Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
Beko BEKOMAT 12 Installation Und Betriebsanleitung

Beko BEKOMAT 12 Installation Und Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BEKOMAT 12:

Werbung

DE - deutsch
CS - cesky
PL - polski
RU - pусский
Installations- und Betriebsanleitung
Návod k instalaci a provozu
Instrukcja instalowania i obsługi
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Kondensatableiter / Odvaděč kondenzátu / Dren kondensatu / Конденсатоотводчик
BEKOMAT
12
®
(BM12)
BEKOMAT
12 CO
®
(BM12CO)
BEKOMAT
12 CO PN63
®
(BM12COPN63)

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Beko BEKOMAT 12

  • Seite 1 DE - deutsch CS - cesky PL - polski RU - pусский Installations- und Betriebsanleitung Návod k instalaci a provozu Instrukcja instalowania i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации Kondensatableiter / Odvaděč kondenzátu / Dren kondensatu / Конденсатоотводчик BEKOMAT ® (BM12) BEKOMAT 12 CO...
  • Seite 2: Sicherheitshinweise

    Grenzwerte betrieben wird. Es besteht sonst eine Gefährdung für Menschen und Material und es können Funktions- und Betriebsstörungen auftreten. Bei Unklarheiten oder Fragen zu dieser Installations- und Betriebsanleitung setzen Sie sich bitte mit BEKO TECH- NOLOGIES GMBH in Verbindung.
  • Seite 3: Bestimmungsgemäße Verwendung

    • Der BEKOMAT kann als Kondensatableiter allein keine definierte Druckluftqualität garantieren, hierzu sind andere zusätz- liche technische Einrichtungen notwendig. • Der BEKOMAT 12 ist nicht für den Einsatz an Unterdruck oder atmosphärischen Umgebungsdruck führenden Anlagen oder in Ex-Bereichen geeignet. • Der BEKOMAT darf nicht dauerhafter direkter Sonnen- oder Wärmestrahlung ausgesetzt werden.
  • Seite 4: Bezpečnostní Předpisy

    Vedle tohoto návodu je třeba se řídit místními popř. národními předpisy. Zajistěte, aby byl odvaděč kondenzátu BEKOMAT 12 / 12 CO / 12 CO PN63 provozován pouze v mezích povolených hodnot, uvedených na typovém štítku. ® Jinak může dojít ke zranění lidí či poškození materiálu a mohou se vyskytnout poruchy funkce a provozu. Při nejas- nostech či dotazech k tomuto návodu na obsluhu a údržbu se laskavě spojte se společností BEKO TECHNOLOGIES GMBH. Nebezpečí! Stlačený vzduch! Při kontaktu s rychle a nárazově vypouštěným stlačeným vzduchem nebo od prasklých a/nebo nezajištěných dílů...
  • Seite 5: Správné Použití

    • Odvaděč kondenzátu BEKOMAT 12 potřebuje pro svoji funkci provozní napětí a provozní tlak (viz Technické údaje). • Při použití v zařízeních se zvýšenými nároky na kvalitu stlačeného vzduchu (potravinářství, zdravotní technika, vybave- ní laboratoří, speciální procesy atd.), musí provozovatel rozhodnout o opatřeních ke hlídání kvality stlačeného vzduchu. Ty ovlivňují bezpečnost následujících procesů a mohou zabránit škodám na lidech a zařízeních. • Je úkolem provozovatele, zajistit uvedené podmínky po celou dobu provozu zařízení. • Pro použití u zařízení s CO se musí použít odvaděč kondenzátu BEKOMAT se specifikací CO (BEKOMAT .. CO). • Odvaděč kondenzátu BEKOMAT a přívodné vedení kondenzátu je třeba chránit před mrazem, jinak nebude zajištěna správná funkce. Firma BEKO nabízí i pro tyto případy vhodné výrobky. Připojení v oblasti použití • Odvaděč kondenzátu BEKOMAT nemůže sám zajistit definovanou kvalitu stlačeného vzduchu, k tomu jsou zapotřebí další technická zařízení. • Odvaděč kondenzátu BEKOMAT 12 není vhodný pro použití při podtlaku nebo u zařízení, pracujících při atmosférickém okolním tlaku, nebo ve venkovních prostorách. • Odvaděč kondenzátu BEKOMAT nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu nebo tepelnému záření. • Odvaděč kondenzátu BEKOMAT 12 nesmí být instalován a provozován v oblastech s agresivní atmosférou. BEKOMAT 12, 12 CO, 12 CO PN63...
  • Seite 6: Wskazówki Bezpieczeństwa

    Należy zapewnić użtkowanie BEKOMAT 12 / 12 CO / 12 CO PN63 wyłącznie w ramach wskazanych na tabliczce ® znamionowej, dopuszczonych granic. W przeciwnym razie narażeni są ludzie i materiał oraz może dojść do zakłóceń w funkcjonowaniu i użytkowaniu. Przy niejsanościach lub pytaniach dotyczących niniejszej instrukcji montażu i obsługi należy skontaktować się z BEKO TECHNOLOGIES GMBH. Niebezpieczeństwo! Sprężone powietrze! W kontakcie z szybko lub gwałtownie uciekającym sprężonym powietrzem albo z pękającymi lub niezabezpieczonymi częściami urządzenia zachodzi niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci.
  • Seite 7: Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

    • BEKOMAT potrzebuje do funkcjonowania podłączenia napięcia pracy oraz ciśnienia roboczego (patrz Dane Techniczne). • przy zastosowaniu w aparaturach z wyższymi wymogami jakości sprężonego powietrza (przemysł spożywczy, technika me- dyczna, wyposażenie laboratorium procesy specjalne itp.) użytkownik musi decydować o działaniach kontrolujących jakość sprężonego powietrza. Takie działania zwiększają bezpieczeństwo następnych procesów i umożliwiają uniknięcie szkody wobec ludzi i aparatury. • Zadaniem użytkownika jest zapewnienie powyższych warunków podczas całego okresu użytkowania. • w aparaturach z CO stosować wyłącznie BEKOMAT z oznakowaniem CO (BEKOMAT ..CO). • BEKOMAT oraz rury doprowadzające należy chronić przed mrozem, w przeciwnym razie funkcjonowanie nie jest zapewnione. Również w tych sytuacjach BEKO oferuje dostosowane produkty. Wyłączenie zakresów stosowania • BEKOMAT jako urządzenie odprowadzające kondensat, sam nie gwarantuje określonej jakości sprężonego powietrza, w tym celu konieczne są inne dodatkowe urządzenia. • BEKOMAT 12 nie stosuje się w urządzeniach z podciśnieniem ani w urządzeniach stosujących ciśnienie atmosferyczne oto- czenia czy też w miejscach narażonych na eksplozje. • BEKOMAT nie może być wystawiony na trwałe napromieniowanie słoneczne lub cieplne. • BEKOMAT 12 nie może być montowany i użytkowany w atmosferze agresywnej. BEKOMAT 12, 12 CO, 12 CO PN63...
  • Seite 8: Инструкции По Технике Безопасности

    12 / 12 CO / 12 CO PN63, которые бы ® не выходили за пределы допустимых границ, указанных на фирменной табличке. В противном случае может возникнуть опасность для людей и материальных ценностей, а также могут произойти неполадки в работе и эксплуатации. При возникновении неясностей или вопросов, связанных с данным руководством по монтажу и эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь с компанией BEKO TECHNOLOGIES GMBH. Опасность! Сжатый воздух! Контакт с быстро или резко выходящим сжатым воздухом либо разорвавшиеся и/или незащищенные компоненты системы могут привести к тяжелым травмам или смертельному исходу. Меры предосторожности: • Не превышать максимальное рабочее давление (см. фирменную табличку).
  • Seite 9: Использование По Назначению

    ности, медицине, лабораторном оборудовании, специальных процессах и т.п.) эксплуатирующая сторона должна принять меры по обеспечению контроля качества сжатого воздуха. Это позволит обеспечить безопасность следую- щих далее процессов и исключить возможное причинение ущерба людям и оборудованию. • Задача эксплуатирующей стороны состоит в том, чтобы создать указанные условия на протяжении всего времени эксплуатации. • В установках с CO необходимо использовать BEKOMAT со спецификацией CO (BEKOMAT .. CO). • Для нормальной работы BEKOMAT и конденсатопровод должны быть защищены от минусовых температур. В ассортименте BEKO имеются подходящие для этого решения. Исключения из области применения • Конденсатоотводчик BEKOMAT сам по себе не может гарантировать определенное качество сжатого воздуха. Для этого требуются также дополнительные технические устройства. • BEKOMAT 12 не предназначен для использования в установках с атмосферным или пониженным давлением и во взрывоопасных зонах. • BEKOMAT не должен подвергаться продолжительному воздействию солнечного или теплового излучения. • BEKOMAT 12 нельзя устанавливать и эксплуатировать в местах с агрессивной атмосферой.
  • Seite 10 Technische Daten • Technické údaje Dane Techniczne • Технические характеристики Dieses Produkt wurde getestet nach den Anforderungen der CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, zweite Auflage, unter Einbeziehung der Ergänzung 1 oder einer späteren Version der gleichen Norm, unter Berücksichtigung des gleichen Niveaus an Testanforderungen. Tento výrobek byl testován podle požadavků CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1, druhé vydání, zahrnujíc Doplněk 1, nebo pozdější verze stejné normy se zohledněním stejné úrovně požadavků na testování. Produkt został przetestowany zgodnie z wymogami CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1, wydanie drugie, z uwzględnieniem Uzupełnienia nr 1 lub późniejszej wersji tej normy, przy zastosowaniu tego samego poziomu wymogów testowych. Это изделие было проверено на соответствие требованиям нормы CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1 во втором издании, включая дополнение 1 или в более позднем издании этой нормы, учитывая такой же уровень требований к условиям проведения теста. BEKOMAT 12 CO 12 CO PN63 min./max.
  • Seite 11 Elektrische Daten • Technické údaje Dane elektryczne • Электрические параметры Betriebsspannung 230 / 115 / ... / 24 VAC ± 10%, 50 ... 60 Hz / 24 VDC ± 10% provozní napětí siehe Typenschild / viz typový štítek Napięcie robocze patrz tabliczka znamionowa / фирменной табличке Рабочее напряжение...
  • Seite 12 BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO mm (inch) G ½ (½" NPT) G ⁄ i ( ⁄ " NPT) di = 10 - 13 (dia = ½") BEKOMAT 12 CO PN63 mm (inch) BEKOMAT 12, 12 CO, 12 CO PN63 ®...
  • Seite 13 Klimazonen • Klimatické oblasti • Strefy klimatyczne • Климатические зоны Max. Filterleistung Max. Kompressorleistung Max. Trocknerleistung Max. výkon filtru Klimazone Max. výkon kompresoru Max. výkon vysoušeče. Maksymalna wydajność filtracji Klimatická oblast Maksymalna wydajność kompresora Maksymalna wydajność osuszania Макс.производительность Strefa klimatyczna Макс. мощность компрессора Макс.мощность сушилки фильтра Климатическая зона m³/min. m³/min. m³/min. 16,0 80,0 2825 grün/zelená/zielona/зелёная...
  • Seite 14: Betätigung Wirkung

    Funktion • Funkce deutsch Funkcjonowanie • Функционирование Das Kondensat strömt über die Zulauf- leitung (1) in den BEKOMAT und sam- melt sich im Gehäuse (2). Ein kapazitiv arbeitender Sensor (3) erfaßt permanent den Füllstand und gibt ein Signal an die elektronische Steuerung sobald sich der Behälter gefüllt hat.
  • Seite 15 česky polski pусский Kondenzát proudí přívodním vedením (1) Kondensat dopływa do BEKOMATu prze- Конденсат течёт через приточный тру- do přístroje BEKOMAT a shromažďuje se wodem doprowadzającym (1) i zbiera się бопровод (1) в BEKOMAT и собирает- ve skříni (2). Snímač pracující na kapacit- w obudowie (2). Czujnik pojemnościowy ся в корпусе (2). Ёмкостно работающий ním principu (3) soustavně zjišťuje stav (3) kontroluje bez przerwy stopień wy- чувствительный элемент (3) постоян- naplnění a pokud se nádrž naplní, pře- pełnienia i podaje sygnał do elektronicz- но измеряет уровень и подаёт сигнал dá signál elektronickému řízení. Je akti- nego sterowania w chwili gdy doszło do электрическому управленению, как vován ventil pro předběžné řízení (4) a napełnienia się zbiornika. Wstępny za- только сосуд наполнится. В действие membrána (5) se otevře, aby kondenzát wór sterowania (4) zostaje uruchomiony приводится клапан предварительного vypustil do odpadního vedení (6). i następuje otwarcie się membrany (5) регулирования (4) и мембрана (5) от- umożliwiające odpuszczenie kondensa-...
  • Seite 16 Installation Gefahr! Druckluft! Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichender Druckluft oder durch berstende und/oder nicht gesicherte Anlagenteile besteht Gefahr schwerer Verletzungen oder Tod. Maßnahmen: • Max. Betriebsdruck nicht überschreiten (siehe Typenschild). • Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand durchführen. • Nur druckfestes Installationsmaterial verwenden. • Zulaufleitung fest verrohren. Ablaufleitung: kurzer, fixierter Druckschlauch an druckfestem Rohr.
  • Seite 17: Instalace

    Instalace Nebezpečí! Stlačený vzduch! Při kontaktu s rychle a nárazově vypouštěným stlačeným vzduchem nebo od prasklých a/nebo nezajištěných dílů zařízení existuje nebezpečí zranění nebo smrti. Opatření: • Nesmí být překročen max. provozní tlak (viz typový štítek). • Údržbové práce provádějte pouze ve stavu bez tlaku. • Používejte pouze tlaku odolný instalační materiál. • Přívodní vedení pevnými trubkami. Vedení odvodu vzduchu: krátká, zajištěná hadice na tlaku odolné trubce. • Zabraňte tomu, aby byly osoby nebo předměty zasaženy kondenzátem nebo vycházejícím stlačeným vzduchem.
  • Seite 18 Montaż Niebezpieczeństwo! Sprężone powietrze! W kontakcie z szybko lub gwałtownie uciekającym sprężonym powietrzem albo z pękającymi lub niezabez pieczonymi częściami urządzenia zachodzi niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci. Działania: • nie przekraczać ciśnienia roboczego (patrz tabliczka znamionowa). • Konserwację prowadzić wyłącznie w stanie pozbawionym ciśnienia. • używać materiału montażowego odpornego na ciśnienie. • doprowadzenie stabilnie orurować. Odprowadzenie: krótki, odporny na ciśnienie przewód, umocowany do odpornej na ci- śnienie rury.
  • Seite 19 Установка (инсталляция) Опасность! Сжатый воздух! Контакт с быстро или резко выходящим сжатым воздухом либо разорвавшиеся и/или незащищенные компоненты системы могут привести к тяжелым травмам или смертельному исходу. Меры предосторожности: • Не превышать максимальное рабочее давление (см. фирменную табличку). • Работы по техническому обслуживанию выполнять только после полного сброса давления. • Использовать только баростойкие монтажные материалы.
  • Seite 20 Installation • Instalace deutsch Instalowanie • Монтаж 1. Zulaufrohr und Fitting mind. ½" (Innendurchmesser ≥13 mm) (0.5")! 2. Keine Filter im Zulauf! 3. Gefälle im Zulauf >1% ! 4. Nur Kugelventile verwenden! 5. Druck: mind. 0,8 bar (12 psi) bzw. 1,2 bar (18 psi)! (Druck auf Typenschild ablesen) 6. Kurzer Druckschlauch! 7. Pro Meter Steigung in der Ablauf- leitung, erhöht sich der erforderliche Mindestdruck um 0,1 bar (1.5 psi)! Ablaufleitung max. 5 m (17 feet) stei- gend!
  • Seite 21 česky polski pусский 1. Přívodní trubka a armatura o světlosti 1. Rura doprowadzająca i zůŕcza (fitting) 1. Приточная труба и фитинг мин. ½" min. ½" min ½" (внутренний диам. ≥13 мм) (0.5") (vnitřní průměr ≥13 mm) (0.5")! (úrednica wewnćtrzna ≥13mm) (0.5")! 2. На притоке фильтров нет 2. Žádné filtry v přívodu! 2. Na zasilaniu nie stosować filtrów! 3. Наклон на притоке > 1%! 3. Spády u přívodu > 1% ! 3. Spadek na doprowadzeniu > 1% ! 4. Использовать только шаровые кра- 4. Používejte výhradně kulové ventily! 4. Stosować tylko zawory kulowe! ны! 5. Tlak: min. 0,8 bar (12 psi) resp. 1,2 5. Ciśnienie: min. 0,8 bar (12 psi) względnie 5. Давление: мин.0,8 бар (12 psi) или...
  • Seite 22 Installation • Instalace deutsch Instalowanie • Монтаж falsch • richtig • nesprávně správně • неправильно • правильно błędnie prawidłowo Beachten: kontinuierliches Gefälle! Wird ein Druckschlauch als Zulauf ver- wendet, Wassersack vermeiden! Beachten: kontinuierliches Gefälle! Auch bei Verrohrung der Zulaufleitung, Wassersack vermeiden. BEKOMAT 12, 12 CO, 12 CO PN63 ®...
  • Seite 23 česky polski pусский Pozor: Uwaga: Внимание: Plynulý spád! Spadek ciągły! Постоянный уклон! Pokud je na přívodu použita tlaková hadi- W przypadku stosowania na dopływie Если в качестве притока используется ce, zamezte vzniku vodních pytlů. węża ciśnieniowego, uważać aby nie po- напорный шланг, следует избегать во- zostawała w nim ciecz! дяных карманов! Pozor: Uwaga: Внимание: Plynulý spád! Spadek ciągły! Постоянный уклон! Rovněž u potrubí na přívodu zamezte Także przy doprowadzeniu rurą uważać, Также при прокладке приточного тру- vzniku vodních pytlů.
  • Seite 24: Elektrische Installation

    Elektrische Installation Gefahr! Netzspannung! Durch Kontakt mit Netzspannung führenden nicht isolierten Teilen besteht Gefahr eines elektrischen Schla- ges mit Verletzung und Tod. Maßnahmen: • Bei elektrischer Installation alle geltenden Vorschriften einhalten (z.B. VDE 0100 / IEC 60364). • Wartungsarbeiten nur im spannungsfreien Zustand durchführen. •...
  • Seite 25: Elektrická Instalace

    Elektrická instalace Nebezpečí! Napětí v síti! Při kontaktu s napětím v síti u vodivých neizolovaných dílů existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem s následkem zranění a smrti. Opatření: • Při elektrické instalaci dodržujte všechny platné předpisy (např. VDE 0100 / IEC 60364). • Údržbové práce provádějte pouze ve stavu bez tlaku. • Všechny elektropráce smí provádět pouze k tomu kompetentní odborný personál. •...
  • Seite 26: Instalacja Elektryczna

    Instalacja elektryczna Niebezpieczeństwo! Napięcie! W kontakcie z nieizolowanymi częściami pod napięciem istnieje zagrożenie porażenia prądem lub śmierci. Działania: • przy instalacji elektrycznej przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (np. VDE 0100 / IEC 60364). • konserwację prowadzić wyłącznie przy wyłączonym napięciu. • wszystkie prace elektryczne wykonywane mogą być wyłącznie przez uprawniony personel fachowy. • Przy zasilaniu AC w pobliżu musi znajdować się łatwo dostępny element przerywający dopływ prądu (np. wtyczka lub wyłącznik).
  • Seite 27 Электромонтаж Опасность! Сетевое напряжение! Контакт с находящимися под сетевым напряжением неизолированными частями может привести к удару электрическим током с причинением травм и смертельным исходом. Меры предосторожности: • Соблюдать все действующие нормы и правила при выполнении электромонтажных работ / работ с электрооборуд ванием (например, нормы VDE 0100 / IEC 60364). • Работы по техническому обслуживанию выполнять только после полного обесточивания. • Все электротехнические работы должны выполняться только уполномоченным квалифицированным персоналом. • Рядом с местом проведения работ должно находиться хорошо доступное обесточивающее приспособлние (например, вилка...
  • Seite 28: D 24 Vdc Spannungsversorgung

    Elektrische Installation • Elektrická instalace deutsch Instalacja elektryczna • Электрический монтаж • Zulässige Netzspannung unbedingt auf Typenschild (G) ablesen! • Installationsarbeiten gemäß VDE 0100 / IEC 60364 ausführen. • Nicht unter Spannung installieren. • Haubendeckel (A) nach Lösen der 4 Schrauben (B) demontieren. •...
  • Seite 29 česky polski pусский • Povolené napájení si přečtěte na typo- • koniecznie odczytać na tabliczce zna- • Обязательно проверить по фирмен- vém štítku (G)! mionowej (G) dopuszczalne napięcie! ной табличке (G), на какое напряже- ние питания рассчитан конденсато- • Instalační práce provádějte v souladu • prace montażowe prowadzić zgodnie z отводчик! s VDE 0100 / IEC 60364. VDE 0100 / IEC 60364. • Выполнить монтажные работы по • Neinstalujte pod napětím. • nie instalować pod napięciem. нормам VDE 0100 / IEC 60364. • Po odstranění 4 šroubů (B) sundejte • zdemontować pokrywę (A) po zluzowa- • Не производить монтаж под напря- víko (A).
  • Seite 30: Kontrolle Und Wartung

    Kontrolle und Wartung Gefahr! Druckluft! Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichender Druckluft oder durch berstende und/oder nicht gesicherte Anlagenteile besteht Gefahr schwerer Verletzungen oder Tod. Maßnahmen: • Max. Betriebsdruck nicht überschreiten (siehe Typenschild). • Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand durchführen. •...
  • Seite 31: Kontrola A Údržba

    Kontrola a údržba Nebezpečí! Stlačený vzduch! Při kontaktu s rychle a nárazově vypouštěným stlačeným vzduchem nebo od prasklých a/nebo nezajištěných dílů zařízení existuje nebezpečí zranění nebo smrti. Opatření: • Nesmí být překročen max. provozní tlak (viz typový štítek). • Údržbové práce provádějte pouze ve stavu bez tlaku. • Používejte pouze tlaku odolný instalační materiál. • Přívodní vedení pevnými trubkami. Vedení odvodu vzduchu: krátká, zajištěná hadice na tlaku odolné trubce.
  • Seite 32: Kontrola I Konserwacja

    Kontrola i konserwacja Niebezpieczeństwo! Sprężone powietrze! W kontakcie z szybko lub gwałtownie uciekającym sprężonym powietrzem albo z pękającymi lub niezabezpieczonymi częściami urządzenia zachodzi niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci. Działania: • nie przekraczać ciśnienia roboczego (patrz tabliczka znamionowa). • Konserwację prowadzić wyłącznie w stanie pozbawionym ciśnienia. • używać materiału montażowego odpornego na ciśnienie.
  • Seite 33 Контроль и техническое обслуживание Опасность! Сжатый воздух! Контакт с быстро или резко выходящим сжатым воздухом либо разорвавшиеся и/или незащищенные компоненты системы могут привести к тяжелым травмам или смертельному исходу. Меры предосторожности: • Не превышать максимальное рабочее давление (см. фирменную табличку). • Работы по техническому обслуживанию выполнять только после полного сброса давления. • Использовать только баростойкие монтажные материалы. • Подвод должен представлять собой жесткую трубу. Отвод: короткий баростойкий шланг, закрепленный на баростой- ком трубопроводе. • Примите меры, направленные на предотвращение контакта людей и предметов с конденсатом и сжатым воздухом. Опасность! Сетевое напряжение! Контакт...
  • Seite 34 • Jährlich Gehäuse und Ventil reinigen • Jährlich Verschleißteile ersetzen Verschleißteilsatz ( x ) BEKOMAT 12 2000049 BEKOMAT 12 CO 2000049 BEKOMAT 12 CO PN63 2000748 Funktionstest des BEKOMAT: • Test-Taster ca. 2 sek. betätigen. • Ventil öffnet zur Kondensatableitung Überprüfung der Störmeldung: • Kondensatzulauf absperren • Test-Taster mind. 1 Minute betätigen •...
  • Seite 35 ( x ) BEKOMAT 12 2000049 BEKOMAT 12 CO 2000049 BEKOMAT 12 2000049 BEKOMAT 12 CO 2000049 BEKOMAT 12 CO PN63 2000748 BEKOMAT 12 CO 2000049 BEKOMAT 12 CO PN63 2000748 BEKOMAT 12 CO PN63 2000748 Test funkce přístroje BEKOMAT: Kontrola funkcjonowania BEKOMATu: Контроль функций BEKOMAT: • Testovací tlačítko aktivujte na dobu cca • N aciskać przez ok. 2 sek. przycisk Te-...
  • Seite 36 Fehlersuche • Vyhledávání závad deutsch Poszukiwanie usterki • Поиск неполадок keine LED leuchtet Mögliche Ursachen: • Spannungsversorgung fehlerhaft Nesvítí žádná LED • Netzteilplatine defekt • Steuerplatine defekt Nie świeci się żaden wskaźnik LED - Spannung auf Typenschild ablesen Не горит ни один светодиод - Spannung auf Netzteilplatine an Klem- men 0.0 - 0.1 - 0.2 prüfen.
  • Seite 37 česky polski pусский Možné příčiny: Możliwe przyczyny: Возможные причины: • Неисправность в подаче напряжения • Napájení je vadné • Błąd po stronie zasilanie w napięcie • Плата блока питания повреждена • Deska síťového dílu je vadná • Uszkodzona płytka zasilacza sieciowe- • Управляющая плата повреждена • Deska řízení je vadná • Uszkodzona płytka sterująca - Проверить напряжение на типовой - Napětí přečtěte na typovém štítku табличке. - Zkontrolujte napětí na desce síťového - Odczytać na tabliczce znamio-nowej - Проверить напряжение на плате бло- dílu na svorkách 0.0 - 0.1 - 0.2. wartość napięcia ка питания на клеммах 0.0 - 0.1 - 0.2.
  • Seite 38 Bauteile • Konstrukční díly • Spis części • Элементы конструкции BEKOMAT 12 CO PN63 BEKOMAT 12, 12 CO, 12 CO PN63 ®...
  • Seite 39 48 Шестигранная гайка M5 48 šestihranná matka M5 do PG7 49 Шайба 49 podložka 48 śruba z łbem sześciokątnym 49 podkładka BEKOMAT 12 CO PN63 BEKOMAT 12 CO PN63 BEKOMAT 12 CO PN63 BEKOMAT 12 CO PN63 42 Śruba z łbem walcowym 42 Цилиндрический винт 42 Šroub s válcovou hlavou 42 Zylinderschraube M5x12...
  • Seite 40 2000749 Dichtungssatz 1, 3, 4, 6, 10, 22, 43 2000234 Gehäuse, komplett BEKOMAT 12 , 12 CO, 12 CO PN63 Inhalt • Obsah • Treść • Содержание Lieferbare Ersatzteil-Sets Bestell-Nr. • Objednací číslo Nr zamówienia • № заказа 11, 12 2000062 Platine "Steuerung"...
  • Seite 41 česky polski pусский Dodávané sady náhradních dílů Dostarczane zestawy części Поставляемые комплекты zamiennych запчастей Sada opotřebitelných dílů Zestaw części szybko się zużywających Набор изнашивающихся деталей Součásti ventilu Części składowe zaworów Монтажные детали для клапана Jednotka ventilu, kompletní Kompletny moduł zaworów Клапанный блок в комплекте Sada těsnění Zestaw uszczelek Набор уплотнений Skříň, kompletní Kompletna obudowa Корпус в комплекте Dodávané sady náhradních dílů Dostarczane zestawy części Поставляемые...
  • Seite 42 BEKOMAT 12, 12 CO, 12 CO PN63 ®...
  • Seite 43: Eu Declaration Of Conformity

    This Declaration of Conformity has been issued by the manufacturer. Signed on behalf of: Neuss, 09/01/2017 BEKO TECHNOLOGIES GMBH ppa Christian Riedel Head of International Quality Management BEKOMAT 12, 12 CO, 12 CO PN63...
  • Seite 44 Tel. +86 147 1537 0081 (China) madhusudan.masur@bekoindia.com tim.chan@beko-technologies.com Italia / Italy Polska / Poland 日本 / Japan BEKO TECHNOLOGIES S.r.l BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. BEKO TECHNOLOGIES K.K Via Peano 86/88 KEIHIN THINK Building 8 Floor ul. Pańska 73 I - 10040 Leinì (TO) 1-1 Minamiwatarida-machi PL - 00-834 Warszawa Tel.

Inhaltsverzeichnis