ä Ää ää ää ä ä ä ä ää ö ä ä Käytä kuulosuojaimia! ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö VAROITUS ä ä...
 • Seite 112: Määräystenmukainen Käyttö

  Kone- ja ohjainosat vaatimustenmukaisuusvakuutus ÄÄ Makita ilmoittaa, että seuraava kone: ö ä ä on kaikkien seuraavien asiaankuuluvien ö EU-direktiivien määräysten mukainen: ä ö Määräystenmukainen käyttö ä ä ä ö ä ä ää ä ää ä ä ää ä ä ä...
 • Seite 113: Timanttikuivaleikkauslaikkojen Asennus Ja / Tai Vaihto

  ä ä ää ö Ennen töiden aloittamista ö Timanttikuivaleikkauslaikkojen asennus ja ä ä vaihtaminen malleissa: ä ö ä ä ä ä ö ä ö ä ä ä ä ää ä ä ä ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä...
 • Seite 114: Pölynimurin Liittäminen

  Timanttijyrsimen VAROITUS käynnistäminen ja käyttö ä ä ä ä ä ä ää ä ö ä ä ä ö ä ää ä ö ä ä ä Î ä ä ää ä ö ä ä ä ää ä ö ä ä ä ä...
 • Seite 115 Puhdistus HUOMAUTUS ä ä ö VAARA ä ä ä ö ä ö ä ä Î ää ö ä ä ä ä Jyrsintätoimenpiteen päättäminen ä VAARA Huolto ä VAARA ä Î ä ä ä ö ä ä ä Î ää ä ä...
 • Seite 116: Timanttikuivaleikkauslaikkojen Käsittely

  Timanttikuivaleikkauslaikkojen käsittely ä ä ä ä ä ä ä ää ä Ratkaisu ö ä ä ää ä ä ä ä ää Ratkaisu ö ä ä ää ä ää ä ö ä ä ä ö ää ää ä ä ä öä suoraa ää...
 • Seite 117: Mentions Légales

  Mentions légales Sommaire Au sujet de ce mode d'emploi ’ Notices de sécurité à à ô ’ è à ’ è MAKITA à à à Données techniques à è à Avant de commencer le travail Fonctionnement et commande à è Nettoyage...
 • Seite 118: Au Sujet De Ce Mode D'emploi

  Au sujet de ce mode d'emploi ATTENTION « ATTENTION » è « » « » è à Î œ à Renvois aux figures à OBSERVATION à « OBSERVATION » ’ Informations importantes Notices de sécurité Lire le mode d'emploi AVERTISSEMENT ’...
 • Seite 119: Sécurité Électrique

  Sécurité électrique a) La fiche de raccordement de l'outil électrique doit coïncider avec la prise au secteur. Ne modifiez jamais quoi que ce soit sur le connecteur. N’utilisez pas d'adaptateurs c) Évitez toute mise en service par ensemble avec des outils électriques mis à inadvertance.
 • Seite 120: Consignes De Sécurité Spécifiques À La Machine

  c) Retirez la fiche de la prise au secteur et / ou 2.6.2 Sécurité du poste de travail retirez l'accu avant de procéder à des ajustages sur l'appareil, au remplacement • Demandez conseil au staticien responsable des accessoires ou de ranger l'appareil. de la construction, aux architectes ou aux responsables de la direction des travaux avant de fraiser des rainures dans des parois...
 • Seite 121 • Ne vous servez pas de pièces rapportées nécessitant des agents réfrigérants liquides. 2.6.4 Sécurité des personnes • Portez votre équipement de protection personnelle complété des accessoires 2.6.3 Sécurité électrique suivants selon le poste de travail : • Contrôlez l'absence de dégradations de l'outil Protection faciale intégrale, électrique, des conduites de raccordement et protection oculaire ou lunettes de...
 • Seite 122: Dangers Liés À L'utilisation Et À L'entretien De L'outil Électrique

  • • Veillez à ce que les personnes non L'utilisation des disques diamant de concernées respectent une distance de coupe à sec est strictement restreinte aux sécurité appropriée par rapport à votre zone applications recommandées. P. ex. : ne vous de travail.
 • Seite 123 • Il est interdit de visser ou de river des plaques complémentaires ou d'autres pièces non spécifiques à MAKITA sur les carters du moteur, du réducteur et de protection ou sur • N'amenez jamais la main à proximité de les poignées.
 • Seite 124: Explication Des Pictogrammes Sur La Rainureuse Diamant

  • Les réparations et travaux de maintenance personnelle ! sont réservés au domaine de compétence d'un service spécialisé agréé par MAKITA. Lire le mode d'emploi ! • S'assurer, si besoin est, de n'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires ’...
 • Seite 125: Données Techniques

  Données techniques Données techniques Modèle de rainureuse diamant SG150 SG181 è É è è Porter une protection à auditive ! à AVERTISSEMENT à à à à Î è î à î...
 • Seite 126: Déclaration De Conformité Européenne

  Déclaration de conformité Pièces de la machine et de européenne commande Par la présente, MAKITA déclare que la machine ci-après : Ê è è répond à toutes les dispositions imposées aux termes des directives européennes suivantes : è à à...
 • Seite 127: Avant De Commencer Le Travail

  Avant de commencer le Fonctionnement et travail commande Monter ou remplacer le disque diamant de coupe à sec ’ à ê à à è à à ô Montage et remplacement des disques diamant de coupe à sec des modèles : î...
 • Seite 128: Mise En Circuit De La Rainureuse Diamant Et Rainurage

  OBSERVATION î à à à à î ô à à ê Mise en circuit de la rainureuse diamant et rainurage OBSERVATION à à q à AVERTISSEMENT à û à à è à è q è Î É à à à à...
 • Seite 129: Fin Du Rainurage

  â DANGER û à OBSERVATION ô û à à q à Î à à Nettoyage ’ ê « » DANGER OBSERVATION Î à ô è à à ’ à à Fin du rainurage Maintenance DANGER DANGER û à ô Î q à...
 • Seite 130: Manipulation Des Disques Diamant De Coupe À Sec

  Manipulation des disques diamant de coupe à sec à ç à è Remède à à è à Remède à à û à è î à à ç droite « à ’ » risque de blessures ! q à è à à...
 • Seite 131: Sigurnosne Napomene

  Impressum 6DGUåDM O ovim uputama za uporabu Sigurnosne napomene MAKITA ü ÿ ÿ ÿ 7HKQLþND VYRMVWYD 3ULMH SRþHWND UDGD 3RJRQ L UXNRYDQMH ýLãüHQMH 2GUåDYDQMH 5XNRYDQMH GLMDPDQWQLP SORþDPD ]D VXKR UH]DQMH =EULQMDYDQMH...
 • Seite 132 O ovim uputama za uporabu OPREZ OPREZ ü ü ÿ ´ ´ ü Î 8SXüLYDQMD QD VOLNH ü ü ü NAPOMENA NAPOMENA 9DåQH LQIRUPDFLMH Sigurnosne napomene 3URþLWDWL XSXWH ]D XSRUDEX ÿ UPOZORENJE 2YH XSXWH ]D XSRUDEX þXYDMWH XYLMHN EOL]X XUHÿDMD Sve sigurnosne napomene i upute pohranite za XEXGXüH 2EDYH]QR WUHEDWH QRVLWL RGREUHQX...
 • Seite 133: Sigurnost Osoba

  c) ,]EMHJDYDMWH QHKRWLþQR SXãWDQMH X SRJRQ (OHNWULþQD VLJXUQRVW 8YMHULWH VH GD MH HOHNWULþQL DODW LVNOMXþHQ SULMH QR ãWR JD SULNOMXþLWH QD QDSDMDQMH VWUXMRP L a) 3ULNOMXþQL XWLNDþ HOHNWULþQRJ DODWD PRUD LOL QD EDWHULMX LOL JD X]PHWH L QRVLWH RGJRYDUDWL XWLþQLFL 8WLNDþ QL X NRP VOXþDMX QH VPLMHWH PLMHQMDWL $GDSWHUVNH XWLNDþH QHPRMWH XSRWUHEOMDYDWL ]DMHGQR V HOHNWULþQLP DODWLPD NRML VX ]DãWLWQR X]HPOMHQL...
 • Seite 134 e) 3DåOMLYR RGUåDYDMWH HOHNWULþQH DODWH 6LJXUQRVQH XSXWH VSHFLILþQH ]D 3URYMHULWH IXQNFLRQLUDMX OL URWLUDMXüL GLMHORYL VWURM XUHÿDMD LVSUDYQR GD QLVX ]DJODYOMHQL MHVX OL GLMHORYL SXNQXWL LOL WROLNR RãWHüHQL GD WR =DKWMHYL X SRJOHGX RVREOMD ]D XWMHþH QD UDG HOHNWULþQRJ DODWD 3ULMH XSRUDEH UXNRYDQMH XUHÿDMD RãWHüHQH GLMHORYH GDMWH SRSUDYLWL •...
 • Seite 135 • • 3UDãLQH PDWHULMDOD NDR ãWR VX WR SUHPD]L NRML 1HPRMWH XSRWUHEOMDYDWL HOHNWULþQH DODWH ]D VDGUåH RORYR QHNH YUVWH GUYHWD PLQHUDOL NRMH VX SRWUHEQD WHNXüD UDVKODGQD VUHGVWYD L PHWDOL PRJX ELWL RSDVQL SR ]GUDYOMH L X]URNRYDWL DOHUJLþQH UHDNFLMH REROMHQMD GLãQLK SXWRYD LLOL UDN Sigurnost osoba •...
 • Seite 136 • • 8UHÿDM GUåLWH VDPR ]D L]ROLUDQH UXþNH GRN 3ULNOMXþQL DODW PLMHQMDMWH VDPR SDåOMLYR L L]YRGLWH UDGRYH NRG NRMLK EL UH]QL DODW PRJDR SRPRüX EHVSULMHNRUQRJ PRQWDåQRJ DODWD XGDULWL R VNULYHQH YRGRYH VWUXMH LOL YODVWLWL NRML MH ]D WR QDPLMHQMHQ 3ULMH SRþHWND PUHåQL NDEHO ]DPMHQH SULNOMXþQRJ DODWD L]YXFLWH PUHåQL XWLNDþ...
 • Seite 137 • • 3XVWLWH GD VH SULNOMXþQL DODW SULKYDW DODWD L 1LNDGD QH VWDYOMDMWH UXNH X EOL]LQX URWLUDMXüLK GUXJL GLMHORYL X QHSRVUHGQRM EOL]LQL SRGUXþMD SULNOMXþQLK DODWD UDGD RKODGH QDNRQ XSRUDEH • 6YRMLP WLMHORP L]EMHJDYDMWH SRGUXþMD X NRMD GROD]L HOHNWULþQL DODW NRG SRYUDWQRJ XGDUD •...
 • Seite 138 6HUYLV RGUåDYDQMH SRSUDYDN 2EMDãQMHQMH SLNWRJUDPD QD GLMDPDQWQRM IUH]L • 1DNRQ SDGD LOL XWMHFDMD YODJH HOHNWULþDQ DODW WUHEDWH GDWL SURYMHULWL ü 8UHÿDM UD]UHGD ]DãWLWH ,, • 5DGRYH SRSUDYDND L RGUåDYDQMD VPLMH ü ü L]YRGLWL VDPR VWUXþQD UDGLRQLFD NRMX MH RYODVWLOD WYUWND 0$.,7$ •...
 • Seite 139 7HKQLþND VYRMVWYD 7HKQLþNL SRGDWFL 7LS GLMDPDQWQH IUH]H 6* SG181 ÿ 1RVLWH ]DãWLWX VOXKD ÿ ÿ UPOZORENJE ÿ ÿ ü Î ü ÿ...
 • Seite 140 &( L]MDYD R VXNODGQRVWL 'LMHORYL VWURMD L GLMHORYL ]D UXNRYDQMH 7YUWND 0$.,7$ RYLPH L]MDYOMXMH GD VOMHGHüL VWURM ü RGJRYDUD VYLP YDåHüLP RGUHGEDPD VOMHGHüLK HXURSVNLK GLUHNWLYD ü ü 1DPMHQVND XSRUDED • =D PDWHULMDOH NRML VH REUDÿXMX SRãWXMWH SURSLVH NRML YULMHGH X YDãRM ]HPOML UPOZORENJE .DUDNWHULVWLNH VWURMD ü...
 • Seite 141 3ULMH SRþHWND UDGD 3RJRQ L UXNRYDQMH 0RQWDåD RGQ ]DPMHQD GLMDPDQWQLK SORþD ]D VXKR ü UH]DQMH ü ÿ ÿ 0RQWDåD L ]DPMHQD GLMDPDQWQLK SORþD ]D VXKR UH]DQMH NRG UPOZORENJE ü Î ÿ ü NAPOMENA ü NAPOMENA ü...
 • Seite 142 8NOMXþLYDQMH GLMDPDQWQH IUH]H L IUH]DQMH ü ü NAPOMENA ü UPOZORENJE ü ÿ ü ü OPREZ Î ü Î ü 1DPMHãWDQMH GXELQH UH]D ü ü 3ULNOMXþLYDQMH XVLVDYDQMD SUDãLQH OPASNOST Î NAPOMENA ´...
 • Seite 143 ýLãüHQMH NAPOMENA ü OPASNOST ÿ ü Î =DYUãHWDN SRVWXSND IUH]DQMD ü OPASNOST 2GUåDYDQMH OPASNOST Î Î OPREZ Î NAPOMENA...
 • Seite 144 5XNRYDQMH GLMDPDQWQLP SORþDPD ]D VXKR UH]DQMH ÿ 8NODQMDQMH SUREOHPD ÿ 8NODQMDQMH SUREOHPD ü ravan ´ RSDVQRVW RG R]OMHGD =EULQMDYDQMH ÿ...
 • Seite 145 ó á ó ú ó á ö Biztonsági utasítások á á á á á á á ö  á MAKITA á ö á   á ö  á ú ó 0 V]DNL MHOOHP] N á á  á á...
 • Seite 146 Néhány szó a kezelési VIGYÁZAT útmutatóról VIGYÁZAT´ ú ó á ó á  á ó ö ú ó á ó Î  ´ ´  Utalás az ábrákra ú ó á ó á á ö á MEGJEGYZÉS á ú á á MEGJEGYZÉS á...
 • Seite 147: Elektromos Biztonság

  b) 0LQGLJ YLVHOMH D V]HPpO\L YpG IHOV]HUHOpVW pV Elektromos biztonság D YpG V]HPYHJHW a) Az elektromos berendezés FVDWODNR]yGXJyMiQDN LOOHV]NHGQLH NHOO D NRQQHNWRUED $ FVDWODNR]yW VHPPLO\HQ PyGRQ VHP V]DEDG PyGRVtWDQL 9pG I|OGHOpVVHO HOOiWRWW HOHNWURPRV c) Akaratlanul ne helyezze üzembe a EHUHQGH]pVHNNHO HJ\WW QH KDV]QiOMRQ NpV]OpNHW *\ ] GM|Q PHJ DUUyO KRJ\ D] iWDODNtWyGXJyNDW HOHNWURPRV EHUHQGH]pV NL YDQ NDSFVROYD...
 • Seite 148 c) 0LHO WW D NpV]OpNHW EHiOOtWMD WiUROiVKR] $ JpSUH MHOOHP] EL]WRQViJL félreteszi vagy a tartozék alkatrészeit utasítások OHFVHUpOL K~]]D NL D FVDWODNR]yW D NRQQHNWRUEyO pV YDJ\ YiODVV]D OH D] $ NH]HO V]HPpO\]HWWHO DNNXPXOiWRUW NDSFVRODWRV N|YHWHOPpQ\HN • 16 év alatti személyek a gépet nem KDV]QiOKDWMiN d) A nem használt elektromos berendezéseket •...
 • Seite 149 • • .iURV OHKHW D] HJpV]VpJpUH $ NOV HOHNWURPiJQHVHV ]DYDURN SO DOOHUJLiV UHDNFLyNDW YiOWKDW NL OpJ~WL D KiOy]DWL IHV]OWVpJ LQJDGR]iVDL PHJEHWHJHGpVHNHW pV YDJ\ UiNRW RNR]KDW elektrosztatikus kisülések) automatikusan D] RO\DQ DQ\DJRNEyO V]iUPD]y SRU PLQW D] OHNDSFVROKDWMiN D] HOHNWURPRV EHUHQGH]pVW yORPWDUWDOP~ IHVWpN QpKiQ\ IDIDMWD iVYiQ\L DQ\DJRN pV IpPHN •...
 • Seite 150 • • hJ\HOMHQ DUUD KRJ\ NOV V]HPpO\HN A szárazon vágó gyémánttárcsákat csak EL]WRQViJRV WiYROViJEDQ PDUDGMDQDN D D] DMiQORWW DONDOPD]iVL OHKHW VpJHNKH] PXQNDWHUOHWpW O $NL RGD PpJLV EHOpS KDV]QiOMD 3O VRKD QH FVLV]ROMRQ D V]iUD]RQ YLVHOMHQ YpG IHOV]HUHOpVW YiJy J\pPiQWWiUFVD ROGDOIHOOHWpYHO •...
 • Seite 151 • • Az elektromos berendezéseket ne tegye ki .HUOMH HO KRJ\ D W~O QDJ\ Q\RPiV LOO D V]pOV VpJHVHQ QDJ\ PHOHJQHN pV KLGHJQHN W~O J\RUV HO WROiV PLDWW D V]iUD]RQ YiJy J\pPiQWWiUFVD PHJDNDGMRQ 1H NpV]tWVHQ W~O PpO\ YiJiVRNDW • $ V]HUV]iPRNDW V]HUV]iPIHOYHY NHW és egyéb alkatrészeket használat után a PXQNDWHUOHW N|]YHWOHQ N|]HOpEHQ KDJ\MD OHK OQL...
 • Seite 152 ú ó YpJH]KHW  ö  • *\ ] GM|Q PHJ DUUyO KRJ\ V]NVpJ HVHWpQ csak eredeti MAKITA pótalkatrészeket és 9LVHOMHQ KDOOiVYpG W WDUWR]pNRNDW KDV]QiO ö á 9LVHOMHQ YpG IHOV]HUHOpVW • (O tUiV V]HULQW D JpSHQ D 0$.,7$ YDJ\ D] iOWDOD PHJKDWDOPD]RWW NDUEDQWDUWy pV MDYtWy]HP UHQGV]HUHVHQ YpJH]]HQ...
 • Seite 153 0 V]DNL MHOOHP] N 0 V]DNL DGDWRN Gyémántmaró típusa 6* SG181 á ó  á á á á á á ö á á á ó ú  9LVHOMHQ KDOOiVYpG W ö á á ö á ú ó á á á FIGYELMEZTETÉS ...
 • Seite 154 (. PHJIHOHO VpJL Q\LODWNR]DW A gép és a kezelés alkatrészei á á á $ 0DNLWD H]HQQHO NLMHOHQWL KRJ\ D] DOiEEL JpS ú á ó  D N|YHWNH] HXUySDL LUiQ\HOYHN PLQGHQ YRQDWNR]y UHQGHONH]pVpQHN PHJIHOHO ó á á á ó á á á...
 • Seite 155 $ PXQND PHJNH]GpVH HO WW Üzemelés és kezelés Szárazon vágó gyémánttárcsák IHOV]HUHOpVH LOO FVHUpMH á ó á á á á ó ö á á ó ö á  á ó á á á á á  á ó á á ó ...
 • Seite 156 á á á ó á á á Gyémántmaró bekapcsolása és á á ó marás á ó ú á MEGJEGYZÉS á á ó á á á á á ó á á á á á ó á ó á á á ó á á...
 • Seite 157 Tisztítás ´ ó VESZÉLY MEGJEGYZÉS   Î á ó ú á ó ó á  á á á á á á ó á á á ó ú ó á á ú á 0DUiVL IRO\DPDW EHIHMH]pVH Karbantartás VESZÉLY VESZÉLY  ...
 • Seite 158: Hulladékkezelés

  A szárazon vágó gyémánttárcsák kezelése á á ó á á á ú á á á ó á á á ú Megoldás ó ú á á á á á á á á á á Megoldás ó á á á á ó ...
 • Seite 159 Informazioni editoriali Indice Informazioni su questo manuale Indicazioni di sicurezza à è MAKITA à à à è Caratteristiche tecniche à Prima di iniziare i lavori Funzionamento e comandi à Pulitura Manutenzione Approccio operativo con i dischi diamantati per il taglio a secco...
 • Seite 160: Informazioni Su Questo Manuale

  Informazioni su questo PRUDENZA manuale PRUDENZA à Î Q Rimandi ad immagini AVVERTENZA AVVERTENZA Q à Informazioni importanti Indicazioni di sicurezza Leggere il manuale di istruzioni AVVERTENZA Il presente manuale di istruzioni deve essere Tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni sempre conservato vicino al dispositivo.
 • Seite 161: Sicurezza Delle Persone

  Non devono essere in nessun caso apportate modifiche alla spina. Non si deve usare nessun adattatore insieme a utensili elettrici con c) Si deve evitare una messa in funzione collegamento a terra di protezione. involontaria. È necessario accertarsi che l'utensile elettrico sia disinserito, prima di collegarlo all'alimentazione di corrente e / o b) Si deve evitare che il proprio corpo entri in prima di collegare l'accumulatore, e anche...
 • Seite 162: Avvertenze Di Sicurezza Specifiche Per La Macchina

  d) Quando non vengono utilizzati, gli utensili 2.6.2 Sicurezza sul posto di lavoro elettrici devono essere conservati in un luogo non accessibile ai bambini. Questa • Prima di effettuare scanalature nei muri portanti apparecchiatura non deve essere usata da bisogna coinvolgere un ingegnere statico, un persone che non hanno familiarità...
 • Seite 163: Sicurezza Elettrica

  • Non devono essere impiegati utensili ad inserto che richiedono l'utilizzo di sostanze liquide di raffreddamento. 2.6.4 Sicurezza delle persone 2.6.3 Sicurezza elettrica • Devono essere sempre indossati i dispositivi • Prima di usare la macchina è necessario ogni di protezione individuale e, a seconda della volta controllare l'eventuale presenza di danni situazione, si deve utilizzare quanto segue: all'utensile elettrico, alla linea di collegamento...
 • Seite 164: Pericoli Correlati All'utilizzo E Impiego Dell'utensile Elettrico

  • • In caso di presenza di altre persone, è Il numero di giri consentito per l'utensile ad necessario fare attenzione che si mantengano inserto impiegato deve essere almeno tanto a distanza di sicurezza dall'area di lavoro elevato quanto il numero massimo di giri dell'operatore.
 • Seite 165 • Ulteriori targhe o pezzi specifici non originali MAKITA non devono essere avvitati o inchiodati • L'operatore non deve mai portare la propria all'alloggiamento del motore, dell'impugnatura, mano nelle vicinanze degli utensili ad inserto degli ingranaggi e neanche all'alloggiamento di che stanno ruotando.
 • Seite 166: Spiegazione Dei Pittogrammi Apposti Sulla Fresa Diamantata

  MAKITA. • Presupposto per fare valere i diritti di garanzia è quello di una manutenzione periodica eseguita da MAKITA o di un'azienda specializzata in lavori di manutenzione e riparazione e autorizzata da MAKITA.
 • Seite 167: Caratteristiche Tecniche

  Caratteristiche tecniche Dati tecnici Tipo di fresa diamantata SG150 SG181 à ì ì indossare una protezione auricolare! AVVERTENZA Î è ò è ò ò...
 • Seite 168: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Dichiarazione di conformità CE Componenti della macchina ed elementi di comando Makita con la presente dichiara che la seguente macchina: è conforme alle disposizioni applicabili delle seguenti direttive europee: à Uso conforme alle disposizioni ò • Devono essere rispettate le norme vigenti nel proprio Paese con riferimento ai materiali che devono essere lavorati.
 • Seite 169: Prima Di Iniziare I Lavori

  Prima di iniziare i lavori Funzionamento e comandi Montaggio e / o sostituzione dei dischi diamantati per il taglio a secco ù È ò è Montaggio e sostituzione dei dischi dia- mantati per il taglio a secco: AVVERTENZA Î È è...
 • Seite 170: Attivare La Fresa Diamantata E Iniziare La Fresatura

  Attivare la fresa diamantata e iniziare la fresatura AVVERTENZA è AVVERTENZA ò Î PRUDENZA ò ù ò Î à Regolazione della profondità di taglio à è è Allacciamento dell'aspirazione è della polvere PERICOLO AVVERTENZA è Î ò ò...
 • Seite 171: Conclusione Del Processo Di Fresatura

  ò ò Pulitura PERICOLO AVVERTENZA Î è è è Conclusione del processo di fresatura Manutenzione PERICOLO PERICOLO Î è Î ò è è PRUDENZA Î AVVERTENZA à...
 • Seite 172: Smaltimento

  Approccio operativo con i dischi diamantati per il taglio a secco Rimedio ù ù Rimedio ù ò dritto ò Pericolo di lesioni! Smaltimento...
 • Seite 173 5HGDNFLQLDL GXRPHQ\V 7XULQ\V $SLH ãL QDXGRMLPR LQVWUXNFLM 6DXJRV QXRURGRV ä š MAKITA ä 7HFKQLQLDL SDUDPHWUDL š 3ULHã SUDGHGDQW GDUE 'DUEDV LU YDOG\PDV 9DO\PDV (LQDPRML WHFKQLQ SULHåL UD .DLS HOJWLV VX GHLPDQWLQLDLV VDXVR SMRYLPR GLVNDLV $WOLHN WYDUN\PDV...
 • Seite 174 $SLH ãL QDXGRMLPR ATSARGIAI LQVWUXNFLM ATSARGIAI Î 1XRURGRV SDYHLNVO OLXV NUORODA NUORODA 6YDUEL LQIRUPDFLMD 6DXJRV QXRURGRV 6NDLW\WL QDXGRMLPR LQVWUXNFLM 63 -,0$6 âL QDXGRMLPR LQVWUXNFLM YLVDGD ODLN\NLWH SULH SULHWDLVR 6DXJRNLWH YLVDV VDXJRV QXRURGDV LU % WLQD G Y WL DSUREXRW EXUQ LU QRV LQVWUXNFLMDV NDG JDO WXP WH SDVNDLW\WL LU GHQJLDQþL ILOWUDYLPR NDXN Y OLDX...
 • Seite 175 F 6WHQNLW V QH MXQJWL SULHWDLVR QHW\þLD 3ULHã (OHNWULQ VDXJD SULMXQJGDPL HOHNWULQ UDQN SULH PDLWLQLPR VURY V LU DUED DNXPXOLDWRULDXV M SDLPGDPL D (OHNWULQLR UDQNLR SULMXQJLPR NLãWXNDV WXUL DUED QHãGDPL VLWLNLQNLWH NDG MLV WLNUDL WLNWL NLãWXNLQLDP OL]GXL .LãWXNR QHJDOLPD LãMXQJWDV PRGLILNXRWL MRNLX E GX 6X HOHNWULQLDLV UDQNLDLV VX DSVDXJLQLX åHPLQLPX QHQDXGRNLWH NLãWXN DGDSWHUL ...
 • Seite 176 H 5 SHVWLQJDL SULåL U NLWH HOHNWULQLXV UDQNLXV 6X PDãLQD VXVLMXVLRV VDXJRV 7LNULQNLWH DU QHSULHNDLãWLQJDL YHLNLD LU QXRURGRV QHVWULQJD MXGULRV GDO\V DU Q UD VXO åXVL DUED DSJDGLQW GDOL ± YLVD WDL WUXNGR 5HLNDODYLPDL RSHUDWRULDPV HOHNWULQLR UDQNLR YHLNLPXL 3ULHã QDXGRGDPL SULHWDLV SDYHVNLWH VXUHPRQWXRWL DSJDGLQWDV •...
 • Seite 177 • • 7RNL PHGåLDJ NDLS GDå VX ãYLQX (OHNWULQLV UDQNLV JDOL DXWRPDWLãNDL LãVLMXQJWL NDL NXULRV PHGLHQRV U ã\V PLQHUDODL LU G O HOHNWURPDJQHWLQL WULNGåL SY] HO PHWDODL GXON V JDOL NHQNWL VYHLNDWDL LU WLQNOR WDPSRV VY\UDYLP HOHNWURVWDWLQL VXNHOWL DOHUJLQHV UHDNFLMDV NY SDYLPR WDN LãNURY VXVLUJLPXV LU DUED Y å...
 • Seite 178 • • $WNUHLSNLWH G PHV NDG NLWL DVPHQ\V VWDWRPXRVLXV UDQNLXV NHLVNLWH U SHVWLQJDL ODLN\W VL VDXJDXV DWVWXPR LNL - V GDUER LU QDXGRGDPL WLN WDP QXPDW\WXV WYDUNLQJXV YLHWRV 9LVL DVPHQ\V HLQDQW\V GDUER VULW PRQWDYLPR UDQNLXV 3ULHã SUDG GDPL NHLVWL WXUL G Y WL DVPHQLQ V DSVDXJRV SULHPRQHV VWDWRP M UDQN LãWUDXNLWH HO WLQNOR NLãWXN •...
 • Seite 179 • • 3ULH YDULNOLR UDQNHQ SHUGDYLPR 6WHQNLW V QHE WL WRMH ]RQRMH NXUL SDMXG W PHFKDQL]PR LU DSVDXJLQLR NRUSXVR QHJDOLPD DWPHWDPDV HOHNWULQLV UDQNLV SULVXNWL DUED SULNQLHG\WL SDSLOGRP OHQWHOL DUED NLW QH 0$.,7$ QXPDW\W GDOL • <SDWLQJDL DWVDUJLDL GLUENLWH NDPS DãWUL •...
 • Seite 180 7HFKQLQ V SULHåL UD LU UHPRQWDV $QW GHLPDQWLQ V IUH]RV HVDQþL SLNWRJUDP SDDLãNLQLPDV • -HL HOHNWULQLV UDQNLV EXYR QXNULW V DUED VXãODS V SDYHVNLWH M SDWLNULQWL ,, DSVDXJRV NODV V SULHWDLVDV • 5HPRQWR LU HLQDPRVLRV WHFKQLQ V SULHåL URV GDUEXV OHLGåLDPD DWOLNWL WLN 0$.,7$ DXWRUL]XRWRPV GLUEWXY PV •...
 • Seite 181 7HFKQLQLDL SDUDPHWUDL 7HFKQLQLDL GXRPHQ\V 'HLPDQWLQ V IUH]RV WLSDV SG150 SG181 š ' Y WL NODXVRV DSVDXJRV SULHPRQHV 63 -,0$6 Î...
 • Seite 182 (% DWLWLNWLHV GHNODUDFLMD 0DãLQRV LU YDOG\PR GDO\V âLXR 0$.,7$ SDWYLUWLQD NDG WROLDX QXURG\WD PDãLQD DWLWLQND YLVXV HVPLQLXV WRNL (XURSRV GLUHNW\Y UHLNDODYLPXV ä š 1DXGRMLPDV SDJDO SDVNLUW š • /DLN\NLW V - V ãDO\MH JDOLRMDQþL WDLV\NOL WDLNRP DSGRURMDPDL PHGåLDJDL 63 -,0$6 0DãLQRV SRå\PLDL Î...
 • Seite 183 3ULHã SUDGHGDQW GDUE 'DUEDV LU YDOG\PDV 'HLPDQWLQL VDXVR SMRYLPR GLVN PRQWDYLPDV DU NHLWLPDV š 'HLPDQWLQL VDXVR SMRYLPR GLVN PRQWDYL- PDV LU NHLWLPDV PRGHOLDPV 63 -,0$6 Î NUORODA NUORODA...
 • Seite 184 'HLPDQWLQ V IUH]RV MXQJLPDV LU IUH]DYLPDV NUORODA 63 -,0$6 Î ATSARGIAI Î 3M YLR J\OLR QXVWDW\PDV 'XONL QXVLXUELPR SULMXQJLPDV 3$92-86 NUORODA Î...
 • Seite 185 9DO\PDV NUORODA 3$92-86 š Î )UH]DYLPR XåEDLJLPDV 3$92-86 (LQDPRML WHFKQLQ SULHåL UD Î 3$92-86 š Î ATSARGIAI Î NUORODA...
 • Seite 186 .DLS HOJWLV VX GHLPDQWLQLDLV VDXVR SMRYLPR GLVNDLV š . GDU\WL š . GDU\WL š š WLHVLDP VXåHLGLPR SDYRMXV $WOLHN WYDUN\PDV...
 • Seite 187 ,]ODLGHV ]L DV Saturs Par šo lietošanas instrukciju 'URã EDV QRU G MXPL MAKITA 7HKQLVNLH SDUDPHWUL 3LUPV GDUED V NãDQDV 'DUE ED XQ OLHWRãDQD 7 U ãDQD Apkope 'DUEV DU VDXV V JULHãDQDV GLPDQWD JULH] MGLVNLHP 8WLOL] FLMD...
 • Seite 188: Par Šo Lietošanas Instrukciju

  Par šo lietošanas instrukciju 8=0$1 %8 8=0$1 %8 Î 1RU GHV X] DWW OLHP ,(9 5 %$, 6YDU JD LQIRUP FLMD ,(9 5 %$, Lietošanas instrukcijas L]ODV ãDQD 'URã EDV QRU G MXPL %5 ',1 -806 âDL OLHWRãDQDV LQVWUXNFLMDL SDVW Y JL M JODE MDV WLHã...
 • Seite 189 E /LHWRMLHW LQGLYLGX ORV DL]VDUJO G]HN XV XQ (OHNWURGURã ED YLHQP U Q V MLHW DL]VDUJEULOHV a) (OHNWURLQVWUXPHQWD SLHVO JXPD NDEHOLP LU M DWELOVW NRQWDNWOLJ]GDV L]P UDP XQ IRUPDL .RQWDNWVSUDXGQ QHGU NVW YHLNW QHN GD YHLGD L]PDL DV 1HL]PDQWRMLHW S UHMDV NRQWDNWVSUDXGQL NRS DU HOHNWURLQVWUXPHQWLHP NXULHP LU L]YHLGRWV c) ,]YDLULHWLHV QR QHMDXãDV LQVWUXPHQWD DL]VDUJ]HP MXPV...
 • Seite 190 c) 3LUPV LHU FHV LHVWDW ãDQDV SLHGHUXPX $U LHN UWDV VSHFLILNX VDLVW WL QRPDL DV YDL LHU FHV QRYLHWRãDQDV GURã EDV QRU G MXPL JODE ãDQ DWYLHQRMLHW NRQWDNWVSUDXGQL QR NRQWDNWOLJ]GDV XQ YDL L] HPLHW DNXPXODWRUX 3UDV EDV DSNDOSRMRãDMDP SHUVRQ ODP G (OHNWURLQVWUXPHQWXV NDV QHWLHN L]PDQWRWL •...
 • Seite 191 • • 0DWHUL OX SXWHN L SLHP UDP VYLQX VDWXURãX U MX HOHNWURPDJQ WLVNR WUDXF MXPX NU VX GDåX NRNX VXJX PLQHU OX XQ PHW OX SLHP UDP W NOD VSULHJXPD VY UVW EDV SXWHN L YDU E W NDLW JL YHVHO EDL XQ L]UDLV W HOHNWURVWDWLVN L]O GH LHGDUE EDV UH]XOW W DOHU LVNDV UHDNFLMDV HOSRãDQDV FH X HOHNWURLQVWUXPHQWV YDU DXWRP WLVNL...
 • Seite 192 • • 5DXJLHWLHV ODL FLWDV SHUVRQDV DWUDVWRV GURã 6DXV V JULHãDQDV GLPDQWD JULH] MGLVNXV DWW OXP QR - VX GDUED YLHWDV .DWUDP NDV GU NVW L]PDQWRW WLNDL DWELOVWRãL LHQ N - VX GDUED ]RQ LU M YDON LQGLYLGX OLH UHNRPHQG WDMLHP SLHOLHWRMXPD YHLGLHP DL]VDUJO G]HN L 3LHP UDP QHNDG QHYHLFLHW VO S ãDQX DU...
 • Seite 193 • • 3 F VDXV V JULHãDQDV GLPDQWD JULH] MGLVNX ,HVO G]RW HOHNWURLHU FL XQ VWU G MRW DU WR PRQW åDV XQ SLUPV WR LHVO JãDQDV VWLQJUL WXULHW WR DL] DELHP URNWXULHP XQ VDYX S UEDXGLHW YDL GLVNL LU X]PRQW WL SDUHL]L HUPHQL XQ URNDV QRVWDWLHW SR] FLM NXU XQ WLH VS M EU YL URW W 3 UEDXGLHW YDL - V LHU FHV SDODLGHV ODLN VS VLHW GURãL...
 • Seite 194 • 1HLHVO G]LHW DWN UWRWL HOHNWURLQVWUXPHQWX 8] GLPDQWD IU ]HV UHG]DPR NDP U WDV Y O DWURGDV DSVWU G MDPDM SLNWRJUDPPX VNDLGURMXPV PDWHUL O 3LUPV - V X]PDQ JL WXUSLQ W JULHãDQX DXMLHW JULH] MGLVNDP YLVSLUPV VDVQLHJW VDYX PDNVLP OR DSJULH]LHQX VNDLWX •...
 • Seite 195 7HKQLVNLH SDUDPHWUL 7HKQLVNLH GDWL 'LPDQWD IU ]HV WLSV 6* 6* /LHWRW G]LUGHV DL]VDUJXV %5 ',1 -806 Î...
 • Seite 196 (. DWELOVW EDV GHNODU FLMD ,HU FHV VDVW YGD DV XQ YDG EDV HOHPHQWL 0$.,7$ GHNODU ND W O N PLQ W LHU FH DWELOVW YLVLHP DWWLHFLQ PDMLHP ã GX (LURSDV GLUHNW YX QRWHLNXPLHP 3DUHG] WDLV SLHOLHWRMXPV • ,HY URMLHW VDY YDOVW VS N HVRãRV SULHNãUDNVWXV DWWLHF E X] DSVWU G MDPDMLHP PDWHUL OLHP ,HN UWDV UDNVWXURMXPV...
 • Seite 197 3LUPV GDUED V NãDQDV 'DUE ED XQ OLHWRãDQD 6DXV V JULHãDQDV GLPDQWD JULH] MGLVNX PRQW åD XQ QRPDL D 6DXV V JULHãDQDV GLPDQWD JULH] MGLVNX PRQW åD XQ QRPDL D PRGH LHP %5 ',1 -806 Î ,(9 5 %$, ,(9 5 %$,...
 • Seite 198 'LPDQWD IU ]HV LHVO JãDQD XQ IU ] ãDQD ,(9 5 %$, %5 ',1 -806 Î 8=0$1 %8 Î *ULHãDQDV G]L XPD QRUHJXO ãDQD 3XWHN X QRV F MD SLHVO JãDQD % 67$0, ,(9 5 %$, Î...
 • Seite 199 7 U ãDQD ,(9 5 %$, % 67$0, Î )U ] ãDQDV SURFHVD SDEHLJãDQD % 67$0, Apkope Î % 67$0, Î 8=0$1 %8 Î ,(9 5 %$,...
 • Seite 200 'DUEV DU VDXV V JULHãDQDV GLPDQWD JULH] MGLVNLHP 5LVLQ MXPV 5LVLQ MXPV taisnu VDYDLQRMXPX J ãDQDV ULVNV 8WLOL] FLMD...
 • Seite 201 MAKITA...
 • Seite 202 Î Î Î...
 • Seite 204 • • • • • • • • • • •...
 • Seite 205 • • • • • • PP • • • •...
 • Seite 206 • • • • • • • • • • • • • • •...
 • Seite 207 • • • 0$.,7$ • • • • • • PP • ¶ • •...
 • Seite 208 • • Ä ³ • • 0$.,7$ • 0$.,7$ 0$.,7$ • 0$.,7$ 0$.,7$...
 • Seite 209 6* SG181 Î...
 • Seite 210 (* 0DNLWD • Î...
 • Seite 211 Î...
 • Seite 212 Î Î...
 • Seite 213 Î Î Î Î Î...
 • Seite 215 Colofon Inhoudsopgave Over deze gebruiksaanwijzing ë Veiligheidsvoorschriften MAKITA Technische eigenschappen Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen Gebruik en bediening ë Reiniging Onderhoud De omgang met diamantschijven Afvalverwerking...
 • Seite 216: Over Deze Gebruiksaanwijzing

  Over deze VOORZICHTIG gebruiksaanwijzing VOORZICHTIG Î Verwijzingen naar de afbeeldingen AANWIJZING AANWIJZING Belangrijke informatie Veiligheidsvoorschriften De gebruiksaanwijzing lezen WAARSCHUWING Bewaart u alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later. Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd bij de machine. Er moet een goedgekeurd mond-neus- filtermasker worden gedragen! Veiligheid op de werkplek In de gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen...
 • Seite 217: Elektrische Veiligheid

  b) Draag veiligheidsuitrusting en altijd een Elektrische veiligheid veiligheidsbril. a) De stekker van de machine moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden aangepast. Gebruik in combinatie met elektrisch gereedschap met randaarde geen verloopstekkers. c) Voorkom dat het apparaat onbedoeld kan worden ingeschakeld.
 • Seite 218: Machinespecifieke Veiligheidsvoorschriften

  c) Trek de stekker uit het stopcontact en / of 2.6.2 Veiligheid op de werkplek verwijder de accu voordat u de machine instelt, accessoires vervangt of de machine • Voordat in dragende wanden mag worden opbergt. geslepen, moet advies worden gevraagd aan de verantwoordelijke bouwkundige, architect of uitvoerder.
 • Seite 219 2.6.3 Elektrische veiligheid 2.6.4 Veiligheid van personen • • Controleer voor elk gebruik van de Draag persoonlijke veiligheidsmiddelen en machine, de voedingskabel en stekker op doe dit afhankelijk van de werksituatie: beschadigingen. volgelaatsmasker, oogbescherming of veiligheidsbril, veiligheidshelm en speciaal schort •...
 • Seite 220 • • Let erop dat andere mensen op een veilige Diamantschijven mogen uitsluitend voor de afstand van de werkplek blijven. Een iedere geadviseerde doeleinden worden gebruikt. die de werkplek betreedt, moet persoonlijke Bijv.: slijp nooit met de zijvlakken van een veiligheidsmiddelen dragen.
 • Seite 221 Maak geen extra de werkplek na gebruik afkoelen. diepe snedes. • Er mogen geen extra bordjes of andere, niet specifieke MAKITA-onderdelen op de motor-, handgreep-, overbrengings- en • Houd uw handen altijd uit de buurt van het beschermingsbehuizing geschroefd of draaiende gereedschap.
 • Seite 222 De machine na een val of de inwerking van vocht laten controleren. Veiligheidsmiddelen dragen! • Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden De gebruiksaanwijzing lezen! mogen uitsluitend door een door MAKITA geautoriseerde werkplaats worden uitgevoerd. • Er moet zijn gegarandeerd dat er uitsluitend MAKITA reserveonderdelen en originele MAKITA accessoires worden gebruikt.
 • Seite 223: Technische Eigenschappen

  Technische eigenschappen Technische gegevens Type sleuvenzaag SG150 SG181 Gehoorbescherming dragen! WAARSCHUWING Î...
 • Seite 224: Gebruik Overeenkomstig De Voorschriften

  EG-verklaring van Machine- en overeenstemming bedieningsonderdelen Makita verklaart hierbij dat onderstaande machine: voldoet aan alle desbetreffende bepalingen van de onderstaande Europese richtlijnen: Gebruik overeenkomstig de voorschriften ë • Neem de in uw land geldende voorschriften voor het te bewerken materiaal in acht.
 • Seite 225: Voordat Met De Werkzaamheden

  Voordat met de Gebruik en bediening werkzaamheden wordt Diamantschijven monteren resp. begonnen vervangen Diamantschijven monteren en omwisselen bij: WAARSCHUWING Î AANWIJZING AANWIJZING...
 • Seite 226: Stofafzuiging Aansluiten

  Sleuvenzaag inschakelen en slijpen AANWIJZING WAARSCHUWING VOORZICHTIG Î Î Slijpdiepte instellen Stofafzuiging aansluiten GEVAAR AANWIJZING Î...
 • Seite 227: Zagen Beëindigen

  Reiniging AANWIJZING GEVAAR Î Zagen beëindigen GEVAAR Onderhoud Î GEVAAR Î VOORZICHTIG Î AANWIJZING...
 • Seite 228: De Omgang Met Diamantschijven

  De omgang met diamantschijven Remedie Remedie rechte gevaar voor lichamelijk letsel! Afvalverwerking...
 • Seite 229 Impressum Innhold Om denne bruksanvisningen Sikkerhetsinformasjon MAKITA Tekniske karakteristikker Før arbeidet starter Drift og betjening Rengjøring Overhaling Omgang med diamantskiver for tørrskjæring Kassering...
 • Seite 230: Viktig Informasjon

  Om denne bruksanvisningen FORSIKTIG FORSIKTIG " " " " Î Bildehenvisninger MERKNAD MERKNAD Viktig informasjon Sikkerhetsinformasjon Les bruksanvisningen ADVARSEL Oppbevar alltid bruksanvisningen ved maskinen. Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger for senere bruk. Det må alltid brukes godkjent " " filtermaske over munn og nese! Symboler i bruksanvisningen Sikkerhet på...
 • Seite 231: Elektrisk Sikkerhet

  c) Unngå uønsket oppstart. Forsikre deg om Elektrisk sikkerhet at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømforsyningen og/eller kobler til a) Tilkoblingspluggen for elektroverktøyet batteriet, tar det opp eller bærer det. må passe i stikkontakten. Pluggen må aldri forandres på...
 • Seite 232 e) Ta godt vare på elektroverktøyet. Kontroller Maskinspesifikk sikkerhets- om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt informasjon og ikke klemmer, om deler er brukket eller skadet og at elektroverktøyets funksjon ikke 2.6.1 Krav til betjeningspersonalet påvirkes. Få skadde deler reparert før du bruker maskinen.
 • Seite 233 • • Støv fra materialer som f.eks. blyholdig Ikke bruk innsatsverktøy som krever maling, noen tresorter, mineraler og metaller flytende kjølemiddel. kan være helsefarlige og forårsake allergiske reaksjoner, luftveissykdommer og/eller kreft. 2.6.4 Personsikkerhet • Bruk personlig beskyttelsesutstyr, og bruk følgende avhengig av arbeidssituasjonen: Heldekkende ansiktsbeskyttelse, øyebeskyttelse eller vernebriller, hjelm og spesialforkle.
 • Seite 234 Skift verktøy forsiktig og bare med feilfritt Ekstra skjold eller andre deler som ikke er monteringsverktøy som er beregnet til MAKITA-spesifikke, skal ikke skrus eller dette arbeidet. Trekk ut nettpluggen før du nagles fast på motor-, håndtaks-, drev- og begynner å skifte verktøyet.
 • Seite 235 • • Unngå unødig støyutvikling. Arbeid spesielt forsiktig i områder ved • hjørner, skarpe kanter osv. Forhindre Følg sikkerhetsinformasjonen og at innsatsverktøyet spretter tilbake fra arbeidsanvisningene for tilbehøret som arbeidsstykket og kommer i klem. brukes. Tilbakeslag og tilhørende sikkerhetsinformasjon • Ikke bruk kjeder eller fortannede sagblader eller segmenterte diamantskiver for tørrskjæring med mer enn 10 mm brede...
 • Seite 236 Apparat i beskyttelsesklasse II • Reparasjons- og vedlikeholdsarbeider skal kun utføres av et godkjent MAKITA-verksted. • Sikre at det ved behov bare brukes MAKITA- Miljøvennlig kassering av gamle reservedeler og originalt MAKITA-tilbehør. apparater • Regelmessig vedlikehold av MAKITA eller en vedlikeholds- og reparasjonsbedrift som er godkjent av MAKITA, er en forutsetning.
 • Seite 237: Tekniske Karakteristikker

  Tekniske karakteristikker Tekniske data Diamantfrestype SG150 SG181 Bruk hørselvern! ADVARSEL Î...
 • Seite 238: Eu-Samsvarserklæring

  EU-samsvarserklæring Maskin- og betjeningselementer Makita erklærer med dette at følgende Å maskin: oppfyller alle bestemmelser i følgende europeiske direktiver: Riktig bruk • Følg forskriftene som gjelder for materialene som skal bearbeides i det landet du befinner deg. ADVARSEL Maskinkarakteristikker Î...
 • Seite 239: Drift Og Betjening

  Før arbeidet starter Drift og betjening Montere eller skifte diamant- skiver for tørrskjæring Montering og utskifting av diamantskiver for tørrskjæring ved: ADVARSEL Î MERKNAD MERKNAD...
 • Seite 240 Slå på og frese med diamant- MERKNAD fresen ADVARSEL Î FORSIKTIG Stille inn skjæredybde Î Tilkobling av støvavsuging MERKNAD FARE Î...
 • Seite 241 Rengjøring MERKNAD FARE Î Avslutning av freseprosessen FARE Overhaling Î FARE Î FORSIKTIG Î MERKNAD...
 • Seite 242 Omgang med diamantskiver for tørrskjæring Utbedring Utbedring rette Fare for skader! Kassering...
 • Seite 243: Ficha Técnica

  ã çã çã ç çã çã ú çã çõ çã ã ç çõ ç í áq çõ ç MAKITA ã ç ç çõ q ê ã çã ç çã çã Características técnicas ç çõ çõ à ç í í çã...
 • Seite 244: Informações Importantes

  Sobre este manual de CUIDADO instruções CUIDADO çõ á q ê õ í çõ Î çõ áq Referências a figuras INDICAÇÃO ê í çõ ã INDICAÇÃO çõ í çã ú ê à ú Informações importantes Indicações de segurança Ler o manual de instruções ADVERTÊNCIA í...
 • Seite 245: Segurança Elétrica

  b) Utilizar equipamento de proteção pessoal e Segurança elétrica colocar sempre óculos de proteção. çã a) A ficha de conexão da ferramenta elétrica ç deve adequar-se à tomada. A ficha não ç deve ser modificada em hipótese alguma. çã çã Não utilizar nenhuma ficha de adaptação em conjunto com ferramentas elétricas protegidas por aterramento.
 • Seite 246 c) Retirar a ficha da tomada e / ou remover a 2.6.2 Segurança no local de trabalho bateria acumuladora, antes de executar ajustes no aparelho, trocar peças acessórias • Antes de fazer ranhuras em paredes ou guardar o aparelho. estruturais, deve-se consultar o engenheiro çã...
 • Seite 247 2.6.4 Segurança de pessoas çã • Usar equipamento de proteção pessoal e, ç conforme a situação de trabalho, usar: proteção facial completa, proteção 2.6.3 Segurança elétrica ocular ou óculos de proteção, capacete de proteção e avental • Controlar, antes de cada uso, a ferramenta especial elétrica, o cabo de ligação e a ficha quanto çã...
 • Seite 248 • • Assegurar que outras pessoas estão a uma Os discos de diamante de corte a seco distância segura em relação ao setor de apenas podem ser utilizados para as trabalho. Todo aquele que entrar no setor de possibilidades de aplicação recomendadas. trabalho deve usar equipamento de proteção Por exemplo: nunca cortar com a superfície pessoal.
 • Seite 249 ã ç • Placas adicionais ou outras peças, não específicas da MAKITA, não podem ser • Jamais colocar as mãos nas proximidades aparafusadas ou rebitadas na carcaça de ferramentas de aplicação rotativas. do motor, da pega, da transmissão ou de proteção.
 • Seite 250 Jamais ligar novamente a ferramenta Está prevista uma manutenção regular elétrica, enquanto esta se encontrar na peça pela MAKITA ou por uma empresa de de fabrico. Deixar o disco de diamante de manutenção e reparação autorizada pela corte a seco atingir primeiro a velocidade MAKITA.
 • Seite 251: Especificações Técnicas

  Características técnicas Especificações técnicas Tipo de fresa de diamante SG150 SG181 ã ç ê çã çã â áx â áq ó çã çã í ú ã ú ê ú çã çã í í á çã çã Usar protecção çã í...
 • Seite 252: Declaração Ce De Conformidade

  Declaração CE de conformidade Peças da máquina e de comando A Makita declara, por este meio, que a seguinte máquina: çã í está em conformidade com todas as determinações relevantes das seguintes xã Diretivas Europeias: ó çã çã ã à...
 • Seite 253 Antes do início dos trabalhos Operação e comando Montar e trocar os discos de corte a seco de diamante çã çõ ç çõ çã çã çã ó çã çã ã ã á ã çã ê à ã çã áq çã Montagem e troca dos discos de diamante çã...
 • Seite 254: Ajustar A Profundidade De Corte

  ã INDICAÇÃO à á à çã ã ó çã ó ç Ligar a fresa de diamante e fresar INDICAÇÃO ã ã ã ã ADVERTÊNCIA õ ã çã ç çã ã çã çã Î áq ã CUIDADO çã ã í í ã...
 • Seite 255 PERIGO INDICAÇÃO õ çõ à çã Î á ó ã Limpeza ã PERIGO õ INDICAÇÃO Î ã áq á çã áq çõ ã á Manutenção Terminar o processo de fresagem PERIGO PERIGO õ õ Î çã à çã Î í ó...
 • Seite 256 Manuseio de discos de Eliminação diamante de corte a seco çõ çõ á í çã çã Solução çã ã ã çã á ã Solução çã í çã í á ã áq ã ã çã çã ã ã reto í â perigo de lesões! ó...
 • Seite 257 'HVSUH QRL Cuprins 'HVSUH DFHVWH LQVWUXF LXQL GH utilizare ,QGLFD LL SULYLQG VLJXUDQ D ú ú Ì ú MAKITA vú ú ú ú Ì ú ú Caracteristici tehnice ú ú ú ÌQDLQWH GH vQFHSHUHD OXFUXOXL )XQF LRQDUHD úL GHVHUYLUHD ú...
 • Seite 258: Hvsuh Dfhvwh Lqvwuxf Lxql Gh

  'HVSUH DFHVWH LQVWUXF LXQL GH $7(1 ,( utilizare $7(1 ,(´ ú Î ú ´ ´ 5HIHULQ H OD LOXVWUD LL ,1',&$ ,( ,1',&$ ,$´ ú ,QIRUPD LL LPSRUWDQWH ,QGLFD LL SULYLQG VLJXUDQ D &LWL L LQVWUXF LXQLOH GH XWLOL]DUH Ì ú...
 • Seite 259 c) (YLWD L SXQHUHD vQ IXQF LXQH DFFLGHQWDO 6LJXUDQ D HOHFWULF $VLJXUD LY F VFXOD HOHFWULF HVWH RSULW vQDLQWH GH D R FRQHFWD OD DOLPHQWDUHD a) ùWHFKHUXO GH FRQHFWDUH D VFXOHL HOHFWULFH HOHFWULF úLVDX DFXPXODWRU vQDLQWH GH D R WUHEXLH V VH SRWULYHDVF vQ SUL] $FHVWD OXD vQ PkQ VDX GH D R WUDQVSRUWD QX WUHEXLH PRGLILFDW VXE QLFLR IRUP 1X...
 • Seite 260 e) ÌQJULML L FX DWHQ LH VFXOHOH HOHFWULFH 9HULILFD L ,QGLFD LL VSHFLILFH SULYLQG IXQF LRQDUHD LUHSURúDELO D FRPSRQHQWHORU VLJXUDQ D DSDUDWXOXL PRELOH I U D VH EORFD GDF DFHVWHD VXQW VWULFDWH VDX vQWUDWkW GH GHWHULRUDWH vQFkW &HULQ H SULYLQG SHUVRQDOXO V DIHFWH]H IXQF LRQDUHD VFXOHL HOHFWULFH 'LVSXQH L UHSDUDUHD FRPSRQHQWHORU •...
 • Seite 261 • • 3XOEHULOH SURYHQLWH GH OD PDWHULDOH FXP DU IL &D XUPDUH D SHUWXUE ULORU HOHFWURPDJQHWLFH WHQFXLHOLOH FDUH FRQ LQ SOXPE XQHOH WLSXUL GH H[WHUQH GH H[ RVFLOD LL DOH WHQVLXQLL GH OHPQ PLQHUDOH úL PHWDOH SRW IL SHULFXORDVH UH HD GHVF UF UL HOHFWURVWDWLFH VFXOD SHQWUX V Q WDWH FRQGXFkQG OD UHDF LL HOHFWULF VH SRDWH RSUL DXWRPDW DOHUJLFH DIHF LXQL DOH F LORU UHVSLUDWRULL úL...
 • Seite 262 • • $VLJXUD LY F FHOHODOWH SHUVRDQH S VWUHD] 'LVFXULOH GH W LHUH XVFDW FX GLDPDQW SRW R GLVWDQ GH VLJXUDQ GH ]RQD GH IL XWLOL]DWH QXPDL SHQWUX SRVLELOLW LOH GH OXFUX 2ULFLQH S WUXQGH vQ ]RQD GH OXFUX XWLOL]DUH UHFRPDQGDWH 'H H[ QX úOHIXL L WUHEXLH V SRDUWH HFKLSDPHQW GH SURWHF LH QLFLRGDW FX VXSUDID D ODWHUDO D XQXL GLVF GH SHUVRQDO...
 • Seite 263 • • 'XS PRQWDUHD GLVFXULORU GH W LHUH XVFDW FX /D SRUQLUH úL vQ WLPSXO OXFUXOXL LQH L VFXOD GLDPDQW vQDLQWH GH SRUQLUH YHULILFD L GDF HOHFWULF ELQH GH PkQHU úL DGXFH LY FRUSXO DFHVWH GLVFXUL VXQW PRQWDWH FRUHFW úL GDF úL EUD HOH vQWUR SR]L LH GLQ FDUH V SXWH L VH SRW URWL OLEHU $VLJXUD LY F GLVFXULOH GH UHDF LRQD OD IRU HOH GH UHFXO UHVSHFWLY OD...
 • Seite 264 • 6XV LQH L SO FLOH VDX SLHVHOH GH SUHOXFUDW ([SOLFDUHD SLFWRJUDPHORU GH SH PDUL SHQWUX D GLPLQXD ULVFXO XQXL UHFXO FD IUH]D FX GLDPDQW XUPDUH D EORF ULL GLVFXOXL GH W LHUH XVFDW FX GLDPDQW 3LHVHO ú k ú •...
 • Seite 265: Caracteristici Tehnice

  Caracteristici tehnice Date tehnice 7LS IUH] FX GLDPDQW SG150 SG181 ú 3XUWD L DQWLIRDQH AVERTIZARE ú ú Î ú ú ú ú ú...
 • Seite 266: Caracteristicile Aparatului

  'HFODUD LD GH FRQIRUPLWDWH &( &RPSRQHQWHOH DSDUDWXOXL úL FHOH GH FRPDQG 0DNLWD GHFODU SULQ SUH]HQWD F XUP WRUXO DSDUDW FRUHVSXQGH WXWXURU UHJOHPHQW ULORU ù vQ YLJRDUH DOH XUP WRDUHORU GLUHFWLYH HXURSHQH ù ú ú 8WLOL]DUHD FRQIRUP FX GHVWLQD LD ú ú...
 • Seite 267: Ìqdlqwh Gh Vqfhshuhd Oxfuxoxl

  ÌQDLQWH GH vQFHSHUHD OXFUXOXL )XQF LRQDUHD úL GHVHUYLUHD 0RQWDUHD UHVSHFWLY VFKLPEDUHD GLVFXULORU GH W LHUH XVFDW FX GLDPDQW ú ú ú ú ú ú ú 0RQWDUHD úL VFKLPEDUHD GLVFXULORU GH W LHUH XVFDW FX GLDPDQW OD AVERTIZARE ú Î ú ú...
 • Seite 268 3RUQLUHD IUH]HL FX GLDPDQW úL IUH]DUHD ú ú ,1',&$ ,( ú ú AVERTIZARE Î Ì $7(1 ,( ú Ì Î ú 5HJODUHD DGkQFLPLL GH W LHUH ú ú &RQHFWDUHD VLVWHPXOXL GH DVSLUDUH D SUDIXOXL PERICOL ú ú v ú ú Î...
 • Seite 269: Xu Duhd

  &XU DUHD ,1',&$ ,( PERICOL ú Î Ì ú 7HUPLQDUHD SURFHVXOXL GH IUH]DUH ú ú PERICOL ÌQWUH LQHUHD v ú ú Î PERICOL ú ú Î Ì ú ú ú Ì $7(1 ,( Ì ú ú Î ,1',&$ ,(...
 • Seite 270: 0Dqlsxoduhd Glvfxuloru Ghw Lhuh Xvfdw Fx Gldpdqw

  0DQLSXODUHD GLVFXULORU GH W LHUH XVFDW FX GLDPDQW ú ú 6ROX LH ú vú 6ROX LH Ì ú ú ú Ì GUHSWH ú ´ 3HULFRO GH DFFLGHQWDUH ú (OLPLQDUHD OD GHúHXUL ú...
 • Seite 271 MAKITA...
 • Seite 272 « ª Î © ª © ª « ª © ª « ª Î « ª Î...
 • Seite 274 • • • • • • • • • • •...
 • Seite 275 • • • • • • • • •...
 • Seite 276 • • • • • • • • • • • • • • •...
 • Seite 277 • • • • • • 0$.,7$ • • • • • • • •...
 • Seite 278 • © ª • • 0$.,7$ • 0$.,7$ • 0$.,7$...
 • Seite 279 6* SG181 Î...
 • Seite 280 0DNLWD • Î...
 • Seite 281 Î...
 • Seite 282 Î Î Î © ª...
 • Seite 283 Î Î Î Î...
 • Seite 284 © ª...
 • Seite 285 ,PSUHVXP Obsah O tomto návode na obsluhu %H]SHþQRVWQp SRN\Q\ MAKITA 7HFKQLFNp LQIRUPiFLH 3UHG ]DþLDWNRP SUiFH 3UHYiG]ND D REVOXKD ýLVWHQLH ÒGUåED Zaobchádzanie s diamantovými NRW~þPL SUH VXFKp UH]DQLH /LNYLGiFLD...
 • Seite 286 O tomto návode na obsluhu 23$75126 23$75126 Î 2GND]\ QD REUi]N\ UPOZORNENIE UPOZORNENIE '{OHåLWp LQIRUPiFLH %H]SHþQRVWQp SRN\Q\ 3UHþtWDQLH QiYRGX QD REVOXKX VÝSTRAHA 7HQWR QiYRG QD REVOXKX PDMWH YåG\ XORåHQê SUL ]DULDGHQt 8VFKRYDMWH VL YãHWN\ EH]SHþQRVWQp SRN\Q\ D 0XVt VD QRVL SRYROHQi ILOWUDþQi PDVND QiYRG\ SUH EXG~FH SRXåLWLH QD ~VWD D QRV 6\PERO\ SRXåLWp Y QiYRGH QD...
 • Seite 287 c) 9\KQLWH VD QH~P\VHOQpPX XYHGHQLX GR (OHNWULFNi EH]SHþQRV SUHYiG]N\ 3UHVYHGþWH VD þL HOHNWULFNp ]DULDGHQLH MH Y\SQXWp SUHGWêP QHå a) 3ULSRMRYDFLD ]iVWUþND HOHNWULFNpKR QiUDGLD KR SULSRMtWH QD HOHNWULFN~ VLH DDOHER PXVt RGSRYHGD ]iVXYNH =iVWUþND DNXPXOiWRU GYtKDWH KR DOHER SUHQiãDWH VD QHVPLH Y åLDGQRP SUtSDGH PHQL $N SUL SUHQiãDQt HOHNWULFNpKR ]DULDGHQLD PiWH 1HSRXåtYDMWH SULVS{VRERYDFLX ]iVWUþNX SUVW QD Y\StQDþL DOHER ]DULDGHQLH MH SULSRMHQp QD...
 • Seite 288 e) (OHNWULFNp QiUDGLH VWDURVWOLYR RãHWUXMWH %H]SHþQRVWQp SRN\Q\ WêNDM~FH 6NRQWUROXMWH þL SRK\EOLYp þDVWL EH]FK\EQH VD VWURMD IXQJXM~ D QLH V~ ]DVHNQXWp þL þDVWL QLH V~ ]ORPHQp DOHER SRãNRGHQp WDN åH MH 3RåLDGDYN\ QD SHUVRQiO REVOXK\ RYSO\YQHQi IXQNFLD HOHNWULFNpKR QiUDGLD 3RãNRGHQp þDVWL QHFKDMWH SUHG SRXåLWtP •...
 • Seite 289 • • 3UDFK ] PDWHULiORY DNR RORYQDWê QiWHU 9 G{VOHGNX YRQNDMãtFK HOHNWURPDJQHWLFNêFK QLHNWRUp GUXK\ GUHYD PLQHUiO\ D NRY\ P{åX SRU~FK QDSU NROtVDQLH VLH RYpKR QDSlWLD E\ ]GUDYLX ãNRGOLYp D YLHV DOHUJLFNêP HOHNWURVWDWLFNp YêERMH P{åH VD HOHNWULFNp UHDNFLiP RQHPRFQHQLDP GêFKDFtFK FLHVW D QiUDGLH DXWRPDWLFN\ Y\SQ~ DOHER UDNRYLQH V takomto prípade elektrické...
 • Seite 290 • • 'iYDMWH SR]RU QD LQp RVRE\ DE\ PDOL 'LDPDQWRYp NRW~þH SUH VXFKp UH]DQLH VD GRVWDWRþQ~ Y]GLDOHQRV RG YiãKR VP~ SRXåtYD OHQ SUH RGSRUXþHQp PRåQRVWL SUDFRYLVND .DåGê NWR VD ]GUåXMH QD SRXåLWLD 1DSU 1LNG\ QHEU~VWH V ERþQRX SUDFRYLVNX PXVt QRVL RVREQp RFKUDQQp VWUDQRX GLDPDQWRYpKR NRW~þD SUH VXFKp SRP{FN\ UH]DQLH...
 • Seite 291 • • 3R SRXåLWt QHFKDMWH SRXåLWp QiVWURMH 9DãX UXNX QLNG\ QHGiYDMWH GR EOt]NRVWL XStQDGOi QiVWURMRY D LQp þDVWL Y RWiþDM~FHKR VD QiVWURMD EH]SURVWUHGQHM EOt]NRVWL SUDFRYLVND 1iVWURM VD P{åH SUL VSlWQRP ~GHUH VN ]QX SR Y\FKODGQ~ YDãHM UXNH =DULDGHQLD P{åX E\ SR SRXåLWt YH PL KRU~FH •...
 • Seite 292 6HUYLV ~GUåED RSUDY\ 9\VYHWOHQLH SLNWRJUDPRY QD GLDPDQWRYHM IUp]H • 3R SiGH DOHER YQLNQXWt YOKNRVWL QHFKDMWH HOHNWULFNp QiUDGLH VNRQWURORYD 3UtSDGQH SRãNRGHQp HOHNWULFNp QiUDGLH MH QHEH]SHþQp D Xå QHPi SUHYiG]NRY~ EH]SHþQRV 3UHG DOãtP SRXåtYDQtP HOHNWULFNpKR QiUDGLD QHFKDMWH KR VNRQWURORYD QDãRX VOXåERX ]iND]QtNRP DOHER DXWRUL]RYDQRX =DULDGHQLH WULHG\ RFKUDQ\ ,, RGERUQRX GLHO RX 0$.,7$...
 • Seite 293 7HFKQLFNp LQIRUPiFLH 7HFKQLFNp ~GDMH 7\S GLDPDQWRYHM IUp]\ 6* SG181 1RVWH RFKUDQX VOXFKX VÝSTRAHA Î...
 • Seite 294 (6 Y\KOiVHQLH R ]KRGH ýDVWL VWURMD D REVOXK\ 0DNLWD WêPWR Y\KODVXMH åH QDVOHGXM~FL VWURM RGSRYHGi YãHWNêP SUtVOXãQêP XVWDQRYHQLDP QDVOHGXM~FLFK HXUySVN\FK VPHUQtF 3RXåLWLH SRG D XUþHQLD • 3UH VSUDFRYiYDQp PDWHULiO\ GRGUåLDYDMWH SUHGSLV\ SODWQp YR YDãHM NUDMLQH VÝSTRAHA &KDUDNWHULVWLND VWURMD Î URYQê...
 • Seite 295 3UHG ]DþLDWNRP SUiFH 3UHYiG]ND D REVOXKD 0RQWiå UHVS YêPHQD GLDPDQWRYêFK NRW~þRY SUH VXFKp UH]DQLH 0RQWiå D YêPHQD GLDPDQWRYêFK NRW~þRY SUH VXFKp UH]DQLH SUL VÝSTRAHA Î UPOZORNENIE UPOZORNENIE...
 • Seite 296 =DSQXWLH GLDPDQWRYHM IUp]\ D IUp]RYDQLH UPOZORNENIE VÝSTRAHA 23$75126 Î Î 1DVWDYHQLH K EN\ UH]X 3ULSRMHQLH RGViYDQLD SUDFKX 1(%(=3(ý(16792 Î UPOZORNENIE...
 • Seite 297 ýLVWHQLH UPOZORNENIE 1(%(=3(ý(16792 Î 8NRQþHQLH IUp]RYDQLD 1(%(=3(ý(16792 ÒGUåED 1(%(=3(ý(16792 Î Î 23$75126 Î UPOZORNENIE...
 • Seite 298 Zaobchádzanie s GLDPDQWRYêPL NRW~þPL SUH VXFKp UH]DQLH 1iSUDYD 1iSUDYD URYQê 1HEH]SHþHQVWYR ~UD]X /LNYLGiFLD...
 • Seite 299 ,PSUHVXP Kazalo O teh navodilih za uporabo Varnostna opozorila š MAKITA š 7HKQLþQH ]QDþLOQRVWL 3UHG SULþHWNRP GHOD Obratovanje in upravljanje ýLãþHQMH 9]GUåHYDQMH 5DYQDQMH ] GLDPDQWQLPL SORãþDPL ]D suho rezanje Odstranjevanje...
 • Seite 300 O teh navodilih za uporabo PREVIDNO PREVIDNO š š Î 6NOLFL QD VOLNRYQR JUDGLYR OPOMBA š OPOMBA 3RPHPEQH LQIRUPDFLMH Varnostna opozorila Preberite navodila za uporabo OPOZORILO š š 1DYRGLOD ]D XSRUDER KUDQLWH YHGQR RE QDSUDYL Varnostna opozorila in navodila shranite za XSRUDER Y ERGRþH 3UL GHOX QRVLWH GRYROMHQR ILOWUVNR PDVNR NL SRNULYD QRV LQ XVWD...
 • Seite 301: Varnost Oseb

  c) 3UHSUHþXMWH QHQDPHUQR GDMDQMH Y SRJRQ (OHNWULþQD YDUQRVW 3UHSULþDMWH VH GD MH HOHNWULþQR RURGMH L]NOMXþHQR SUHGHQ JD SULNOMXþLWH QD RPUHåQR a) 3ULNOMXþQL YWLNDþ HOHNWULþQHJD RURGMD PRUD napajanje in / ali baterijo ter preden ga XVWUH]DWL YWLþQLFL 9WLNDþD QH VPHWH QD QREHQ GYLJQHWH DOL QHVHWH QDþLQ VSUHPLQMDWL 3UL HOHNWULþQLK RURGMLK ýH LPDWH PHG QRãHQMHP HOHNWULþQHJD RURGMD...
 • Seite 302 e) (OHNWULþQD RURGMD VNUEQR QHJXMWH 9DUQRVWQD QDYRGLOD VSHFLILþQD 3UHYHUMDMWH DOL JLEOMLYL GHOL EUH]KLEQR GHOXMHMR za stroj LQ VH QH ]DWLNDMR WHU DOL VR GHOL SRORPOMHQL DOL WDNR SRãNRGRYDQL GD QHJDWLYQR YSOLYDMR QD Zahteve za upravljavce GHORYDQMH HOHNWULþQHJD RURGMD 3UHG XSRUDER QDSUDYH SRãNRGRYDQH GHOH SRSUDYLWH •...
 • Seite 303 • • 3UDK QHNDWHULK VQRYL NRW VR SUHPD]L ] =DUDGL ]XQDQMLK HOHNWURPDJQHWQLK YVHEQRVWMR VYLQFD QHNDWHUH YUVWH OHVD PRWHQM QSU QLKDQMH RPUHåQH QDSHWRVWL PLQHUDORY LQ NRYLQ MH ODKNR ]GUDYMX ãNRGOMLY HOHNWURVWDWLþQD SUD]QMHQMD VH ODKNR LQ SRY]URþD DOHUJLMVNH UHDNFLMH EROH]QL GLKDO HOHNWULþQR RURGMH VDPRGHMQR L]NOMXþL LQ DOL QDVWDQHN UDND 9 WHP SULPHUX HOHNWULþQR RURGMH L]NOMXþLWH LQ = PDWHULDOL ] YVHEQRVWMR D]EHVWD ODKNR URNXMHMR...
 • Seite 304 • • 3D]LWH GD VH ERGR GUXJH RVHEH QDKDMDOH QD 0HQMDYR GHORYQHJD RURGMD L]YDMDMWH VNUEQR YDUQL UD]GDOML RG YDãHJD GHORYQHJD REPRþMD LQ OH ] ]D WR SUHGYLGHQLP LQ EUH]KLEQLP 9VDND RVHED NL YVWRSL Y GHORYQR REPRþMH RURGMHP ]D PRQWDåR 3UHG SULþHWNRP PRUD QRVLWL ]DãþLWQR RSUHPR PHQMDYH GHORYQHJD RURGMD L]YOHFLWH YWLNDþ...
 • Seite 305: Povratni Udar In Ustrezna Varnostna Navodila

  • • 1D RKLãMH PRWRUMD URþDMD JRQLOD LQ ]DãþLWQR 6 WHOHVRP VH L]RJLEDMWH SRGURþMD Y NDWHUR RKLãMH QH SULYLMDMWH DOL NRYLþLWH SORãþLF DOL EL VH Y SULPHUX SRYUDWQHJD XGDUD SUHPLNDOR GUXJLK GHORY NL QLVR VSHFLILþQL ]D 0$.,7$ HOHNWULþQR RURGMH (OHNWULþQR RURGMH VH ]DUDGL WHJD ODKNR SRãNRGXMH 3RYUDWQL XGDU åHQH HOHNWULþQR RURGMH Y QDVSURWQR LQ ODKNR SULKDMD GR PRWHQM Y GHORYDQMX VPHU JLEDQMD GLDPDQWQH SORãþH ]D VXKR UH]DQMH...
 • Seite 306 VH PDWHULDOQD ãNRGD QD VWURMX LQ SRYLãDQD QHYDUQRVW QDVWDQND QH]JRG QH PRUHWD L]NOMXþLWL • 5HGQR Y]GUåHYDQMH V VWUDQL SRGMHWMD 1RVLWH ]DãþLWR VOXKD MAKITA ali s strani od podjetja MAKITA SRREODãþHQHJD REUDWD ]D Y]GUåHYDQMH LQ SRSUDYLOD MH SRJRM ]D ]DKWHYNH L] QDVORYD JDUDQFLMH 1RVLWH ]DãþLWQR RSUHPR Mnogo nezgod se pripeti zaradi slabo Y]GUåHYDQLK HOHNWULþQLK RURGLM...
 • Seite 307 7HKQLþQH ]QDþLOQRVWL 7HKQLþQL SRGDWNL 7LS GLDPDQWQHJD UH]NDOQLND 6* SG181 š 1RVLWH ]DãþLWR VOXKD OPOZORILO Î š...
 • Seite 308 ,]MDYD R VNODGQRVWL (6 'HOL VWURMD LQ NUPLOQL HOHPHQWL 0DNLWD L]MDYOMD GD QDVOHGQML VWURM XVWUH]D YVHP YHOMDYQLP GRORþLORP HYURSVNLK GLUHNWLY 3ULPHUQD XSRUDED • 8SRãWHYDMWH SUHGSLVH ]D GHOR ] PDWHULDOL NL YHOMDMR Y YDãL GUåDYL OPOZORILO =QDþLOQRVWL VWURMD Î ravni š š...
 • Seite 309: Obratovanje In Upravljanje

  3UHG SULþHWNRP GHOD Obratovanje in upravljanje 0RQWDåD R] PHQMDYD GLDPDQWQH SORãþH ]D VXKR UH]DQMH 0RQWDåD LQ PHQMDYD GLDPDQWQLK SORãþ ]D VXKR UH]DQMH SUL OPOZORILO Î š š š š š š OPOMBA š OPOMBA š...
 • Seite 310 9NOMXþLWH GLDPDQWQL UH]NDOQLN LQ OPOMBA SULþQLWH ] UH]NDQMHP OPOZORILO Î PREVIDNO Nastavitev globine reza Î š 3ULNORS RGVHVDYDQMD SUDKX š OPOMBA NEVARNOST š Î š...
 • Seite 311 ýLãþHQMH OPOMBA NEVARNOST š Î =DNOMXþHN SRVWRSND UH]NDQMD NEVARNOST 9]GUåHYDQMH š NEVARNOST Î š Î PREVIDNO Î OPOMBA š...
 • Seite 312 5DYQDQMH ] GLDPDQWQLPL SORãþDPL ]D VXKR UH]DQMH 3RPRþ 3RPRþ š ravni Nevarnost SRãNRGEH š Odstranjevanje...
 • Seite 313 ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë MAKITA ë ç ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë...
 • Seite 314 Lidhur me këtë manual KUJDES përdorimi «KUJDES» ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë Î ë « » ë ë ë « » ë ë ë ë...
 • Seite 315 c) Shmangni vënien në punë në mënyrë Siguria elektrike të pavullnetshme. Sigurohuni që vegla elektrike të jetë e fikur, përpara se ta lidhni a) Spina e veglës elektrike duhet të përshtatet në burimin e korrentit dhe / ose me baterinë, me prizën.
 • Seite 316 e) Kujdesuni për veglat elektrike me kujdes. Udhëzime sigurie specifike për Kontrolloni nëse pjesët e lëvizshme pajisjen funksionojnë pa të metë dhe nuk ngecin, ose nëse ka pjesë të thyera apo të dëmtuara, 2.6.1 Kërkesa për përdoruesit çka pengon funksionimin e veglës elektrike. Riparoni pjesët e dëmtuara para përdorimit •...
 • Seite 317 Përdorni të paktën një nga pluhurfshirëset 2.6.4 Siguria e personave e përshtatshme për materialin (p.sh. një pluhurfshirëse të posaçme nga MAKITA). • Mbani veshje mbrojtëse personale dhe f Kujdesuni për një ajrosje të mirë të vendit të përdorini ato sipas situatës së punës: punës.
 • Seite 318 • • Kujdesuni që personat e tjerë të kenë një Disqet prej diamanti për prerje në të thatë distancë të sigurt nga zona e punës. Kushdo duhet të përdoren vetëm për përdorimet e që hyn në zonën e punës, duhet të mbajë këshilluara.
 • Seite 319 Gjatë frenimit. vegla ndihmëse mund të lëvizë në Tabela shtesë ose të ngjashme, pjesë jo të dorën tuaj. posaçme MAKITA, nuk duhet të vidhosen • ose të gozhdohen në motor, doreza, fileto Shmangni me trupin tuaj zonën, në të cilin dhe kasën mbrojtëse.
 • Seite 320 Mbani veshje mbrojtëse! • Është e nevojshme një mirëmbajtje periodike nga MAKITA ose nga një prej proceseve të autorizuara të mirëmbajtjes dhe riparimit Lexoni manualin e përdorimit! MAKITA. ë ë...
 • Seite 321: Të Dhëna Teknike

  Veçori teknike Të dhëna teknike Tipi i frezës prej diamanti SG150 SG181 ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë Mbani kufje mbrojtëse! ë ë ë ë ë ë ë ë...
 • Seite 322 Deklarata e konformitetit-EG Makineritë dhe pjesët komanduese Me anë të kësaj, Makita deklaron se pajisja ë e mëposhtme: Ç ë ë ë ë përputhet me gjithë përcaktimet e ë ë ë ë direktivave të mëposhtme evropiane: ë ë ë ë...
 • Seite 323 Para fillimit të punës Përdorimi dhe komandimi Montimi ose ndërrimi i disqeve ë ë ë ë ë ë prej diamanti për prerje në të ë ç ë thatë ë ë ë ë që ë ë ë ë ë ë ë ë...
 • Seite 324 ë ë ç ë Ndizeni frezën prej diamanti dhe ë ë frezoni ç ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ç ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë...
 • Seite 325 ë ë ë ë ë Pastrimi ç ë ë ë « ë » RREZIKU UDHËZIM ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë Î ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë...
 • Seite 326 Përdorimi i disqeve prej diamanti për prerje në të thatë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë q ë ë Zgjidhja që ë ë ë ë ë ë ë ë...
 • Seite 327: O Ovom Uputstvu Za Upotrebu

  Impresum 6DGUåDM O ovom uputstvu za upotrebu Napomene o bezbednosti ÿ MAKITA ÿ ÿ ÿ ÿ 7HKQLþNH NDUDNWHULVWLNH ü ÿ ü 3UH SRþHWND UDGD 5DG L UXNRYDQMH ÿ ýLãüHQMH 2GUåDYDQMH 5XNRYDQMH GLMDPDQWVNLP GLVNRYLPD ]D VXYR VHþHQMH 2GODJDQMH X RWSDG...
 • Seite 328 O ovom uputstvu za OPREZ upotrebu OPREZ ü ü Î ÿ ÿ 8SXWQLFH QD VOLNH NAPOMENA ü NAPOMENA 9DåQH LQIRUPDFLMH Napomene o bezbednosti 3URþLWDMWH XSXWVWYR ]D XSRWUHEX UPOZORENJE ÿ ÿ 6DþXYDMWH VYH QDSRPHQH R EH]EHGQRVWL 2YR XSXWVWYR ]D XSRWUHEX þXYDMWH XYHN X L XSXWVWYD WDNR GD PRåHWH L NDVQLMH GD VH EOL]LQL XUHÿDMD SRVDYHWXMHWH VD QMLPD...
 • Seite 329 c) 6SUHþLWH VOXþDMQR SXãWDQMH X UDG 3UH QHJR (OHNWULþQD EH]EHGQRVW ãWR HOHNWULþQL DODW SULNOMXþLWH QD VWUXMQR QDSDMDQMH L LOL EDWHULMX RGQ SUH QHJR ãWR JD a) 3ULNOMXþQL XWLNDþ HOHNWULþQRJ DODWD PRUD X]PHWH X UXNH LOL QRVLWH XYHULWH VH GD MH RQ GD RGJRYDUD XWLþQLFL 8WLNDþ...
 • Seite 330: Bezbednost Na Radnom Mestu

  d) (OHNWULþQH DODWH NRMH QH XSRWUHEOMDYDWH 1DSRPHQH R EH]EHGQRVWL NRMH þXYDMWH YDQ GRKYDWD GHFH 2VREDPD NRMH VH RGQRVH QD GRWLþQX PDãLQX QLVX XSR]QDWH VD XUHÿDMHP LOL NRMH QLVX SURþLWDOH RYD XSXWVWYD QH GR]YROLWH GD =DKWHYL X SRJOHGX RVREOMD ]D XSRWUHEOMDYDMX XUHÿDM UXNRYDQMH (OHNWULþQL DODWL VX RSDVQL DNR LK NRULVWH...
 • Seite 331 • • 3UDãLQH PDWHULMDOD NDR QSU RORYQLK =ERJ VSROMQLK HOHNWURPDJQHWQLK VPHWQML QSU SUHPD]D QHNLK YUVWD GUYHWD PLQHUDOD L RVFLODFLMD PUHåQRJ QDSRQD HOHNWURVWDWLþNRJ PHWDOD PRJX GD EXGX ãWHWQH SR ]GUDYOMH L GD SUDåQMHQMD PRåH GD GRÿH GR DXWRPDWVNRJ L]D]RYX DOHUJLþQH UHDNFLMH REROMHQMD GLVDMQLK LVNOMXþLYDQMD HOHNWULþQRJ DODWD SXWHYD L LOL UDND 8 WRP VOXþDMX LVNOMXþLWH HOHNWULþQL DODW L SRQRYR...
 • Seite 332 • • 3D]LWH QD VLJXUQR RGVWRMDQMH GUXJLK RVRED 'LMDPDQWVNL GLVNRYL ]D VXYR VHþHQMH VPHMX RG YDãHJ UDGQRJ SRGUXþMD 6YDNR NR XÿH X GD VH XSRWUHEOMDYDMX VDPR ]D SUHSRUXþHQH UDGQR SRGUXþMH PRUD GD QRVL OLþQX ]DãWLWQX PRJXüQRVWL SULPHQH 1SU 1LNDGD QH EUXVLWH RSUHPX VD ERþQRP SRYUãLQRP GLMDPDQWVNRJ GLVND 6ORPOMHQL NRPDGL UDGQRJ SUHGPHWD LOL VORPOMHQL...
 • Seite 333 • • (OHNWULþQH DODWH QH L]ODåLWH HNVWUHPQRM 6SUHþLWH EORNDGX GLMDPDQWVNRJ GLVND ]D WRSORWL LOL KODGQRüL VXYR VHþHQMH L]D]YDQX VQDåQLP SULWLVNRP RGQ SUHEU]LP SRVPDNRP 1H L]YRGLWH 8 VOXþDMX HNVWUHPQH WRSORWH L LOL KODGQRüH PRåH SUHWHUDQR GXERNH UH]RYH GD GRÿH GR PHKDQLþNLK L HOHNWULþQLK RãWHüHQMD •...
 • Seite 334 • %XGLWH SRVHEQR SDåOMLYL SUL ÄLVHFDQMX 2EMDãQMHQMH SLNWRJUDPD QD GåHSRYD³ X SRVWRMHüH ]LGRYH LOL RVWDOD GLMDPDQWVNRM JORGDOLFL QHYLGOMLYD SRGUXþMD 3ULOLNRP VSXãWDQMD GLMDPDQWVNRJ GLVND ]D VXYR VHþHQMH X VOXþDMX SUHUH]LYDQMD YRGRYD ]D YRGX L JDV HOHNWULþQLK YRGRYD LOL GUXJLK REMHNDWD PRåH ü...
 • Seite 335 7HKQLþNH NDUDNWHULVWLNH 7HKQLþNL SRGDFL 7LS GLMDPDQWVNH JORGDOLFH 6* SG181 ÿ 1RVLWH ]DãWLWX VOXKD UPOZORENJE ÿ ÿ ü Î ü ÿ ü...
 • Seite 336 (= 'HNODUDFLMD R XVNODÿHQRVWL 'HORYL PDãLQH L HOHPHQWL ]D UXNRYDQMH 0DNLWD RYLPH L]MDYOMXMH GD VOHGHüD PDãLQD LVSXQMDYD ]DKWHYH VYLK RGJRYDUDMXüLK RGUHGEL VOHGHüLK (XURSVNLK 'LUHNWLYD ü 1DPHQVNR NRULãüHQMH ÿ • 3ULGUåDYDMWH VH YDåHüLK QDFLRQDOQLK SURSLVD ]D PDWHULMDOH NRML WUHED GD VH REUDÿXMX .DUDNWHULVWLNH PDãLQH UPOZORENJE Î...
 • Seite 337 3UH SRþHWND UDGD 5DG L UXNRYDQMH 0RQWDåD RGQ ]DPHQD GLMDPDQWVNLK GLVNRYD ]D VXYR ü VHþHQMH ü ÿ ü ÿ ü ÿ 0RQWDåD L ]DPHQD GLMDPDQWVNLK GLVNRYD ]D VXYR VHþHQMH NRG PRGHOD UPOZORENJE ü ü Î ÿ ü ü ü NAPOMENA NAPOMENA ü...
 • Seite 338 8NOMXþLYDQMH GLMDPDQWVNH JORGDOLFH L JORGDQMH NAPOMENA ü UPOZORENJE ÿ ü ü ü OPREZ Î ü ü ü Î ü 3RGHãDYDQMH GXELQH UH]D ü ÿ 3ULNOMXþLYDQMH XUHÿDMD ]D ü XVLVDYDQMH SUDãLQH OPASNOST NAPOMENA Î...
 • Seite 339 ýLãüHQMH OPASNOST NAPOMENA ÿ Î ü =DYUãHWDN SRVWXSND JORGDQMD 2GUåDYDQMH OPASNOST OPASNOST Î Î ü OPREZ Î ü NAPOMENA...
 • Seite 340 5XNRYDQMH GLMDPDQWVNLP GLVNRYLPD ]D VXYR VHþHQMH ÿ 3RPRü ÿ ÿ 3RPRü ÿ ü ü ü ravni 2SDVQRVW RG SRYUHGH ü ÿ 2GODJDQMH X RWSDG ÿ ü...
 • Seite 341 ä ä ä ä ö ä ö Ö ä ö ä ö ä ä ö ä ä ö ä MAKITA ö ö ö ä ö ö ö ä ö ä ä Tekniska egenskaper ä ö ä ö ä ö ä...
 • Seite 342: Viktig Information

  Om den här FÖRSIKTIGT bruksanvisningen FÖRSIKTIGT ö ä ö ä ä ä ö ä ö ö Î ä Bildhänvisningar ä ö OBSERVERA ä ä OBSERVERA ä Viktig information Säkerhetsanvisningar Läs igenom bruksanvisningen ö VARNING ä ä ä ä ä ö Förvara alltid bruksanvisningen i närheten av ö...
 • Seite 343: Användning Och Skötsel Av Elverktyg

  d) Ta bort alla inställningsverktyg eller Elsäkerhet skruvnycklar innan du slår på det elektriska verktyget. a) Stickproppen till elverktyget måste passa Ett verktyg eller en nyckel i en roterande del av till eluttaget. Stickproppen får inte ändras verktyget kan orsaka skador. på...
 • Seite 344: Maskinspecifika Säkerhetsanvisningar

  f) Håll skärverktyg vassa och rena. Maskinspecifika Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa säkerhetsanvisningar eggar fastnar mindre och är lättare att använda. g) Använd elverktyg, tillbehör och 2.6.1 Krav på användarna tillsatsverktyg osv. i enlighet med dessa anvisningar. Ta härvid hänsyn till •...
 • Seite 345 över ventilationsöppningarna. med ett lämpligt dammutsug (t.ex. en Motorfläkten drar in damm i motorhuset, och en specialdammavskiljare från MAKITA). kraftig ansamling av metalldamm kan ge upphov till elektriska risker. • Se till att andra personer befinner sig på...
 • Seite 346 • Extra skyltar eller andra delar som inte • Diamantkapskivor får endast användas kommer från MAKITA får inte skruvas eller för rekommenderade tillämpningar. Till nitas fast på motor- eller växelhus, handtag exempel: Slipa aldrig med sidoytan på en eller skyddskåpa.
 • Seite 347 Innan du fortsätter den tippar eller blockeras, vilket kan leda till att använda elverktyget måste det kontrolleras bakslag eller skivbrott. av vårt servicecenter eller en av MAKITA • Ha aldrig handen i närheten av den auktoriserad fackverkstad.
 • Seite 348 2.6.7 Förklaring av symboler på diamantfräsen ä ä ä ö ö ö ä Produkt med skyddsklass II ö ä ö Miljöriktig kvittblivning ä ö ö ö ä ä Använd hörselskydd! ä ö ä ö Använd skyddsutrustning! Läs bruksanvisningen! ö ä ä...
 • Seite 349: Tekniska Egenskaper

  Tekniska egenskaper Tekniska data Diamantfrästyp SG150 SG181 ä ö ä ä ä ä ä Använd hörselskydd! ä ä ö ä ä ä ä ä VARNING ä ö ä ö ä ö ä ä ö ä ö ö ä ö Î...
 • Seite 350: Maskinens Delar

  EG-försäkran om Maskinens delar överensstämmelse ö Å MAKITA förklarar härmed att den följande maskinen: ö ä ö motsvarar alla tillämpliga bestämmelser i följande europeiska direktiv: ä ä ä ö ä ö ö ö Korrekt användning ä ä ö ä ä...
 • Seite 351: Innan Arbetet Påbörjas

  Innan arbetet påbörjas Drift och manövrering Montera eller byta ö ä ä diamantkapskivor ö ö ä ä ä ä ä ö ä ä ä ö ä ä ä ä ö ö ö ä ö ä ä ä ä ä ä ä...
 • Seite 352 Starta diamantfräsen och OBSERVERA påbörja fräsning ä ä ä ä ö ä ö ä ä ö ä VARNING ö ä ä ö ä ö ä ä ö ö Î ä ä ö ö ä ä ä ö ö FÖRSIKTIGT ö ö...
 • Seite 353 Rengöring OBSERVERA ä ä ä ä FARA ä ö ä ö ö ö ö ö ä Î ä ä ö Avsluta fräsförloppet ö ä FARA Service ö ä ä ä Î FARA ä ä ö ö ä ä ö ä ö...
 • Seite 354 Hantering av diamantkapskivor ö ö ö ö ö Åtgärd ä ö ö ä ä Åtgärd ä ä ö ä ä ä Ö ö Ö ä ä ä ä ä ö ä ä ö raka ä ä ä – Risk för kroppsskador! ä...
 • Seite 355 MAKITA...
 • Seite 356 « ª Î © ª © ª « ª © ª « ª Î « ª Î...
 • Seite 357 ¶...
 • Seite 358 • • • • • • • • • • • ¶...
 • Seite 359 • • ± • • • • • • • •...
 • Seite 360 • • • • • • • • • • • • • • •...
 • Seite 361 • • ² • • 0$.,7$ • • • • ² • • ¶ • ² • •...
 • Seite 362 • ¶ • • 0$.,7$ • ² 0$.,7$ • 0$.,7$ 0$.,7$...
 • Seite 363 6* SG181 Î...
 • Seite 364 0DNLWD • ² Î ²...
 • Seite 365 Î...
 • Seite 366 ² ² ² Î Î Î...
 • Seite 367 © ª Î Î Î Î...
 • Seite 368 ² ² © ª ² ²...
 • Seite 372 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan Makita Europe N.V., Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium www.makita.com...

Diese Anleitung auch für:

Sg181

Inhaltsverzeichnis