Herunterladen Diese Seite drucken

Beko BEKOMAT 20 Installation Und Betriebsanleitung

Werbung

Installations- und Betriebsanleitung
Návod k instalaci a provozu
Instrukcja instalowania i obsługi
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den Kondensatableiter BEKOMAT entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Montage und
Inbetriebnahme des BEKOMAT diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam und befolgen Sie unsere Hinweise.
Nur bei genauer Beachtung der beschriebenen Vorschriften und Hinweise ist die einwandfreie Funktion des BEKOMAT und
damit eine zuverlässige Kondensatableitung sichergestellt.
Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste se rozhodli pro odlučovač kondenzátu BEKOMAT. Před montáží a uvedením přístroje BEKOMAT do
provozu si laskavě pozorně přečtěte tento návod k instalaci a použití a postupujte přitom podle našich pokynů. Jen při přesném
dodržování popsaných předpisů a pokynů je zaručena správná funkce přístroje BEKOMAT a je zajištěno spolehlivé odlučování
kondenzátu.
Szanowni Państwo!
W pierwszych słowach pragniemy Wam podziękować za wybór urządzenia do usuwania kondensatu BEKOMAT. Przed
przystąpieniem do montażu i uruchomienia BEKOMATu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i o stosowanie
się do podanych wskazówek. Tylko dokładne przestrzeganie zamieszczonych przepisów i wskazówek zapewni bezbłędne
funkcjonowanie BEKOMATu i niezawodne odprowadzenie kondensatu
Уважаемый клиент,
Спасибо, что Вы решили преобрести конденсатоотводчик BEKOMAT. Просьба внимательно прочесть настоящую
инструкцию перед установкой и вводом в эксплуатацию устройства BEKOMAT. Исправное функционирование
конденсатоотводчика BEKOMAT- и надёжный отвод конденсата-гарантируются только при соблюдении описанных
здесь рекомендаций и указаний.
BEKOMAT 20 , 20 FM
BEKOMAT
BEKOMAT
20
®
20 FM
®
deutsch
česky
polski
pусский
1

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Beko BEKOMAT 20

 • Seite 1 Спасибо, что Вы решили преобрести конденсатоотводчик BEKOMAT. Просьба внимательно прочесть настоящую инструкцию перед установкой и вводом в эксплуатацию устройства BEKOMAT. Исправное функционирование конденсатоотводчика BEKOMAT- и надёжный отвод конденсата-гарантируются только при соблюдении описанных здесь рекомендаций и указаний. BEKOMAT 20 , 20 FM...
 • Seite 2 ölhaltig + ölfrei Kondenzát Obsahující olej a bez oleje Kondensat zaolejony + pozbawiony oleju Конденсат Маслосодержащий + без масла Gehäuse Kunststoff, glasfaserverstärkt Skříň Plastická hmota vyztužená skelnými vlákny Obudowa Tworzywo zbrojone włóknem szklanym Корпус Plastic, glass fiber BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 3 Garantie. padě zaniká nárok na plnění żonych wybuchem. 10. Использовать только ze záruky. 10. Stosować tylko orygi­ оригинальные запчасти, nalne części zamienne. W в ином случае гарантия przeciwnym wypadku wy- исключается. gasa udzielona gwarancja. BEKOMAT 20 , 20 FM...
 • Seite 4 Ablaufleitung (6). Ist der BEKOMAT geleert, wird die Ablaufleitung rechtzeitig wieder dicht verschlossen, bevor unnötiger Druckluft- verlust entstehen kann. Bei dem BEKOMAT 20 zeigt eine LED BEKOMAT 20 die einzelnen Betriebszustände durch unterschiedliche Blinkfrequenz an. Betriebsbereit Spannung liegt an Ableitvorgang Ablaufleitung ist geöffnet...
 • Seite 5 потеря сжатого воздуха. w układzie. U BEKOMATu 20 ukazuje jedna LED Urządzenie BEKOMAT 20 wyposażone На BEKOMAT 20 один светодиод по- (svítící dioda) jednotlivé provozní stavy jest we wskaźnik LED wskazujący po- казывает отдельные рабочие состоя- různou frekvencí blikání.
 • Seite 6 Funktion • Funkce deutsch Funkcjonowanie • Функционирование BEKOMAT 20 FM Der BEKOMAT 20 FM hat zusätzlich eine Filtermanagement-Funktion = FM. Die Filtermanagement-Funktion zeigt die aktuelle Lebensdauer von 100 % bis zum notwendigen Wechsel des Filter- elements an. Filtermanagement rechtes Feld "Filter": Alle 4 grünen LED leuchten.
 • Seite 7 русский česky polski BEKOMAT 20 FM má prídavnou funk- BEKOMAT 20 FM ma dodatkową funk- BEKOMAT 20 FM также дополнитель- ci "management filtru" = FM. Funkce cję zarządzania filtrami = FM. Funcja но предлагает функцию управления management filtru ukazuje aktuální dobu ta wskazuje na aktualną...
 • Seite 8 • правильно Beachte: Druckdifferenzen! Jede Kondensatanfallstelle muss separat entwässert werden! Beachte: kontinuierliches Gefälle! Bei Verrohrung der Zulaufleitung kein Wassersack! Beachte: Prallfläche! Soll aus der Leitung direkt entwässert werden, ist eine Umlenkung des Luft- stromes sinnvoll! BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 9 Если вода выводится из трубопровода strugi! Jestliže je vedení odvodňováno přímo, непосредственно, рекомендуется орга- má usměrnění proudu vzduchu svůj Jeżeli przewód ma być odwadniany низовать отвод воздушного потока. význam! bezpośrednio, to zaleca się skierowanie strugi powietrza przez obejście! BEKOMAT 20 , 20 FM...
 • Seite 10 • Beim Absenken der Fronthaube wird Gegendruck der Haubendichtung deutlich spürbar (Bild 2) • Fronthaube auf BEKOMAT-Gehäuse drücken, Schrauben einsetzen und verschrauben (Bild 3) Achtung! Bei Montage der Fronthaube gemäß Bild 4 ist ein gleichmäßiges Aufliegen und Dichten (IP65) nicht gegeben! BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 11 При монтаже переднего кожуха в 4 nebude zajištěné rovnoměrné dolé- rysunku 4 nie ma równomiernego соответствии с Рис. 4 не показано hání a těsnění (IP 55)! przylegania i uszczelnienia (IP 55)! равномерное прилегание и уплот- нение (IP 55)! BEKOMAT 20 , 20 FM...
 • Seite 12 KL4.2 unter Beachtung der Polarität. Potentialfreier Störmeldekontakt KL2.3-2 N.C.–COM: Kontakt geschlossen bei Störung oder Spannungsausfall (Ruhestrom-Prinzip) KL2.1-2 N.O.–COM: Kontakt geschlossen bei Normalbetrieb Externer Test KL5.1-2 oder KL4.2-4 0V–IN1: Kontakte verbunden = Test aktiv = Ableiten Kontakte offen = Test inaktiv BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 13 нескольких приборов BEKOMAT 20 от provozního napětí místo na svorka KL4.5 общего источника питания прямого тока BEKOMAT 20 ze wspólnego źródła za- a KL4.6 lépe na svorky KL4.1 a KL4.2 s silania 24 V DC zalecamy: podłączenie 24 В мы рекомендуем: Вместо подклю- ohledem na polaritu.
 • Seite 14 • Achtung: Kernführungsrohr (11 - siehe Seite 18) nicht herausnehmen • Teile reinigen • Verschleißteile ( x ) austauschen • BEKOMAT ordnungsgemäß montieren Zugehöriger Verschleißteilsatz: ( x ) BEKOMAT 20 XE KA20 101 BEKOMAT 20 FM XE KA20 101 BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 15 рийный сигнал (напр., на пульт управ- režimu ”fail­safe­modus”. ления). Zestyk bezpotencjałowy może pracować Je-li připojené provozní napětí a BEKO- np. w trybie Failsafe. Переключающий контакт можно при- MAT pracuje bez poruchy, je výstražné водить в действие, напр., в режиме...
 • Seite 16 кнопке Test Mögliche Ursachen: Gerät bläst permanent ab • Steuerluftleitung verstopft Přístroj stále odfukuje • Verschleiß (Dichtungen, Ventilkern, Membrane) Stały przedmuch powietrza urządzenia - Ventileinheit komplett reinigen Прибор постоянно спускает воздух - Verschleißteile austauschen - Fühlerrohr reinigen BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 17 - Клапанный блок полностью очис- тить - Nahrazovat rychle se opotřebová-vající - dokonać wymiany części zużywal- součásti nych - Заменить изношенные детали - Provádět čištění snímací trubky - oczyścić rurę czujnika - Прочистить трубку датчика BEKOMAT 20 , 20 FM...
 • Seite 18 Bauteile • Konstrukční díly • Spis części • Элементы конструкции BEKOMAT 20 BEKOMAT 20 FM BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 19 24 Нажимной винт 30 O-Ring 14 x 1,78 29 Membrana ø 26 26 Катушка с кабелем 30 Pierscień O 14 x 1,78 27 Корпус катушки 28 Пружина 29 Мембрана ø 26 30 O-Кольцо 14 x 1,78 BEKOMAT 20 , 20 FM...
 • Seite 20 Netzteilplatine mit ext. Test (24 VAC) XE KA21 216 Netzteilplatine mit ext. Test (24 VDC) XE KA21 217 Netzteilplatine mit ext. Test (100 VAC) XE KA21 218 XE KA21 219 Netzteilplatine mit ext. Test (200 VAC) BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 21 Płytka "Zasilacz sieciowy" z osobnym PCB with external test (100 VAC) (100 VAC) przyłączem kontrolnym (100 VAC) Deska sítového zdroje s ext.testem Płytka "Zasilacz sieciowy" z osobnym PCB with external test (200 VAC) (200 VAC) przyłączem kontrolnym (200 VAC) BEKOMAT 20 , 20 FM...
 • Seite 22 Abmessungen • Rozměry • Wymiary • Размеры BEKOMAT ® innen / zevnitr / wewnątrz / внутр aussen / zvencí / na zewnątrz / внешн *) Schlüsselfläche Klícový otvor Rozwartość klucza Плоскость ключа BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 23 Abmessungen • Rozměry • Wymiary • Размеры BEKOMAT 20 FM ® innen / zevnitr / wewnątrz / внутр aussen / zvencí / na zewnątrz / внешн *) Schlüsselfläche Klícový otvor Rozwartość klucza Плоскость ключа BEKOMAT 20 , 20 FM...
 • Seite 24 Для сухого и/или холодного климата (климатическая зона: зелёная) действует следующий фактор: Производительность в "голубой" климатической зоне ок. 1,2 Для тёплого и/или влажного климата (тропики, климатическая зона: красная) действует следующий фактор: Производительность в "голубой" климатической зоне ок. 0,7 BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 25 BEKOMAT 20 , 20 FM...
 • Seite 26 BEKOMAT 20, 20 FM...
 • Seite 27 BEKOMAT 20 , 20 FM...
 • Seite 28 ® Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vyhrazujeme si právo na změny technických údajů a opravy chyb Zmiany techniczne oraz błędy zastrzeżone Мы оставляем за собой право на технические изменения и разрешение недоразумений. bm_20_fm_manual_de-cs-pl-ru_01-132_0810_v00 Stand/Stav/w druko/Издание: 2008-10 BEKOMAT 20, 20 FM...

Diese Anleitung auch für:

Bekomat 20 fm