Herunterladen Diese Seite drucken

Údržba, Čistenie, Skladovanie A Preprava; Životnosť; Likvidácia; Servis - Parkside PFSH 3 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Údržba, čistenie, skladovanie
a preprava
Pred každým použitím skontrolujte, či kompo-
nenty nie sú poškodené a nevykazujú opotre-
benie.
Po ukončení práce prilbu očistite.
Na čistenie prilby, ochrany sluchu a priezoru
nepoužívajte vlhkú utierku. Nikdy nepoužívajte
benzín, rozpúšťadlá alebo čističe, ktoré poško-
dzujú plast.
Prilbu a ochranu sluchu vydenzifikujte len s pros-
triedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá alebo
agresívne chemikálie.
Prilbu, ochranu sluchu a priezor skladujte v čis-
tom, suchom a pred UV žiarením chránenom
prostredí.
Prilbu možno prepravovať v jej originálnom
balení.
Životnosť
Prilba podlieha prirodzenému procesu starnutia
použitých materiálov a smie sa používať maxi-
málne len 5 rokov.
Dátum výroby nájdete na vyklápacej strane,
obrázok H. Tento symbol sa nachádza aj vyra-
zený na prilbe.
Likvidácia
Informácie o možnostiach likvidácie
vyslúženého výrobku získate od svojej
obecnej alebo mestskej samosprávy.
Obalové materiály sú zvolené z
hľadiska ekologickej atechnickej
likvidácie a preto ich možno recyk-
lovať. Nepotrebné obalové materiály
zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.
Obal zlikvidujte ekologicky.
Zohľadnite označenie na rozličných
obalových materiáloch a tieto
prípadne zvlášť vytrieďte. Obalové
materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b)
s nasledujúcim významom:
1–7: Plasty,
20–22: Papier a lepenka,
80–98: Kompozitné materiály.
PFSH 3 A2

Servis

Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk
IAN 313241_1904

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je
adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte
uvedené servisné stredisko.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMECKO
www.kompernass.com
 17
SK

Werbung

loading