Herunterladen Diese Seite drucken

Všeobecné Bezpečnostní Pokyny - Parkside PFSH 3 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Hodnota
Hodnota
H / Value
M / Value
(High
(Medium
Level)
Level)
29 dB
21 dB
Vysvětlení symbolů na přilbě:
Obrázek F:
1.) Označení CE
2.) Použitá norma
3.) Velikost přilby
Obrázek G:
4.) Materiál
Obrázek H:
5.) Měsíc výroby
6.) Rok výroby (např. 2019)
Vysvětlení symbolů na štítku:
Obrázek I:
7.) Typ výrobce
8.) Použitý standard
9.) Symbol pro zvýšenou pevnost
Aplikované normy:
Přilba testována podle:
EN 397: 2012+A1: 2012
Chránič sluchu testován podle: EN 352-3: 2002
Hledí testováno podle:
Identifikační číslo, název a adresa kontrolního
subjektu:
2754 ALIENOR CERTIFICATION
ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein
86100 CHATELLERAULT-France
PFSH 3 A2
Hodnota
Hodnota
L / Value
SNR /
(Low
Value
Level)
(Single
Number
Rating)
12 dB
23 dB
EN 1731: 2006
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
VÝSTRAHA!
Přečtěte si veškerá bezpečnostní upozornění
a pokyny.
Veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny
uschovejte pro budoucí použití.
Aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany
a pohodlí při nošení, je nutné dodržovat následující
informace a bezpečnostní pokyny.
Před každým použitím přilby zkontrolujte, zda
jsou všechny součásti správně namontovány,
nastaveny a udržovány.
Přilbu používejte pouze se správným nastavením,
abyste zajistili požadovaný ochranný účinek.
Přilba nemůže poskytnout absolutní ochranu
před zraněním a není náhradou za bezpečnou
práci.
Konstrukce/lakování přilby nesmí být změněno.
Přilbu neuvádějte do kontaktu s kapalinami ob-
sahujícími rozpouštědla nebo alkohol. Ty mohou
způsobit poškození plastu.
Přilba může být poškozena nárazy nebo údery,
které nevykazují zevně viditelná poškození (např.
vlasové trhlinky). Tak není v případě nouze po-
skytnuta úplná ochrana. Přilbu vyměňte, jakmile
bude vystavena silnému zatížení.
Přilba musí být před každým použitím zkontro-
lována z hlediska poškození, jako jsou praskliny
nebo trhliny. Používejte pouze bezvadnou přilbu
a její příslušenství.
Neprovádějte žádné změny na přilbě, jinak
může být nepříznivě ovlivněn ochranný účinek.
Dodržujte všechny instrukce a pokyny k montá-
ži, nastavení a údržbě chrániče sluchu.
Chránič sluchu chrání v oblastech, kde je očeká-
ván negativní dopad hluku.
Používání chrániče sluchu je nezbytné po dobu
probíhajícího zatížení hlukem.
Polštáře chrániče sluchu se mohou v důsledku
používání opotřebovávat, a proto je nutné je
po použití zkontrolovat, zda neobsahují trhliny
nebo netěsnosti.
 9
CZ

Werbung

loading