Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita SG150 Bedienungsanleitung
Makita SG150 Bedienungsanleitung

Makita SG150 Bedienungsanleitung

Diamantfräsen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SG150:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 47
Превод на оригиналното ръководство за обслужване
BG
Překlad původního návodu k obsluze
CS
Oversættelse af den originale betjeningsvejledning
DA
Original-Bedienungsanleitung
DE
Translation of the Original Instruction Manual
EN
Traducción de las instrucciones de manejo originales
ES
Originaalkasutusjuhendi tõlge
ET
Alkuperäisen käyttöoppaan käännös
FI
Traduction de l'original du mode d'emploi
FR
Prijevod originalnih uputa za uporabu
HR
Az eredeti kezelési útmutató fordítása
HU
Traduzione del manuale di istruzioni per l'uso originale
IT
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
LT
MAKITA
SG150 / SG180
Makita Corporation
Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums
LV
Превод на оригинално упатство за употреба
MK
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
NL
Oversetting av original bruksanvisning
NO
Tradução do manual de instruções original
PT
Traducerea variantei originale instrucţiunilor de utilizare
RO
Перевод оригинала инструкции по эксплуатации
RU
Preklad pôvodného návodu na obsluhu
SK
Prevod originalnih navodil za uporabo
SL
Përkthimi i manualit origjinal të përdorimit
SQ
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
SR
Översättning av originalbruksanvisning
SV
Переклад оригінала керівництва з експлуатації
UA

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita SG150

 • Seite 1: Версія: V01 / 2015

  MAKITA SG150 / SG180 Makita Corporation Превод на оригиналното ръководство за обслужване Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums Překlad původního návodu k obsluze Превод на оригинално упатство за употреба Oversættelse af den originale betjeningsvejledning Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Original-Bedienungsanleitung Oversetting av original bruksanvisning Translation of the Original Instruction Manual Tradução do manual de instruções original...
 • Seite 2 Превод на оригиналното ръководство за обслужване – диамантени фрези 5 – 18 Překlad původního návodu k obsluze – diamantové frézy 19 – 32 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning – diamantfræser 33 – 46 Original-Bedienungsanleitung – Diamantfräsen 47 – 60 61 – 74 Translation of the Original Instruction Manual –...
 • Seite 3 Лява резба Kreisā vītne Levotočivý závit. Лев навој Venstregevind Linkse schroefdraad Linksgewinde Venstregjenget Left-hand thread Rosca à esquerda Rosca a la izquierda Filet pe stânga Vasakkeere Левая резьба Vasen kierre Ľavotočivý závit Filetage à gauche levi navoj Lijevi navoj Filetat e majta Balmenetes Levi navoj Filettatura sinistrorsa...
 • Seite 4 | 4 |...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  инструкции за безопасност ....8 2.6.1 Изисквания към обслужващия Това ръководство за обслужване беше персонал ..........8 създадено старателно. MAKITA не поема 2.6.2 Безопасност на работното място ..8 отговорност обаче за евентуални грешки в това 2.6.3 Електрическа безопасност ....9 ръководство...
 • Seite 6: Относно Това Ръководство За

  Относно това ръководство ВнИманИе за обслужване „ВнИманИе“ указва грозяща опасност, Това ръководство за обслужване съдържа която може да има леки или средни телесни важна информация за безопасна работа с наранявания или материални щети. диамантената фреза. Î Тази стрелка показва съответните мерки, за Диамантената фреза е наричана в това да...
 • Seite 7: Електрическа Безопасност

  b) носете лична предпазна екипировка и 2.2 електрическа безопасност винаги предпазни очила. Носенето на лична предпазна екипировка, a) Щепселът на електроинструмента трябва като противопрахова маска, неплъзгащи да съответства на контакта. Щепселът се обувки, предпазна каска или антифони, не трябва да бъде удължаван по никакъв според вида и приложението на начин. не използвайте адаптерен щепсел електрическия инструмент, намалява риска заедно с електроинструменти с предпазно от наранявания. заземяване. c) Предотвратете привеждането в Непромененият...
 • Seite 8: Сервиз

  2.6 Специфични за машината причини алергични реакции, заболявания инструкции за безопасност на дихателната система и / или рак. Материал съдържащ азбест трябва да се 2.6.1 Изисквания към обслужващия обработва само от специалисти. персонал f Използвайте подходяща за материала аспирация (напр. специален аспиратор • на MAKITA). Лица под 16-годишна възраст не трябва да f Осигурете добра вентилация на използват машината. работното място. | 8 |...
 • Seite 9: Електрическа Безопасност

  смущения (напр. колебания в мрежовото което работете с машината напрежение, електростатични по принцип заедно с позходящо разреждания) електроинструментът може аспирационно устройство (напр. автоматично да се изключи. специален аспиратор на MAKITA). В такъв случай изключете и включете отново електроинструмента. • не използвайте поставяни инструменти, които изискват течно охлаждащо средство. Употребата на вода или друго течно охлаждащо средство може да доведе до...
 • Seite 10: Опасности При Употреба На И Боравене С Електроинструменти

  • • Осигурете при наличие на други хора Диамантените дискове за сухо безопасно разстояние до вашата работна рязане могат да се използват само зона. Всеки, който се намира в работната за препоръчителните възможности зона, трябва да носи лична предпазна за употреба. никога не шлифовайте екипировка. със страничната повърхност на един Счупени парчета от детайла или счупени диамантен диск за сухо рязане. поставени инструменти могат да излетят Диамантените дискове за сухо рязане са и да причинят наранявания и извън пряката предназначени за разделяне на материала с работна...
 • Seite 11 не поставяйте никога ръцете си близо до нараняване. въртящия се поставен инструмент. • Поставеният инструмент може да попадне Допълнителни щитове или други части, при откат върху ръцете ви. които не са произведени конкретно от • MAKITA, не трябва да се завинтват или Избегнете с тялото си зоната, към която ще занитват към корпуса на двигателя, отскочи електроинструмента при откат. дръжките, редуктора или предпазния Откатът отблъсква електроинструмента кожух. в посока противоположна на движението на Електроинструментът може да бъде диамантения диск за сухо рязане в мястото...
 • Seite 12: Сервиз / Поддръжка / Ремонт

  Преди по-нататъшна употреба на по време на работа е над 85 dB (A) – електроинструмента осигурете проверка носете антифони! от нашия център за обслужване на клиенти носете предпазна екипировка! или от упълномощен сервиз на MAKITA. • Работите по ремонта и техническата поддръжка трябва да бъдат провеждани само от упълномощен сервиз на MAKITA. Прочетете ръководството за В противен случай отпадат всички...
 • Seite 13: Технически Характеристики

  Технически характеристики 3.1 Технически данни Тип на диамантения фрезер SG150 SG180 Производител MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Работно напрежение (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Консумирана мощност (W) 1800 1800 Клас на защита / II / II Обороти (min 7800 4100 Диаметър на диска (mm) Максимална...
 • Seite 14: Ес Декларация За Съответствие

  управление (Вижте фигура Makita декларира с настоящата, че Превключвател ВКЛ / ИЗКЛ следната машина: Ръкохватка Описание: диамантена фреза Задна ходова ролка Модел / тип: SG150, SG180 Тръбна наставка за свързване на маркуч за съответства на всички основни аспирация разпоредби на европейските Стрелка за посоката на въртене директиви: Притискащ диск 2006 / 42 / ЕО...
 • Seite 15: Преди Започване На Работа

  сухо рязане тази монтажна стъпка отпада. • Използвайте само диамантени дискове за • Поставете всички останали дистанционни сухо рязане, които са препоръчани от MAKITA шайби (5) върху задвижващия вал (3). за съответната област на приложение. Задвижващият вал (3) трябва все още да •...
 • Seite 16: Настройка На Дълбочината На Рязане

  Тръбната наставка (2) е проектирана за (10 Nm), при което задръжте притискащия аспирационния маркуч (3) на специален диск (2) с ключа с кука (7). аспиратор MAKITA. • Проверете затягането на диамантените Аспирационният маркуч (3) може да бъде дискове за сухо рязане. Диамантените...
 • Seite 17: Завършване На Процеса На Фрезоване

  Ако не бъде обърнато внимание на този предупредителен сигнал, т.е. подаването не бъде ВнИманИе намалено, електрониката извършва изключване поради претоварване. Опасност от счупване на диамантените дискове за сухо рязане! Î Не разрушавайте никога реброто с ОПаСнОСТ диамантените дискове за сухо рязане. Опасност...
 • Seite 18: Почистване

  пукнатини. Възлагайте поддържането в изправност на • Диамантените дискове за сухо рязане са машината само на упълномощени от MAKITA конструирани само за право рязане. При сервизи за техническо обслужване и ремонт. При рязане по криви дискът се деформира това трябва да се гарантира, че се използват...
 • Seite 19 Bezpečnost na pracovišti ....... 22 Tento návod k obsluze byl připraven s příslušnou 2.6.3 Bezpečnost z hlediska elektriky ..... 23 pečlivostí. MAKITA nenese žádnou odpovědnost za 2.6.4 Bezpečnost osob ........23 případné chyby v tomto návodu a jejich následky. Rovněž nenese žádnou odpovědnost za přímé...
 • Seite 20: O Tomto Návodu K Obsluze

  O tomto návodu k obsluze POzOR Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace „POzOR“ označuje hrozící nebezpečí, které může o bezpečném zacházení s diamantovými frézami. mít za následek lehké nebo středně těžké nebo Diamantová fréza je v tomto návodu k obsluze hmotné škody. označována jako „přístroj“ nebo „stroj“. Î...
 • Seite 21: Bezpečnost Z Hlediska Elektriky

  c) zabraňte nechtěnému spuštění přístroje. 2.2 Bezpečnost z hlediska elektriky Před zapojením elektrického nářadí do sítě a / nebo k baterii, před spuštěním a) zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat nebo přenášením elektrického nářadí se zásuvce. zástrčka se v žádném případě přesvědčte, že je vypínač vypnutý. nesmí upravovat. U nářadí s ochranným Pokud přenášíte elektrický přístroj s prstem uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. na vypínači nebo pokud přístroj zapojíte se Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují zapnutým vypínačem, může dojít k nehodě. riziko úrazu elektrickým proudem. d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte b) zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými seřizovací nástroje nebo šroubováky.
 • Seite 22: Servis

  • Prach z materiálů, jako jsou barvy obsahující olovo, některé druhy dřeva, minerály a kovy, mohou být zdraví škodlivé a způsobovat alergické reakce, respirační onemocnění a / nebo rakovinu. Materiály obsahující azbest smí zpracovávat pouze odborní pracovníci. f Pokud je to možné, použijte odsávání prachu vhodné pro příslušný materiál (např. speciální vysavač MAKITA). f Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti. | 22 |...
 • Seite 23: Bezpečnost Z Hlediska Elektriky

  • V důsledku vnějších elektromagnetických s vhodným odsáváním prachu (např. poruch (např. kolísání síťového napětí, se speciálním vysavačem MAKITA). elektrostatických výbojů) se může elektrické nářadí automaticky odpojit. • Dbejte na to, aby ostatní osoby zůstaly v V takovém případě elektrické nářadí vypněte a bezpečné vzdálenosti od Vašeho pracoviště.
 • Seite 24: Rizika Při Použití A Manipulaci S Elektrickým Nářadím

  • • elektrické nářadí vždy držte za izolované Výměnu vložného nástroje provádějte rukojeti, pokud provádíte práci, při které pečlivě a pouze nepoškozeným montážním by se elektrické nářadí mohlo dostat do nářadím, které je k tomu určeno. Před kontaktu se skrytě vedenými elektrickými výměnou vložného nástroje vytáhněte vodiči nebo s vlastním síťovým kabelem. zástrčku ze sítě. Pokud by se nářadí dostalo do kontaktu s Správným montážním nářadím zabráníte elektrickým vedením pod napětím, mohly by se poškození elektrického nářadí a vložného dostat pod napětí i kovové části nářadí a uživatel nástroje.
 • Seite 25 Zpětný ráz pohybuje nářadím opačným směrem, díly, které nepocházejí od společnosti než-li je směr rotujících diamantových kotoučů MAKITA. pro řezání za sucha v místě zaseknutí. • Elektrické nářadí se tím může poškodit nebo Buďte zvláště opatrní při opracovávání rohů, může dojít k poruchám. ostrých hran atd. zabraňte tomu, aby vložné •...
 • Seite 26: Servis / Údržba / Oprava

  Před dalším evropským předpisům a byl podroben používáním musíte elektrické nářadí nechat předepsaným hodnocením z hlediska opravit v našem servisu pro zákazníky nebo v shody. autorizované servisní dílně společnosti MAKITA. Přístroj třídy ochrany II • Opravy a údržbu smí provádět pouze Díky příslušným izolacím nemá stroj autorizované dílny společnosti MAKITA.
 • Seite 27: Technická Charakteristika

  Technická charakteristika 3.1 Technická data Typ diamantové frézy SG150 SG180 Výrobce MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Provozní napětí (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Příkon (Watt) 1800 1800 Ochranná třída / II / II Počet otáček (min 7800 4100 Průměr kotouče (mm) Max. tloušťka kotouče (mm) Šířka frézování...
 • Seite 28: Es Prohlášení O Shodě

  3.4 Díly stroje a ovládací prvky (viz obr. Makita tímto prohlašuje, že následující stroj: Spínač pro ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ Rukojeť Označení: Diamantová fréza Zadní kolečko Model / typ: SG150, SG180 Nástavec pro připojení hadice vysavače odpovídá všem příslušným Šipka směru otáčení požadavkům následujících evropských Přítlačná destička směrnic: Šroub se šestihrannou hlavou (levý závit) 2006 / 42 / ES Diamantový...
 • Seite 29: Před Zahájením Práce

  řezání za sucha. Při použití pouze jednoho diamantového • Používejte pouze diamantové kotouče pro kotouče pro řezání za sucha tento montážní řezání za sucha doporučené firmou MAKITA pro krok odpadá. • příslušnou oblast použití . Nasaďte všechny zbývající vymezovací...
 • Seite 30: Nastavení Hloubky Řezu

  Velikost nástavce (2) odpovídá velikosti odsávací hadice (3) speciálního vysavače MAKITA. Poté lze začít a pokračovat s frézováním, jak je výše Odsávací hadici (3) lze ve studeném stavu popsáno (viz „kap. 5.4 Zapnutí diamantové frézy a nasadit na nástavec (2) diamantové...
 • Seite 31: Ukončení Frézování

  Údržba je dále nezbytná vždy po opotřebení uhlíkových kartáčků. Údržbou stroje lze pověřit pouze autorizované servisní firmy společnosti MAKITA . Přitom je nutné POzOR zajistit, aby se používaly pouze originální náhradní Nebezpečí prasknutí diamantových kotoučů pro díly MAKITA a originální...
 • Seite 32: Manipulace S Diamantovými Kotouči Pro Řezání Za Sucha

  Manipulace s diamantovými kotouči pro řezání za sucha • Diamantové kotouče pro řezání za sucha používejte a uschovejte vždy dle pokynů výrobce. • Příliš měkké diamantové segmenty: f Diamantové kotouče pro řezání za sucha se při velkém úběrovém výkonu příliš rychle opotřebují. náprava: Zpracovávaný materiál vyžadujte diamantové...
 • Seite 33 Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger 36 2.6.1 Krav til betjeningspersonalet ....36 Denne betjeningsvejledning er udarbejdet med 2.6.2 Arbejdspladssikkerhed ......36 stor omhu. MAKITA påtager sig dog ikke ansvar 2.6.3 Elektrisk sikkerhed ......... 37 for eventuelle fejl i denne betjeningsvejledning og 2.6.4 Personsikkerhed ........37 følgerne af disse.
 • Seite 34: Om Denne Betjeningsvejledning

  Om denne betjeningsvejledning FORSIGTIG ”FORSIGTIG” henviser til en overhængende fare, Denne betjeningsvejledning indeholder alle som kan medføre let eller middel tilskadekomst vigtige oplysninger for sikker omgang med eller materielle skader. diamantfræserne. Î Denne pil viser den tilhørende forholdsregel til I denne betjeningsvejledning kaldes afvendelse af den overhængende fare.
 • Seite 35: Elektrisk Sikkerhed

  c) Undgå, at elektroværktøjet går i gang af 2.2 elektrisk sikkerhed sig selv. Kontroller, at elektroværktøjet er slukket, før det sluttes til strømforsyningen a) elektroværktøjets tilslutningsstik skal eller batteriet, tages op eller bæres. passe i kontakten. Der må ikke foretages Hvis du holder fingeren på afbryderen, når du ændringer på stikket på nogen måde. bærer elektroværktøjet, eller hvis apparatet er Brug ikke adapterstik sammen med tændt, når det sluttes til strømforsyningen, kan beskyttelsesjordet elektroværktøj. det medføre uheld. Uændrede stik og passende stikdåser reducerer d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, risikoen for elektrisk stød.
 • Seite 36: Service

  Sørg for tilstrækkelig ventilation og udluftning i lukkede rum. Fare på grund af støvudvikling og begrænset syn. • Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, enkelte træsorter, mineraler og metaller kan være sundhedsfarlige og medføre allergiske reaktioner, luftvejssygdomme og / eller kræft. Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. f Anvend om muligt en egnet støvudsugning til materialet (f.eks. en special-støvudskiller fra MAKITA). | 36 |...
 • Seite 37: Elektrisk Sikkerhed

  Derfor skal ikke ventilationsåbningerne til. maskinen altid anvendes sammen Motorventilatoren suger støv ind i huset, og med en egnet støvudsugning (f.eks. en en stor ansamling af metalstøv kan forårsage special-støvudskiller fra MAKITA). elektriske farer. • elektroværktøjet kan slå fra automatisk • Sørg for, at andre personer holder en som følge af udefra kommende...
 • Seite 38: Farer Ved Anvendelse Og Behandling Af Elektroværktøjet

  • • Hold kun fast i maskinen på de isolerede Udfør skift af påmonteret værktøj gribeflader, når du udfører arbejde, hvor det omhyggeligt og kun med dertil beregnet, påmonterede værktøj kan komme i kontakt fejlfrit monteringsværktøj. Tag netstikket med skjulte elledninger eller maskinens ud af stikkontakten før skift af påmonteret netkabel. værktøj. Kontakt med en spændingsførende ledning Med brug af det dertil beregnede kan også sætte metalliske maskindele under monteringsværktøj undgås beskadigelser på spænding og medføre elektrisk stød. elektroværktøjet og det påmonterede værktøj. •...
 • Seite 39 • • Yderligere skilte eller andre dele, der ikke Hold hænderne borte fra roterende er MAKITA-specifikke, må ikke skrues eller påmonteret værktøj. nittes på motorhuset, grebet, gearenheden Det påmonterede værktøj kan køre hen over eller beskyttelseshuset. dine hænder i tilfælde af tilbageslag. Dette kan beskadige elektroværktøjet og • Hold kroppen borte fra det område, hvor forårsage funktionsforstyrrelser. elektroværktøjet bevæges ved tilbageslag. • Undgå unødig støjudvikling. Tilbageslaget fører elektroværktøjet i modsat • retning af diamant-tørskæreskivens bevægelse Følg sikkerheds- og arbejdsanvisningerne...
 • Seite 40: Service / Vedligeholdelse / Reparation

  Den har ingen jordledning. I modsat fald bortfalder enhver form for ansvars- Bortskaf gammelt udstyr miljørigtigt og garantikrav over for MAKITA. Gammelt udstyr indeholder værdifulde • Brug ved behov altid kun originale MAKITA- materialer, der kan genbruges, og som reservedele og originalt MAKITA-tilbehør. skal sendes til genanvendelse. Batterier, Originaldele fås hos autoriserede forhandlere.
 • Seite 41: Tekniske Egenskaber

  Tekniske egenskaber 3.1 Tekniske data Diamantfræsertype SG150 SG180 Producent MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Driftsspænding (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Effektforbrug (Watt) 1800 1800 Beskyttelsesklasse / II / II Omdrejningstal (min 7800 4100 Skivediameter (mm) Maks. skivetykkelse (mm) Fræsebredde (mm) 7 –...
 • Seite 42: Ef-Overensstemmelseserklæring

  3.4 Maskin- og betjeningsdele (Se illustration Makita erklærer hermed, at den følgende maskine: Tænd / sluk-kontakt Håndtag Betegnelse: Diamantfræser Bageste løberulle Model / type: SG150, SG180 Studs til tilslutning af støvudskiller opfylder alle gældende bestemmelser i Pil for omdrejningsretning de følgende europæiske direktiver: Trykskive 2006 / 42 / EF Unbrakoskrue (venstregevind) 2014 / 30 / EU Diamant-tørskæreskive...
 • Seite 43: Før Arbejdet Påbegyndes

  • • Anvend kun diamant-tørskæreskiver, som Sæt alle resterende afstandsskiver (5) på MAKITA har anbefalet til det pågældende drivakslen (3). Drivakslen (3) skal rage op formål. over afstandsskiverne, så trykskiven (2) kan • Anvend kun diamant-tørskæreskiver, der er centreres.
 • Seite 44: Indstilling Af Skæredybde

  HENVISNING Risiko for tilskadekomst pga. ukontrolleret Studsen (2) passer til udsugningsslangen (3) på en tilbageslag af diamantfræseren forårsaget af en MAKITA special-støvudskiller. skråstilling af diamantfræseren i fræsespalten. Når diamantfræseren er kold, kan det være vanskeligt at montere udsugningsslangen (3) på...
 • Seite 45: Afslutning Af Fræsningen

  FORSIGTIG Kun service- og reparationsvirksomheder, der er Risiko for brud af diamant-tørskæreskiverne! autoriseret af MAKITA, må udføre reparationer på maskinen. Derved skal det sikres, at der kun Î Bryd aldrig en fure ud med diamant- anvendes originale MAKITA-reservedele og tørskæreskiverne.
 • Seite 46: Håndtering Af Diamant- Tørskæreskiver

  Håndtering af diamant- tørskæreskiver • Skæreskiver skal opbevares, håndteres og monteres i henhold til producentens anvisninger. • For bløde diamantsegmenter: f Diamant-tørskæreskiver slides for hurtigt ved meget høj slibeeffekt. Afhjælpning: Materialet, der skal bearbejdes, kræver diamant-tørskæreskiver med en hårdere binding. • For hårde diamantsegmenter: f Diamantkornene bliver sløve og bryder ikke mere ud af bindingen.
 • Seite 47 2.6.1 Anforderungen an das Bedienpersonal . 50 Diese Bedienungsanleitung wurde mit Sorgfalt er- 2.6.2 Arbeitsplatzsicherheit ......50 stellt. MAKITA übernimmt jedoch für eventuelle Irr- 2.6.3 Elektrische Sicherheit ......51 tümer in dieser Bedienungsanleitung und deren Fol- 2.6.4 Sicherheit von Personen ......51 gen keine Haftung.
 • Seite 48: Über Diese Bedienungs A Nleitung

  Über diese Bedienungs- anleitung VORSICHT „VORSICHT“ weist auf eine drohende Gefährdung Diese Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen hin, die leichte oder mittlere Körperverletzungen Informationen für einen sicheren Umgang mit den oder Sachschäden zur Folge haben kann. Diamantfräsen. Î Dieser Pfeil zeigt die entsprechenden Maßnah- Die Diamantfräse wird in dieser Bedienungsanlei- men auf, um die drohende Gefährdung abzu- tung auch als „Gerät“...
 • Seite 49: Elektrische Sicherheit

  b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung 2.2 elektrische Sicherheit und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie a) Der Anschlussstecker des elektrowerkzeugs Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, muss in die Steckdose passen. Der Stecker Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und darf in keiner Weise verändert werden. Ver- Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das wenden Sie keine Adapterstecker gemein- Risiko von Verletzungen. sam mit schutzgeerdeten elektrowerkzeu- c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe- gen. triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass Unveränderte Stecker und passende Steckdo- das elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, be- sen verringern das Risiko eines elektrischen vor Sie es an die Stromversorgung und / oder...
 • Seite 50: Service

  c) ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose 2.6 Maschinenspezifische und / oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie S icherheitshinweise Geräteeinstellungen vornehmen, zubehör- teile wechseln oder das Gerät weglegen. 2.6.1 Anforderungen an das Bedien- Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbe- personal absichtigten Start des Elektrowerkzeugs. d) Bewahren Sie unbenutzte elektrowerkzeuge • Personen unter 16 Jahre dürfen die Maschi- außerhalb der reichweite von Kindern auf. ne nicht benutzen. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benut- • zen, die mit diesem nicht vertraut sind oder Das Bedienpersonal muss mit dem Inhalt diese Anweisungen nicht gelesen haben. dieser Bedienungsanleitung vertraut sein. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. 2.6.2 Arbeitsplatzsicherheit e) Pflegen Sie elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
 • Seite 51: Elektrische Sicherheit

  Maschine schlitze nicht ab. grundsätzlich nur zusammen mit einer Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse, geeigneten Staubabsaugung (z. B. ein und eine starke Ansammlung von Metallstaub Spezial-Entstauber von MAKITA) be- kann elektrische Gefahren verursachen. trieben werden. | 51 |...
 • Seite 52: Gefahren Bei Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  • • Achten Sie bei anderen Personen auf siche- Diamant-Trockenschnittscheiben dürfen nur ren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, für die empfohlenen einsatzmöglichkeiten der den Arbeitsbereich betritt, muss persön- verwendet werden. z. B.: Schleifen Sie nie liche Schutzausrüstung tragen. mit der Seitenfläche einer Diamant-Trocken- Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener schnittscheibe. Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und Ver- Diamant-Trockenschnittscheiben sind zum Ma- letzungen auch außerhalb des direkten Arbeits- terialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt. bereichs verursachen. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkör- •...
 • Seite 53 • • Überprüfen Sie nach der Montage der Dia- Halten Sie beim einschalten und während mant-Trockenschnittscheiben vor dem ein- der Arbeit das elektrowerkzeug an beiden schalten, ob die Diamant-Trockenschnitt- Griffen gut fest und bringen Sie Ihren Kör- scheiben korrekt montiert sind und sich frei per und Ihre Arme in eine Position, in der Sie drehen können. Stellen Sie sicher, dass die die rückschlagkräfte bzw. die reaktionsmo- Diamant-Trockenschnittscheiben nicht an mente beim Hochlauf abfangen können. Die der Schutzhaube oder anderen Teilen strei- Maschine immer fest auf den beiden rollen fen. aufsetzen. • Die Bedienperson kann durch geeignete Vor- elektrowerkzeuge nicht extremer Wärme sichtsmaßnahmen die Rückschlag- und Reakti- und Kälte aussetzen. onskräfte beherrschen. Bei extremer Wärme und / oder Kälte können •...
 • Seite 54: Service / Wartung / Reparatur

  Ein eventuell beschädigtes Elektrowerkzeug Schutzausrüstung tragen! ist gefährlich und nicht mehr betriebssicher. Vor weiterem Gebrauch das Elektrowerkzeug von unserer Kundendienststelle oder einer von MAKITA autorisierten Fachwerkstatt überprüft Bedienungsanleitung lesen! werden. Vor Beginn aller Arbeiten mit und an der • Maschine sind diese Bedienungsanleitung reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur...
 • Seite 55: Technische Merkmale

  Technische Merkmale 3.1 Technische Daten Diamantfräsentyp SG150 SG180 Hersteller MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Betriebsspannung (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Leistungsaufnahme (Watt) 1800 1800 Schutzklasse / II / II Drehzahl (min 7800 4100 Scheibendurchmesser (mm) Maximale Scheibendicke (mm) Fräsbreite (mm) 7 –...
 • Seite 56: Eg-Konformitätserklärung

  3.2 eG-Konformitätserklärung 3.4 Maschinen- und Bedienteile (Siehe Abbildung Makita erklärt hiermit, dass die f o lgende Maschine: Schalter EIN / AUS Handgriff Bezeichnung: Diamantfräser Hintere Laufrolle Modell / Typ: SG150, SG180 Stutzen für Entstauberschlauchanschluss allen einschlägigen Bestimmungen der Drehrichtungspfeil folgenden europäischen richtlinien Anpressscheibe e ntspricht: Sechskantschraube (Linksgewinde) 2006 / 42 / EG...
 • Seite 57: Vor Beginn Der Arbeit

  Diamantfräse, und die Anweisungen des Her- be (2) zentriert werden kann. stellers zur Montage und Verwendung der Dia- mant-Trockenschnittscheiben beachten. • Nur von MAKITA für das jeweilige Einsatzge- HINwEIS biet empfohlene Diamant-Trockenschnittschei- ben einsetzen. Die Bohrung in der Anpressscheibe ist nicht zent- •...
 • Seite 58: Schnitttiefe Einstellen

  HINwEIS GEFAHR Der Stutzen (2) ist passend für den Absaug- Verletzungsgefahr durch ein unkontrolliertes Rück- schlauch (3) eines MAKITA Spezial-Entstaubers schlagen der Diamantfräse, hervorgerufen durch ausgelegt. ein Verkanten der Diamantfräse im Frässchlitz. Der Absaugschlauch (3) lässt sich im kalten Zu- stand nur mit großem Kraftaufwand auf den Stut-...
 • Seite 59: Fräsvorgang Beenden

  Bruchgefahr der Diamant-Trockenschnittscheiben! paraturbetriebe dürfen für die Instandhaltung der Maschine beauftragt werden. Dabei ist sicherzustel- Î Niemals mit den Diamant-Trockenschnittschei- len, dass nur Original MAKITA Ersatzteile und Origi- ben den Steg ausbrechen. nal MAKITA Zubehör verwendet werden. • Den Steg in der Wand mit einem geeigneten Werkzeug herausbrechen.
 • Seite 60: Umgang Mit Diamant-Trockenschnittscheiben

  Umgang mit Diamant- Trockenschnittscheiben • Diamant-Trockenschnittscheiben stets gemäß den Angaben des Herstellers verwenden und aufbewahren. • Zu weiche Diamantsegmente: f Diamant-Trockenschnittscheiben verschlei- ßen zu schnell bei sehr hoher Abtragsleis- tung. Abhilfe: Das zu bearbeitende Material erfor- dert Diamant-Trockenschnittscheiben mit ei- ner härteren Bindung. •...
 • Seite 61 About this instruction manual ... 62 Copyright: Important information ......62 Symbols used in the instruction manual 62 Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Safety notes .......... 63 Workplace safety ........63 Electrical safety ........63 It is prohibited to forward or reproduce this Personal safety ........
 • Seite 62: About This Instruction Manual

  About this instruction manual CAUTION “CAUTION” indicates an imminent hazard, which This instruction manual contains all important can result in minor or moderate physical injuries or information necessary for safe handling of the damage to property. diamond cutter. Î This arrow indicates appropriate measures to The diamond cutter is also referred to as the “tool”...
 • Seite 63: Safety Notes

  e) When operating a power tool outdoors, use Safety notes an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces General Power Tool Safety Warnings the risk of electric shock. f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device wARNING (rCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric read all safety warnings and all instructions. shock. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
 • Seite 64: Power Tool Use And Care

  2.4 Power tool use and care 2.6 Safety Instructions for abrasive cutting-off operations a) Do not force the power tool. Use the correct 2.6.1 Cut-off machine safety warnings power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed. a) The guard provided with the tool must be b) Do not use the power tool if the switch does securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least not turn it on and off. amount of wheel is exposed towards the Any power tool that cannot be controlled with the operator. Position yourself and bystanders switch is dangerous and must be repaired.
 • Seite 65: Kickback And Related Warnings

  i) Wear personal protective equipment. 2.6.2 Kickback and related warnings Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. Kickback is a sudden reaction to a pinched or As appropriate, wear dust mask, hearing snagged rotating wheel. Pinching or snagging protectors, gloves and shop apron capable causes rapid stalling of the rotating wheel which in of stopping small abrasive or workpiece turn causes the uncontrolled power tool to be forced fragments.
 • Seite 66: Additional Safety Warnings

  Wherever possible, use a dust extractor suitable for the material you are working on (e.g. a special MAKITA dust extractor). f Ensure the workplace is properly ventilated. f We recommend wearing a face mask respirator with filter class P2 or P3 (to EN 149:2001).
 • Seite 67: Electrical Safety

  (e.g. a special MAKITA dust Damaged cables increase the risk of an electric extractor). shock. • •...
 • Seite 68: Service / Maintenance / Repair

  Have the Therefore, please dispose of waste power tool checked by our customer service equipment through suitable collection department or a workshop authorised by systems. MAKITA before further use. • Wear hearing protection! repair and maintenance work may only be carried out by a workshop authorised by The typical A-weighted sound pressure level of this power tool is over 85 dB (A) MAKITA.
 • Seite 69: Technical Characteristics

  Technical Characteristics 3.1 Technical specifications Diamond channel cutter type SG150 SG180 Manufacturer MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Operating voltage (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Power consumption (watt) 1800 1800 Protection class / II / II Speed (min 7800 4100 Disc diameter (mm) Max. disc thickness (mm) Cutting width (mm) 7 –...
 • Seite 70: Ec Declaration Of Conformity

  (See Figure Makita declares that the following Machine(s): ON / OFF switch Handle Designation of Machine: Diamond Cutter Rear roller Model No. / Type: SG150, SG180 Nozzle for dust extractor hose connection Conforms to the following Rotation direction arrow european D irectives: Washer 2006 / 42 / EC...
 • Seite 71: Before Starting Work

  Before using the machine, always check the connection cable and plug. Fitting and changing the diamond dry- • Connect a suitable dust extractor (e.g. MAKITA cutting discs for: special dust extractor). • Place the first diamond dry-cutting disc (1) on the drive shaft (3).
 • Seite 72: Adjust Cutting Depth

  The nozzle (2) is designed to fit the suction hose Risk of injury due to uncontrolled kickback of the (3) of a MAKITA special dust extractor. diamond cutter, caused by canting of the diamond When the suction hose (3) is cold, a good deal cutter in the cut chase.
 • Seite 73: Finish Cutting Process

  Only servicing and repair firms authorised by MAKITA may carry out maintenance of the machine. CAUTION At the same time, ensure that only original MAKITA Risk of breakage of diamond dry-cutting discs! spare parts and original MAKITA accessories are used.
 • Seite 74: Handling Diamond Dry-Cutting Discs

  Handling diamond dry- cutting discs • Diamond dry-cutting discs must be stored, handled and fitted carefully in accordance with the manufacturer’s instructions. • Too soft diamond segments: f Diamond dry-cutting discs wear too quickly at very high removal rate. remedy: The material to be machined requires diamond dry-cutting discs with a harder bond.
 • Seite 75: Pie De Imprenta

  Seguridad del lugar de trabajo ....78 Es tas instrucciones de manejo fuero confeccionada 2.6.3 Seguridad eléctrica ........ 79 con todo esmero. MAKITA no asume ninguna 2.6.4 Seguridad de las personas ....79 responsabilidad por eventuales errores en estas instrucciones de manejo y sus consecuencias.
 • Seite 76: Sobre Estas Instrucciones De Manejo

  Sobre estas instrucciones de manejo PRECAUCIóN “PRECAUCIóN” hace referencia a un peligro Estas instrucciones de manejo contienen toda la inminente, que posiblemente puede tener como información importante para una manipulación consecuencia ligeras o medias lesiones físicas o segura con las fresas de diamante. daños materiales.
 • Seite 77: Seguridad Eléctrica

  b) Lleve puesto equipo de protección personal y 2.2 Seguridad eléctrica gafas protectoras en todo momento. Llevar puesto un equipamiento de protección a) el conector de conexión de la herramienta personal acorde con el tipo y uso de la eléctrica debe adaptarse a la caja de enchufe. herramienta eléctrica (máscaras antipolvo, el enchufe no se puede modificar en modo zapatos de seguridad antideslizantes, casco alguno. no emplee ningún enchufe adaptador protector o protección auditiva) reduce el riesgo junto con herramientas eléctricas protegidas de lesiones.
 • Seite 78: Servicio

  Material con contenido de asbesto sólo puede específicas de la máquina ser manipulado por profesionales. f Utilice en lo posible una aspiración de 2.6.1 requisitos del personal polvo apropiada para el material (p.ej. un desempolvador especial de MAKITA). operativo f Cuide de una buena ventilación del puesto de trabajo. • Las personas menores de 16 años no pueden f Se recomienda emplear una máscara de...
 • Seite 79: Seguridad Eléctrica

  En este caso, desconecte la herramienta solo puede ser operada con una eléctrica y vuelva a conectarla. aspiración de polvo adecuada (p.ej. un • no utilice herramientas insertables que desempolvador especial de MAKITA). requieran refrigerante líquido. • Procure que las demás personas se La utilización de agua u otros refrigerantes mantengan a una distancia segura de su zona líquidos puede producir una descarga eléctrica.
 • Seite 80: Peligros Durante La Utilización Y Manipulación De La Herramienta Eléctrica

  • • Sujete el aparato solo por las superficies de realice con cuidado el cambio de la manejo aisladas cuando ejecute trabajos herramienta insertable y solo con en los que la herramienta insertable pueda herramientas adecuadas de montaje que encontrarse con conductos eléctricos estén en perfecto estado. Antes de proceder ocultos o con el propio cable de red. al cambio de la herramienta insertable, desconecte el enchufe de red. El contacto con una línea conductora también puede poner bajo tensión las partes metálicas del Utilizando las herramientas adecuadas de aparato y producir una descarga eléctrica. montaje, evitará daños en la herramienta •...
 • Seite 81 • la posibilidad de un contragolpe o una rotura de no se deben atornillar ni remachar letreros muela. adicionales u otras piezas que no sean • específicas de MAKITA en la carcasa no acerque las manos a la herramienta del motor, empuñaduras, carcasa de la insertable giratoria. transmisión y de protección. La herramienta insertable puede moverse sobre La herramienta eléctrica puede resultar dañada y sus manos en caso de rebote.
 • Seite 82: Servicio Técnico / Mantenimiento / Reparación

  Antes de conductor protector. volver a utilizarla, la herramienta eléctrica debe ser revisada por nuestro servicio técnico o por un eliminar los aparatos usados de forma taller especializado autorizado por MAKITA. respetuosa con el medio ambiente • Los trabajos de reparación y mantenimiento Los aparatos usados contienen...
 • Seite 83: Características Técnicas

  Características técnicas 3.1 Datos técnicos Modelo de fresa de diamante SG150 SG180 Fabricante MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Tensión de servicio (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Consumo de potencia (vatios) 1800 1800 Clase de protección / II / II Régimen de revoluciones (rpm) 7800 4100 Diámetro de disco (mm)
 • Seite 84: Declaración De Conformidad Ce

  Makita declara por este medio, que la (Véase figura siguiente máquina: Interruptor ON / OFF Denominación: Fresa de diamante Mango Modelo / Tipo: SG150, SG180 Rodillo de rodadura trasero cumple con todas las disposiciones Pieza de conexión para el tubo de empalme del correspondientes de las siguientes dispositivo de eliminación de polvo Directivas europeas: Flecha de dirección de giro...
 • Seite 85: Antes De Comenzar Los Trabajos

  Antes de cada uso, controlar la máquina, el conductor de conexión y la clavija. Montaje y sustitución de los discos de • Conectar una aspiración de polvo apropiada corte en seco de diamante en: (p.ej. Desempolvador especial MAKITA). • Colocar el primer disco de corte en seco de diamante (1) sobre el árbol de accionamiento (3). • ADVERTENCIA Observar las flechas de sentido de rotación...
 • Seite 86: Ajuste De Profundidades De Corte

  Los discos de corte en seco adaptarse al tubo de aspiración (3) de un dispositivo de diamante se deben montar tal y como se ha desempolvador especial MAKITA. descrito anteriormente y deberán poder girar En frío, es necesario ejercer mucha fuerza para libremente.
 • Seite 87: Finalización Del Proceso De Fresado

  Si no se tiene en cuenta esta señal de advertencia, es decir, no se reduce el avance, el sistema PRECAUCIóN electrónico se desconecta por sobrecarga. ¡Peligro de rotura de los discos de corte en seco de diamante! PELIGRO Î No utilizar nunca el disco de diamante para corte en seco para romper el material que Peligro de lesiones por el retroceso incontrolado de queda entre dos ranuras.
 • Seite 88: Limpieza

  • Los discos de corte en seco de diamante están autorizados por MAKITA. En este caso se debe proyectados para el corte recto. Debido al corte asegurar que solo se emplean recambios MAKITA y de curvas el disco de corte en seco de diamante accesorios originales MAKITA.
 • Seite 89 Masinaspetsiifilised ohutusjuhised ..92 2.6.1 Nõuded seadmega töötavale Käesolev kasutusjuhend on koostatud äärmiselt personalile ..........92 hoolikalt. MAKITA ei vastuta selles kasutusjuhendis 2.6.2 Töökoha ohutus ........92 või selle järgmistes versioonides esinevate 2.6.3 Elektriohutus ........... 93 võimalike eksimuste eest. Samuti ei vastuta ettevõte 2.6.4...
 • Seite 90: Teave Käesoleva Kasutusjuhendi Kohta

  Teave käesoleva kasutusjuhendi kohta ETTEVAATUST „ETTEVAATUST” viitab võimalikule ohule, mis Käesolev kasutusjuhend sisaldab kogu olulist teavet võib põhjustada kergeid või keskmise raskusega teemantfreesi ohutuks käsitsemiseks. kehavigastusi või varalist kahju. Teemantfreesi kohta kasutatakse käesolevas Î See nool viitab meetmetele, millega võimalikku kasutusjuhendis ka nimetusi „seade” või „masin”. ohtu vältida.
 • Seite 91: Elektriohutus

  c) Vältige soovimatut kasutuselevõttu. 2.2 elektriohutus Veenduge, et elektritööriist on välja lülitatud, enne kui selle toitevõrku ja / või akuga a) elektritööriista ühenduspistik peab ühendate, üles tõstate või teisaldate. pistikupessa sobima. Pistikut ei tohi mingil Kui elektritööriista kandmise ajal satub sõrm viisil muuta. Ärge kasutage adapterpistikuid lülitile või kui ühendate sisselülitatud seadme kaitsemaandusega elektritööriistadega. vooluvõrku, võib see õnnetusi põhjustada. Muutmata pistik ja sobivad pistikupesad d) eemaldage enne elektritööriista vähendavad elektrilöögi ohtu. sisselülitamist seadistustööriistad ja b) Vältige kehalist kontakti maandatud mutrivõtmed.
 • Seite 92: Teenindus

  e) Hooldage elektritööriistu hoolikalt. 2.6 Masinaspetsiifilised Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad ohutusjuhised häireteta ega pole kinni kiilunud, ega mõni osa pole murdunud või nii kahjustatud, 2.6.1 nõuded seadmega töötavale et piirab elektritööriista tööd. Laske personalile kahjustatud osad enne seadme kasutamist ära parandada. • Paljud õnnetused juhtuvad halvasti hooldatud Alla 16-aastased isikud ei tohi masinat elektritööriistade tõttu. kasutada. • f) Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Seadmega töötav personal peab olema selle Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega kasutusjuhendi sisuga tuttav. lõiketerad kiiluvad vähem kinni ja neid on lihtsam juhtida. 2.6.2 Töökoha ohutus g) Kasutage elektritööriista, tarvikuid, •...
 • Seite 93: Elektriohutus

  Ärge kasutage tööotsakuid, mis vajavad f Kasutage võimalusel vastava materjali jaoks vedelaid jahutusaineid. ette nähtud tolmu väljatõmbeseadet (nt Vee või muude vedelate jahutusainete MAKITA spetsiaalset tolmuärastit). kasutamine võib põhjustada elektrilöögi. f Tagage hea õhutus töökohas. f Soovitatav on kanda hingamismaski 2.6.4 Inimeste ohutus filtriklassiga P2 või P3 (standardi DIN EN 149:2001 järgi).
 • Seite 94: Ohud Elektritööriista Kasutamisel Ja Käsitsemisel

  • • Jälgige, et teised inimesed hoiduksid teie Vahetage tööotsakut hoolikalt ja ainult tööpiirkonnast ohutusse kaugusesse. selleks ette nähtud, laitmatus töökorras Igaüks, kes siseneb tööpiirkonda, peab paigaldustööriistaga. enne tööotsaku kandma isikukaitsevarustust. vahetamist tõmmake toitepistik välja. Tooriku või purunenud tööotsaku lahti murdunud Ettenähtud paigaldustööriista kasutades väldite tükid võivad eemale paiskuda ja ka väljaspool elektritööriista ja tööotsaku kahjustusi. • otsest tööpiirkonda vigastusi tekitada. Kasutage alati kahjustusteta ja valitud • Hoidke seadet ainult isoleeritud teemant-kuivlõikeketta jaoks õige suurusega käepidemest, kui teete töid, mille paigaldusvahendeid.
 • Seite 95 • • Lisasilte või muid, mitte MAKITA spetsiifilisi Hoidke oma keha eemal piirkonnast, kuhu osi ei tohi mootori-, käepideme-, ülekande- elektritööriist võib tagasilöögi korral liikuda. ega kaitsekorpuse külge kruvida ega Tagasilöök paiskab elektritööriista teemant- neetida. kuivlõikeketta liikumisele blokeerimiskohas See võib kahjustada elektritööriista ja vastupidisesse suunda. • põhjustada talitlustõrkeid. Töötage eriti ettevaatlikult nurkade, teravate • Vältige asjatut müra. servade jm sellistes kohtades. Vältige • tööotsaku toorikust tagasipõrkamist ja Järgige kasutatavate tarvikute ohutus- ja toorikusse kinnikiilumist. tööjuhiseid. Pöörlev tööotsak kipub nurkade, teravate Tagasilöök ja vastavad ohutusjuhised servade juures või tagasipõrkamisel kinni...
 • Seite 96: Teenindus / Hooldus / Remont

  MAKITA volitatud eritöökojas kontrollida. Seade kaitseklassiga II • remondi- ja hooldustöid võib lasta teha Vastava isolatsiooni tõttu ei ole masinal ainult MAKITA volitatud eritöökojas. puudutatavaid metallosi, mis rikke korral Muidu kaotab MAKITA garantii kehtivuse. võiksid pinge all olla. Puudub kaitsejuht. • Tuleb tagada, et vajaduse tekkimisel Vanade seadmete keskkonnasäästlik kasutatakse ainult MAKITA varuosi ja utiliseerimine MAKITA originaaltarvikuid. Vanad seadmed sisaldavad Originaalosad on saadaval volitatud esindustes.
 • Seite 97: Tehnilised Tunnused

  Tehnilised tunnused 3.1 Tehnilised andmed Teemantfreesi tüüp SG150 SG180 Tootja MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Tööpinge (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Võimsustarve (W) 1800 1800 Kaitseklass / II / II Pöörlemissagedus (min 7800 4100 Ketta läbimõõt (mm) Ketta maksimaalne paksus (mm) Freesimislaius (mm) 7–35...
 • Seite 98: Eü Vastavusdeklaratsioon

  3.4 Masinaosad ja juhtseadised (Vt joonist Makita kinnitab käesolevaga,et järgmine masin: Lüliti SISSE / VÄLJA Käepide nimetus: teemantfrees Tagumine töörull mudel / tüüp: SG150, SG180 Tolmuärasti voolikuühenduse liitmik vastab järgmiste euroopa direktiivide Pöörlemissuuna nool kõikidele määrustele: Surveketas 2006 / 42 / EÜ Kuuskantpolt (vasakkeere) 2014 / 30 / EL Teemant-kuivlõikeketas...
 • Seite 99: Enne Töö Alustamist

  ära. paigaldamise ja kasutamise kohta. • Kinnitage kõik ülejäänud teemant- • Kasutage üksnes MAKITA poolt vastava kuivlõikekettad (5) veovõllile (3). Veovõll (3) kasutusala jaoks soovitatud teemant- peab veel üle ulatuma, et oleks võimalik kuivlõikekettaid. surveketast (2) tsentreerida.
 • Seite 100: Lõikesügavuse Reguleerimine

  (1) liitmiku (2) külge. Vigastusoht teemantfreesi kontrollimatu tagasilöögi SUUNIS tõttu, mida põhjustab teemantfreesi väändumine lõikesoones. Liitmik (2) sobib MAKITA spetsiaalse tolmuärasti ühendusvoolikule (3). Î Oodake alati, kuni teemant-kuivlõikekettad Väljatõmbevoolikut (3) saab külmana vaid on seiskunud, ja võtke alles siis teemantfrees tugeva jõuga teemantfreesi liitmikule (2) kinnitada.
 • Seite 101: Freesimise Lõpetamine

  Teemantfreesi tuleb hooldada vähemalt üks kord aastas. Lisaks on vaja hooldada, kui söeharjad on ETTEVAATUST kulunud. Teemant-kuivlõikeketaste purunemisoht! Masina hooldust võib lasta teha ainult MAKITA volitatud hooldus- ja remondiettevõtetes. Seejuures Î Ärge kunagi murdke teemant- tuleb tagada, et vajaduse tekkimisel kasutatakse kuivlõikeketastega vagu.
 • Seite 102: Teemant-Kuivlõikeketaste Käsitsemine

  Teemant-kuivlõikeketaste käsitsemine • Kasutage ja hoiustage teemant-kuivlõikekettaid alati tootja andmete kohaselt. • Liiga pehmed teemantsegmendid f Teemant-kuivlõikekettad kuluvad liiga kiiresti väga suure kulumiskoormuse juures Abinõu: töödeldav materjal nõuab kõvema sideainega teemant-kuivlõikekettaid. • Liiga kõvad teemantsegmendid f Teemandigraanulid muutuvad nüriks ega murdu sideainest välja. Teemant- kuivlõikekettad ei lõika enam.
 • Seite 103 ........... 106 koristemallirekisteröinnin tapauksessa. 2.6.2 Työpisteen turvallisuus ......106 2.6.3 Sähköturvallisuus ......... 107 Tämä käyttöopas on huolella laadittu. MAKITA ei 2.6.4 Henkilöturvallisuus ....... 107 ole vastuussa tämän käyttöoppaan sisältämistä mahdollisista virheistä eikä niiden seurauksista. Se 2.6.5 Sähkötyökalun käytön ja käsittelyn ei myöskään vastaa laitteen virheellisestä...
 • Seite 104: Tietoja Tästä Käyttöoppaasta

  Tietoja tästä käyttöoppaasta VARO Tämä käyttöopas sisältää kaikki tärkeät tiedot ”VARO” viittaa uhkaavaan vaaraan, josta voi timanttijyrsinten turvallista käyttöä varten. aiheutua vähäinen tai keskivaikea vamma tai Timanttijyrsintä kutsutaan tässä käyttöoppaassa esinevahinkoja. myös ”laitteeksi” tai ”koneeksi”. Î Tämä nuoli näyttää toimenpiteet, joilla torjutaan Kuvien viittaukset uhkaava vaara.
 • Seite 105: Sähköturvallisuus

  c) Vältä tahatonta käyttöönottoa. Varmista, että 2.2 Sähköturvallisuus sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen virtalähteeseen ja / tai liität a) Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen on oltava siihen akun, otat laitteen käteen tai kannat pistorasian kannalta sopiva. Pistokkeeseen sitä. ei saa tehdä mitään muutoksia. Älä Jos kannat sähkötyökalua sormi kytkimellä tai käytä sovitinpistoketta yhdessä liität laitteen päällekytkettynä virtalähteeseen, suojamaadoitettujen sähkötyökalujen se voi johtaa onnettomuuksiin. kanssa. d) Poista säätötyökalut tai ruuviavain ennen Muuttamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat sähkötyökalun päällekytkentää. vähentävät sähköiskun vaaraa. Laitteen pyörivässä...
 • Seite 106: Huolto

  e) Huolla sähkötyökaluja varoen. Tarkista, että 2.6 Konekohtaiset turvaohjeet sähkötyökalun kaikki liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja juuttumatta ja onko siinä 2.6.1 Laitetta käyttäville henkilöille toimintaa heikentäviä rikkoutuneita tai asetetut vaatimukset vaurioituneita osia. Korjauta vialliset osat ennen laitteen käyttöä. • Alle 16-vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää Moni onnettomuus johtuu huonosti huolletuista konetta. sähkötyökaluista. • Laitetta käyttävien henkilöiden täytyy olla f) Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. perehtynyt tämän käyttöoppaan sisältöön. Huolellisesti huolletut leikkuutyökalut, joiden leikkuureunat ovat teräviä, juuttuvat vähemmän ja ovat helpommin ohjattavia. 2.6.2 Työpisteen turvallisuus g) Käytä sähkötyökaluja, lisävarusteita, •...
 • Seite 107: Sähköturvallisuus

  Katkaise tällaisissa tapauksissa sähkötyökalusta ammattihenkilöt. virta ja kytke se uudelleen. • f Jos mahdollista, käytä materiaalille Älä käytä nestemäistä jäähdytysainetta sopivaa pölynimuria (esim. MAKITA:n edellyttäviä käyttötyökaluja. erikoispölynimuria). Veden tai muiden nestemäisten f Huolehdi työpisteen hyvästä tuuletuksesta. jäähdytysaineiden käyttö voi aiheuttaa f On suositeltavaa käyttää hengityssuojainta, sähköiskun.
 • Seite 108: Sähkötyökalun Käytön Ja Käsittelyn Yhteydessä Esiintyvät Vaarat

  • • Varmista, että muut henkilöt ovat turvallisen Timanttikuivaleikkauslaikkoja saa käyttää etäisyyden päässä työalueeltasi. Jokaisen vain suositeltujen käyttömahdollisuuksien työalueelle astuvan täytyy käyttää mukaisesti. esim.: Älä koskaan käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. hiontaan timanttikuivaleikkauslaikan Työkappaleista murtuvia palasia tai murtuneita sivupintaa. käyttötyökaluja voi lennellä ja ne voivat Timanttikuivaleikkauslaikat on tarkoitettu aiheuttaa vammoja myös työalueen ulkopuolella. ainoastaan materiaalien hiontaan laikkareunalla. • Hiomalaikan sivuun kohdistuva voimavaikutus Pidä laitteesta kiinni töiden aikana voi rikkoa sen.
 • Seite 109 Laitteet voivat olla käytön jälkeen erittäin hiomatyökalujen murtumisen vaaraa. kuumia. Niitä ei saa koskettaa eikä niistä saa • ottaa kiinni, tapaturmavaara. Älä koskaan laita kättä pyörivien • käyttötyökalujen läheisyyteen. Ylimääräisiä kilpiä tai muita ei-MAKITA- Käyttötyökalu voi takaiskussa liikkua käden yli. tyypillisiä osia ei saa ruuvata tai niitata • kiinni moottorin tai kahvojen runkoon eikä Vältä asettumasta alueelle, jolle vaihteiston kuoreen tai suojukseen. sähkötyökalu liikkuu takapotkun sattuessa. Sähkötyökalu voi vaurioitua ja siihen voi tulla Takapotku pakottaa sähkötyökalun...
 • Seite 110: Palvelu / Huolto / Korjaus

  Käytä kuulosuojaimia! Muutoin MAKITAn takuu lakkaa. A-luokan mukainen tyypillinen • On varmistettava, että ainoastaan äänenpainetaso on tällä sähkötyökalulla MAKITA-varaosia ja alkuperäisiä MAKITA- työskenneltäessä yli 85 dB (A) – käytä lisävarusteita käytetään niitä tarvittaessa. kuulosuojaimia! Alkuperäisosia saadaan valtuutetulta Käytä suojavarusteita! jälleenmyyjältä. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia, konevaurioita ja kasvanutta loukkaantumisvaaraa ei voida sulkea pois.
 • Seite 111: Tekniset Ominaisuudet

  Tekniset ominaisuudet 3.1 Tekniset tiedot Timanttijyrsintyyppi SG150 SG180 Valmistaja MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Käyttöjännite (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Tehonkulutus (W) 1800 1800 Suojausluokka / II / II Kierrosluku (min 7800 4100 Laikan halkaisija (mm) Maksimi laikkapaksuus (mm) Jyrsintäleveys (mm) 7 –...
 • Seite 112: Eu-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  3.4 Kone- ja ohjainosat vaatimustenmukaisuusvakuutus (Katso kuva Kytkin PÄÄLLE / POIS Makita ilmoittaa, että seuraava kone: Kahva Nimike: Timanttijyrsin Takarulla Malli / tyyppi: SG150, SG180 Pölynimurin letkun liitäntämuhvi on kaikkien seuraavien asiaankuuluvien Pyörimissuunnan nuoli eU-direktiivien määräysten mukainen: Tiivistyslevy 2006 / 42 / EY Kuusiopultti (vasen kierre) 2014 / 30 / EU...
 • Seite 113: Ennen Töiden Aloittamista

  Kytke käyttöakseliin (3) toinen jokaista käyttökertaa. timanttikuivaleikkauslaikka (1). • Liitä järjestelmään sopiva pölynimulaite (esim. • Huomioi kotelossa (6) ja MAKITA-erikoispölynimuri). timanttikuivaleikkauslaikassa (9) olevat suuntanuolet. Tämä asennusvaihe jää pois, mikäli käytetään vain yhtä timanttikuivaleikkauslaikkaa. VAROITUS • Kytke käyttöakseliin (3) kaikki muut Timanttikuivaleikkauslaikan halkeaminen aiheuttaa välikelevyt (5).
 • Seite 114: Leikkuusyvyyden Säätäminen

  Mikäli syöttö on liian nopeaa, punainen LED (4) syttyy. Tuolloin syöttöä on välittömästi HUOMAUTUS vähennettävä, kunnes vihreä LED (3) syttyy jälleen. Muhvi (2) on mitoitettu MAKITA-erikoispölynimurin Mikäli tähän varoitussignaaliin ei kiinnitetä huomiota imuletkulle (3) sopivaksi. eli syöttöä ei vähennetä, elektroniikka pysäyttää...
 • Seite 115: Jyrsintätoimenpiteen Päättäminen

  Lisäksi huoltoa tarvitaan kulloinkin hiiliharjojen kuluttua liikaa. Koneen saa huoltaa ainoastaan MAKITAn VARO valtuuttama huolto- ja korjausliike. Tuolloin Timanttikuivaleikkauslaikkojen murtumisvaara! on varmistettava, että käytetään ainoastaan alkuperäisiä MAKITA-varaosia ja alkuperäisiä Î Älä koskaan irrota uumaa MAKITA-lisävarusteita. timanttikuivaleikkauslaikoilla. • Irrota uuma seinästä sopivalla työkalulla. HUOMAUTUS Tylsät timanttikuivaleikkauslaikat voidaan...
 • Seite 116: Timanttikuivaleikkauslaikkojen Käsittely

  Timanttikuivaleikkauslaikkojen käsittely • Katkaisulaikkojen säilyttämisessä, käsittelemisessä ja kiinnittämisessä pitää huolellisesti noudattaa valmistajan ohjeita. • Liian pehmeät timanttisegmentit: f Timanttikuivaleikkauslaikat kuluvat liian nopeasti korkeassa aineenpoistotehossa. ratkaisu: Työstettävä materiaali edellyttää timanttikuivaleikkauslaikkoja, jotka ovat kovempaa seosta. • Liian kovat timanttisegmentit: f Timanttirakeet tylsyvät eivätkä irtoa kiinnityksestä.
 • Seite 117: Mentions Légales

  Qualification des utilisateurs ....120 Ce mode d'emploi a été élaboré avec le plus grand 2.6.2 Sécurité du poste de travail ....120 soin. La société MAKITA décline toutefois toute 2.6.3 Sécurité électrique ....... 121 responsabilité pour les erreurs éventuellement 2.6.4...
 • Seite 118: Au Sujet De Ce Mode D'emploi

  Au sujet de ce mode d'emploi ATTENTION Ce mode d'emploi contient toutes les informations Le pictogramme « ATTENTION » attire l'attention importantes pour une utilisation fiable de la sur une menace imminente susceptible de causer rainureuse diamant. des blessures légères ou moyennes ou des La rainureuse diamant est également désignée par dommages matériels.
 • Seite 119: Sécurité Électrique

  personnelle, notamment d'un masque 2.2 Sécurité électrique antipoussières, de chaussures de sécurité antidérapantes, d'un casque de protection ou a) La fiche de raccordement de l'outil électrique d'une protection acoustique selon la nature et doit coïncider avec la prise au secteur. l'utilisation de l'outil électrique, réduit le risque de ne modifiez jamais quoi que ce soit sur le blessures. connecteur. n’utilisez pas d'adaptateurs c) Évitez toute mise en service par ensemble avec des outils électriques mis à...
 • Seite 120: Service

  Le travail sur des matériaux contenant de • l'amiante demeure réservé aux personnes Les personnes de moins de 16 ans ne sont dûment spécialisées. pas autorisées à utiliser la machine. f Servez-vous, dans la mesure du possible, • Les utilisateurs de la machine doivent être d'un dispositif d'aspiration des poussières familiarisés avec le contenu de ce mode approprié au matériau (p. ex. d'un d'emploi. dépoussiéreur spécial MAKITA). | 120 |...
 • Seite 121: Sécurité Électrique

  Mettez l'outil électrique en circuit et hors circuit dispositif d'aspiration des poussières dans un tel cas. approprié (p. ex. un dépoussiéreur spécial MAKITA). | 121 |...
 • Seite 122: Dangers Liés À L'utilisation Et À L'entretien De L'outil Électrique

  • • Veillez à ce que les personnes non L'utilisation des disques diamant de concernées respectent une distance de coupe à sec est strictement restreinte aux sécurité appropriée par rapport à votre zone applications recommandées. P. ex. : ne vous de travail. Chaque personne accédant à la servez jamais du flanc du disque diamant de zone de travail doit porter un équipement de coupe à sec pour le rainurage. protection personnelle. Les disques diamant de coupe à sec sont Les fragments de la pièce à usiner ou les pièces destinés à l'enlèvement de matières avec l'arête rapportées rompues risquent d'être propulsés et du disque.
 • Seite 123 • Il est interdit de visser ou de river des tendance au gauchissement ou au blocage, ainsi plaques complémentaires ou d'autres pièces que la possibilité d'un recul s'y rapportant ou de non spécifiques à MAKITA sur les carters du la cassure de la meule. moteur, du réducteur et de protection ou sur • n'amenez jamais la main à proximité de les poignées. pièces rapportées en rotation.
 • Seite 124: Service / Maintenance / Réparation

  MAKITA. Porter un équipement de protection • Les réparations et travaux de maintenance personnelle ! sont réservés au domaine de compétence d'un service spécialisé agréé par MAKITA. MAKITA décline tout recours à sa responsabilité Lire le mode d'emploi ! et sa garantie au cas contraire. Avant de commencer tout travail avec et • S'assurer, si besoin est, de n'utiliser que sur la machine, veuillez lire attentivement des pièces de rechange et des accessoires...
 • Seite 125: Données Techniques

  Données techniques 3.1 Données techniques Modèle de rainureuse diamant SG150 SG180 Fabricant MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Tension de service (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Puissance absorbée (watts) 1800 1800 Catégorie de protection / II / II Vitesse de rotation (min 7800 4100 Diamètre du disque (mm)
 • Seite 126: Déclaration De Conformité Européenne

  (Voir figure Par la présente, MAKITA déclare que la Interrupteur MARCHE / ARRÊT machine ci-après : Poignée Désignation : Rainureuse diamant Rouleau arrière Modèle / type : SG150, SG180 Manchon de raccordement du tuyau du répond à toutes les dispositions dépoussiéreur imposées aux termes des directives Flèche du sens de rotation européennes suivantes : Rondelle de pression 2006 / 42 / CE Vis hexagonale (filetage à...
 • Seite 127: Avant De Commencer Le Travail

  à sec. • • Utiliser seulement des disques diamant de Insérer toutes les rondelles d'écartement coupe à sec recommandés par MAKITA pour le résiduelles (5) sur l'arbre d'entraînement (3). domaine d’application respectif. L'arbre d'entraînement (3) doit encore saillir • Utiliser seulement des disques diamant de coupe de sorte à...
 • Seite 128: Régler La Profondeur De Coupe

  Serrer à bloc avec une clé à fourche d'une Le manchon (2) convient au tuyau d'aspiration (3) ouverture de 13 (8) (10 Nm), en maintenant la d'un dépoussiéreur spécial MAKITA. rondelle de pression (2) avec la clé à crochet (7). L'emboîtement du tuyau d'aspiration (3) sur le •...
 • Seite 129: Fin Du Rainurage

  • Mettre la rainureuse diamant hors circuit Seule la société MAKITA est autorisée à déléguer via l'interrupteur (5) et patienter jusqu'à des entreprises de maintenance et de réparation agréées à l'entretien de la machine. Il est impératif l'immobilisation des disques diamant de coupe de veiller, dans ce contexte, à...
 • Seite 130: Manipulation Des Disques Diamant De Coupe À Sec

  Manipulation des disques diamant de coupe à sec • Stocker, manipuler et mettre en place les disques à tronçonner conformément aux instructions du fabricant. • Segments diamantés trop tendres : f les disques diamant de coupe à sec s'usent trop rapidement lors d'une sollicitation très élevée. remède: Le matériau à...
 • Seite 131 Sigurnosne upute specifične za stroj ... 134 2.6.1 Zahtjevi u pogledu osoblja za Ove upute za uporabu sastavljene su s posebnom rukovanje ..........134 pozornošću. Tvrtka MAKITA ne preuzima nikakvu 2.6.2 Sigurnost na radnom mjestu ....134 odgovornost za eventualne pogreške u ovim 2.6.3 Električna sigurnost ......
 • Seite 132: O Ovim Uputama Za Uporabu

  O ovim uputama za uporabu OPREz Ove upute za uporabu sadrže sve važne informacije „OPREz“ upućuje na prijeteću opasnost koja može za sigurno rukovanje dijamantnim frezama. dovesti do lake ili srednje teške tjelesne ozljede ili Dijamantna freza se u ovim uputama za uporabu do materijalnih šteta. naziva i „uređaj”...
 • Seite 133: Električna Sigurnost

  c) Izbjegavajte nehotično puštanje u pogon. 2.2 električna sigurnost Uvjerite se da je električni alat isključen prije no što ga priključite na napajanje strujom i / a) Priključni utikač električnog alata mora ili na bateriju, ili ga uzmete i nosite. odgovarati utičnici. Utikač ni u kom slučaju Ako tijekom nošenja električnog alata prst držite ne smijete mijenjati. Adapterske utikače na sklopki ili ako uključen uređaj priključujete na nemojte upotrebljavati zajedno s električnim struju, može doći do nesreća. alatima koji su zaštitno uzemljeni. d) Prije uključivanja električnog alata uklonite Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice alate za namještanje ili odvijače.
 • Seite 134: Servis

  e) Pažljivo održavajte električne alate. 2.6 Sigurnosne upute specifične za Provjerite funkcioniraju li rotirajući dijelovi stroj uređaja ispravno, da nisu zaglavljeni, jesu li dijelovi puknuti ili toliko oštećeni da to 2.6.1 zahtjevi u pogledu osoblja za utječe na rad električnog alata. Prije uporabe rukovanje uređaja oštećene dijelove dajte popraviti. Veliki broj nezgoda događa se zbog lošeg • održavanja električnih alata. Osobe mlađe od 16 godina ne smiju upotrebljavati stroj. f) rezni alati trebaju uvijek biti oštri i čisti. • Pažljivo njegovani rezni alati s oštrim bridovima Osoblje za rukovanje treba biti upoznato sa manje se zaglavljuje i lakše pokreću. sadržajem ovih uputa za rukovanje.
 • Seite 135: Električna Sigurnost

  2.6.4 Sigurnost osoba samo stručno osoblje. f Po mogućnosti upotrebljavajte usisavanje • nosite sljedeću osobnu zaštitnu opremu i prašine prikladno za materijal (npr. poseban upotrebljavajte je ovisno o radnoj situaciji: otprašivač marke MAKITA). f Pobrinite se za dobru prozračenost na zaštitu za cijelo lice, zaštitu za oči radnom mjestu. ili zaštitne naočale, zaštitnu kacigu f Preporučujemo uporabu zaštitne maske za ili posebnu pregaču. disanje s filtrom klase P2 odn. P3 (u skladu s Zaštitite se od dijelova koji lete uokolo...
 • Seite 136: Opasnosti Pri Uporabi Električnog Alata I Rukovanju Njime

  • • Uređaj držite samo za izolirane ručke dok Priključni alat mijenjajte samo pažljivo i izvodite radove kod kojih bi rezni alat mogao pomoću besprijekornog montažnog alata udariti o skrivene vodove struje ili vlastiti koji je za to namijenjen. Prije početka mrežni kabel. zamjene priključnog alata izvucite mrežni Dodir s vodovima koji provode napon može utikač. dovesti napon i do metalnih dijelova uređaja i Zahvaljujući predviđenom montažnom alatu uzrokovati električan udar. izbjegavate oštećenja na električnom i • priključnom alatu. Mrežni kabel držite podalje od električnih •...
 • Seite 137 • radite posebno oprezno u područjima MAKITA. uglova, oštrih rubova itd. Spriječite da se Time se može oštetiti električan alat i mogu se priključni alat izbaci s obratka i zaglavi. pojaviti smetnje funkcija. Rotirajući priključni alat se kod uglova, oštrih •...
 • Seite 138: Servis / Održavanje / Popravak

  Prije daljnje uporabe električan europskim propisima i da je proizvod alat trebate dati na provjeru našoj servisnoj podvrgnut propisanom postupku analize službi ili stručnoj radionici koju je ovlastila tvrtka sukladnosti. MAKITA. Uređaj razreda zaštite II • radove popravaka i održavanja smije Stroj zahvaljujući odgovarajućoj izolaciji izvoditi samo stručna radionica koju je nema metalne dijelove koje biste mogli ovlastila tvrtka MAKITA.
 • Seite 139: Tehnička Svojstva

  Tehnička svojstva 3.1 Tehnički podatci Tip dijamantne freze SG150 SG180 Proizvođač MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Radni napon (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Potrošnja snage (vati) 1800 1800 Razred zaštite / II / II Broj okretaja (o/min) 7800 4100 Promjer ploče (mm) Maksimalna debljina ploče (mm)
 • Seite 140: Ce Izjava O Sukladnosti

  (cigla, pješčani kamen od vapnenca, Yasushi Fukaya lomljeni kamen) i betonu. One se ne smiju Direktor upotrebljavati za mokro rezanje i za rezanje u Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija metalu, staklu, drvu itd. • za materijale koji se obrađuju poštujte 3.3 Karakteristike stroja propise koji vrijede u vašoj zemlji.
 • Seite 141: Prije Početka Rada

  (6) i dijamantnoj ploči za suho • Upotrebljavajte samo dijamantne ploče za suho rezanje (9). rezanje koju je tvrtka MAKITA preporučila za Kod pogona sa samo jednom dijamantnom dotično područje primjene. pločom za suho rezanje ovaj korak montaže se •...
 • Seite 142: Namještanje Dubine Reza

  Podupirač (2) odgovara usisnom crijevu (3) posebnog otprašivača marke MAKITA. Postupak frezanja može se započeti i nastaviti Usisno crijevo (3) se u hladnom stanju kao što je prethodno opisano (vidi „Pogl. 5.4 samo uz veliku primjenu sile može nataknuti na...
 • Seite 143: Završetak Postupka Frezanja

  Održavanje stroja smiju provoditi samo radionice OPREz za servis i popravak ovlaštene od strane tvrtke Opasnost od pucanja dijamantnih ploča za suho MAKITA. Pritom treba osigurati da se upotrebljavaju rezanje! samo originalni rezervni dijelovi i originalna dodatna oprema marke MAKITA.
 • Seite 144: Rukovanje Dijamantnim Pločama Za Suho Rezanje

  rukovanje dijamantnim pločama za suho rezanje • Dijamantne ploče za suho rezanje uvijek upotrebljavajte i čuvajte prema uputama proizvođača. • Premekani dijamantni segmenti: f Dijamantne ploče za suho rezanje prebrzo se habaju uz vrlo visok učin skidanja. Uklanjanje problema: Za materijal koji treba obraditi potrebne su dijamantne ploče za suho rezanje s tvrđim vezom.
 • Seite 145 A kezelőszemélyzettel kapcsolatos követelmények ........148 Ezt a kezelési útmutatót gondosan készítettük 2.6.2 Munkahely biztonsága ......148 el. A MAKITA a jelen kezelési útmutatóban lévő 2.6.3 Elektromos biztonság ......149 esetleges tévedésekért és azok következményeiért 2.6.4 Személyek biztonsága ......149 nem vállal semmilyen felelősséget.
 • Seite 146: Néhány Szó A Kezelési Útmutatóról

  néhány szó a kezelési útmutatóról VIGyázAT A „VIGyázAT” olyan fenyegető kockázatra hívja Ez az útmutató tartalmazza a gyémántmaró fel a figyelmet, melynek következtében könnyű biztonságos kezelésével kapcsolatos minden fontos vagy közepes testi sérülések, illetve anyagi károk információt. történhetnek. Ebben a kezelési útmutatóban a gyémántmarót Î...
 • Seite 147: Elektromos Biztonság

  b) Mindig viselje a személyi védőfelszerelést és 2.2 elektromos biztonság a védőszemüveget. Ha olyan védőfelszerelést is visel, mint a a) Az elektromos berendezés porvédőmaszk, tapadó talpú biztonsági cipő, csatlakozódugójának illeszkednie kell a védősisak vagy fülvédő, akkor ez az elektromos konnektorba. A csatlakozót semmilyen berendezés típusától és alkalmazásától függően módon sem szabad módosítani. csökkenti a sérülések kockázatát. Védőföldeléssel ellátott elektromos c) Akaratlanul ne helyezze üzembe a berendezésekkel együtt ne használjon készüléket. Győződjön meg arról, hogy az átalakítódugókat.
 • Seite 148: Szerviz

  c) Mielőtt a készüléket beállítja, tároláshoz 2.6 A gépre jellemző biztonsági félreteszi vagy a tartozék alkatrészeit utasítások lecseréli, húzza ki a csatlakozót a konnektorból és / vagy válassza le az 2.6.1 A kezelőszemélyzettel akkumulátort. kapcsolatos követelmények Ezek a biztonsági intézkedések megakadályozzák, hogy az elektromos • berendezést akaratlanul elindítsa. 16 év alatti személyek a gépet nem használhatják. d) A nem használt elektromos berendezéseket • tartsa gyerekek által nem hozzáférhető A kezelőszemélyzet legyen tisztában e helyen. A készüléket ne engedje olyan kezelési útmutató tartalmával. embereknek használni, akik azt nem ismerik vagy ezeket az utasításokat nem olvasták el. 2.6.2 Munkahely biztonsága Az elektromos berendezések veszélyesek, amikor azokat tapasztalatlan személyek •...
 • Seite 149: Elektromos Biztonság

  Lehetőleg használjon az anyaghoz alkalmas A víz vagy egyéb folyékony hűtőanyagok porelszívást (pl. a MAKITA különleges használata elektromos áramütést okozhat. portalanító készülékét). f Gondoskodjon a munkahely jó szellőzéséről. 2.6.4 Személyek biztonsága f Érdemes a (DIN EN 149:2001 szerinti) P2 ill.
 • Seite 150: Az Elektromos Berendezés Használata És Kezelése Közben Fellépő Veszélyek

  • • Ügyeljen arra, hogy külső személyek A szárazon vágó gyémánttárcsákat csak biztonságos távolságban maradjanak a az ajánlott alkalmazási lehetőségekhez munkaterületétől. Aki oda mégis belép, használja. Pl. soha ne csiszoljon a szárazon viseljen védőfelszerelést. vágó gyémánttárcsa oldalfelületével. A munkadarabról letört részek vagy az eltört A szárazon vágó gyémánttárcsák széle szerszámok elrepülhetnek, és a közvetlen használható az anyag lehordására. Az munkaterületen kívül is sérüléseket okozhatnak. ilyen köszörűtestekre ható oldalirányú erők •...
 • Seite 151 Használat után a készülékek nagyon forrók Soha ne vigye a kezét forgó szerszámok közelébe. lehetnek; az alkatrészeket ne érintse és ne fogja meg, mert sérülést okozhatnak. A szerszám a visszacsapódásakor a keze fölé • mehet. További táblákat vagy egyéb, nem MAKITA • alkatrészeket tilos a motor-, fogantyú-, Testével kerülje el azt a területet, ahova a hajtómű- és védőházra csavarozni vagy szerszám visszacsapódik. szegecselni. A visszacsapódás az elektromos berendezést Ettől az elektromos berendezés megsérülhet és...
 • Seite 152: Szerviz / Karbantartás / Javítás

  Az esetleg sérült elektromos berendezés nincsenek megérinthető fémrészek, amik veszélyes, és többé nem üzembiztos. További hiba esetén feszültség alatt állnának. használat előtt az elektromos berendezést Nincs rajta védővezeték sem. ügyfélszolgálatunkkal vagy a MAKITA által régi készülékek kezelése meghatalmazott szakműhellyel vizsgáltassa környezetbarát módon meg. A régi készülékek értékes •...
 • Seite 153: Műszaki Jellemzők

  Műszaki jellemzők 3.1 Műszaki adatok Gyémántmaró típusa SG150 SG180 Gyártó MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Üzemi feszültség (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Teljesítményfelvétel (watt) 1800 1800 Védelmi osztály / II / II Fordulatszám (min 7800 4100 Tárcsa átmérője (mm) Legnagyobb tárcsavastagság (mm) Marási szélesség (mm)
 • Seite 154: Ek Megfelelőségi Nyilatkozat

  (Lásd az . ábrát) A Makita ezennel kijelenti, hogy az alábbi gép: Főkapcsoló Fogantyú Megnevezés: Gyémántmaró Hátsó futógörgők Modell / típus: SG150, SG180 Portalanító készülék tömlő csatlakozócsonk a következő európai irányelvek minden Forgásirányt jelző nyíl vonatkozó rendelkezésének megfelel: Nyomótárcsa 2006 / 42 / EK Hatlapfejű csavar (balmenetes) 2014 / 30 / EU Szárazon vágó...
 • Seite 155: A Munka Megkezdése Előtt

  Csak egy szárazon vágó gyémánttárcsával ez a vonatkozó gyártói útmutatót tartsa be. szerelési lépés elmarad. • • Csak a MAKITA által az adott alkalmazási Minden maradék (5) távtartó tárcsát húzzon területre ajánlott szárazon vágó rá a (3) hajtótengelyre. A (3) hajtótengely még gyémánttárcsákat használja.
 • Seite 156: Vágásmélység Beállítása

  VESzéLy A kimart nyílásban a gyémántmaró életlenné válása miatt keletkező nem uralt visszacsapódás MEGJEGyzéS sérülésveszélyt okoz. A (2) csonkot a MAKITA különleges portalanító Î Mindig várja meg a szárazon vágó készülékének (3) elszívótömlőjéhez illeszkedően gyémánttárcsák teljes nyugalmi helyzetét, és méreteztük.
 • Seite 157: Marási Folyamat Befejezése

  • A gyémántmarót az (5) kapcsolónál állítsa A gép gondozásával csak a MAKITA által le, és csak a szárazon vágó gyémánttárcsák meghatalmazott karbantartó- és javítóüzemek nyugalmi helyzete után vegye ki a nyílásból és bízhatók meg.
 • Seite 158: A Szárazon Vágó Gyémánttárcsák Kezelése

  A szárazon vágó gyémánttárcsák kezelése • A szárazon vágó gyémánttárcsákat mindig a gyártó által előírtak szerint használja és tárolja. • Túl puha gyémántszelvények: f Nagyon nagy lehordási teljesítményen a szárazon vágó gyémánttárcsák túl gyorsan kopnak. Megoldás: A feldolgozandó anyag keményebb kötésű szárazon vágó gyémánttárcsákat kíván.
 • Seite 159 Il presente manuale di istruzioni per l'uso è stato redatto 2.6.1 Requisiti del personale di servizio ..162 con grande cura. Ciononostante la ditta MAKITA non 2.6.2 Sicurezza sul posto di lavoro ....162 si assume alcuna responsabilità per eventuali errori 2.6.3...
 • Seite 160: Informazioni Su Questo Manuale

  Informazioni su questo manuale PRUDENzA “PRUDENzA” richiama l'attenzione su un pericolo Il presente manuale di istruzioni per l'uso contiene le incombente che potrebbe causare lesioni o danni informazioni importanti per un utilizzo sicuro delle frese materiali di entità media o leggera. diamantate. Î...
 • Seite 161: Sicurezza Delle Persone

  non devono essere in nessun caso apportate e la protezione auricolare, a seconda del tipo di modifiche alla spina. non si deve usare nessun utensile elettrico e del suo impiego. adattatore insieme a utensili elettrici con c) Si deve evitare una messa in funzione collegamento a terra di protezione. involontaria. È necessario accertarsi che Spine non modificate e prese di corrente idonee l'utensile elettrico sia disinserito, prima di riducono il rischio di una scossa elettrica. collegarlo all'alimentazione di corrente e / o b) Si deve evitare che il proprio corpo entri in prima di collegare l'accumulatore, e anche contatto con superfici collegate a terra, come prima di prelevarlo o trasportarlo.
 • Seite 162: Servizio

  È necessario fare il possibile per usare un depolverizzatore adatto per il materiale in • questione (per es. il depolverizzatore speciale Le persone di età inferiore ai 16 anni non della MAKITA). possono usare questa macchina. • f Si deve assicurare una buona ventilazione del Il personale addetto alla macchina deve sempre posto di lavoro.
 • Seite 163: Sicurezza Elettrica

  è molto elevato il pericolo di spento e riacceso. silicosi, e quindi la macchina può essere usata in linea di principio solo unitamente ad un dispositivo idoneo di aspirazione della polvere (ad es. un depolverizzatore speciale della MAKITA). | 163 |...
 • Seite 164: Pericoli Correlati All'utilizzo E Impiego Dell'utensile Elettrico

  • • In caso di presenza di altre persone, è Il numero di giri consentito per l'utensile ad necessario fare attenzione che si mantengano inserto impiegato deve essere almeno tanto a distanza di sicurezza dall'area di lavoro elevato quanto il numero massimo di giri dell'operatore. Chiunque entri nell'area di lavoro indicato sull'utensile elettrico. deve indossare i propri dispositivi di protezione Gli accessori che girano più rapidamente del individuale. consentito possono frantumarsi e volare via. • Frammenti del pezzo o utensili ad inserto rotti I dischi diamantati per il taglio a secco possono possono volare via e provocare lesioni anche al di essere utilizzati solo per gli scopi raccomandati.
 • Seite 165 • Ulteriori targhe o pezzi specifici non originali disco stesso. MAKITA non devono essere avvitati o inchiodati • L'operatore non deve mai portare la propria all'alloggiamento del motore, dell'impugnatura, mano nelle vicinanze degli utensili ad inserto degli ingranaggi e neanche all'alloggiamento di che stanno ruotando.
 • Seite 166: Servizio Assistenza / Manutenzione / Riparazioni

  è superiore a 85 dB (A) - è necessario Prima di continuare il suo impiego, l'utensile indossare la protezione per l'udito! elettrico deve essere ispezionato dal nostro servizio assistenza clienti oppure da un'officina qualificata e Indossare i dispositivi di protezione! autorizzata da MAKITA. • I lavori di riparazione e quelli di manutenzione devono essere eseguiti solo da un'officina autorizzata da MAKITA. Leggere il manuale di istruzioni per l'uso!
 • Seite 167: Caratteristiche Tecniche

  Caratteristiche tecniche 3.1 Dati tecnici Tipo di fresa diamantata SG150 SG180 Produttore MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Tensione di esercizio (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Potenza assorbita (Watt) 1800 1800 Classe di sicurezza / II / II Numero di giri (min 7800...
 • Seite 168: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Makita con la presente dichiara che la (vedere immagine seguente macchina: Interruttore ON / OFF Denominazione: Fresa diamantata Impugnatura Modello / tipo: SG150, SG180 Rotella posteriore di presa è conforme alle disposizioni applicabili Raccordo per l'allacciamento del tubo flessibile di delle seguenti direttive europee: depolverizzazione 2006 / 42 / CE Freccia della direzione di rotazione...
 • Seite 169: Prima Di Iniziare I Lavori

  • Utilizzare i dischi diamantati per il taglio a secco solo fase di montaggio. per gli ambiti di utilizzo raccomandati da MAKITA. • Inserire tutti gli spessori rimanenti (5) sull'albero •...
 • Seite 170: Regolazione Della Profondità Di Taglio

  (3) di un Î Si deve sempre aspettare l'arresto completo dei di- depolverizzatore speciale MAKITA. schi diamantati per il taglio a secco, e solo succes- Il flessibile di aspirazione (3) si può inserire sivamente si può...
 • Seite 171: Conclusione Del Processo Di Fresatura

  MAKITA. A tale riguardo è necessario essere sicuri che PRUDENzA vengano usati esclusivamente pezzi di ricambio originali MAKITA e accessori originali MAKITA.
 • Seite 172: Approccio Operativo Con I Dischi Diamantati Per Il Taglio A Secco

  Approccio operativo con i dischi diamantati per il taglio a secco • I dischi da taglio devono essere conservati, manipolati e montati con cura secondo le istruzioni del produttore. • Segmenti diamantati troppo morbidi: f I dischi diamantati per il taglio a secco si usurano troppo rapidamente con una potenza di asportazione eccessiva.
 • Seite 173 Su mašina susijusios saugos nuorodos 176 2.6.1 Reikalavimai operatoriams ....176 Ši naudojimo instrukcija buvo sudaryta rūpestingai. 2.6.2 Darbo vietos sauga ......176 MAKITA neatsako už galbūt šioje naudojimo 2.6.3 Elektrinė sauga ........177 instrukcijoje įsivėlusius netikslumus ir jų pasekmes. 2.6.4 Žmonių sauga ........177 Tai pat atsakomybė...
 • Seite 174: Apie Šią Naudojimo Instrukciją

  Apie šią naudojimo instrukciją ATSARGIAI „ATSARGIAI“ nurodo gręsiantį pavojų, kurio Šioje naudojimo instrukcijoje pateikta visa svarbi pasekmė gali būti lengvi arba vidutiniai kūno informacija apie saugų elgesį su deimantine freza. sužalojimai arba daiktinė žala. Deimantinė freza šioje naudojimo instrukcijoje taip Î Ši rodyklė žymi atitinkamą priemonę, kad būtų pat vadinama „prietaisu“...
 • Seite 175: Elektrinė Sauga

  c) Stenkitės neįjungti prietaiso netyčia. Prieš 2.2 elektrinė sauga prijungdami elektrinį įrankį prie maitinimo srovės ir (arba) akumuliatoriaus, jį paimdami a) elektrinio įrankio prijungimo kištukas turi arba nešdami įsitikinkite, kad jis tikrai tikti kištukiniam lizdui. Kištuko negalima išjungtas. modifikuoti jokiu būdu. Su elektriniais Jei nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite įrankiais su apsauginiu įžeminimu ant jungiklio arba įjungtą prietaisą prijungsite nenaudokite kištukų adapterių. prie maitinimo srovės, gali įvykti nelaimingas Originalūs kištukai ir jiems tinkantys kištukiniai atsitikimas. lizdai mažina elektros smūgio riziką. d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite b) Stenkitės kūnu nesiliesti prie įžemintų...
 • Seite 176: Techninė Priežiūra

  e) rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. 2.6 Su mašina susijusios saugos Tikrinkite, ar nepriekaištingai veikia ir nuorodos nestringa judrios dalys, ar nėra sulūžusių arba apgadintų dalių – visa tai trukdo 2.6.1 reikalavimai operatoriams elektrinio įrankio veikimui. Prieš naudodami prietaisą paveskite suremontuoti apgadintas • Jaunesniems nei 16 metų asmenims dalis. naudotis mašina draudžiama. Daug nelaimingų atsitikimų kyla dėl blogai • prižiūrimų elektrinių įrankių. Operatoriai turi būti susipažinę su šia naudojimo instrukcija. f) Pasirūpinkite, kad pjovimo įrankiai visada būtų aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrimi pjovimo įrankiai su 2.6.2 Darbo vietos sauga aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir juos lengviau valdyti.
 • Seite 177: Elektrinė Sauga

  Asbestines medžiagas leidžiama apdoroti tik įjunkite. • specialistams. nenaudokite įstatomųjų įrankių, kuriems f Stenkitės naudoti medžiagai tinkamą dulkių reikalingi aušinimo skysčiai. nusiurbimą (pvz., MAKITA specialųjį dulkių Dėl naudojamo vandens ar kitokio aušinimo siurblį). skysčio galima patirti elektros smūgį. f Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. 2.6.4 Žmonių sauga f Rekomenduotina dėvėti filtravimo klasės P2...
 • Seite 178: Pavojai Naudojant Elektrinį Įrankį Ir Elgiantis Su Juo

  • • Atkreipkite dėmesį, kad kiti asmenys Įstatomuosius įrankius keiskite rūpestingai laikytųsi saugaus atstumo iki Jūsų darbo ir naudodami tik tam numatytus, tvarkingus vietos. Visi asmenys, įeinantys į darbo sritį, montavimo įrankius. Prieš pradėdami keisti turi dėvėti asmeninės apsaugos priemones. įstatomąjį įrankį ištraukite el. tinklo kištuką. Ruošinio gabalėliai arba sulūžę įstatomieji Naudodami numatytus montavimo įrankius įrankiai gali būti išsviesti ir už tiesioginės darbo apsaugosite elektrinį ir įstatomąjį įrankį nuo srities ribų ir ten sužeisti žmones. apgadinimo. •...
 • Seite 179 • • Prie variklio, rankenų, perdavimo Stenkitės nebūti toje zonoje, į kurią pajudėtų mechanizmo ir apsauginio korpuso negalima atmetamas elektrinis įrankis. prisukti arba prikniedyti papildomų lentelių Atmetimas stumia elektrinį įrankį kryptimi, arba kitų, ne MAKITA numatytų dalių. priešinga deimantinio sauso pjovimo disko Tai gali apgadinti elektrinį įrankį ir sukelti jo judesiui blokavimo vietoje. • veikimo sutrikimus. Ypatingai atsargiai dirbkite kampų, aštrių • Stenkitės be reikalo nekelti triukšmo. briaunų ir pan. srityje. Saugokite, kad • įstatomieji įrankiai neatsitrenktų į ruošinį ir Laikykitės naudojamiems priedams taikomų jame neužstrigtų.
 • Seite 180: Techninės Priežiūra Ir Remontas

  Mašina yra atitinkamai izoliuota, todėl darbus leidžiama atlikti tik MAKITA joje nėra jokių metalinių dalių, prie kurių, autorizuotoms dirbtuvėms. jei jomis gedimo atveju tekėtų elektros Priešingu atveju bet kokie MAKITA atsakomybės srovė, būtų galima prisiliesti. Apsauginio ir garantiniai įsipareigojimai nebetenka galios. laido nėra. • Būtina užtikrinti, kad prireikus būtų...
 • Seite 181: Techniniai Parametrai

  Techniniai parametrai 3.1 Techniniai duomenys Deimantinės frezos tipas SG150 SG180 Gamintojas MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Darbinė įtampa (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Imamoji galia (vatais) 1800 1800 Apsaugos klasė / II / II Apsukų skaičius (min 7800 4100 Disko skersmuo (mm) Maks.
 • Seite 182: Eb Atitikties Deklaracija

  3.4 Mašinos ir valdymo dalys (žr. pav.) Šiuo MAKITA patvirtina, kad toliau nurodyta mašina: ĮJN. / IŠJ. jungiklis Rankena Pavadinimas: deimantinė freza Užpakalinis ritinys Modelis / tipas: SG150, SG180 Atvamzdis dulkių siurblio jungčiai atitinka visus esminius tokių europos Sukimosi krypties rodyklė direktyvų reikalavimus: Prispaudžiamasis diskas 2006/42/EB Šešiabriaunis varžtas (kairinis sriegis) 2014/30/ES Deimantinis sauso pjovimo diskas...
 • Seite 183: Prieš Pradedant Darbą

  (6) ir deimantinio sauso sauso pjovimo diskų montavimo ir naudojimo. pjovimo disko (9). • Naudokite tik MAKITA tai naudojimo sričiai Jei dirbama tik su vienu deimantiniu sauso rekomenduojamus deimantinius sauso pjovimo jovimo disku, šis montavimo žingsnis diskus.
 • Seite 184: Pjūvio Gylio Nustatymas

  NUORODA Î Visada pirmiausia palaukite, kol deimantiniai Atvamzdis (2) suprojektuotas taip, kad tiktų sauso pjovimo diskai visiškai sustos, ir tik tada MAKITA specialiojo dulkių siurblio nusiurbimo ištraukite deimantinę frezą iš frezuojamo plyšio. žarnai (3). Šalta nusiurbimo žarna (3) ant deimantinės Tada galima pradėti ir tęsti frezavimą, kaip aprašyta...
 • Seite 185: Frezavimo Užbaigimas

  ATSARGIAI susidėvėjo angliniai šepetėliai. Deimantinių sauso pjovimo diskų lūžimo pavojus! Mašinos remontą leidžiama pavesti tik MAKITA autorizuotoms einamosios techninės priežiūros ir Î Niekada nebandykite deimantiniais sauso remonto įmonėms. Čia būtina užtikrinti, kad būtų...
 • Seite 186: Kaip Elgtis Su Deimantiniais Sauso Pjovimo Diskais

  Kaip elgtis su deimantiniais sauso pjovimo diskais • Deimantinius sauso pjovimo diskus visada naudokite ir laikykite pagal gamintojo nurodymus. • Per minkšti deimantų segmentai: f Deimantiniai sauso pjovimo diskai per greitai dėvisi, esant labai dideliam pjovimo našumui. Ką daryti: apdorojamai medžiagai reikia naudoti deimantinius sauso pjovimo diskus su kietesniu rišikliu.
 • Seite 187 ..........190 2.6.1 Prasības apkalpojošajam personālam Šī lietošanas instrukcija ir izstrādāta, ievērojot 2.6.2 Drošība darba vietā ......190 rūpīgu pieeju. Tomēr MAKITA neuzņemas atbildību 2.6.3 Elektrodrošība ........191 par iespējamām kļūdām šajā lietošanas instrukcijā 2.6.4 Cilvēku drošība ........191 un par to radītajām sekām.
 • Seite 188: Par Šo Lietošanas Instrukciju

  Par šo lietošanas instrukciju UzMAnīBU Šī lietošanas instrukcija satur visu svarīgo „UzMAnīBU“ norāda uz pastāvošu apdraudējumu informāciju drošam darbam ar dimanta frēzēm. ar vieglas vai vidējas pakāpes miesas bojājumu vai Dimanta frēze šajā lietošanas instrukcijā tiek saukta materiālo bojājumu gūšanas risku. par „ierīci“ vai „iekārtu“. Î...
 • Seite 189: Elektrodrošība

  b) Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus un 2.2 elektrodrošība vienmēr nēsājiet aizsargbriles. Individuālo aizsarglīdzekļu, piemēram, a) elektroinstrumenta pieslēguma kabelim putekļu maskas, neslīdošu drošības apavu, ir jāatbilst kontaktligzdas izmēram un aizsargķiveres vai dzirdes aizsargu lietošana formai. Kontaktspraudnī nedrīkst veikt atkarībā no elektroinstrumenta veida un nekāda veida izmaiņas. neizmantojiet pielietojuma samazina miesas bojājumu pārejas kontaktspraudni kopā ar gūšanas risku. elektroinstrumentiem, kuriem ir izveidots c) Izvairieties no nejaušas instrumenta aizsargzemējums. ieslēgšanas. Pirms elektroinstrumenta Kontaktspraudņi, kuros nav veiktas nekāda pieslēgšanas pie strāvas avota un / vai veida izmaiņas, un atbilstoša izmēra un formas...
 • Seite 190: Serviss

  c) Pirms ierīces iestatīšanas, piederumu 2.6 Ar iekārtas specifiku saistīti nomaiņas vai ierīces novietošanas drošības norādījumi glabāšanā atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas un / vai izņemiet akumulatoru. 2.6.1 Prasības apkalpojošajam Šis piesardzības pasākums novērš nejaušu un personālam pēkšņu elektroinstrumenta ieslēgšanos. d) elektroinstrumentus, kas netiek izmantoti, • Iekārtu nedrīkst apkalpot personas, kas ir uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. jaunākas par 16 gadiem. neļaujiet ierīci lietot cilvēkiem, kas nav • iepazinušies ar ierīci un tās lietošanas Apkalpojošajam personālam ir jāpārzina šīs principiem vai kuri nav izlasījuši šīs lietošanas instrukcijas saturs. norādes. Elektroierīces ir bīstamas, ja tās lieto 2.6.2 Drošība darba vietā nepieredzējušas personas. •...
 • Seite 191: Elektrodrošība

  • f Iespēju robežās izmantojiet neizmantojiet ievietojamos instrumentus, apstrādājamajam materiālam atbilstošu kuriem nepieciešami šķidri dzesēšanas nosūcēju (piemēram, speciālo MAKITA līdzekļi. putekļu nosūcēju). Ūdens vai citu šķidru dzesēšanas līdzekļu f Darba vietā nodrošiniet labu ventilāciju. izmantošana var izraisīt strāvas triecienu. f Ieteicams valkāt aizsargājošu elpošanas masku ar P2 vai P3 filtra klasi (atbilstoši...
 • Seite 192: Apdraudējumi, Kas Var Rasties Elektroinstrumenta Lietošanas Laikā Un Darbojoties Ar To

  • • raugieties, lai citas personas atrastos drošā Sausās griešanas dimanta griezējdiskus attālumā no Jūsu darba vietas. Katram, kas drīkst izmantot tikai atbilstoši ienāk Jūsu darba zonā, ir jāvalkā individuālie rekomendētajiem pielietojuma veidiem. aizsarglīdzekļi. Piemēram, nekad neveiciet slīpēšanu ar Gaisā var tikt izsviesti apstrādājamā materiāla sausās griešanas dimanta griezējdiska sāna virsmu. vai salūzuša ievietojamā instrumenta fragmenti, izraisot savainojumus arī ārpus Jūsu tiešās Sausās griešanas dimanta griezējdiski ir darba zonas. paredzēti materiāla nofrēzēšanai, izmantojot •...
 • Seite 193 • Pie motora, roktura, pārvada un iespējamību. aizsargkorpusa aizliegts ar skrūvēm vai • nekad nenovietojiet savu roku rotējošu kniedēm piestiprināt papildu plāksnītes ievietojamo instrumentu tuvumā. vai citas detaļas, kuras nav izgatavojis Atsitiena gadījumā ievietojamais instruments var uzņēmums MAKITA. virzīties pāri Jūsu rokai. Tādējādi elektroinstruments var tikt bojāts un • Izvairieties no nostāšanās zonā, kurā rasties darbības traucējumi. • atsitiena gadījumā elektroinstruments Izvairieties no nevajadzīgas trokšņa virzīsies. radīšanas.
 • Seite 194: Serviss / Apkope / Labošana

  Ja ierīce ir bojāta, tā ir bīstama un vairs nav ekspluatācijai droša. Pirms turpmākas Lietot aizsarglīdzekļus! lietošanas elektroinstruments ir jānodod pārbaudei mūsu klientu apkalpošanas centrā vai MAKITA pilnvarotā specializētā servisa darbnīcā. Izlasīt lietošanas instrukciju! • Pirms jebkādu darbu uzsākšanas ar Labošanas un apkopes darbus drīkst veikt iekārtu un pie tās rūpīgi ir jāizlasa un...
 • Seite 195: Tehniskie Parametri

  Tehniskie parametri 3.1 Tehniskie dati Dimanta frēzes tips SG150 SG180 Ražotājs MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Darba spriegums (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Jaudas patēriņš (vati) 1800 1800 Aizsardzības klase / II / II Apgriezienu skaits (min 7800 4100 Diska diametrs (mm) Maksimālais diska biezums (mm)
 • Seite 196: Ek Atbilstības Deklarācija

  3.2 eK atbilstības deklarācija 3.4 Ierīces sastāvdaļas un vadības elementi MAKITA deklarē, ka tālāk minētā ierīce: (skat. . att.) Nosaukums: dimanta frēze Slēdzis IESL. / IZSL. Modelis / tips: SG150, SG180 Rokturis atbilst visiem attiecināmajiem šādu Aizmugurējais vadveltnis eiropas direktīvu noteikumiem: Kronšteins putekļu nosūcēja šļūtenes 2006 / 42 / EK pieslēgumam 2014 / 30 / ES Griešanās virziena bultiņa...
 • Seite 197: Pirms Darba Sākšanas

  Sausās griešanas dimanta griezējdisku pieslēguma vads un kontaktspraudnis; montāža un nomaiņa modeļiem: • pieslēgt piemērotu putekļu nosūcēju (piemēram, MAKITA speciālo putekļu nosūcēju). • Pirmo griezējdisku (1) uzspraust uz dzenošās vārpstas (3). • Ņemt vērā uz korpusa (6) un griezējdiska (9) BrīDInĀJUMS redzamās griešanās virziena bultiņas.
 • Seite 198: Griešanas Dziļuma Noregulēšana

  Savainojumu gūšanas risks nekontrolēta dimanta IeVērīBAI frēzes atsitiena dēļ, ko izraisa frēzes sasvēršanās frēzēšanas atverē. Kronšteins (2) ir konstruēts atbilstoši MAKITA speciālā putekļu nosūcēja šļūtenei (3). Î Vienmēr pagaidīt, līdz griezējdiski ir pilnībā Nosūkšanas šļūteni (3) aukstā stāvoklī uz apstājušies, un tikai pēc tam izņemt frēzi no dimanta frēzes kronšteinu (2) iespējams uzbīdīt...
 • Seite 199: Frēzēšanas Procesa Pabeigšana

  Dimanta frēzei vismaz reizi gadā jāveic apkope. Pa- pildus tam apkope ir jāveic atbilstoši ogļu suku nodi- UzMAnīBU luma pakāpei. Ierīces apkopi atļauts veikt tikai MAKITA pilnvarotos Sausās griešanas dimanta griezējdisku pārlūšanas apkopes un remonta centros. Turklāt jāpārliecinās, risks! ka tiek izmantotas tikai oriģinālās MAKITA rezerves daļas un oriģinālie MAKITA papildpiederumi.
 • Seite 200: Darbs Ar Sausās Griešanas Dimanta Griezējdiskiem

  Darbs ar sausās griešanas dimanta griezējdiskiem • Sausās griešanas dimanta giezējdiski vienmēr ir jāizmanto un jāuzglabā atbilstoši ražotāja norādījumiem. • Pārāk mīksti dimanta segmenti: f Sausās griešanas dimanta griezējdiski ir pakļauti pārāk ātram nodilumam, ja frēzēšanas jauda ir ļoti augsta. risinājums: Apstrādājamajam materiālam ir nepieciešami dimanta griezējdiski ar cietāku saistmateriālu.
 • Seite 201 Важни информации ....... 202 Симболи што се користат во Makita упатството за употреба ......202 Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Безбедносни напомени ....202 Безбедност на работно место ..... 202 Безбедност при работа со струја ..203 Пролиферацијата и умножувањето на овој...
 • Seite 202: За Ова Упатство За Употреба

  МК за ова упатство за употреба ПРеТПазЛИВОСТ Ова упатство за употреба ги содржи сите „ПРеТПазЛИВОСТ“ укажува на опасна важни информации за безбедно ракување со ситуација што може да резултира со лесни или дијамантските фрези. средни телесни повреди, или материјална штета. Во ова упатство за употреба, дијамантската фреза...
 • Seite 203: Пролиферацијата И Умножувањето На Овој 2.2 Безбедност При Работа Со Струја

  b) носете лична заштитна опрема и секогаш 2.2 Безбедност при работа со заштитни очила. струја Носењето лична заштитна опрема, како што е маска против прав, заштитни чевли што не се лизгаат, заштитен шлем a) Приклучникот за струја на електричниот и заштита на слухот, а во зависност од алат мора да одговара на штекерот начинот на примената на електричниот за струја. Приклучникот за струја не...
 • Seite 204: Прекршителите Се Обврзани Да Ја Надоместат 2.5 Сервисирање

  Материјалите што содржат азбест смее да 2.6 Безбедносни напомени ги обработува само стручен персонал. f По можност користете правосмукалка специфични за оваа машина соодветна за материјалот (на пример, специјална правосмукалка MAKITA). 2.6.1 Побарувања од оперативниот f Погрижете се за добра вентилација на персонал работното место. f Се препорачува носење на респираторна...
 • Seite 205: Безбедност При Работа Со Струја

  голема опасност од силикоза, па електромагнетни пречки (на пример, машината смее да се користи осцилации во напонот, електростатичко само во комбинација со соодветна празнење), можно е евтоматско правосмукалка (на пример, исклучување на електричниот алат. специјална правосмукалка MAKITA). Во овој случај исклучете го и одново • вклучете го електричниот алат. Внимавајте на безбедното растојание • до други лица и нивните подрачја на не користете работни алати за кои треба...
 • Seite 206: Опасности При Користењето И

  МК • • Држете го уредот само за изолираните замената на работниот алат треба да се површини на држачите кога изведувате изврши грижливо и само со беспрекорен работи при кои работниот алат може да монтажен алат што е предвиден за тоа. удри во скриени електрични проводници Пред да почнете со замената на работниот или во сопствениот кабел за струја. алат, извлечете го приклучникот за струја. Допирот со електричен кабел под напон ќе Со помош на предвидениот монтажен ги стави под напон и металните делови на алат ќе избегнете оштетувања на уредот и може да предизвика струен удар. електричниот...
 • Seite 207 деловите, опасност од повреди. диск за суво сечење го зголемува • неговото напрегнување и подложност кон Дополнителни плочки и други делови што заглавување или блокирање, а со тоа и не се конкретно од MAKITA не смеат да се веројатноста да дојде до повратен удар или прицврстуваат на куќиштето на моторот, кршење на брусното тело. рачката, преносниот механизам и штитникот. • Тоа може да доведе до оштетувања...
 • Seite 208: Сервисирање / Одржување / Поправање

  понатамошна употреба, електричниот Затоа Ве молиме да ги расходувате алат треба да го провери нашата служба за старите уреди преку соодветен систем грижа за корисници или специјализиран и од за собирање на истите. MAKITA авторизиран сервисен центар. користете средства за заштита на • Поправките и одржувањето смее да ги слухот! извршува само специјализиран и од...
 • Seite 209: На Работа Што Се Специфични За Секоја Земја, 3 Технички Карактеристики

  Технички карактеристики 3.1 Технички податоци Тип на дијамантска фреза SG150 SG180 Производител MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Работен напон (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Потрошувачка (моќност) (Watt) 1800 1800 Безбедносна класа / II / II Број на вртежи (min 7800 4100 Пречник на дискот (mm) Максимална...
 • Seite 210: Eg - Изјава За Сообразност

  (Погледнете на илустрацијата Makita изјавува дека следнава машина: Прекинувач ВКЛ. / ИСКЛ. Рачка за држење Ознака: дијамантска фреза Заден ролер Модел / Тип: SG150, SG180 Наглавок за приклучникот на цревото за ги задоволува сите важечки одредби правосмукалка од следниве европски директиви: Стрелка за насоката на вртење 2006 / 42 / EG Притисен...
 • Seite 211: Пред Почетокот На Работата

  користи само еден дијамантски диск за суво • Користете само дијамантски дискови за сечење. • суво сечење што ги препорачува MAKITA за Сите останати дистантни прстени (5) конкретната област на примена. наместете ги на погонското вратило (3). • Користете само дијамантски дискови за суво...
 • Seite 212: Штелување На Длабочината На Засекот

  Наглавокот (2) одговара за цревото за дискови за суво сечење. Дијамантските смукање (3) на специјалната правосмукалка дискови за суво сечење мора да бидат MAKITA. монтирани според претходниот опис и мора Во ладна состојба, цревото за смукање (3) да можат да се вртат слободно.
 • Seite 213: Завршеток На Постапката На Фрезирање

  Одржувањето на машината смее да се довери дијамантските дискови за суво сечење. само на сервисни центри што се авторизирани од страна на MAKITA. Погрижете се притоа да се користат само оригинални резервни делови MAKITA и оригинален прибор MAKITA. | 213 |...
 • Seite 214: Ракување Со Дијамантски Дискови За Суво Сечење

  МК Ракување со дијамантски дискови за суво сечење • Дијамантските дискови за суво сечење користете ги и чувајте ги секогаш според упатствата на производителот. • Премногу меки дијамантски сегменти: f Дијамантските дискови за суво сечење се абат премногу брзо при многу големо отстранување на материјалот. Решение: За...
 • Seite 215 Elektrische veiligheid ......219 Deze gebruiksaanwijzing is met zorg samengesteld. 2.6.4 Veiligheid van personen ....... 219 MAKITA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen in deze 2.6.5 Gevaren tijdens het gebruik van en gebruiksaanwijzing en de gevolgen daarvan. Ook de omgang met de machine ....
 • Seite 216: Over Deze Gebruiksaanwijzing

  Over deze gebruiksaanwijzing VOORzICHTIG „VOORzICHTIG” verwijst naar een dreigend Deze gebruiksaanwijzing bevat alle belangrijke gevaar, dat licht of middelzwaar lichamelijk letsel informatie voor een veilig gebruik van de tot gevolg kan hebben. sleuvenzaag. Î De pijl geeft de desbetreffende maatregelen De sleuvenzaag wordt in deze gebruiksaanwijzing aan om het dreigende gevaar af te wenden.
 • Seite 217: Elektrische Veiligheid

  b) Draag veiligheidsuitrusting en altijd een 2.2 elektrische veiligheid veiligheidsbril. Door het dragen van persoonlijke a) De stekker van de machine moet in het veiligheidsmiddelen zoals een stofmasker, stopcontact passen. De stekker mag op geen veiligheidsschoenen met antislip-zool, enkele wijze worden aangepast. Gebruik in veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk combinatie met elektrisch gereedschap met van het type en het gebruik van de machine, randaarde geen verloopstekkers. verkleint u het risico op lichamelijk letsel. Stekkers in originele toestand en passende c) Voorkom dat het apparaat onbedoeld kan stopcontacten verkleinen het risico op een...
 • Seite 218: Service

  2.6 Machinespecifieke gespecialiseerde vakmensen worden verwerkt. veiligheidsvoorschriften f Gebruik waar mogelijk een voor het materiaal geschikte stofafzuiging (bijv. een 2.6.1 eisen aan gebruikers speciale stofafzuiging van MAKITA). f Zorg voor een goede ventilatie van de • werkplek. Personen jonger dan 16 jaar mogen de f Geadviseerd wordt om een machine niet gebruiken.
 • Seite 219: Elektrische Veiligheid

  Schakel de machine in dat geval uit en weer in. de machine in principe uitsluitend • in combinatie met een geschikte Gebruik geen gereedschap waarvoor stofafzuiging (bijv. een speciale vloeibare koelmiddelen nodig zijn. stofafzuiging van MAKITA) worden Het gebruik van water of andere vloeibare gebruikt. koelmiddelen kan een elektrische schok veroorzaken. | 219 |...
 • Seite 220: Gevaren Tijdens Het Gebruik Van En De Omgang Met De Machine

  • • Let erop dat andere mensen op een veilige Diamantschijven mogen uitsluitend voor de afstand van de werkplek blijven. een iedere geadviseerde doeleinden worden gebruikt. die de werkplek betreedt, moet persoonlijke Bijv.: slijp nooit met de zijvlakken van een veiligheidsmiddelen dragen. diamantschijf. Brokstukken die van het werkstuk loskomen Diamantschijven zijn bedoeld voor het of gebroken stukken gereedschap kunnen verwijderen van materiaal met behulp van de wegvliegen en ook buiten de directe werkplek rand van de schijf.
 • Seite 221 • er mogen geen extra bordjes of andere, mogelijkheid van een terugslag of het breken niet specifieke MAKITA-onderdelen op de van de schijf. motor-, handgreep-, overbrengings- en • Houd uw handen altijd uit de buurt van het beschermingsbehuizing geschroefd of draaiende gereedschap.
 • Seite 222: Service / Onderhoud / Reparatie

  85 dB (A) – gehoorbescherming gevaarlijk en niet meer bedrijfszeker. Voordat dragen! het elektrisch gereedschap verder mag worden gebruikt moet dit door onze klantenservice of Veiligheidsmiddelen dragen! een door MAKITA geautoriseerde werkplaats gecontroleerd worden. • reparatie- en onderhoudswerkzaamheden De gebruiksaanwijzing lezen! mogen uitsluitend door een door MAKITA Lees voor begin van werkzaamheden...
 • Seite 223: Technische Eigenschappen

  Technische eigenschappen 3.1 Technische gegevens Type sleuvenzaag SG150 SG180 Fabrikant MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Voedingsspanning (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Opgenomen vermogen (Watt) 1800 1800 Beschermingsniveau / II / II Toerental (omw / min) 7800 4100 Schijfdiameter (mm) Maximale schijfdikte (mm) Slijpbreedte (mm) 7 –...
 • Seite 224: Eg-Verklaring Van Overeenstemming

  3.4 Machine- en overeenstemming bedieningsonderdelen (zie afbeelding Makita verklaart hierbij dat Schakelaar AAN / UIT onderstaande machine: Handgreep Omschrijving: Diamantfrees Achterste geleiderol Model / type: SG150, SG180 Aansluiting voor slang van ontstoffer voldoet aan alle desbetreffende Draairichtingspijl bepalingen van de onderstaande Aandrukschijf europese richtlijnen: Zeskantschroef (linkse schroefdraad) 2006 / 42 / EG Diamantschijf...
 • Seite 225: Voordat Met De Werkzaamheden Wordt Begonnen

  De eerste diamantschijf (1) op de • aandrijfas (3) plaatsen. Een geschikte stofafzuiging (bijv. een speciale • stofafzuiging van MAKITA) aansluiten. De draairichtingspijlen op de behuizing (6) en de diamantschijf (9) in de gaten houden. • Overeenkomstig de gewenste sleufbreedte de vulringen (5) op de aandrijfas (3) plaatsen.
 • Seite 226: Slijpdiepte Instellen

  Î Wacht altijd tot de diamantschijf helemaal afzuigslang (3) van een speciale afzuigslang van stilstaat en haal dan pas de sleuvenzaag uit de MAKITA. gefreesde sleuf. In koude toestand kan de afzuigslang (3) alleen met veel kracht op de aansluiting (2) van de sleuvenzaag worden aangebracht.
 • Seite 227: Zagen Beëindigen

  VOORzICHTIG derhoudsbeurt verplicht wanneer de koolborstels Gevaar voor het breken van de diamantschijven! zijn versleten. Alleen door MAKITA geautoriseerde onderhouds- Î Gebruik de diamantschijven nooit voor het en reparatiebedrijven mogen worden belast met verwijderen van het tussenmateriaal tussen de reparaties en onderhoud aan de machine. Daarbij twee met diamantschijven geslepen sleuven.
 • Seite 228: De Omgang Met Diamantschijven

  De omgang met diamantschijven • Slijpschijven dienen zorgvuldig, volgens de aanwijzingen van de producent, opgeslagen, behandeld en aangebracht te worden. • Te zachte diamantsegmenten: f diamantschijven slijten bij een grote slijtcapaciteit erg snel. remedie: Het te bewerken materiaal vereist diamantschijven met een harder bindmiddel. •...
 • Seite 229 Elektrisk sikkerhet ........ 233 Denne bruksanvisningen er laget med omhu. 2.6.4 Personsikkerhet ........233 MAKITA overtar imidlertid ikke ansvar for eventuelle feil i denne bruksanvisningen og følgene 2.6.5 Farer ved bruk og behandling av av disse. Det overtas heller ikke ansvar for direkte elektroverktøyet ........
 • Seite 230: Om Denne Bruksanvisningen

  Om denne bruksanvisningen FORSIKTIG Denne bruksanvisningen inneholder all viktig „FORSIKTIG“ varsler om en fare som kan informasjon for sikker omgang med diamantfresene. forårsake lette eller middels personskader eller Diamantfresen kalles "apparat" eller "maskin" i materielle skader. denne bruksanvisningen. Î Denne pilen viser de aktuelle tiltakene for å Bildehenvisninger unngå...
 • Seite 231: Elektrisk Sikkerhet

  c) Unngå uønsket oppstart. Forsikre deg om 2.2 elektrisk sikkerhet at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømforsyningen og/eller kobler til a) Tilkoblingspluggen for elektroverktøyet batteriet, tar det opp eller bærer det. må passe i stikkontakten. Pluggen må Hvis du har en finger på bryteren når du bærer aldri forandres på noen måte. Ikke bruk elektroverktøyet, eller hvis maskinen kobles til adapterplugger sammen med maskiner med strømforsyningen når knappen er på, kan det beskyttelsesjording. oppstå ulykker. Uforandrede plugger og egnede stikkontakter d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før reduserer faren for elektrisk støt.
 • Seite 232: Service

  e) Ta godt vare på elektroverktøyet. Kontroller 2.6 Maskinspesifikk sikkerhets- om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt informasjon og ikke klemmer, om deler er brukket eller skadet og at elektroverktøyets funksjon ikke 2.6.1 Krav til betjeningspersonalet påvirkes. Få skadde deler reparert før du bruker maskinen. • Personer under 16 år skal ikke bruke denne Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt maskinen. elektroverktøy. • Betjeningspersonalet må være kjent med f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. innholdet i denne bruksanvisningen. Skjæreverktøy som tas godt vare på og har skarpe skjærekanter, kommer ikke så ofte i klem og er lettere å...
 • Seite 233: Elektrisk Sikkerhet

  2.6.4 Personsikkerhet f Bruk en støvavsuging som passer for materialet så fremt det er mulig (f.eks. en • Bruk personlig beskyttelsesutstyr, og bruk spesialstøvsuger fra MAKITA). følgende avhengig av arbeidssituasjonen: f Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. f Det anbefales å bruke pustemaske med Heldekkende ansiktsbeskyttelse, filterklasse P2 eller P3 øyebeskyttelse eller vernebriller,...
 • Seite 234: Farer Ved Bruk Og Behandling Av Elektroverktøyet

  Apparatene kan være svært varme etter bruk. ødelegge dem. Det er fare for skader hvis delene berøres. • • Skift verktøy forsiktig og bare med feilfritt ekstra skjold eller andre deler som ikke er monteringsverktøy som er beregnet til MAKITA-spesifikke, skal ikke skrus eller dette arbeidet. Trekk ut nettpluggen før du nagles fast på motor-, håndtaks-, drev- og begynner å skifte verktøyet. beskyttelseshus. Med det spesiallagede monteringsverktøyet Elektroverktøyet kan da skades og det kan unngår du skader på elektro- og oppstå...
 • Seite 235 • • Unngå unødig støyutvikling. Arbeid spesielt forsiktig i områder ved • hjørner, skarpe kanter osv. Forhindre Følg sikkerhetsinformasjonen og at innsatsverktøyet spretter tilbake fra arbeidsanvisningene for tilbehøret som arbeidsstykket og kommer i klem. brukes. Det roterende innsatsverktøyet har en tendens til Tilbakeslag og tilhørende å komme i klem ved hjørner, skarpe kanter eller sikkerhetsinformasjon hvis det spretter tilbake. Dette forårsaker tap av Tilbakeslag er er en brå reaksjon på at et kontroll eller tilbakeslag.
 • Seite 236: Service / Vedlikehold / Reparasjon

  Maskinen er isolert og har derfor ingen • reparasjons- og vedlikeholdsarbeider skal berørbare metalldeler som kan være kun utføres av et godkjent MAKITA-verksted. spenningsførende ved feil. Det finnes Hvis ikke, gjelder ikke garantien fra MAKITA. ingen jordledning. • Sikre at det ved behov bare brukes MAKITA- Miljøvennlig kassering av gamle reservedeler og originalt MAKITA-tilbehør. Originale deler kan skaffes fra en autorisert...
 • Seite 237: Tekniske Karakteristikker

  Tekniske karakteristikker 3.1 Tekniske data Diamantfrestype SG150 SG180 Produsent MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Driftsspenning (V/Hz) ~230 / 50 / 60 Inngangseffekt (W) 1800 1800 Verneklasse / II / II Turtall (min 7800 4100 Skivediameter (mm) Maksimal skivetykkelse (mm) Fresebredde (mm) 7 – 35 9 –...
 • Seite 238: Eu-Samsvarserklæring

  De skal ikke brukes til våtskjæring og skjæring i metall, glass, tre osv. Yasushi Fukaya • Forretningsfører Følg forskriftene som gjelder for materialene Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia som skal bearbeides i det landet du befinner deg. • Diamantfresene er bare godkjent for bruk 3.3 Maskinkarakteristikker sammen med en støvsuger som er egnet for steinstøv (f.eks.
 • Seite 239: Før Arbeidet Starter

  • Kontroller maskinen, tilkoblingsledningen og Montering og utskifting av diamantskiver pluggen før all bruk. • for tørrskjæring ved: Koble til en egnet støvavsuging (f.eks. MAKITA spesialstøvsuger). • Sett den første diamantskiven for tørrskjæring (1) inn på drivakselen (3). • Vær oppmerksom på dreieretningspilene på...
 • Seite 240: Stille Inn Skjæredybde

  MERKNAD Stussen (2) er laget for å passe til sugeslangen (3) FARE for en spesialstøvsuger fra MAKITA. Fare for skader på grunn av ukontrollert tilbakeslag Avsugsslangen (3) er svært vanskelig å sette på i diamantfresen, forårsaket av at diamantfresen stussen (2) for diamantfresen når den er kald.
 • Seite 241: Avslutning Av Freseprosessen

  FORSIKTIG Bare vedlikeholds- og reparasjonsbedrifter som Fare for brudd på diamantskivene for tørrskjæring! er godkjent av MAKITA, kan utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på maskinen. Pass på at Î Bryt aldri ut steget med diamantskivene. det bare brukes originale MAKITA-reservedeler og originalt MAKITA-tilbehør.
 • Seite 242: Omgang Med Diamantskiver For Tørrskjæring

  Omgang med diamantskiver for tørrskjæring • Kappeskiver må oppbevares, behandles og plasseres i henhold til produsentens anvisninger. • For myke diamantsegmenter: f Ved svært høy bortføringseffekt slites diamantskivene for raskt. Utbedring: Materialet som skal bearbeides, krever diamantskiver med hardere binding. • For harde diamantsegmenter: f Diamantkornene blir butte og bryter ikke ut av bindingen.
 • Seite 243: Ficha Técnica

  2.6.1 Requisitos para o pessoal operador ..246 Este manual de instruções foi elaborado com 2.6.2 Segurança no local de trabalho ... 246 cuidado. Contudo, a MAKITA não assume 2.6.3 Segurança elétrica ....... 247 qualquer responsabilidade por eventuais erros 2.6.4 Segurança de pessoas ......
 • Seite 244: Sobre Este Manual De Instruções

  Sobre este manual de instruções CUIDADO “CUIDADO” alerta para um perigo iminente que Este manual de instruções contém todas as poderá ter como consequência lesões físicas informações importantes para um manuseio seguro ligeiras ou moderadas ou danos materiais. das fresas de diamante. Î Esta seta indica as medidas adequadas para A fresa de diamante também é...
 • Seite 245: Segurança Elétrica

  b) Utilizar equipamento de proteção pessoal e 2.2 Segurança elétrica colocar sempre óculos de proteção. O uso de equipamento de proteção pessoal, a) A ficha de conexão da ferramenta elétrica tais como máscara contra poeira, calçado deve adequar-se à tomada. A ficha não de segurança antiderrapante, capacete de deve ser modificada em hipótese alguma. proteção ou proteção acústica, de acordo com o não utilizar nenhuma ficha de adaptação tipo e o uso da ferramenta elétrica, reduz o risco em conjunto com ferramentas elétricas de lesões.
 • Seite 246: Serviços

  Utilizar preferencialmente um sistema de 2.6.1 requisitos para o pessoal aspiração de poeiras adequado para o material (por exemplo, um aspirador de pó operador especial da MAKITA). f Assegurar uma boa ventilação do local de • Pessoas com menos de 16 anos não devem trabalho. utilizar a máquina. •...
 • Seite 247: Segurança Elétrica

  (por desligar-se automaticamente. exemplo, um aspirador de pó especial Neste caso, desligar e voltar a ligar a ferramenta da MAKITA). elétrica. • não utilizar nenhuma ferramenta de aplicação que necessite de agente de refrigeração líquido. O uso de água ou outros agentes de refrigeração líquidos pode levar a choque...
 • Seite 248: Perigos No Uso E Na Manipulação Da Ferramenta Elétrica

  • • Assegurar que outras pessoas estão a uma Os discos de diamante de corte a seco distância segura em relação ao setor de apenas podem ser utilizados para as trabalho. Todo aquele que entrar no setor de possibilidades de aplicação recomendadas. trabalho deve usar equipamento de proteção Por exemplo: nunca cortar com a superfície pessoal. lateral de um disco de diamante de corte a seco. Os estilhaços da peça de fabrico ou de uma ferramenta de aplicação quebrada podem ser Os discos de diamante de corte a seco são ejetados e causar ferimentos mesmo fora do concebidos para a remoção de material com setor de trabalho direto.
 • Seite 249 Não tocar nas peças nem pegar tendência para emperrar ou bloquear e, com nelas; existe o risco de ferimentos. isso, a possibilidade de retrocesso ou quebra do • Placas adicionais ou outras peças, não corpo abrasivo. específicas da MAKITA, não podem ser • Jamais colocar as mãos nas proximidades aparafusadas ou rebitadas na carcaça de ferramentas de aplicação rotativas. do motor, da pega, da transmissão ou de Em caso de retrocesso, a ferramenta de proteção.
 • Seite 250: Serviço / Manutenção / Reparação

  Usar proteção acústica! assistência ao cliente ou por uma oficina O nível de pressão acústica ponderado A especializada autorizada pela MAKITA. típico desta ferramenta elétrica é superior • Os trabalhos de reparação e manutenção a 85 dB (A) quando em serviço – usar apenas podem ser realizados por uma proteção acústica!
 • Seite 251: Características Técnicas

  Características técnicas 3.1 especificações técnicas Tipo de fresa de diamante SG150 SG180 Fabricante MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Tensão de serviço (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Potência (Watt) 1800 1800 Classe de protecção / II / II Velocidade de rotação (min 7800 4100 Diâmetro do disco (mm) Espessura máxima do disco (mm)
 • Seite 252: Declaração Ce De Conformidade

  3.4 Peças da máquina e de comando A Makita declara, por este meio, que a (Ver figura seguinte máquina: Interruptor LIGADO / DESLIGADO Designação: Fresa de diamante Manípulo Modelo / tipo: SG150, SG180 Polia traseira está em conformidade com todas Tubuladuras para conexão da mangueira do as determinações relevantes das aspirador de pó seguintes Diretivas europeias: Seta de direção de rotação 2006 / 42 / CE Disco de compressão...
 • Seite 253: Antes Do Início Dos Trabalhos

  No caso de operação somente com um disco de • Utilizar apenas discos de diamante de corte diamante de corte a seco, ignorar esta etapa de a seco recomendados pela MAKITA para a montagem. • respetiva área de aplicação. Inserir todos os restantes discos •...
 • Seite 254: Ajustar A Profundidade De Corte

  SW13 (8) (10 Nm), segurando o disco de adequar-se à mangueira de aspiração (3) de um compressão (2) com a chave de gancho (7). aspirador de pó especial da MAKITA. • No estado frio, a mangueira de aspiração (3) só...
 • Seite 255: Terminar O Processo De Fresagem

  Somente empresas de manutenção e reparação • Desligar a fresa de diamante no autorizadas pela MAKITA podem ser encarregadas interruptor (5) e, somente depois da da conservação da máquina. Para tal, deve-se imobilização, remover os discos de diamante de assegurar que somente são utilizadas peças de...
 • Seite 256: Manuseio De Discos De Diamante De Corte A Seco

  Manuseio de discos de eliminação diamante de corte a seco Encaminhar o aparelho e a respetiva • Os discos de corte devem ser guardados, embalagem para uma reciclagem manuseados e aplicados de acordo com as amiga do ambiente, de acordo com instruções do fabricante. as determinações válidas no país de •...
 • Seite 257 Service ..........260 Indicaţii specifice privind siguranţa Prezentele instrucţiuni de utilizare au fost aparatului ..........260 întocmite cu atenţie. MAKITA nu îşi asumă totuşi 2.6.1 Cerinţe privind personalul ....260 responsabilitatea pentru erorile din prezentele 2.6.2 Siguranţa la locul de muncă...
 • Seite 258: Despre Aceste Instrucţiuni De Utilizare

  Despre aceste instrucţiuni de ATenţIe utilizare „ATenţIe” indică un pericol iminent care se poate Aceste instrucţiuni de utilizare conţin toate solda cu vătămări corporale grave, uşoare sau informaţiile importante pentru utilizarea în siguranţă medii ori cu daune materiale. a frezelor cu diamant. Î Această săgeată indică măsurile Freza cu diamant este denumită...
 • Seite 259: Siguranţa Electrică

  c) evitaţi punerea în funcţiune accidentală. 2.2 Siguranţa electrică Asiguraţi-vă că scula electrică este oprită înainte de a o conecta la alimentarea a) Ştecherul de conectare a sculei electrice electrică şi/sau acumulator, înainte de a o trebuie să se potrivească în priză. Acesta lua în mână sau de a o transporta. nu trebuie modificat sub nicio formă. nu Dacă în timpul transportului sculei electrice aveţi utilizaţi ştechere adaptoare împreună cu degetul pe comutatorul de pornire sau dacă sculele electrice cu împământare. dispozitivul este cuplat la alimentarea electrică, Ştecherele nemodificate şi prizele potrivite rezultatul se poate traduce în accidente. diminuează...
 • Seite 260: Service

  e) Îngrijiţi cu atenţie sculele electrice. Verificaţi 2.6 Indicaţii specifice privind funcţionarea ireproşabilă a componentelor siguranţa aparatului mobile, fără a se bloca, dacă acestea sunt stricate sau într-atât de deteriorate încât 2.6.1 Cerinţe privind personalul să afecteze funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea componentelor • este interzisă utilizarea aparatului de către deteriorate înainte de a utiliza dispozitivul. persoane sub 16 ani. Numeroase accidente îşi au cauzele în scule • electrice slab întreţinute. Personalul de deservire trebuie să fie familiarizat cu conţinutul acestor f) Păstraţi sculele de tăiere ascuţite şi curate. instrucţiuni de siguranţă. Sculele de tăiere îngrijite corespunzător, care au muchii de tăiere ascuţite, se blochează mai puţin şi sunt mai uşor de ghidat.
 • Seite 261: Siguranţa Electrică

  Utilizaţi cel puţin un sistem de aspirare poate conduce la şocuri electrice. adecvat pentru material (de ex. un dispozitiv special de desprăfuire de la MAKITA). 2.6.4 Siguranţa persoanelor f Asiguraţi buna aerisire a locului de muncă. f Se recomandă purtarea unei măşti •...
 • Seite 262: Pericole La Utilizarea Şi Manipularea Sculei Electrice

  • • Asiguraţi-vă că celelalte persoane păstrează Discurile de tăiere uscată cu diamant pot o distanţă de siguranţă faţă de zona de fi utilizate numai pentru posibilităţile de lucru. Oricine pătrunde în zona de lucru utilizare recomandate. De ex.: nu şlefuiţi trebuie să poarte echipament de protecţie niciodată cu suprafaţa laterală a unui disc de personal. tăiere uscată cu diamant. Bucăţile rupte din piesa de prelucrat sau sculele Discurile de tăiere uscată cu diamant sunt electrice rupte pot fi proiectate şi cauza astfel concepute pentru îndepărtarea materialului cu vătămări corporale şi în afara zonei de lucru ajutorul muchiei discului.
 • Seite 263 şlefuit. existând pericol de vătămări. • • nu vă apropiaţi niciodată mâna de Indicatoarele suplimentare sau alte accesoriile consumabile rotative. componente nespecifice MAKITA nu pot În cazul unui recul, acestea se pot deplasa spre fi prinse cu şuruburi sau nituri de carcasa mâna dvs. motorului, mânerului, transmisiei sau de • protecţie. Feriţi-vă corpul de zona în care scula Scula electrică poate fi astfel deteriorată, putând electrică este proiectată în cazul unui recul.
 • Seite 264: Service / Întreţinere / Reparaţii

  Purtaţi antifoane! nostru clienţi sau de un atelier specializat Pragul de presiune acustică tipic evaluat autorizat de către MAKITA. • A al acestei scule electrice este de Lucrările de întreţinere şi reparaţii pot 85 dB (A) în timpul lucrului – purtaţi fi executate numai de către un atelier...
 • Seite 265: Caracteristici Tehnice

  Caracteristici tehnice 3.1 Date tehnice Tip freză cu diamant SG150 SG180 Producător MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Tensiune de funcţionare (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Putere absorbită (W) 1800 1800 Clasă de protecţie / II / II Turaţie (min 7.800 4100 Diametru disc (mm) Grosime maximă...
 • Seite 266: Declaraţia De Conformitate Ce

  3.2 Declaraţia de conformitate Ce 3.4 Componentele aparatului şi cele de comandă Makita declară prin prezenta că (Vezi ilustraţia următorul aparat: Comutator PORNIRE/OPRIRE Denumire: Freză cu diamant Mâner Model / Tip: SG150, SG180 Rolă de ghidare spate corespunde tuturor reglementărilor Ştuţ pentru conectarea dispozitivului de în vigoare ale următoarelor directive desprăfuire europene: Săgeată sens de rotaţie 2006/42/CE Disc de apăsare 2014/30/UE Şurub cu cap hexagonal (filet pe stânga)
 • Seite 267: Înainte De Începerea Lucrului

  La utilizarea unui singur disc de tăiere uscată cu • Utilizaţi numai discurile de tăiere uscată cu diamant lipseşte acest pas de montaj. diamant recomandate de MAKITA pentru • Montaţi restul distanţierelor (5) pe arborele domeniul de utilizare corespunzător. de antrenare (3). Arborele de antrenare (3) •...
 • Seite 268: Reglarea Adâncimii De Tăiere

  şanţul de Ştuţul (2) se potriveşte cu furtunul de aspiraţie (3) frezare. al unui dispozitiv special de desprăfuire MAKITA. Furtunul de aspiraţie (3) poate fi montat în stare Procesul de frezare poate fi început sau continuat rece doar cu mare efort pe ştuţul (2) frezei cu...
 • Seite 269: Terminarea Procesului De Frezare

  Întreţinerea aparatului poate fi efectuată numai de către firmele de întreţinere şi reparaţii autorizate Pericol de rupere a discurilor de tăiere uscată cu de MAKITA. Trebuie asigurat faptul că, în caz de diamant! necesitate, se vor utiliza numai piese de schimb şi accesorii originale MAKITA.
 • Seite 270: Manipularea Discurilor De Tăiere Uscată Cu Diamant

  Manipularea discurilor de tăiere uscată cu diamant • Discurile diamantate de tăiere uscată trebuie utilizate şi păstrate întotdeauna conform specificaţiilor producătorului. • Segmente de diamant prea moi: f Discurile de tăiere uscată cu diamant se uzează prea repede în cazul unui randament de degroşare prea mare. Soluţie: Materialul de prelucrat necesită...
 • Seite 271: Выходные Данные

  потребительских образцов. Сервис ..........274 Правила безопасности, Эта инструкция по эксплуатации составлена с характерные для машины ....274 особой тщательностью. Но MAKITA не берёт 2.6.1 Требования к работающему с на себя никакой ответственности за возможные машиной персоналу ......274 ошибки в этой инструкции и их последствия.
 • Seite 272: Об Этой Инструкции По

  Об этой инструкции по ОСТОРОЖнО эксплуатации «ОСТОРОЖнО» - угроза опасной ситуации, Эта инструкция по эксплуатации содержит всю которая может привести к лёгким или средним необходимую информацию о безопасной работе травмам или к материальному ущербу. с алмазными штроборезами. Î Эта стрелка указывает на меры, которые Алмазный...
 • Seite 273: Содержании, Если На Это Нет Чётко Выраженного 2.2 Электрическая Безопасность

  b) Пользуйтесь средствами индивидуальной 2.2 Электрическая безопасность защиты и всегда надевайте защитные очки. Использование средств индивидуальной a) Вилка подключения электроинструмента защиты, таких как противопылевой к сети должна соответствовать розетке. респиратор, нескользящая защитная обувь, не допускается изменение вилки. не шлем и защита слуха, в зависимости от подключайте электроинструмент с типа и применения инструмента, снижает защитным заземлением к электросети опасность получения травм. через штекер-переходник. c) не допускайте самопроизвольного Неизменённая...
 • Seite 274: Сервис

  2.6.1 Требования к работающему с асбест, разрешается только специалистам. машиной персоналу f Используйте по возможности пригодные для материала устройства отсасывания • пыли (например, специальный пылесос не разрешается работать с машиной лицам фирмы MAKITA). младше 16 лет. • f Обеспечьте хорошую вентиляцию места Персонал, работающий с машиной, должен выполнения работ. знать содержание этой инструкции по f Мы рекомендуем пользоваться эксплуатации.
 • Seite 275: За Прямой Или Косвенный Ущерб, Полученный В 2.6.3 Электрическая Безопасность

  силикозом. Поэтому машина В этом случае выключите и включите должна всегда работать с электроинструмент. подходящей системой втяжки • не пользуйтесь сменным инструментом, пыли (например, со специальным требующим жидких охлаждающих средств. пылесосом фирмы MAKITA). Применение воды или других охлаждающих жидкостей может привести к удару электрическим током. | 275 |...
 • Seite 276: Опасности При Работе И

  • • Следите за тем, чтобы другие люди алмазные режущие диски можно находились на безопасном расстоянии использовать только для выполнения от места выполнения работ. каждый, кто рекомендуемых работ. например, никогда входит в зону выполняемых работ, должен не выполняйте шлифование боковой пользоваться средствами индивидуальной поверхностью алмазного диска. защиты. Алмазные режущие диски предназначены для Обломки материала или сломанный срезания материала кромкой диска. Боковое сменный инструмент могут разлетаться воздействие на диск может привести к его и причинять травмы в т.ч. вне места разрушению.
 • Seite 277 Сменный инструмент может при обратном • ударе повредить руку. запрещается крепить винтами или • заклёпками дополнительные таблички Старайтесь не находиться в зоне, куда или другие, не предусмотренные фирмой движется машина при обратном ударе. MAKITA детали на двигатель, ручки, При обратном ударе машина перемещается редуктор и защитный корпус. в направлении, противоположном Это может повредить машину и стать направлению вращения алмазного диска. • причиной нарушения её работоспособности. Работайте особенно осторожно в области...
 • Seite 278: Сервис / Техническое Обслуживание / Ремонт

  попадать в окружающую среду. разрешается выполнять только Поэтому сдавайте отработавшие специалистам сервисных предприятий, свой срок машины в соответствующие аттестованных фирмой MAKITA. сборные пункты для утилизации. В ином случае перестают действовать любые гарантии со стороны фирмы MAKITA. Пользуйтесь средствами защиты • необходимо обеспечить применение слуха! только оригинальных запчастей и Уровень звукового давления по шкале принадлежностей фирмы MAKITA.
 • Seite 279: Технические Особенности

  Технические особенности 3.1 Технические характеристики Тип машины SG150 SG180 Изготовитель MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Рабочее напряжение (В / Гц) ~230 / 50 / 60 Потребляемая мощность (Вт) 1800 1800 Класс защиты / II / II Частота вращения (мин 7800 4100 Диаметр диска (мм) Максимальная...
 • Seite 280: Декларация Соответствия Нормам Ес

  управления (см. рис. настоящим Makita заявляет, что Выключатель ВКЛ / ВЫКЛ следующая машина: Ручка Наименование: алмазный штроборез Задний опорный ролик Модель / тип: SG150, SG180 Штуцер для подсоединения шланга пылесоса соответствует всем действующим Стрелка, указывающая направление положениям следующих европейских вращения директив: Прижимная шайба 2006 / 42 / EG Винт...
 • Seite 281: Перед Началом Работы

  • Наденьте на приводной вал (3) остальные • Используйте только алмазные режущие распорные шайбы (5). Приводной вал (3) диски, рекомендованные фирмой MAKITA для должен ещё выступать, чтобы на нём можно соответствующей области применения. было отцентрировать прижимную шайбу (2). • Применяйте только алмазные диски, разрешённые...
 • Seite 282: Регулировка Глубины Резания

  неконтролируемого обратного удара штробореза, вызванного перекосом алмазных Штуцер (2) подходит к всасывающему шлангу (3) дисков в вырезанном пазу. специального пылесоса MAKITA. Î Всегда дожидайтесь полной остановки Всасывающий шланг (3) можно надеть в алмазных дисков и только после этого холодном состоянии на штуцер (2) штробореза...
 • Seite 283: Завершение Резания

  угольных щёток. Опасность поломки алмазных дисков! Техническое обслуживание машины разрешается поручать только специалистам сервисного Î Никогда не ломайте перемычку в предприятия, аттестованного фирмой MAKITA. прорезаемом пазу алмазными дисками. Необходимо обеспечить применение только • оригинальных запчастей и принадлежностей Сломайте перемычку в стене подходящим...
 • Seite 284: Обращение С Алмазными Режущими Дисками

  Обращение с алмазными режущими дисками • Всегда храните и применяйте алмазные режущие диски в соответствии с рекомендациями изготовителя. • Мягкие алмазные сегменты: f Алмазные диски быстро изнашиваются при высокой производительности резания. Рекомендации: для разрезаемого материала требуются алмазные диски с более жёстким соединением. • Жёсткие...
 • Seite 285 ............. 288 Tento návod na obsluhu bol starostlivo pripravený. 2.6.1 Požiadavky na personál obsluhy ..288 MAKITA nepreberá ručenie za prípadné chyby v 2.6.2 Bezpečnosť na pracovisku ....288 tomto návode na obsluhu a ich následky. Tiež sa 2.6.3 Elektrická...
 • Seite 286: O Tomto Návode Na Obsluhu

  O tomto návode na obsluhu OPATrnOSť Tento návod na obsluhu obsahuje všetky dôležité „OPATrnOSť“ poukazuje na hroziace informácie pre bezpečnú prácu s diamantovými nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť ľahké alebo frézami. stredné úrazy alebo vecné škody. Diamantová fréza sa v tomto návode označuje tiež ako „zariadenie“ alebo „stroj“. Î...
 • Seite 287: Elektrická Bezpečnosť

  c) Vyhnite sa neúmyselnému uvedeniu do 2.2 elektrická bezpečnosť prevádzky. Presvedčte sa, či elektrické zariadenie je vypnuté, predtým než a) Pripojovacia zástrčka elektrického náradia ho pripojíte na elektrickú sieť a/alebo musí odpovedať zásuvke. zástrčka akumulátor, dvíhate ho alebo prenášate. sa nesmie v žiadnom prípade meniť. Ak pri prenášaní elektrického zariadenia máte nepoužívajte prispôsobovaciu zástrčku prst na vypínači alebo zariadenie je pripojené na spoločne s elektrickým náradím, ktoré je elektrickú sieť, môže to spôsobiť úraz. chránené uzemnením. d) Predtým než elektrické náradie zapnete, Nezmenené zástrčky a odpovedajúce zásuvky odstráňte nastavovacie nástroje alebo kľúče znižujú...
 • Seite 288: Servis

  e) elektrické náradie starostlivo ošetrujte. 2.6 Bezpečnostné pokyny týkajúce Skontrolujte, či pohyblivé časti bezchybne sa stroja fungujú a nie sú zaseknuté, či časti nie sú zlomené alebo poškodené tak, že je 2.6.1 Požiadavky na personál obsluhy ovplyvnená funkcia elektrického náradia. Poškodené časti nechajte pred použitím • Osoby mladšie ako 16 rokov nesmú stroj zariadenia opraviť. používať. Mnohé úrazy majú príčinu v zlej údržbe • elektrického náradia. Personál obsluhy musí byť oboznámený s obsahom tohto návodu na obsluhu. f) rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Rezné nástroje, ktoré sú starostlivo ošetrované a majú ostré rezné hrany sa menej zasekávajú a 2.6.2 Bezpečnosť na pracovisku ľahšie sa vedú.
 • Seite 289: Elektrická Bezpečnosť

  Ak je to možné, používajte pre materiál chladenie kvapalinou. vhodné odsávanie prachu (napr. špeciálny Použitie vody alebo iných chladiacich kvapalín odlučovač prachu firmy MAKITA). môže spôsobiť elektrický úraz. f Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. f Odporúča sa nosiť respiračnú ochrannú...
 • Seite 290: Ohrozenie Pri Používaní A Ošetrovaní Elektrického Náradia

  • • Dávajte pozor na iné osoby, aby mali Diamantové kotúče pre suché rezanie sa dostatočnú vzdialenosť od vášho smú používať len pre odporučené možnosti pracoviska. Každý kto sa zdržuje na použitia. napr.: nikdy nebrúste s bočnou pracovisku, musí nosiť osobné ochranné stranou diamantového kotúča pre suché pomôcky. rezanie. Úlomky obrábaného predmetu alebo zlomené Diamantové kotúče pre suché rezanie sú nástroje môžu odletieť a spôsobiť úrazy tiež určené pre uberanie materiálu s hranou kotúča. mimo priameho pracoviska. Bočné...
 • Seite 291 časti, hrozí elektrické náradie pohybuje pri spätnom nebezpečenstvo úrazu. údere. • Dodatočné štítky alebo podobné sa nesmú Spätný úder posúva elektrické náradie do naskrutkovať alebo nanitovať na špecifické protismeru pohybu diamantového kotúča v časti MAKITA ako sú kryty motora, držadiel, zablokovanom mieste. prevodovky a ochranné zariadenia. • zvlášť opatrne pracujte v priestoroch rohov, Elektrické náradie sa tým môže poškodiť a môže ostrých hrán a pod. Vyhnite sa tomu, aby sa to vyvolať poruchy funkcie. nástroje odrazili od obrobku a zasekli sa.
 • Seite 292: Servis / Údržba / Opravy

  časti, na ktorých by v vykonávať len autorizovaný odborný prípade poruchy bolo elektrické napätie. personál spoločnosti MAKITA. Nie je použitý ochranný vodič. V opačnom prípade zanikne akýkoľvek nárok na ručenie a zodpovednosť spoločnosti MAKITA. ekologická likvidácia starých zariadení • Staré zariadenia obsahujú cenné Musí sa zabezpečiť, aby v prípade potreby recyklovateľné materiály, ktoré sa sa používali len originálne náhradné diely...
 • Seite 293: Technické Informácie

  Technické informácie 3.1 Technické údaje Typ diamantovej frézy SG150 SG180 Výrobca MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Prevádzkové napätie (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Príkon (Watt) 1800 1800 Trieda ochrany / II / II Otáčky (min 7800 4100 Priemer kotúča (mm) Maximálna hrúbka kotúča (mm) Šírka frézy (mm)
 • Seite 294: Es Vyhlásenie O Zhode

  3.4 Časti stroja a obsluhy (Viď obrázok Makita týmto vyhlasuje, že nasledujúci stroj: Spínač ZAP / VYP Držadlo Názov: diamantová fréza Zadný valček Model / typ: SG150, SG180 Hrdlo pre pripojenie odlučovača prachu odpovedá všetkým príslušným Šípka pre smer otáčania ustanoveniam nasledujúcich Prítlačná podložka európskych smerníc: Šesťhranná skrutka (ľavotočivý závit) 2006/42/ES Diamantový...
 • Seite 295: Pred Začiatkom Práce

  Pred každým použitím skontrolujte stroj, prívodné vedenia a zástrčku. • Montáž a výmena diamantových kotúčov Pripojte vhodné odsávanie prachu (napr. pre suché rezanie pri: špeciálny odlučovač prachu firmy MAKITA). • Prvý diamantový kotúč (1) nasuňte na hnací hriadeľ (3). VýSTRAHA • Dajte pozor na šípku smeru otáčania na Nebezpečenstvo úrazu prasknutím diamantového...
 • Seite 296: Nastavenie Hĺbky Rezu

  Hrdlo (2) je presne dimenzované na odsávaciu hadicu (3) špeciálneho odlučovača prachu Frézovanie potom môžete začať alebo pokračovať MAKITA. ako je to popísané vyššie (viď „kap. 5.4 Zapnutie Odsávaciu hadica (3) je možné v studenom diamantovej frézy a frézovanie“).
 • Seite 297: Ukončenie Frézovania

  MAKITA poverený autorizovaný opravárenský Nebezpečenstvo zlomenia diamantových kotúčov! a údržbársky servis. Pritom sa zabezpečí, aby v prípade potreby sa používali len originálne Î Nikdy s diamantovým kotúčom nevylamujte náhradné diely MAKITA a originálne príslušenstvo výstupok. MAKITA. • Výstupok v stene vylomte vhodným nástrojom.
 • Seite 298: Zaobchádzanie S Diamantovými Kotúčmi Pre Suché Rezanie

  zaobchádzanie s diamantovými kotúčmi pre suché rezanie • Diamantové kotúče pre suché rezanie používajte a skladujte vždy podľa návodu výrobcu. • Príliš mäkké diamantové segmenty: f Diamantové kotúče pre suché rezanie sa veľmi rýchlo opotrebujú pri vysokom úbere. náprava: Opracovávaný materiál si vyžaduje diamantové kotúče s tvrdšou väzbou.
 • Seite 299 Zahteve za upravljavce ......302 Ta navodila za uporabo so bila izdelana s potrebno 2.6.2 Varnost na delovnem mestu ....302 skrbnostjo. Podjetje MAKITA kljub temu ne 2.6.3 Električna varnost ......... 303 prevzema odgovornosti za morebitne napake v teh 2.6.4 Varnost oseb .........
 • Seite 300: O Teh Navodilih Za Uporabo

  O teh navodilih za uporabo PREVIDNO Ta navodila za uporabo vsebujejo vse pomembne „PREVIDNO“ opozarja na pretečo grožnjo, ki informacije za varno ravnanje z diamantnim lahko privede do lažjih ali srednje težkih telesnih rezalnikom. poškodb ali materialne škode. Diamantni rezalnik je v navodilih za uporabo poimenovan tudi kot „naprava“...
 • Seite 301: Električna Varnost

  c) Preprečujte nenamerno dajanje v pogon. 2.2 električna varnost Prepričajte se, da je električno orodje izključeno, preden ga priključite na omrežno a) Priključni vtikač električnega orodja mora napajanje in / ali baterijo ter preden ga ustrezati vtičnici. Vtikača ne smete na noben dvignete ali nesete. način spreminjati. Pri električnih orodjih Če imate med nošenjem električnega orodja z ozemljitveno zaščito ne uporabljajte prst na stikalu ali če napravo priključite na adapterskih vtikačev. napajanje pri vključenem stikalu, lahko pride do Nespremenjeni vtikači in ustrezne vtičnice nezgode.
 • Seite 302: Servis

  e) električna orodja skrbno negujte. 2.6 Varnostna navodila, specifična Preverjajte, ali gibljivi deli brezhibno delujejo za stroj in se ne zatikajo ter ali so deli polomljeni ali tako poškodovani, da negativno vplivajo na 2.6.1 zahteve za upravljavce delovanje električnega orodja. Pred uporabo naprave poškodovane dele popravite. • Osebe, mlajše od 16 let, tega stroja ne smejo Mnogo nezgod se pripeti zaradi slabo uporabljati. vzdrževanih električnih orodij. • Upravljavec mora biti seznanjen s temi f) rezalna orodja vzdržujte ostra in čista. navodili za uporabo. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi se manj zatikajo in jih je lažje voditi.
 • Seite 303: Električna Varnost

  Ventilator na motorju sesa prah v ohišje in če se nastanka silikoze, zato se sme stroj nabere preveč kovinskega prahu, lahko pride do načeloma uporabljati le skupaj z električnih nevarnosti. ustreznim odsesavanjem prahu (npr. s specialno napravo za odsesavanje prahu MAKITA). | 303 |...
 • Seite 304: Nevarnosti Pri Uporabi In Rokovanju Z Električnim Orodjem

  • • Pazite, da se bodo druge osebe nahajale na Menjavo delovnega orodja izvajajte skrbno varni razdalji od vašega delovnega območja. in le z za to predvidenim in brezhibnim Vsaka oseba, ki vstopi v delovno območje, orodjem za montažo. Pred pričetkom mora nositi zaščitno opremo. menjave delovnega orodja izvlecite vtikač iz Odlomljeni kosi obdelovanca ali zlomljena vtičnice. delovna orodja lahko odletijo in povzročijo Z uporabo predvidenega orodja za montažo poškodbe tudi izven neposrednega delovnega preprečite poškodbe električnega in delovnega območja. orodja. •...
 • Seite 305 • • na ohišje motorja, ročaja, gonila in zaščitno S telesom se izogibajte področja, v katero ohišje ne privijajte ali kovičite ploščic ali bi se v primeru povratnega udara premikalo drugih delov, ki niso specifični za MAKITA. električno orodje. Električno orodje se zaradi tega lahko poškoduje Povratni udar žene električno orodje v nasprotno in lahko prihaja do motenj v delovanju. smer gibanja diamantne plošče za suho rezanje • na mestu blokiranja.
 • Seite 306: Servis / Vzdrževanje / Popravila

  Zaščitni vodnik ni prisoten. V nasprotnem vsi zahtevki iz naslova jamstva in garancije s strani podjetja MAKITA prenehajo. Okolju prijazno odstranjevanje • odpadnih naprav zagotovite, da se bodo ob potrebi uporabljali Odpadne naprave vsebujejo dragocene...
 • Seite 307: Tehnične Značilnosti

  Tehnične značilnosti 3.1 Tehnični podatki Tip diamantnega rezkalnika SG150 SG180 Proizvajalec MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Obratovalna napetost (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Nazivna moč (Watt) 1800 1800 Zaščitni razred / II / II Število vrtljajev (min 7800 4100 Premer plošče (mm) Največja debelina plošče (mm)
 • Seite 308: Izjava O Skladnosti Es

  3.2 Izjava o skladnosti eS 3.4 Deli stroja in krmilni elementi (glej sliko Makita izjavlja, da naslednji stroj: Stikalo VKLOP / IZKLOP Oznaka: Diamantni rezkalnik Ročaj Model / tip: SG150, SG180 Zadnji tekalni valjček ustreza vsem veljavnim določilom Nastavek za priključitev odsesovalnika evropskih direktiv: Puščica za smer vrtenja 2006 / 42 / ES Pritisna plošča 2014 / 30 / EU Vijak s šestoglato glavo (levi navoj)
 • Seite 309: Pred Pričetkom Dela

  Na pogonsko gred (3) nataknite vse ostale samo diamantne plošče za suho rezanje, ki jih distančne ploščice (5). Pogonska gred (3) mora priporoča MAKITA. še štrleti iz sestave, da se lahko centrira pritisna • Uporabljajte samo diamantne plošče za suho ploščica (2).
 • Seite 310: Nastavitev Globine Reza

  OPOMBA NEVARNOST Nastavek (2) je prilagojen odsesovalni cevi (3) specialne naprave za odsesavanje prahu MAKITA. Nevarnost poškodbe zaradi nenadzorovanega Odsesovalna cev (3) se da v hladnem stanju povratnega udara diamantnega rezkalnika, le stežka natakniti na nastavek (2) diamantnega povzročenega zaradi zataknjenega diamantnega...
 • Seite 311: Zaključek Postopka Rezkanja

  ščetk je morda potrebno dodatno vzdrževanje. Vzdrževanje stroja lahko izvajajo samo s strani PREVIDNO podjetja MAKITA pooblaščeni obrati za vzdrževanje Nevarnost loma diamantnih plošč za suho rezanje! in popravila. Pri tem zagotovite, da se bodo ob potrebi uporabljali samo originalni nadomestni deli Î...
 • Seite 312: Ravnanje Z Diamantnimi Ploščami Za Suho Rezanje

  ravnanje z diamantnimi ploščami za suho rezanje • Diamantne plošče za suho rezanje vselej uporabljajte in skladiščite v skladu z navodili proizvajalca. • Premehki diamantni segmenti: f Diamantne plošče za suho rezanje se prehitro obrabljajo pri zelo visokem odvzemanju materiala. Pomoč: Material, ki ga rezkate, zahteva diamantne plošče za suho rezanje s tršim vezivom.
 • Seite 313 Siguria elektrike ........317 Ky manual përdorimi është përpiluar me kujdes 2.6.4 Siguria e personave ......317 të veçantë. MAKITA nuk mban asnjë përgjegjësi për mosrespektim të mundshëm të këtij manuali 2.6.5 Rreziqe gjatë përdorimit dhe trajtimit përdorimi dhe pasojat e këtij mosrespektimi.
 • Seite 314: Lidhur Me Këtë Manual Përdorimi

  Lidhur me këtë manual përdorimi KUJDES «KUJDES» tregon një rrezik kërcënues, i cili mund Ky manual përdorimi përmban gjithë informacionet të shkaktonte plagosje të lehta ose të rënda në trup e rëndësishme për një përdorim të sigurt të frezave ose dëme materiale. prej diamanti. Î...
 • Seite 315: Siguria Elektrike

  c) Shmangni vënien në punë në mënyrë 2.2 Siguria elektrike të pavullnetshme. Sigurohuni që vegla elektrike të jetë e fikur, përpara se ta lidhni a) Spina e veglës elektrike duhet të përshtatet në burimin e korrentit dhe / ose me baterinë, me prizën. Spina nuk duhet ndërruar në ta poziciononi ose ta ngrini. asnjë mënyrë. Mos përdorni asnjë spinë Kur jeni duke mbajtur veglën elektrike dhe adaptuese së bashku me veglat elektrike të vendosni gishtin tek çelësi ose nëse e lidhni tokëzuara. pajisjen të ndezur në burimin e energjisë, mund Spinat e pandërruara dhe prizat e përshtatshme të...
 • Seite 316: Shërbimi

  e) Kujdesuni për veglat elektrike me kujdes. 2.6 Udhëzime sigurie specifike për Kontrolloni nëse pjesët e lëvizshme pajisjen funksionojnë pa të metë dhe nuk ngecin, ose nëse ka pjesë të thyera apo të dëmtuara, 2.6.1 Kërkesa për përdoruesit çka pengon funksionimin e veglës elektrike. riparoni pjesët e dëmtuara para përdorimit • Personat nën 16 vjeç nuk lejohet të përdorin të pajisjes. pajisjen. Shumë aksidente shkaktohen nga veglat • elektrike të keqmirëmbajtura. Përdoruesi duhet të jetë i njohur me përmbajtjen e këtij manuali përdorimi. f) Veglat prerëse mbajini të mprehta dhe të pastra. Veglat prerëse të mirëmbajtura me kujdes, me 2.6.2 Siguria në vendin e punës tehe prerës të mprehtë etj., përdoren më pak dhe më...
 • Seite 317: Siguria Elektrike

  Përdorni të paktën një nga pluhurfshirëset 2.6.4 Siguria e personave e përshtatshme për materialin (p.sh. një pluhurfshirëse të posaçme nga MAKITA). • Mbani veshje mbrojtëse personale dhe f Kujdesuni për një ajrosje të mirë të vendit të përdorini ato sipas situatës së punës: punës. f Këshillohet që të mbani një maskë për Maskë mbrojtëse për gjithë fytyrën,...
 • Seite 318: Rreziqe Gjatë Përdorimit Dhe Trajtimit Të Veglës Elektrike

  • • Kujdesuni që personat e tjerë të kenë një Disqet prej diamanti për prerje në të thatë distancë të sigurt nga zona e punës. Kushdo duhet të përdoren vetëm për përdorimet e që hyn në zonën e punës, duhet të mbajë këshilluara. P.SH.: Mos smeriloni asnjëherë veshje mbrojtëse personale. sipërfaqet anësore të një disku diamanti për Ciflat e materialit të përpunuar ose veglat e prerje në të thatë. thyera mund të fluturojnë tutje dhe mund të Disqet prej diamanti për prerje në të thatë janë shkaktojnë plagosje edhe jashtë zonës direkte të...
 • Seite 319 Mos e afroni asnjëherë dorën tek vegla pasi ka rrezik lëndimi. ndihmëse që rrotullohet. • Gjatë frenimit. vegla ndihmëse mund të lëvizë në Tabela shtesë ose të ngjashme, pjesë jo të dorën tuaj. posaçme MAKITA, nuk duhet të vidhosen • ose të gozhdohen në motor, doreza, fileto Shmangni me trupin tuaj zonën, në të cilin dhe kasën mbrojtëse. vegla elektrike lëviz si pasojë e frenimit. Në këtë mënyrë, vegla elektrike mund Frenimi e lëviz veglën elektrike në drejtim të...
 • Seite 320: Shërbimi / Mirëmbajtja / Riparimi

  Nuk ka kabëll të tokëzuar. përdorimit të mëtejshëm, vegla elektrike duhet Pajisjet e vjetra mënjanojini duke kontrolluar nga qendra jonë e shërbimit të respektuar mjedisin klientit ose një punishte e autorizuar MAKITA. Pajisjet e vjetra përmbajnë materiale të • Punimet riparuese dhe të mirëmbajtjes reciklueshme me vlerë, të cilat duhet duhet të kryhet vetëm nga një punishte e...
 • Seite 321: Veçori Teknike

  Veçori teknike 3.1 Të dhëna teknike Tipi i frezës prej diamanti SG150 SG180 Prodhuesi MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Tensioni i punës (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Konsumi i energjisë (Vat) 1800 1800 Kategoria mbrojtëse / II / II Numri i rrotullimeve (min...
 • Seite 322: Deklarata E Konformitetit-Eg

  Me anë të kësaj, Makita deklaron se (Shihni figurën pajisja e mëposhtme: Çelësi NDIZ / FIK Përshkrimi: Freza prej diamanti Doreza Modeli / Tipi: SG150, SG180 Rrota lëvizëse e pasme përputhet me gjithë përcaktimet e Konektorë për lidhjen e tubit të daljes së pluhurit direktivave të mëposhtme evropiane: Shigjeta e drejtimit të rrotullimit 2006/42/EG Pllaka shtypëse...
 • Seite 323: Para Fillimit Të Punës

  (6) dhe disku prej diamanti për prerjen • Përdorni vetëm disqet e këshilluara prej diamanti në të thatë (9). për prerje në të thatë të MAKITA. Ky hap montimi është i vlefshëm në rastin e • Përdorni vetëm disqe diamanti për prerje në...
 • Seite 324: Përcaktoni Thellësinë E Prerjes

  • Shtrëngojeni me një çelës fiso SW13 (8) 5.4 ndizeni frezën prej diamanti dhe (10 Nm), shtrëngoni diskun shtypës (2) me frezoni çelësin e dhëmbëzuar (7). • Testoni pozicionimin e disqeve prej diamanti për • Mbajeni frezën e diamantit me të dy duart tek prerje në...
 • Seite 325: Përfundimi I Procesit Të Frezimit

  Për mirëmbajtjen e pajisjes, duhet të shfrytëzohen vendoseni mënjanë. vetëm punishte të autorizuara mirëmbajtjeje dhe riparimi MAKITA. Duhet siguruar që të përdoren vetëm pjesë këmbimi MAKITA dhe aksesorë KUJDES origjinalë MAKITA.
 • Seite 326: Përdorimi I Disqeve Prej Diamanti Për Prerje Në Të Thatë

  Përdorimi i disqeve prej diamanti për prerje në të thatë • Disqet e diamantit për prerje në të thatë përdorini dhe ruajini gjithmonë në përputhje me të dhënat e prodhuesit. • Për segmentet e buta të diamantit: f Disqet prej diamanti për prerje në të thatë konsumohen shumë shpejt në fuqi të mëdha transportimi.
 • Seite 327 ....330 2.6.1 Zahtevi u pogledu osoblja za Ovo uputstvo za upotrebu je pažljivo sastavljeno. rukovanje ..........330 Međutim, firma MAKITA ne preuzima nikakvu 2.6.2 Bezbednost na radnom mestu ..... 330 odgovornost za eventualne greške u ovom uputstvu, 2.6.3 Električna bezbednost ......
 • Seite 328: O Ovom Uputstvu Za Upotrebu

  O ovom uputstvu za upotrebu OPREz „OPREz“ ukazuje na preteću opasnost koja za Ovo uputstvo za upotrebu sadrži sve važne posledicu može da ima lakše ili srednje teške informacije za sigurno rukovanje dijamantskim telesne povrede ili materijalne štete. glodalicama. Î Ova strelica ukazuje na odgovarajuće mere za Dijamantska glodalica u ovom uputstvu takođe se sprečavanje opasnosti.
 • Seite 329: Električna Bezbednost

  c) Sprečite slučajno puštanje u rad. Pre nego 2.2 električna bezbednost što električni alat priključite na strujno napajanje i / ili bateriju, odn. pre nego što ga a) Priključni utikač električnog alata mora uzmete u ruke ili nosite, uverite se da je on da odgovara utičnici. Utikač ne sme da se isključen. modifikuje ni na kakav način. Adapterske Ako pri nošenju električnog alata držite prst na utikače ne upotrebljavajte zajedno sa prekidaču ili ako uređaj priključujete na strujno električnim alatima koji su uzemljeni. napajanje dok je uključen, može da dođe do Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice nesreća.
 • Seite 330: Servisiranje

  d) električne alate koje ne upotrebljavate 2.6 napomene o bezbednosti koje čuvajte van dohvata dece. Osobama koje se odnose na dotičnu mašinu nisu upoznate sa uređajem ili koje nisu pročitale ova uputstva ne dozvolite da 2.6.1 zahtevi u pogledu osoblja za upotrebljavaju uređaj. rukovanje Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe. • Osobe mlađe od 16 godina ne smeju e) Pažljivo čistite električne alate. Proverite da upotrebljavati uređaj. li pokretni delovi besprekorno funkcionišu, • odn. da li su zaglavljeni, da li su delovi Osoblje za rukovanje mora da bude slomljeni ili oštećeni tako da je ugrožena upoznato sa sadržajem ovog uputstva za funkcionalnost električnog alata. Pre upotrebu. upotrebe uređaja oštećene delove dajte na popravku. 2.6.2 Bezbednost na radnom mestu Mnoge nesreće su prouzrokovane električnim alatima koji su loše održavani.
 • Seite 331: Električna Bezbednost

  Upotrebom vode ili drugih tečnih rashladnih dotični materijal (npr. posebni otprašivač sredstava može da dođe do strujnog udara. firme MAKITA). f Vodite računa o dobroj ventilaciji na radnom 2.6.4 Bezbednost ljudi mestu. f Preporučuje se nošenje maske za zaštitu •...
 • Seite 332: Opasnosti Pri Upotrebi I Rukovanju Električnim Alatom

  • • Pazite na sigurno odstojanje drugih osoba Dijamantski diskovi za suvo sečenje smeju od vašeg radnog područja. Svako ko uđe u da se upotrebljavaju samo za preporučene radno područje mora da nosi ličnu zaštitnu mogućnosti primene. npr.: nikada ne brusite opremu. sa bočnom površinom dijamantskog diska Slomljeni komadi radnog predmeta ili slomljeni za suvo sečenje. umeci alatki mogu da odlete i izazovu povrede Dijamantski diskovi za suvo sečenje namenjeni van direktnog radnog područja. su za skidanje materijala ivicom diska. Bočni •...
 • Seite 333 Umetak alatke može da pređe preko vaših ruku • u slučaju poskakivanja unazad. Dodatni natpisi ili delovi koje nije odobrilo • preduzeće MAKITA ne smeju da se Svojim telom izbegavate područje u pričvršćuju ili zakivaju na motor, drške, kojem se električni alat pokreće u slučaju prenosnik ili zaštitno kućište. poskakivanja unazad. Električni alat time može da se ošteti pa može Poskakivanjem električnog alata unazad isti da dođe do funkcionalnih smetnji.
 • Seite 334: Servisiranje / Održavanje / Popravka

  Baterije, maziva je ovlastila firma MAKITA. i slične materije ne smeju da dospeju u U suprotnom slučaju prestaje svako pravo na okolinu. garanciju koju daje firma MAKITA. Stare uređaje zato predajte odgovarajućim • sabiralištima. Treba voditi računa o tome da se po potrebi koriste samo MAKITA rezervni delovi, kao i nosite zaštitu sluha! originalna MAKITA dodatna oprema.
 • Seite 335: Tehničke Karakteristike

  Tehničke karakteristike 3.1 Tehnički podaci Tip dijamantske glodalice SG150 SG180 Proizvođač MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Radni napon (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Potrošnja struje (W) 1800 1800 Klasa zaštite / II / II Broj obrtaja (min 7800 4100 Prečnik diska (mm) Maksimalna debljina diska (mm) Širina glodalice (mm)
 • Seite 336: Ez Deklaracija O Usklađenosti

  3.4 Delovi mašine i elementi za rukovanje Makita ovime izjavljuje da sledeća (Pogledajte sliku mašina: Prekidač uklj. / isklj. Naziv: dijamantska glodalica Ručka Model / tip: SG150, SG180 Zadnji valjak ispunjava zahteve svih odgovarajućih Nastavak za priključivanje otprašivača odredbi sledećih europskih Direktiva: Strelica smera obrtanja 2006 / 42 / EZ Pritisna ploča 2014 / 30 / EU Zavrtanj sa šestostranom glavom (levi navoj)
 • Seite 337: Pre Početka Rada

  Svaki put pre upotrebe mašine proverite i samo sa jednim dijamantskim diskom za suvo priključni vod i utikač. • sečenje. Priključite odgovarajući uređaj za usisavanje prašine (npr. MAKITA posebni otprašivač). Montaža i zamena dijamantskih diskova za suvo sečenje kod modela: UPOzORENJE • Prvi dijamantski disk za suvo sečenje (1) Opasnost od povreda izazvanih pucanjem postavite na pogonsko vratilo (3).
 • Seite 338: Podešavanje Dubine Reza

  Nastavak (2) je koncipiran tako da odgovara dijamantsku glodalicu izvucite iz izglodanog usisnom crevu (3) MAKITA posebnog otprašivača. procepa. Usisno crevo (3) u hladnom stanju može da se stavi na nastavak (2) dijamantske glodalice samo uz veliki napor.
 • Seite 339: Završetak Postupka Glodanja

  Dijamantsku glodalicu isključite samo preduzećima za održavanje i popravke koje je prekidačem (5), dijamantske diskove za suvo ovlastila firma MAKITA. Pritom treba voditi računa o sečenje izvadite iz procepa, pa je odložite. tome da se koriste samo originalni MAKITA rezervni delovi, kao i originalna MAKITA dodatna oprema.
 • Seite 340: Rukovanje Dijamantskim Diskovima Za Suvo Sečenje

  rukovanje dijamantskim diskovima za suvo sečenje • Dijamantske diskove za suvo sečenje uvek upotrebljavajte i čuvajte prema podacima proizvođača. • Suviše meki dijamantski segmenti: f Dijamantski diskovi za suvo sečenje prebrzo se istroše ako je kapacitet skidanja suviše visok. Pomoć: Materijal koji se obrađuje zahteva dijamantske diskove za suvo sečenje tvrđeg veziva.
 • Seite 341 Elsäkerhet ..........345 Denna bruksanvisning har tagits fram med största 2.6.4 Personsäkerhet ........345 omsorg. MAKITA ansvarar dock inte för möjliga misstag och eventuella följder av dessa. Likaså 2.6.5 Risker vid användning och skötsel av tar tillverkaren inget ansvar för direkta skador eller elverktyg ..........
 • Seite 342: Om Den Här Bruksanvisningen

  Om den här FÖrSIKTIGT bruksanvisningen FÖrSIKTIGT anger en överhängande risk Denna bruksanvisning innehåller viktig information som kan resultera i måttliga kroppsskador eller för säker hantering av diamantfräsar. sakskador. Diamantfräsen kallas i denna handbok också för Î Denna pil pekar på de åtgärder som behövs för ”verktyg”, ”maskin”...
 • Seite 343: Elsäkerhet

  d) Ta bort alla inställningsverktyg eller 2.2 elsäkerhet skruvnycklar innan du slår på det elektriska verktyget. a) Stickproppen till elverktyget måste passa Ett verktyg eller en nyckel i en roterande del av till eluttaget. Stickproppen får inte ändras verktyget kan orsaka skador. på något sätt. Använd inte adapterkontakter e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till med jordade elverktyg. att du står stadigt, och håll balansen hela Originalkontakter och korrekta vägguttag tiden. reducerar risken för elstötar. Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som oväntade situationer.
 • Seite 344: Underhåll

  f) Håll skärverktyg vassa och rena. 2.6 Maskinspecifika Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa säkerhetsanvisningar eggar fastnar mindre och är lättare att använda. g) Använd elverktyg, tillbehör och 2.6.1 Krav på användarna tillsatsverktyg osv. i enlighet med dessa anvisningar. Ta härvid hänsyn till • Personer under 16 år får inte använda arbetsvillkoren och det arbete som skall maskinen. utföras. • Personalen måste vara förtrogen med Användning av elverktyg för andra ändamål än innehållet i denna bruksanvisning. de avsedda kan leda till farliga situationer. 2.6.2 Arbetsplatssäkerhet 2.5 Underhåll •...
 • Seite 345: Elsäkerhet

  Maskinen får därför föremål i ventilationsöppningarna. Täck inte i princip endast användas tillsammans över ventilationsöppningarna. med ett lämpligt dammutsug (t.ex. en Motorfläkten drar in damm i motorhuset, och en specialdammavskiljare från MAKITA). kraftig ansamling av metalldamm kan ge upphov till elektriska risker. • Se till att andra personer befinner sig på •...
 • Seite 346: Risker Vid Användning Och Skötsel Av Elverktyg

  Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet kan kan leda till skador. splittras och flyga omkring. • extra skyltar eller andra delar som inte • Diamantkapskivor får endast användas kommer från MAKITA får inte skruvas eller för rekommenderade tillämpningar. Till nitas fast på motor- eller växelhus, handtag exempel: Slipa aldrig med sidoytan på en eller skyddskåpa. diamantkapskiva. Det kan göra att elverktyget skadas och att Diamantkapskivor är avsedda för att fräsa ut funktionsstörningar uppträder.
 • Seite 347: Service / Underhåll / Reparation

  Innan du fortsätter den tippar eller blockeras, vilket kan leda till att använda elverktyget måste det kontrolleras bakslag eller skivbrott. av vårt servicecenter eller en av MAKITA • Ha aldrig handen i närheten av den auktoriserad fackverkstad. roterande skivan.
 • Seite 348: Förklaring Av Symboler På Diamantfräsen

  2.6.7 Förklaring av symboler på diamantfräsen CE-märkningen på en produkt betyder att produkten uppfyller alla gällande europeiska bestämmelser och den genomgått föreskriven bedömning av överensstämmelse. Produkt med skyddsklass II Maskinen har tack vare adekvat isolering inga berörbara metalldelar som vid fel kan bli spänningsförande. Skyddsjord finns ej. Miljöriktig kvittblivning Kasserade elverktyg innehåller värdefulla material som bör skickas till återvinning.
 • Seite 349: Tekniska Egenskaper

  Tekniska egenskaper 3.1 Tekniska data Diamantfrästyp SG150 SG180 Tillverkare MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Driftspänning (V / Hz) ~230 / 50 / 60 Effektförbrukning (watt) 1800 1800 Skyddsklass / II / II Rotationshastighet (min 7800 4100 Skivdiameter (mm) Maximal skivtjocklek (mm) Fräsbredd (mm) 7 –...
 • Seite 350: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  Verkställande direktör • Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien Diamantfräsar är endast godkända för användning tillsammans med en dammavskiljare som är lämplig för stendamm (t.ex. MAKITA 3.3 Maskinkarakteristika specialdammavskiljare). Maskinen har en specialutvecklad elektronik. Denna övervakar rotationshastigheten och hjälper VARNING via indikatorlamporna grönt / rött (position 13 och...
 • Seite 351: Innan Arbetet Påbörjas

  Om endast en diamantkapskiva används diamantkapskivor. bortfaller detta monteringssteg. • • Använd endast av MAKITA för det aktuella Sätt på de återstående distansbrickorna (5) användningsområdet rekommenderade på drivaxeln (3). Drivaxeln (3) måste fortfarande diamantkapskivor. sticka ut, så att tryckbrickan (2) kan centreras.
 • Seite 352: Inställning Av Spårdjup

  överbelastning. OBSERVERA Stutsen (2) är utformad för att passa FARA sugslangen (3) till MAKITA specialdammavskiljare. Risk för skador om diamantfräsen får ett Sugslangen (3) kan i kallt tillstånd endast med okontrollerat bakslag på grund av att fräsen kantrar stor möda träs på...
 • Seite 353: Avsluta Fräsförloppet

  året. Dessutom är det nödvändigt med service när kolborstarna är förslitna. Risk att diamantkapskivan bryts! Endast av MAKITA auktoriserade service- och reparationsföretag får genomföra underhåll av Î Försök aldrig bryta upp stendamm ur spåret maskinen. Det måste säkerställas att endast med diamantkapskivan.
 • Seite 354: Hantering Av Diamantkapskivor

  Hantering av diamantkapskivor • Kapskivorna ska förvaras, hanteras och monteras med försiktighet enligt tillverkarens anvisningar. • Alltför svaga diamantsegment: f Diamantkapskivor slits ut för snabbt vid mycket hög slipverkan. Åtgärd: Det material som skall bearbetas kräver diamantkapskivor med en hårdare bindning. •...
 • Seite 355 2.6.1 Вимоги до обслуговуючого персоналу 358 особливою ретельністю. Тим не менше, компанія 2.6.2 Техніка безпеки на робочому місці ..358 MAKITA не несе відповідальності за помилки, 2.6.3 Електробезпека ........359 що можуть міститися в даному керівництві з 2.6.4 Індивідуальна безпека ......359 експлуатації, та...
 • Seite 356: Інформація Про Дане Керівництво З

  Інформація про дане ОБеРеЖнО керівництво з експлуатації «ОБеРеЖнО» вказує на навислу загрозу, яка У даному керівництві з експлуатації міститься вся може призвести до травм легкої та середньої важлива інформація, необхідна для безпечного і тяжкості. надійного користування алмазними штроборізами. Î Дана стрілка вказує на відповідні заходи для Алмазний...
 • Seite 357: Даного Документа, Використання Та Повідомлення 2.2 Електробезпека

  c) Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж 2.2 електробезпека увімкнути електроприлад в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, a) Штепсель електроприладу повинен брати його в руки або переносити, підходити до розетки. забороняється впевніться в тому, що електроприлад вносити зміни в штепселі. Для роботи з вимкнений. електроприладами, що мають захисне Якщо Ви під час перенесення електроприладу заземлення, не використовуйте адаптери. тримаєте палець на вимикачі або виконуєте Використання штепселя що не зазнав підключення в розетку увімкненого приладу, змін, та належних розеток зменшує ризик то...
 • Seite 358: Керівництва З Експлуатації

  та погіршення видимості. • • Пил таких матеріалів, напр., покриття, що Особам до 16 років забороняється містить свинець, деякі види деревини, користуватися приладом. мінералів і металу, може бути небезпечним • Обслуговуючий персонал повинен для здоров’я і викликати алергічні реакції ознайомитися зі змістом даного або призводити до захворювань дихальних керівництва з експлуатації. шляхів та / або раку. Матеріали, що містять азбест, дозволяється обробляти лише фахівцям. f За можливістю використовуйте придатний для матеріалу відсмоктувальний пристрій (наприклад, спеціальний пиловідсмоктувач MAKITA). | 358 |...
 • Seite 359: Електробезпека

  корпус, сильне накопичення металевого пилу використовувати тільки разом з може призвести до електричної небезпеки. відповідним пиловідсмоктувальним • пристроєм (наприклад, зі У результаті зовнішніх електромагнітних спеціальним пиловідсмоктувачем перешкод (напр., коливання напруги мережі, MAKITA). електростатичного розряду) електроприлад може автоматично вимикатися. • Слідкуйте за тим, щоб інші особи У такому разі вимкніть і знову увімкніть дотримувалися безпечної відстані від місця прилад. виконання робіт. кожен, хто заходить у зону •...
 • Seite 360: Не Несе Відповідальності За Прямі Або Непрямі 2.6.5 Ризики При Поводженні З Збитки, Що Виникли У Результаті Неналежного Електроприладами Та Користуванні Користування Приладом. Ними

  • • Якщо Ви проводите роботи, при яких заміну робочого інструмента виконуйте робочий інструмент може зачепити ретельно і тільки за допомогою монтажного приховану електропроводку або власний інструмента у бездоганному робочому кабель живлення, тримайте прилад за стані, спеціально передбаченого для ізольовані рукоятки. цього. Перед початком заміни робочого Контакт з проводкою, що перебуває під інструмента витягніть з розетки штепсель. напругою, може заряджати також і металеві Виконуючи роботи передбаченим монтажним частини приладу та призводити до ураження інструментом, уникайте пошкодження електричним струмом. електроприладу...
 • Seite 361 небезпека травмування. підвищує схильність до перекошування, а • разом з тим і можливість віддачі чи розлому Додаткові таблички чи інші деталі, що шліфувального круга. не розраховані спеціально для виробів • MAKITA, забороняється кріпити на корпусах ніколи не тримайте руку поблизу від двигуна, рукояток, редуктора чи на робочого інструмента, що обертається. захисному корпусі. При віддачі робочий інструмент може У результаті цього електроприлад може відскочити Вам на руку.
 • Seite 362: Сервісне Обслуговування / Технічне При Користуванні Приладом Слід Дотримуватися Обслуговування / Ремонт

  тільки майстерні, уповноваженій компанією MAKITA. користуйтеся засобами захисту У противному разі втрачають силу будь- слуху! які претензії щодо виконання гарантії зі Типовий оцінений як А-рівень звукового сторони компанії MAKITA. тиску від даного електроприладу • Слід обов'язково забезпечити становить 85 дБ(A) — користуйтеся використання, за необхідності, тільки засобами захисту слуху! оригінальних запасних частин та приладдя...
 • Seite 363: Технічні Характеристики

  Технічні характеристики 3.1 Технічні дані Тип алмазного штроборіза SG150 SG180 Виробник: MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Робоча напруга (В / Гц) ~230 / 50 / 60 Витрата потужності (ват) 1800 1800 Клас захисту / II / II Частота обертання (хв 7800 4100 Діаметр диска (мм) Максимальна...
 • Seite 364: Відповідних Власників, Навіть Якщо На Це Явно Не 3.2 Заява Про Відповідність Єс

  3.4 Частини приладу та елементи керування компанія Makita заявляє, що наступний (див. малюнок прилад: Вимикач УВІМК / ВИМК Назва: алмазний штроборіз Рукоятка Модель / тип: SG150, SG180 Задній ролик відповідає всім відповідним Патрубок для підключення шланга положенням наступних директив еС: пиловідсмоктувача 2006 / 42 / ЄС Стрілка напрямку обертання 2014 / 30 / ЄС...
 • Seite 365: Перед Початком Роботи

  різки (5) на повідний вал (3). Повідний вал (3) повинен ще виступати, щоб можна було • Використовуйте тільки алмазні диски для сухої виконати центрування притискної шайби (2). різки, рекомендовані компанією MAKITA для відповідних областей застосуваC